Penzijní připojištění

„Důchodu se nebojím. Jednak si spořím sám a jednak mi přidává stát.“

O své peníze nepřijdete

Peníze jsme převedli do transformovaného fondu, který zachovává vaše nároky.

Vše zůstane při starém

I nadále můžete spořit podle původních podmínek, na které jste zvyklí. Zůstává i státní příspěvek a možnost příspěvků od zaměstnavatele.

Výše příspěvků je na vás

Stále můžete provádět změny, tak jako dříve. Příspěvky můžete zvýšit, snížit, změnit frekvenci úhrady nebo udělat jinou změnu.

Penzijní připojištění nelze již nově uzavřít.

Jeho prodej byl ukončen k 30. listopadu 2012.

Placení příspěvků

Příspěvky můžete platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně, případně je jednorázově předplatit. V případě měsíční úhrady je třeba příspěvek poukázat tak, aby byl připsán na náš bankovní účet do konce kalendářního měsíce, na který má být zaplacen; při čtvrtletní, pololetní nebo roční frekvenci placení je třeba jej uhradit do konce prvního kalendářního měsíce daného období.

Příspěvky na penzijní připojištění můžete platit:

  • bezhotovostně – jednorázovým či trvalým příkazem ze svého účtu,
  • prostřednictvím zaměstnavatele srážkou ze mzdy,
  • poštovní poukázkou,
  • výjimečně vkladem hotovosti na pobočkách České spořitelny s pokladnou.

Výši příspěvku můžete libovolně měnit třeba každý měsíc. Změnu nejprve nahlaste penzijní společnosti prostřednictvím internetového bankovnictví SERVIS 24, pobočky ČS nebo písemně a posléze si změňte trvalý příkaz na svém bankovním účtu.

Pokud příspěvek nezaplatíte, můžete bez komplikací pokračovat v placení na další období. Doplatit nezaplacené příspěvky zpětně je možné pouze při odložení placení příspěvků.

Pokud víte, že z jakéhokoliv důvodu nebudete po určitou dobu pokračovat v placení příspěvku, můžete požádat o odklad placení příspěvku či přerušit penzijní připojištění. Vždy je třeba nám tento záměr předem písemně oznámit. Do šesti měsíců po ukončení odkladu plateb je možné příspěvky doplatit a dobu odkladu tak zahrnout do pojištěné doby. Ve všech případech však za dobu neplacení příspěvků či dobu přerušení penzijního připojištění nenáleží státní příspěvky.

Nárok na snížení daňového základu můžete uplatnit prostřednictvím svého zaměstnavatele nebo v daňovém přiznání. Pro uplatnění odpočtu prostřednictvím zaměstnavatele je třeba do 15. února daného roku předložit potvrzení, které vám bude zasláno penzijní společností, a smlouvu o penzijním připojištění.

Státní příspěvek se nežádá na příspěvek placený zaměstnavatelem. Pokud platíte příspěvek, je možné, že tento příspěvek není smluvně sjednán, a proto se kumuluje jako předplatné. Pokud je placen i sjednán, je možné, že jsou na vaší smlouvě chyby, které mohou bránit zavedení na MF ČR (duplicitní smlouva, špatné rodné číslo atd.). ČS penzijní společnost tyto chyby řeší a všechny státní příspěvky zpětně vyžádáme.

Příspěvky, které zaplatíte na své penzijní připojištění, jsou tzv. odečitatelnou položkou od vašeho základu daně z příjmů (z něj se počítá daň). Zákon o dani z příjmů umožňuje, abyste si v souvislosti s penzijním připojištěním ročně snížili základ daně až o 24 000 Kč. Všechny části vašich měsíčních příspěvků přesahujících 1 000 Kč se sčítají a je možné z nich uplatnit slevu na dani. Optimální výše měsíčního příspěvku účastníka pro využití maximální daňové úspory je 3 000 Kč.

Pravděpodobně jste výsluhovou penzi sjednal později, nebo jste ji neměl sjednánu po celou dobu trvání penzijního připojištění.

