Podmínky používání webu

 1. Tyto podmínky používání se vztahují na prohlížení a používání těchto www stránek (dále jen Internetových stránek): www.csas.cz, www.ersteprivatebanking.cz, www.erstepremier.cz, www.csps.cz, www.reico.cz, www.etickesporeni.cz, www.dokazemevic.cz, www.grantika.cz, www.abecedapenez.cz, www.dostupnebydlenics.cz.

 2. Provozovatelem Internetových stránek je Česká spořitelna, a. s. (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon) oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

 3. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání Internetových stránek (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky. Před užíváním těchto stránek se proto prosím s obsahem Podmínek seznamte.

 4. Informace na těchto Internetových stránkách jsou určené pro veřejnost.

 5. Přístup na Internetové stránky může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb,. o zpracování osobních údajů. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. Proto se, prosím, seznamte se Zásadami České spořitelny o ochraně osobních údajů klientů (dále jen Zásady). Odkaz na Zásady najdete rovněž v patičce této stránky.

 6. Některé služby mohou být podmíněny "Souhlasem se zasíláním informací", který se uděluje při registraci na portály České spořitelny. Souhlas je možné kdykoli odvolat ve Správě údajů uživatele. Odvolání nebo neudělení souhlasu má za následek nefunkčnost některých služeb, pro který je tento souhlas nutný.

 7. Internetové stránky Provozovatele používají tzv. cookies, což jsou malé soubory znaků uložené na počítači uživatele při návštěvě internetových stránek. Cookies umožňují internetové stránce rozpoznat uživatelské nastavení z předchozích návštěv při návratu na ni. Pokud nechcete cookies používat, nastavte si prosím tuto možnost ve vašem internetovém prohlížeči.

 8. Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat Internetové stránky jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele v souladu s Autorským zákonem. Přístup na tyto stránky a jejich užití je bezplatné.

 9. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu Internetových stránek. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

 10. Některé z informací publikovaných na Internetových stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.

 11. Některé informace obsažené na Internetových stránkách mohou být zpožděné oproti online datům z trhů a jsou pouze indikativní. Přehled výdajů na stránkách www.erstepremier.cz je pouze informativního charakteru a zobrazený účetní zůstatek odpovídá pouze již zaúčtovaným úhradám na daném účtu a nemusí být roven aktuálnímu zůstatku.

 12. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Internetových stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím těchto stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím těchto stránek.

 13. S výjimkou těchto Podmínek nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Internetových stránkách povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem sítě Internet, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

 14. Veškeré informace uvedené na těchto Internetových stránkách jsou pouze informativní povahy.

 15. Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

 16. Podmínky užívání Internetových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 13. 11. 2018.