Vážení klienti,

tímto bychom Vás rádi informovali jako stávající klienty společnosti Waldviertler Sparkasse Bank AG („WSpK“) o tom, že společnost WSpK jako prodávající a společnost Česká spořitelna, a.s. („Česká spořitelna“) jako kupující uzavřou smlouvu o převodu části obchodního závodu WSpK související s podnikatelskou činností WSpK v oblasti retailového a komerčního bankovnictví v České republice.

K převodu vlastnického práva k části obchodního závodu včetně souvisejících klientských vztahů z WSpK na Českou spořitelnu by dle stávajících předpokladů mělo dojít k 1. lednu 2021, jak je podrobněji popsáno níže.

V souvislosti s převodem klientských vztahů z WSpK na Českou spořitelnu nemusíte v tuto chvíli činit žádné kroky s tím, že veškeré Vaše smlouvy a produkty budou postupně převedeny na Českou spořitelnu. V průběhu roku 2021 dojde ke spojení českých poboček WSpK a České spořitelny tak, abyste i nadále mohli využívat pobočkovou síť ve Vaší lokalitě i zákaznické linky pro obsluhu klientů. Ve specifických případech mohou být někteří klienti informováni o krocích, které bude třeba učinit za účelem řádného převodu klientského vztahu na Českou spořitelnu.

Po dobu počáteční fáze přechodného období nutného pro integraci klientských vztahů do systémů České spořitelny zůstává v platnosti číslo Vašich účtů, kód platebního systému (kód banky), IBAN a kódy BIC (swiftový kód). Všechny platby budou tedy probíhat jako doposud a z Vaší strany není potřeba podnikat jakékoliv kroky. Následně, v rámci další fáze přechodného období, dojde mimo jiné k převodu Vašich účtů vedených u WSpK do systémů České spořitelny, který vyústí v příslušnou změnu kódu banky (z kódu WSpK 7940 na kód České spořitelny 0800). V určitých specifických případech může dojít i ke změně celého čísla účtu. Po skončení přechodného období a dokončení převodu účtů do systémů České spořitelny budou platby adresované na účty s kódem banky 7940 (WSpK) vráceny odesílateli. O přečíslování účtů a i dalších případných změnách včetně instrukcí souvisejících s vydáním nových platebních karet budete s předstihem informováni Českou spořitelnou.

Aby byl přechod pro klienty co nejhladší, bude během přechodného období Česká spořitelna s WSpK nadále intenzivně spolupracovat při správě Vašich účtů a poskytování bankovních služeb.

Další informace o převodu části obchodního závodu z WSpK na Českou spořitelnu a jeho vybraných dopadech dle § 16 odst. 8 a 9 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, přikládáme na následujících stranách.

Děkujeme za důvěru, kterou jste doposud projevovali WSpK, a věříme, že budete stejně spokojeni i se službami a péčí poskytovanou Českou spořitelnou.
 

Ve Zwettlu dne 30. listopadu 2020
 

V Praze dne 30. listopadu 2020
 

Waldviertler Sparkasse Bank AG
 
Česká spořitelna, a.s.
 
Dr. Franz Pruckner, MBA, v.r.
předseda představenstva
Wolfgang Schopf v.r.
místopředseda představenstva
Mag. Michael Hag v.r.
místopředseda představenstva
 
Ing. Daniela Pešková v.r.
členka představenstva
 

 
Další informace dle § 16 odst. 9 zákona o bankách

I. Popis zamýšlené transakce

Na základě smlouvy o převodu části obchodního závodu, která bude uzavřena mezi WSpK a Českou spořitelnou („Smlouva“), se WSpK jako prodávající zavazuje převést a Česká spořitelna jako kupující se zavazuje nabýt vlastnické právo k části obchodního závodu WSpK související s podnikatelskou činností WSpK v oblasti retailového a komerčního bankovnictví, kterou WSpK provozuje v České republice prostřednictvím svého odštěpného závodu („část obchodního závodu“).