Penzijní společnost zasílá jednou za rok všem klientům výpis z účtu, kde je uveden stav účtu penzijního připojištění. Zůstatek je možné zjistit i prostřednictvím aplikace internetového bankovnictví nebo na všech pobočkách České spořitelny a v síti externích poradců.

Zrušení připojištění a vyplácení dávek

Ano, můžete ho ukončit nejdříve po 12 měsících spoření. Při předčasném ukončení zaniká nárok na státní příspěvky a na výnosy ze státních příspěvků a předčasné ukončení smlouvy do 5 let od zahájení spoření je u nás zpoplatněno dle Sazebníku.

Ano, pokud si chcete zachovat výhody původního penzijního připojištění. Můžete si nadále měnit výši příspěvku, sjednávat či rušit příspěvky pokud chcete přejít k jiné penzijní společnosti, musíte svoje naspořené prostředky převést z penzijního připojištění (tedy z transformovaného fondu) do doplňkového penzijního spoření, tedy do některého z nových účastnických fondů, které vaše penzijní společnost vytvořila. Z účastnického fondu můžete případně přejít do účastnického fondu jiné penzijní společnosti. Z doplňkového penzijního spoření (účastnického fondu) však již není možné přestoupit zpět do penzijního připojištění (transformovaného fondu) zaměstnavatele apod., ale přechod se sjednaným penzijním připojištěním k jinému fondu byl možný jen do února 2012.

Při výplatě formou doživotní penze prostředky dani z příjmů nepodléhají. Při výplatě penze na dobu určitou se daní výnosy 15% srážkovou daní. V případě vyplacení formou odbytného nebo jednorázového vyrovnání jsou zdaněny výnosy a příspěvky zaměstnavatele, a to 15% srážkovou daní.

Veškeré žádosti o výplatu vašich peněz adresované penzijní společnosti musí mít písemnou formu. Nejen pokud žádáte o dávku, ale také pokud podáváte výpověď, je nutné ověřit vaši totožnost, ať už jste účastník, oprávněná osoba nebo dědic. Ověření totožnosti provádí notář, obecní úřad nebo osoba k tomu zmocněná penzijní společností.

Žádost o výplatu dávky i výpověď můžete také podat na kterékoli pobočce České spořitelny, kde je ověření totožnosti provedeno bezplatně.

K žádosti o výplatu starobní penze musí být - je-li žadatel mladší 60 let - připojena úředně ověřená kopie rozhodnutí příslušného orgánu o přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění, nebo oznámení příslušného orgánu o zvýšení důchodu, nebo potvrzení pošty o výplatě důchodu za podmínky, že je uveden druh důchodu.

  • identifikační údaje účastníka (jméno, příjmení, rodné číslo nebo jiný stanovený identifikační údaj, adresu, číslo smlouvy), případně identifikační údaje a adresu oprávněné osoby
  • označení druhu dávky, která má být vyplacena, v případě penze a jednorázového vyrovnání určení kalendářního měsíce, od kterého má být dávka přiznána (toto datum nemůže předcházet dni doručení žádosti penzijní společnosti)

K žádosti o výplatu invalidní penze musí být připojena úředně ověřená kopie výměru invalidního důchodu 3. stupně (v případě penzijního plánu č. 2 invalidního důchodu 2. stupně či 3. stupně) z důchodového pojištění, a to včetně data přiznání.

K žádosti o výplatu pozůstalostní penze nebo odbytného po zemřelém účastníku musí být připojena úředně ověřená kopie úmrtního listu zemřelého účastníka. V případě, kdy žádost podává dědic, je nutné doložit úředně ověřenou kopii usnesení o dědictví.

Jménem nezletilých osob, popřípadě osob nezpůsobilých k právním úkonům, podává žádost jejich zákonný zástupce nebo zástupce ustanovený soudem. U zástupců ustanovených soudem je nutné přiložit úředně ověřenou kopii pravomocného rozhodnutí soudu, u zákonných zástupců úředně ověřenou kopii rodného listu nezletilé osoby. Na žádosti je vždy jako žadatel uváděna zastupovaná osoba!

