Stavební spoření

Péče a podpora

Často se nás ptáte

Ano, můžete - a to úplně zdarma.

Ano, můžete mít více smluv a ideálně všechny se státní podporou. Pouze u smlouvy, která je po celou dobu existence vedena s požadavkem na státní podporu, dochází k přelévání uspořené částky nad stanovený limit 20 000 Kč do dalších let pro nárok na státní podporu. Státní podpora se v případě více smluv přiznává nejdříve na smlouvu starší. Nevyčerpá-li tato smlouva maximální limit, je přiznána státní podpora na mladší smlouvu.

Pro uplatnění nároku na státní podporu z vkladů uložených na účet stavebního spoření v daném kalendářním roce, musí být všechny vklady připsány na účet stavebního spoření nejpozději dne 31. 12. téhož kalendářního roku. Informace o posledním dni stávajícího kalendářního roku, do kterého banky nebo Česká pošta přijímají úhrady ve prospěch účtů u Buřinky či jiné banky, si můžete vyžádat pouze v konkrétní bance nebo na pobočce České pošty.

Ano, vklady na účtu stavebního spoření jsou standardně pojištěny včetně úroků. Pojištění zajišťuje Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů), který vám v případě platební neschopnosti Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., vyplatí za vaše vklady náhradu do výše až 100 000 EUR. V některých případech stanovených zákonem o bankách jsou vklady chráněny i nad hranicí této částky, ale nejvýše do částky odpovídající 200 000 EUR. Pro určení částky, která má být z pojištění vyplacena, jsou všechny vaše vklady u Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., sečteny. Více informací o systému pojištění pohledávek z vkladů naleznete zde: Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta.

Ano. Smlouva o stavebním spoření je uzavírána na dobu neurčitou (6 let je minimální doba spoření pro přiznání nároku na státní podporu). Obsahuje-li smlouva o stavebním spoření nárok na státní podporu, státní podpora bude nárokována po celou dobu spoření až do zrušení smlouvy.

Pokud se rozhodnete smlouvu ukončit a nechat si vyplatit výnosy stavebního spoření, podáte výpověď smlouvy na formuláři Buřinky „Výpověď smlouvy o stavebním spoření“.  Formulář s vámi vyplní na kterékoliv pobočce České spořitelny nebo u externích partnerů České spořitelny, kde také ověří vaši totožnost. Výpovědní lhůta trvá tři měsíce a počíná běžet od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi Buřince. Výpovědní lhůtu lze zkrátit a prostředky vyplatit rychleji, Buřinka však účtuje cenu za tuto službu dle platného Ceníku Stavební spořitelny České spořitelny pro bankovní obchody. Pokud však současně uzavřete novou smlouvu o stavebním spoření dle podmínek Buřinky, bude cena za tuto rychlou výplatu odpuštěna.

Smlouvu o stavebním spoření nezletilého účastníka mohou ukončit jeho zákonní zástupci (rodiče). Kterýkoliv z rodičů může podat výpověď smlouvy o stavebním spoření. Pokud s takto podanou výpovědí souhlasí i druhý rodič a smlouva je ukončována po 6 letech spoření, pak není potřeba schválení výpovědi opatrovnickým soudem. Pravomocné schválení výpovědi soudem je potřeba v případě, kdy rodiče požadují ukončit smlouvu o stavebním spoření před uplynutím 6 let od jejího uzavření nebo v případě, že s výpovědí nesouhlasí oba rodiče. Postup a podklady pro schválení výpovědi smlouvy soudem naleznete zde. K přípravě návrhu na soud můžete využít Vzor návrhu na schválení právního jednání učiněného za nezletilého.

Dokumenty ke stažení