V rámci transakce dojde k převodu všech klientských vztahů souvisejících s částí obchodního závodu (včetně úvěrů, vkladů a jiných produktů) s výjimkou těch klientských vztahů, které budou Smlouvou z transakce výslovně vyloučeny. Klienti, kteří jsou součástí transakce a jejichž klientské vztahy tak budou převedeny na Českou spořitelnu, budou následně informováni adresně spolu s oznámením o dokončení transakce a souvisejícím převodu vlastnického práva k části obchodního závodu na Českou spořitelnu.

K uzavření Smlouvy byl již získán souhlas České národní banky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů („zákon o bankách“) a souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Po uzavření Smlouvy a splnění dalších podmínek sjednaných ve Smlouvě by Česká spořitelna dle stávajících předpokladů měla vlastnické právo k části obchodního závodu nabýt k 1. lednu 2021.

II. Informace o WSpK a České spořitelně

WSpK je obchodní společností založenou podle práva Rakouské republiky s registračním číslem FN 36924a a se sídlem 3910 Zwettl, Sparkassenplatz 3, Rakouská republika. WSpK poskytuje v České republice vybrané bankovní služby jako pobočka zahraniční banky se sídlem v jiném členském státě EU prostřednictvím odštěpného závodu s označením Waldviertler Sparkasse Bank AG, IČO: 490 60 724 („odštěpný závod“).

Česká spořitelna je akciovou společností založenou podle práva České republiky, IČO: 452 44 782, DIČ: CZ 699001261, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. Česká spořitelna je bankou ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o bankách vykonávající bankovní činnost na území České republiky na základě licence udělené Českou národní bankou dle § 4 a násl. zákona o bankách.

III. Orgán dohledu a plnění pravidel obezřetného podnikání po převodu části obchodního závodu

Dohled ve vztahu k odštěpnému závodu jakožto pobočce zahraniční banky se sídlem v jiném členském státě EU nyní primárně vykonává úřad pro dohled nad finančním trhem Rakouské republiky (Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde; dále jen „FMA“) s tím, že Česká národní banka coby orgán dohledu hostitelského státu vykonává dohled pouze v omezeném rozsahu. Po účinnosti převodu vlastnického práva k části obchodního závodu na Českou spořitelnu bude část obchodního závodu podléhat výlučně dohledu České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Vybrané údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání Českou spořitelnou jsou dostupné na: www.csas.cz/cs/dokumenty-ke-stazeni#/7/Povinne-informace-v-souladu-s-Vyhlaskou-CNB

Vybrané údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání WSpK jsou uvedeny ve výroční zprávě WSpK za rok 2019: https://www.wspk.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-2019.pdf

IV. Informace o vlivu převodu části obchodního závodu na klienty a jejich smlouvy

Převod části obchodního závodu nebude mít vliv na platnost klientských smluv s WSpK či Českou spořitelnou.

Pokud s klientem není či nebude dohodnuto jinak, klientská smlouva se nemění, pouze dojde ke změně smluvní strany klientské smlouvy, a to z WSpK na Českou spořitelnu. Česká spořitelna se tak stane místo WSpK smluvní stranou převáděných klientských smluv, a tudíž věřitelem pohledávek za klienty (např. z poskytnutých úvěrů, úroků, poplatků, úroků z prodlení či smluvních pokut) a dlužníkem z dluhů vůči klientům (např. na vrácení poskytnutých vkladů a zaplacení souvisejících úroků).

Převodem části obchodního závodu na Českou spořitelnu nedojde ke zhoršení dobytnosti klientských pohledávek (včetně pohledávek na vrácení vkladů) z klientských smluv uzavřených s WSpK.

Pokud by mělo dojít k dalším změnám, Česká spořitelna takové změny klientům v dostatečném předstihu oznámí a implementuje je v souladu s klientskými smlouvami a příslušnými právními předpisy.

