Žádost o firemní úvěr se zárukou ČMZRB

Záruční program COVID III

 • Podání žádosti přes webový formulář je určeno pouze pro podnikatele a firmy s obratem do 60 mil. Kč.
 • Slouží k profinancování provozních výdajů (např. mzdy, nájemné, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, zásoby apod.).
 • Splatnost úvěru je až 5 let. Platnost záruky ČMZRB je maximálně 3 roky.
 • Možnost odkladu první splátky až o 6 měsíců.
 • Maximální výše  úvěru je 50 mil. Kč a dále je definovaná v Kritériích způsobilosti dle ČMZRB.

Tímto žádám o firemní úvěr se zárukou v rámci programu ČMZRB COVID III. O úvěr žádám za účelem řešení ekonomických problémů v důsledku dopadů šíření koronaviru SARS-CoV-2:

Důležité: Před vyplňovat žádosti o úvěr, si připravte tyto dokumenty, které je nutné k žádosti přiložit.

Načítání aplikace

Mohlo by vás zajímat

 • daňové přiznání za poslední zdaňovací období
 • doklad o zaplacení daně, pokud vznikla daňová povinnost

Právnické osoby musí navíc přiložit:

 • dokumenty k aktuální vlastnické struktuře a skutečnému majiteli
 • aktuální výpis (ne starší 30 dnů) z evidence skutečných majitelů
 • podepsané a nascanované Čestné prohlášení o skutečném majiteli 
  Stáhnout ve formátu PDF 
  Stáhnout ve formátu DOCX

V takovém případě soubory sbalte do formátu ZIP nebo RAR.

Označte relevantní dokumenty, klikněte pravým tlačítkem myši a stiskněte volbu „Komprimovat“ nebo „Přidat do archivu“. Popis volby se může lišit podle vašeho operačního systému nebo programu na komprimaci souborů. Vytvořený soubor ZIP nebo RAR vyberte ze svého PC a vložte jej do webového formuláře.
 

Příjem žádostí do tohoto programu byl spuštěn 25. 5. 2020. Podmínky programu včetně termínu spuštění a ukončení jednotlivých kol jsou uveřejněny na webu ČMZRB ve výzvě k programu COVID III. 
 

Podmínkou poskytnutí úvěru se zárukou COVID III. je, že "konečný příjemce" nebyl úvěrovaný žádným úvěrovým produktem se zárukou, a ani nepožádal ani nečerpal veřejnou podporu v rámci programu „COVID Plus“ poskytovaného Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. ani jinou veřejnou podporu v České republice v souvislosti s krizí způsobenou COVID-19, pokud by taková skutečnost měla dopad na platnost a účinnost smlouvy uzavřené mezi Zprostředkovatelem a ČMZRB podle českého práva a práva EU.
 

Obraťte se na svého  svého firemního bankéře, který vám sdělí všechny informace ohledně programu a provede vás procesem žádosti o úvěr.
 

Zákon i Výzva ČMZRB používají tři pojmy pro žadatele, které jsou shodné.
 

 • Objem poskytnutých záruk, záruky poskytuje přímo Česká republika a nikoliv fondy EU.
 • U tohoto programu není příspěvek na úroky.
 • Jedná se o portfoliovou záruku a řeší ČS. Klient již nezasílá žádosti a dokumenty do ČMZRB.
 • Dle schváleného zákona je banka povinna uveřejnit "Příjemce úvěru", uveřejňuje se skutečný vlastník (firmy), který dostal úvěr se zárukou COVID III (uveřejnění bude na našich webových stránkách).

K úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.
 

Firma do 250 zaměstnanců získá až 90 % jistiny zaručovaného úvěru, firma od 251 do 500 zaměstnanců získá až 80 % jistiny zaručovaného úvěru.
 

Musí jít o žadatele, který vyhovuje Kritériím způsobilosti
 

Musí jít o žadatele, který je oprávněn podnikat na území ČR (má přidělené české IČ).
 

Podle současných podmínek je možné podpořit realizaci projektu na území celé České republiky.
 

Újma musí bezprostředně souviset s realizací projektu příjemce podpory nebo s překlenutím krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2, jak je uvedeno v příloze PCX žádosti o podporu.
 

Ne, úvěr lze použít pouze na provozní výdaje žadatele. Tak zní i účel úvěru.
 

Ne.
 

Poplatky za poskytnutí úvěru a jiné poplatky úvěrující banky (například za vedení úvěrového účtu) jsou v kompetenci banky, která úvěr poskytne. 
 

Výši úrokové sazby stanovuje banka, která úvěr poskytuje. 
 

Výše zaručovaného úvěru je maximálně 50 mil. Kč. U firem s obratem do 60 mil. Kč je to maximálně 15 mil. Kč.?
 

Doba ručení nepřesahuje 3 roky od data podpisu smlouvy o záruce.
 

Případné sjednání dalšího zajištění nad rámec poskytnuté záruky ČMZRB je věcí jednání mezi klientem a úvěrující bankou. 
 

Jedná se o definici ve smyslu bodů 14 a 69 Nařízení Komise (EU) 651/2014 (konkrétně čl.II odst. 18).
 
 

×
George
Česká spořitelna
Bankovnictví budoucnosti.
Stáhnout