Podává-li žádost současně více oprávněných osob/dědiců postačí, když úředně ověřené kopie dokumentů budou připojeny k žádosti podávané jednou z nich, ovšem o dávku žádá každá z oprávněných osob/dědiců samostatně. Před podáním žádosti o dávku/výpovědi je možné si nárok na výplatu ověřit na informační lince 800 207 207.

Dávky vyplácíme následujícími způsoby:

  • převodem s uvedením čísla účtu, včetně specifického a variabilního symbolu,
  • zaslání na adresu,
  • výplata na přepážce České spořitelny,
  • ověření totožnosti žadatele.

ČS penzijní společnost vyplácí dávky v pravidelných lhůtách, které jsou stanoveny jednotlivými penzijními plány a typem požadované dávky. Obecně však platí, že výplatní termín pro výplatu penzí u ČS penzijní společnosti je stanoven na poslední týden v měsíci.

Důležité pojmy

Jako předplatné jsou evidovány příspěvky zaplacené ve vyšší než sjednané částce. Pokud je v některém měsíci zaplacený příspěvek nižší než sjednaný příspěvek, použije se předplatné pro dorovnání do smluvně sjednané výše. Předplatné je zhodnocováno stejně jako ostatní příspěvky. V případě žádosti o dávku bude vyplaceno spolu s ostatními naspořenými prostředky.

Prémie jsou úhrady, které byly na vaše penzijní připojištění poukázány Penzijním fondem ČS, příp. Českou spořitelnou. Do této skupiny patří jak různé marketingové akce, tak i odměny z Chytré karty České spořitelny, příp. z Chytré karty České spořitelny PLUS. Prémie jsou zhodnocovány stejně jako ostatní příspěvky.

Garance nezáporného zhodnocení znamená, že pokud by penzijní společnost v určitém roce hospodařila se ztrátou, nedotkne se to nijak naspořených prostředků účastníka a pro ně bude výnos nejhůře nulový, nikdy ne záporný. Tato garance ze zákona platí pro transformované fondy.

Penzijní společnost

Peníze jsme převedli do transformovaného fondu. Transformovaný fond zachovává všechny nároky klientů, účastníci v něm mohou dále spořit podle původních podmínek a nově jsou veškeré jejich naspořené prostředky odděleny od majetku penzijní společnosti, která transformovaný fond spravuje.

Penzijní společnost je povinna hospodařit s majetkem s odbornou péčí tak, aby byly prostředky účastníků soustavně zhodnocovány, přičemž hospodaří s majetkem sama, nebo prostřednictvím oprávněných investičních společností. Penzijní společnosti jsou limitovány v investování zákonem. Každoročně dochází k rozdělení minimálně 85 % dosaženého zisku na účty klientů. Zhodnocení je připisováno vždy po konání valné hromady na konci dubna.

Došlo k oddělení majetku účastníků od majetku penzijní společnosti. Penzijní společnosti mohou hospodařit pouze s majetkem, který jim určuje zákon. Došlo k omezení nákladů a penzijní společnost také nebude moci v případě finančních potíží použít prostředky klientů k úhradě vlastních závazků. Pokud by taková situace nastala, Česká národní banka rozhodne o převodu veškerých prostředků klientů do jiné penzijní společnosti.

Posun termínu zasílání výpisů souvisí s novelou zákona o penzijním připojištění z roku 2004, která ukládá penzijním fondům povinnost informovat klienty ve výpisu z účtu o výši připsaného procenta zhodnocení za uplynulý rok. Z tohoto důvodu musí být výpisy zasílány až po konání valné hromady, která rozhoduje o rozdělení zisku. Valná hromada se koná vždy koncem dubna příslušného roku.

Výnosy se počítají tzv. obchodní metodou, kdy se uvažuje 12 měsíců po 30 dnech v roce. Při výpočtu se nejprve vypočítají tzv. korunodny, které jsou jakýmsi průměrným ročním zůstatkem na účtu. Při výpočtu korunodnů se zohledňuje přesně den, kdy úhrada přišla na účet.

Tento produkt již máte?

Na stránce péče a podpory najdete všechny důležité informace a dokumenty pro stávající klienty.