Penzijní připojištění

Péče a podpora

Penzijní připojištění bylo ze zákona od roku 2013 nahrazeno doplňkovým penzijním spořením, na které můžete bezplatně přejít.

O své peníze jste nepřišli

Peníze jsme převedli do transformovaného fondu, který zachovává vaše nároky.

Vše zůstalo při starém

I nadále můžete spořit podle původních podmínek, na které jste zvyklí. Zůstává i státní příspěvek a možnost příspěvků od zaměstnavatele.

Výše příspěvků je na vás

Stále můžete provádět změny, tak jako dříve. Příspěvky můžete zvýšit, snížit, změnit frekvenci úhrad nebo udělat jinou změnu.

Často se nás ptáte

Příspěvky na penzijní připojištění můžete platit:

 • bezhotovostně – jednorázovým či trvalým příkazem ze svého účtu,
 • prostřednictvím zaměstnavatele srážkou ze mzdy,
 • poštovní poukázkou,
 • výjimečně vkladem hotovosti na pobočkách České spořitelny s pokladnou.

Pokud příspěvek nezaplatíte, můžete bez komplikací pokračovat v placení na další období. Doplatit nezaplacené příspěvky zpětně je možné pouze při sjednaném odložení placení příspěvků, avšak bez nároku na státní příspěvek.

Pokud víte, že z jakéhokoliv důvodu nebudete po určitou dobu pokračovat v placení příspěvku, můžete požádat o odklad placení příspěvku či přerušení placení, případně penzijního připojištění. Vždy je třeba nám tento záměr předem písemně oznámit. Do šesti měsíců po ukončení odkladu úhrad je možné příspěvky doplatit a dobu odkladu tak zahrnout do pojištěné doby. Ve všech případech však za dobu neplacení příspěvků či dobu přerušeni penzijního připojištění nenáleží státní příspěvky.

Výši příspěvku můžete libovolně měnit třeba každý měsíc. Změnu si zadejte sami v internetovém bankovnictví George, navštivte pobočku ČS nebo nás kontaktujte písemně. Posléze si změňte trvalý příkaz na svém bankovním účtu.

Ano, můžete. Máme pro vás službu Elektronické vystavování dokumentů – bezpapírové doručení ročních výpisů a daňových potvrzení do internetového bankovnictví. Službu si můžete sjednat sami přímo v internetovém bankovnictví George, telefonicky, na pobočce ČS nebo u obchodních zástupců.

V internetovém bankovnictví George je možné upravovat.

 • Změna výše vlastního příspěvku 
 • Oznámení příspěvku zaměstnavatele 
 • Nastavení doplňkových služeb (SMS komunikace, E-mailová komunikace, Příspěvek na míru) 
 • Změna oprávněných a určených osob 
 • Sjednání výsluhové či invalidní penze, změna poměru mezi starobní a výsluhovou penzi

Pokud budete chtít provést některou z uvedených změn, stačí se přihlásit do George, otevřít detail vašeho penzijního spoření a potřebné vyřídíte na pár kliknutí během několika vteřin. Přijetí požadavku vám vždy potvrdíme e-mailem. O provedení změny příspěvků, oprávněných/určených osob či penzí Vás budeme informovat buď e-mailem, nebo dopisem (podle nastavení vaší smlouvy).

Pokud ještě nemáte internetové bankovnictví George, navštivte naši pobočku ČS a sjednejte si ho zdarma. Budete tak mít o svém penzijním spoření neustále přehled.

Státní příspěvek se nežádá na příspěvek placený zaměstnavatelem. Pokud platíte příspěvek, je možné, že tento příspěvek není smluvně sjednán, a proto se kumuluje jako předplatné. Pokud je placen i sjednán, je možné, že jsou na vaší smlouvě chyby, které mohou bránit zavedení na MF ČR (duplicitní smlouva, špatné rodné číslo atd.). ČS penzijní společnost tyto chyby řeší a všechny státní příspěvky zpětně vyžádáme.

Příspěvky, které zaplatíte na své penzijní připojištění, jsou tzv. odečitatelnou položkou od vašeho základu daně z příjmů (z něj se počítá daň). Zákon o dani z příjmů umožňuje, abyste si v souvislosti s penzijním připojištěním ročně snížili základ daně až o 24 000 Kč. Všechny části vašich měsíčních příspěvků přesahujících 1 000 Kč se sčítají a je možné z nich uplatnit slevu na dani. Optimální výše měsíčního příspěvku účastníka pro využití maximální daňové úspory je 3 000 Kč.

Předplatné můžete použít pro daňové odpočty, pokud máte sjednanou službu Příspěvek na míru.

Posun termínu zasílání výpisů souvisí s novelou zákona o penzijním připojištění z roku 2004, která ukládá penzijním fondům povinnost informovat klienty ve výpisu z účtu o výši připsaného procenta zhodnocení za uplynulý rok. Z tohoto důvodu musí být výpisy zasílány až po konání valné hromady, která rozhoduje o rozdělení zisku. Valná hromada se koná vždy koncem dubna příslušného roku.

Ano, můžete ho ukončit nejdříve po 12 měsících spoření. Při předčasném ukončení zaniká nárok na státní příspěvky a na výnosy ze státních příspěvků a předčasné ukončení smlouvy do 5 let od zahájení spoření je u nás zpoplatněno dle Sazebníku. Podle zákona o daních z příjmů jsou příspěvky od zaměstnavatele při výplatě daněny sazbou 15 %.

Ano, pokud si chcete zachovat výhody původního penzijního připojištění. Můžete si nadále například měnit výši příspěvku, sjednávat či rušit příspěvky. Pokud chcete přejít k jiné penzijní společnosti, musíte svoje naspořené prostředky převést z penzijního připojištění (tedy z transformovaného fondu) do doplňkového penzijního spoření u stávající penzijní společnosti, tedy do některého z nových účastnických fondů, které vaše penzijní společnost vytvořila. Z účastnického fondu můžete případně přejít do účastnického fondu jiné penzijní společnosti. Z doplňkového penzijního spoření (účastnického fondu) však již není možné přestoupit zpět do penzijního připojištění (transformovaného fondu).

Při výplatě formou doživotní penze nebo penze na 10 let a více prostředky dani z příjmů nepodléhají. Při výplatě penze na dobu určitou kratší než 10 let se daní výnosy 15% srážkovou daní. V případě vyplacení formou odbytného nebo jednorázového vyrovnání jsou zdaněny výnosy a příspěvky zaměstnavatele, a to 15% srážkovou daní.

 • identifikační údaje účastníka (jméno, příjmení, rodné číslo nebo jiný stanovený identifikační údaj, adresu, číslo smlouvy), případně identifikační údaje a adresu oprávněné osoby
 • označení druhu dávky, která má být vyplacena, v případě penze a jednorázového vyrovnání určení kalendářního měsíce, od kterého má být dávka přiznána (toto datum nemůže předcházet dni doručení žádosti penzijní společnosti)

K žádosti o výplatu invalidní penze musí být připojena úředně ověřená kopie výměru invalidního důchodu 3. stupně (v případě penzijního plánu č. 2 invalidního důchodu 2. stupně či 3. stupně) z důchodového pojištění, a to včetně data přiznání.

K žádosti o výplatu pozůstalostní penze nebo odbytného po zemřelém účastníku musí být připojena úředně ověřená kopie úmrtního listu zemřelého účastníka. V případě, kdy žádost podává dědic, je nutné doložit úředně ověřenou kopii usnesení o dědictví.

Dokumenty ke stažení