V. Informace o systému pojištění vkladů po účinnosti převodu části obchodního závodu na Českou spořitelnu

Do okamžiku účinnosti převodu části obchodního závodu na Českou spořitelnu podléhají pohledávky z vkladů, které tvoří část obchodního závodu, institucionálnímu systému povinného pojištění pohledávek z vkladů v Rakouské republice, nad kterým vykonává dohled FMA a Rakouská národní banka (Österreichische Nationalbank).

Česká spořitelna se coby banka se sídlem v České republice účastní zákonného systému pojištění pohledávek z vkladů spravovaného Garančním systémem finančního trhu a přispívá do Fondu pojištění vkladů.

Po účinnosti převodu části obchodního závodu se vklady u WSpK stanou vklady u České spořitelny a dluhy WSpK vůči klientům z těchto vkladů se stanou dluhy České spořitelny. Pohledávky klientů z převáděných vkladů budou nově podléhat českému systému zákonného pojištění pohledávek z vkladů spravovanému Garančním systémem finančního trhu, který bude případné náhrady až do částky 100 000 EUR na jednoho klienta České spořitelny vyplácet z Fondu pojištění vkladů v souladu se zákonem o bankách.

Bližší informace k pojištění pohledávek z vkladů zajišťovaného Garančním systémem finančního trhu jsou dostupné na: www.garancnisystem.cz a www.csas.cz/static_internet/cs/Obchodni_informace-Produkty/Pojisteni/Soukroma_klientela/Prilohy/cs3_8965_07_signed.pdf.

VI. Poučení o právu vkladatelů WSpK vybrat pohledávky z vkladů nebo je převést

Vkladatelé WSpK s pohledávkami z vkladů převáděných na Českou spořitelnu a pojištěných zákonným pojištěním pohledávek z vkladů zajišťovaným Garančním systémem mají právo bez jakékoli sankce vybrat nebo převést své pohledávky z pojištěných vkladů, včetně příslušných úroků, v rozsahu, v jakém k okamžiku převodu části obchodního závodu na Českou spořitelnu jejich pojištěné vklady přesahují výši náhrady stanovenou v § 41e odst. 2 zákona o bankách.

Uvedené právo mohou výše uvedení vkladatelé WSpK uplatnit ve lhůtě tří měsíců ode dne uveřejnění tohoto oznámení na internetových stránkách WSpK a České spořitelny, a to konkrétně:

(a) v období mezi 30. listopadem 2020 a 31. prosincem 2020 u WSpK a

(b) v období mezi 1. lednem 2021 a 28. únorem 2021 u České spořitelny.

VII. Kontaktní údaje WSpK a České spořitelny pro dotazy klientů související s převodem části obchodního závodu

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte:

(i) v období do 31. prosince 2020 na WSpK:

- Korespondenční adresa: Waldviertler Sparkasse Bank AG, Klášterská 126/II, 377 01 Jindřichův Hradec

- Informační linka WSpK: +420 384 344 110 (pondělí – pátek, 7:00 – 17:00)

- E-mail: info@wspk.cz

- Internetové stránky: www.wspk.cz

- Ombudsman WSpK: Waldviertler Sparkasse Bank AG, Klášterská 126/II, 377 01 Jindřichův Hradec, email: ombudsman@wspk.cz

(ii) v období od 1. ledna 2021 na Českou spořitelnu:

- Informační linka České spořitelny: 800 207 207, pro volání ze zahraničí +420 956 777 901

-  E-mail: csas@csas.cz

-  Internetové stránky www.csas.cz, www.ersteprivatebanking.cz, www.erstepremier.cz

-  Ombudsman Finanční skupiny České spořitelny: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, ombudsman@csas.cz, tel. 956 717 718

- Česká spořitelna se stane správcem Vašich osobních údajů; další podrobnosti naleznete na webu správce http://www.csas.cz/ Ochrana osobních údajů/ Zásady zpracování osobních údajů v České spořitelně, a.s. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Jiří Januška, email poverenec@csas.cz.

Toto oznámení je činěno podle § 16 odst. 8 zákona o bankách.