Žádost o firemní úvěr se zárukou ČMZRB

Záruční program COVID III

  • Podání žádosti přes webový formulář je určeno pouze pro podnikatele a firmy s obratem do 60 mil. Kč.
  • Slouží k profinancování provozních výdajů (např. mzdy, nájemné, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, zásoby apod.).
  • Splatnost úvěru je až 5 let. Platnost záruky ČMZRB je maximálně 3 roky.
  • Možnost odkladu první splátky až o 6 měsíců.
  • Maximální výše  úvěru je 50 mil. Kč a dále je definovaná v Kritériích způsobilosti dle ČMZRB.

Tímto žádám o firemní úvěr se zárukou v rámci programu ČMZRB COVID III.
O úvěr žádám za účelem zmírnění negativních dopadů (ať už aktuálních nebo důvodně očekávaných v budoucnu) způsobených virem SARS-CoV-2 (resp. onemocněním s označením COVID-19).

Důležité: Před vyplněním žádosti o úvěr si připravte tyto dokumenty, které je nutné k žádosti přiložit.

Načítání aplikace

Mohlo by vás zajímat

  • daňové přiznání za poslední zdaňovací období
  • doklad o zaplacení daně, pokud vznikla daňová povinnost

Právnické osoby musí navíc přiložit:

  • dokumenty k aktuální vlastnické struktuře a skutečnému majiteli
  • aktuální výpis (ne starší 30 dnů) z evidence skutečných majitelů
  • podepsané a nascanované Čestné prohlášení o skutečném majiteli 
    Stáhnout ve formátu PDF 
    Stáhnout ve formátu DOCX

V takovém případě soubory sbalte do formátu ZIP nebo RAR.

Označte relevantní dokumenty, klikněte pravým tlačítkem myši a stiskněte volbu „Komprimovat“ nebo „Přidat do archivu“. Popis volby se může lišit podle vašeho operačního systému nebo programu na komprimaci souborů. Vytvořený soubor ZIP nebo RAR vyberte ze svého PC a vložte jej do webového formuláře.
 

Příjem žádostí do tohoto programu byl spuštěn 25. 5. 2020. Podmínky programu včetně termínu spuštění a ukončení jednotlivých kol jsou uveřejněny na webu ČMZRB ve výzvě k programu COVID III. 
 

Podmínkou poskytnutí úvěru se zárukou COVID III. je, že "konečný příjemce" nebyl úvěrovaný žádným úvěrovým produktem se zárukou, a ani nepožádal ani nečerpal veřejnou podporu v rámci programu „COVID Plus“ poskytovaného Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. ani jinou veřejnou podporu v České republice v souvislosti s krizí způsobenou COVID-19, pokud by taková skutečnost měla dopad na platnost a účinnost smlouvy uzavřené mezi Zprostředkovatelem a ČMZRB podle českého práva a práva EU.
 

Obraťte se na svého  svého firemního bankéře, který vám sdělí všechny informace ohledně programu a provede vás procesem žádosti o úvěr.
 

Zákon i Výzva ČMZRB používají tři pojmy pro žadatele, které jsou shodné.
 

  • Objem poskytnutých záruk, záruky poskytuje přímo Česká republika a nikoliv fondy EU.
  • U tohoto programu není příspěvek na úroky.
  • Jedná se o portfoliovou záruku a řeší ČS. Klient již nezasílá žádosti a dokumenty do ČMZRB.
  • Dle schváleného zákona je banka povinna uveřejnit "Příjemce úvěru", uveřejňuje se skutečný vlastník (firmy), který dostal úvěr se zárukou COVID III (uveřejnění bude na našich webových stránkách).

K úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.
 

Firma do 250 zaměstnanců získá až 90 % jistiny zaručovaného úvěru, firma od 251 do 500 zaměstnanců získá až 80 % jistiny zaručovaného úvěru.
 

Musí jít o žadatele, který vyhovuje Kritériím způsobilosti
 

Musí jít o žadatele, který je oprávněn podnikat na území ČR (má přidělené české IČ).
 

Podle současných podmínek je možné podpořit realizaci projektu na území celé České republiky.
 

Újma musí bezprostředně souviset s realizací projektu příjemce podpory nebo s překlenutím krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2, jak je uvedeno v příloze PCX žádosti o podporu.
 

Ne, úvěr lze použít pouze na provozní výdaje žadatele. Tak zní i účel úvěru.
 

Ne.
 

Poplatky za poskytnutí úvěru a jiné poplatky úvěrující banky (například za vedení úvěrového účtu) jsou v kompetenci banky, která úvěr poskytne. 
 

Výši úrokové sazby stanovuje banka, která úvěr poskytuje. 
 

Výše zaručovaného úvěru je maximálně 50 mil. Kč. U firem s obratem do 60 mil. Kč je to maximálně 15 mil. Kč.?
 

Doba ručení nepřesahuje 3 roky od data podpisu smlouvy o záruce.
 

Případné sjednání dalšího zajištění nad rámec poskytnuté záruky ČMZRB je věcí jednání mezi klientem a úvěrující bankou. 
 

Jedná se o definici ve smyslu bodů 14 a 69 Nařízení Komise (EU) 651/2014 (konkrétně čl.II odst. 18).
 
 

Výše uvedené informace nepředstavují nabídku financování a nejsou příslibem poskytnutí financování ani návrhem na uzavření smlouvy. Ze strany České spořitelny, a.s., nevzniká žádný právní závazek jakékoli financování poskytnout. Poskytnutí financování záleží na celkovém zhodnocení podnikatelského záměru žadatele, tj. ekonomických výsledcích a reálnosti záměru. Zároveň nesmí být v mezibankovních registrech zjištěny žádné negativní záznamy o žadateli, případně o společnosti ve vlastnictví žadatele.

Podmínkou vydání závazku České spořitelny, a.s., na poskytnutí financování je provedení důkladné finanční, právní a jiné analýzy, získání souhlasu všech příslušných vnitřních schvalovacích orgánů České spořitelny, a.s., a podepsání odpovídající úvěrové a zajišťovací dokumentace.

Osobní údaje získané v souvislosti s podanou žádostí jsou zpracovávány k účelu - žádost o poskytnutí úvěru v rámci programu COVID III. Detail ke zpracování osobních údajů na stránkách České spořitelny, a.s. v zápatí Ochrana osobních údajů/Zásady zpracování osobních údajů v České spořitelně, a.s.