Úvěr od Buřinky

Péče a podpora

Často se nás ptáte

Ano, můžete splatit úvěr předčasně. Spotřebitel je oprávněn předčasně splatit úvěr nebo jakoukoliv jeho část kdykoliv po dobu trvání úvěrového vztahu, přičemž banka má v takovém případě nárok na náhradu nutných a objektivně vynaložených nákladů; bližší podmínky pro uplatnění práva na předčasné splacení, jakož i výše náhrady souvisejících nákladů, budou stanoveny v příslušné smlouvě o úvěru.
 

Řídíme se pravidly zodpovědného úvěrování. Při žádosti o úvěr prověřujeme vaši ekonomickou situaci právě proto, abychom vás nepředlužili a abyste půjčku byl schopen řádně splácet.

Doporučujeme si k úvěru sjednat Pojištění schopnosti splácet. Při nepříznivé životní situaci (např. ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost) bude pojišťovna hradit splátky za vás.

Při případných obtížích se splácením je nejdůležitější situaci řešit ihned. Přijďte se poradit na jakoukoliv naši pobočku. Společně najdeme řešení vaší situace.

Pokud jste klientem České spořitelny, stačí vám pouze občanský průkaz. Jestliže používáte účet v jiné bance, požádáme vás o potvrzení příjmů od zaměstnavatele nebo o daňové přiznání. V případě, že žádáte o úvěr vyšší než 300 000 Kč, budeme od vás potřebovat ještě 2 výpisy z účtu (výpis za poslední měsíc a z období před 6 měsíci).

Doklady pro zajištění úvěru zástavou nemovitosti (výpis z katastru, znalecký posudek atd.).

Doklady, kterými doložíte použití úvěru na bydlení (smlouvy, faktury, účtenky apod.).

Peníze z úvěru ze stavebního spoření můžete čerpat dvojím způsobem:

Oproti účelovým dokladům

 • proplatíme vám účtenky a faktury, které jste již zaplatili
 • proplatíme fakturu přímo vašemu dodavateli

Zálohově

 • na účet vám převedeme až 50 % z úvěru, max. do výše 500 000 Kč a do 12 měsíců nám pak doložíte účelové použití vyplacených prostředků

Nepotřebujete. Do 800 000 Kč můžete získat úvěr bez zajištění nemovitostí.
 

Pokud bude Platební příkaz řádně vyplněn, včetně přiložení příslušných příloh a budou splněny podmínky čerpání úvěru, které máte uvedeny ve smlouvě o úvěru, bude provádění Platebního příkazu zahájeno v den jeho přijetí Buřinkou. Dnem přijetí je doručení listinného vyhotovení Platebního příkazu do sídla Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3.
O realizaci podaného Platebního příkazu budete vždy informován prostřednictvím dopisu, případně prostřednictvím SMS nebo e-mailové zprávy, máte-li s Buřinkou tuto bezplatnou službu sjednanou. Informaci můžete rovněž získat prostřednictvím služby internetového bankovnictví nebo prostřednictvím kterékoli pobočky České spořitelny.

Nemusíte, předkládejte jen ověřené kopie faktur a dalších dokladů, originál si ponechte. Kopii podle originálu vám zdarma ověří na pobočkách České spořitelny nebo externí partneři České spořitelny, případně můžete kopii nechat ověřit úředně. Kopie dokladů musí být čitelné a z dokladů musí být zřejmé, za jaké zboží, materiál nebo práce byly vystaveny.

Žádný problém. S Úvěrem od buřinky nyní můžete doložit účelovost úvěru pouze pomocí fotografií. Stačí vyfotit část domova před a po rekonstrukci.

Žádný problém. Místo faktur doložíte využití úvěru pomocí fotografií před a po rekonstrukci.

Číslo účtu pro splácení úvěru je stejné jako číslo úvěru či stavebního spoření. Je uvedeno v názvu úvěrové smlouvy, kód banky je 8060.

Splácení úvěru začíná v následujícím kalendářním měsíci po prvním čerpání úvěru (příklad: první čerpání proběhlo v listopadu, počátek splácení od prosince). Splátka úvěru musí být uhrazena vždy nejpozději do 25. dne každého kalendářního měsíce (rozumí se datum připsání úhrady na účet).
 

Všechny úvěry, které poskytujeme, jsou spláceny formou inkasa. Je tedy potřeba vždy zřídit souhlas s inkasem na účtu vedeném vaší bankou, který nám byl oznámen jako inkasní.

Pokud jste při podání žádosti o úvěr udělili souhlas se zasíláním informací prostřednictvím SMS nebo e-mailových zpráv, budeme vám zasílat elektronicky následující zprávy a dokumenty:

 • potvrzení o vyplacení uspořené částky z účtu stavebního spoření
 • potvrzení o přijetí a zpracování platebního příkazu
 • upozornění na neuhrazení povinné pravidelné měsíční platby překlenovacího úvěru nebo splátky úvěru ze stavebního spoření
 • odeslání potvrzení o splacení dluhů vůči Buřince
 • potvrzení o zpracovávání dokumentů k výmazu zástavního práva, které zašleme na adresu vlastníka nemovitosti
 • potvrzení o zaslání dokumentu na vaši pojišťovnu k výmazu zástavního práva
 • upozornění na odmítnutí žádosti o inkaso měsíční splátky od poskytovatele platebních služeb
 • upozornění na hrozící nesplnění povinnosti předložit stavební spořitelně doklady k prokázání účelového použití nebo zajištění poskytnutého úvěru
 • potvrzení o doložení smluvně sjednaných dokladů potvrzení o doložení účelového použití vyplacené zálohy, případně informace o částce zbývající k úplnému doložení účelového použití zálohy
 • oznámení o částečném uznání zaslaných dokladů prokazujících účelové použití vyplacené zálohy
 • oznámení o blížícím se konci lhůty pro čerpání, oznámení o blížícím se konci lhůty pro doložení uspořené částky a státní podpory u úvěrů ze stavebního spoření
 • potvrzení o prodloužení termínu pro doložení smluvně sjednaných dokladů

Zprávy jsou označeny textem „Zpráva od Buřinky".
Pokud nemáte zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv ani e-mailu sjednáno, budeme vám zasílat pouze informace o přijetí a zpracování platebního příkazu v listinné podobě, a to na vaši korespondenční adresu.

Předkládané daňové doklady musí obsahovat minimálně označení dodavatele obchodní firmou (příp. názvem nebo jménem a příjmením), dále musí vždy obsahovat identifikační číslo (IČ) dodavatele, druh zboží nebo služby, za které byly vystaveny, cenu a datum prodeje. Je možné předkládat doklady, které byly vystaveny na osoby zavázané v úvěru (dlužník, spoludlužník/ci), příp. vlastníky financované nemovité věci.

Není možné akceptovat faktury či jiné daňové doklady vystavené na třetí osoby, příp. na osobu, která je podnikatelským subjektem, tj. na straně odběratele je uvedena včetně IČ (a to i v případě, že by se jednalo např. o dlužníka). Stejně tak není možné akceptovat doklady, u kterých na straně dodavatele i odběratele figuruje ta samá osoba, byť je na straně dodavatele uvedena jako podnikatelský subjekt.

Daňové doklady spolu s doklady o úhradě a řádně vyplněným formulářem Soupiska dokladů k nám můžete odeslat přes jakoukoli pobočku České spořitelny, prostřednictvím externího partnera České spořitelny či prostřednictvím internetových stránek www.burinka.cz, záložka „Kontakty", sekce „Zaslat podklady k úvěru".

Předkládané doklady nesmí být starší než 12 měsíců od data jejich předložení Buřince. V případě, že se jedná o doklady prokazující účelové použití vyplacené uspořené částky z vkladové části, mohou být tyto doklady starší, ovšem musí být vystaveny po datu uzavření smlouvy o stavebním spoření. Dnem předložení je den, kdy jsou doklady doručeny do sídla Buřinky (v listinné či elektronické podobě) nebo den, kdy byly předloženy našemu obchodnímu zástupci s tím, že datum převzetí obchodním zástupcem musí být z dokladů zřejmé.

Čerpání úvěru je prováděno na účty třetích osob, např. prodávajícího, dodavatelů apod. V případě, že jste úhradu již realizoval z vlastních zdrojů, je možné si ji nechat z úvěru zpětně proplatit. V takovém případě je potřeba předložit, kromě standardních dokladů (např. kupní smlouvy nebo faktur) i doklad prokazující uhrazení. Nejčastěji se bude jednat o výpis z bankovního účtu nebo příjmový pokladní doklad.

Od úvěrové smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy bez udání důvodu. Pokud byla úvěrová smlouva uzavřena distančním způsobem (na dálku) nebo mimo prostory obvyklé k podnikání Buřinky (tj. mimo pobočky České spořitelny i poradenské kanceláře externích finančních zástupců Buřinky) a současně dosud nedošlo ani k částečnému čerpání úvěru nebo uspořené částky, můžete od smlouvy odstoupit do 30 dnů od jejího uzavření. Pokud odstoupíte od úvěrové smlouvy, může Buřinka požadovat zaplacení cen služeb, které vám byly poskytnuty.

Po odstoupení máte povinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení, uhradit dluh z úvěrové smlouvy. Chcete-li od smlouvy odstoupit, zašlete na adresu sídla Buřinky nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení písemné oznámení o odstoupení s vaším vlastnoručním podpisem. Můžete využít formulář „Oznámení o odstoupení od smlouvy". Doporučujeme oznámení o odstoupení zaslat poštou jako doporučenou zásilku.

Česká spořitelna, a. s.
6670 Vymáhání pohledávek 
tel: +420 956 777 666 

Pro volání z mobilních linek: 
O2: +420 726 111 666 
T-Mobile: +420 605 661 666 
Vodafone: +420 776 991 666

e-mail: spravapohledavek@csas.cz

Dokumenty ke stažení