Produktová informace

Shrnutí

Udržitelnou investicí se rozumí investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálnímu nebo sociálnímu cíli, přičemž žádný environmentální nebo sociální cíl významně nepoškozuje a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení. Taxonomie EU je klasifikační systém stanovený v nařízení (EU) 2020/852, kterým se stanoví seznam environmentálně udržitelných hospodářských činností. Uvedené nařízení nestanoví seznam sociálně udržitelných hospodářských činností. Udržitelné investice s environmentálním cílem mohou, ale nemusí být v souladu s taxonomií.

Odpovědné investování je dlouhodobě orientovaný investiční přístup, který spočívá v zohlednění široké perspektivy investičního procesu, který se zaměřuje nejen na ekonomické faktory, ale také na aspekty udržitelnosti a odpovědnosti. Odpovědné investování kombinuje základní investiční analýzu a hodnocení plnění faktorů ekologických, společenských a podnikového řízení [Environmental, Social, Governance / ESG] s cílem dosažení vyšších dlouhodobých výnosů pro investory a zároveň dosažení pozitivního vlivu na odpovědné a udržitelné chování emitentů cenných papírů.

Při správě produktu jsou dodržována základní kritéria odpovědného investování. Jedná se o kritéria omezující investice do oblastí s negativním dopadem na globální oteplování, produkci a dostupnost potravin. Zavazujeme se zdržet investic do společností, které se zabývají těžbou uhlí, výrobou elektřiny z uhlí nebo syntézou paliva z uhlí. Zavazujeme se zdržet investic do společností, které mohou být spojeny s aktivitami v oblasti výroby a využívání kontroverzních zbraní. Zavazujeme se zdržet se investic do derivátů na potraviny, které vedou k růstu cen potravin a mají negativní dopad na jejich reálné koncové uživatele.

Cílem investiční strategie je dosáhnout dlouhodobé zhodnocení vložených prostředků, především prostřednictvím investic do pevně úročených finančních instrumentů, s malým podílem i na akciových trzích. Investiční strategie je zaměřena na investiční instrumenty emitentů vyhovující principům společensky odpovědných investic.

Všechny jednotlivé pořízené cenné papíry musí být v době nákupu klasifikovány jako udržitelné na základě předem definovaného výběrového procesu. V rámci tohoto procesu jsou emitenti posuzováni podle jejich environmentálních, sociálních a corporate governance rizik. Mezi vybrané investice mohou být zařazeny pouze ty společnosti, v jejichž obchodní politice může být identifikována dostatečně udržitelná orientace. Tato analýza se provádí prostřednictvím interního hodnocení a také na základě externího výzkumu. Kromě toho musí tito emitenti splňovat vylučující kritéria, aby byli způsobilí k investici. Vylučující kritéria pro společnosti zahrnují porušování lidských práv, porušování pracovních práv, dětskou práci, porušování Globálního paktu OSN, korupci, těžbu a přeměnu energetického uhlí na elektřinu, výrobu a obchod se zbraněmi, hazardní hry, pornografie, tabák a testování na zvířatech, kterým se lze vyhnout. Pro udržení praktického využití těchto kritérií mohou být pro ně definovány určité limitní hodnoty. Vylučující kritéria pro státní emise zahrnují vyloučení autoritářského režimu, omezování lidských práv, trest smrti, dětskou práci, nedostatek spolupráce a hrubé porušování politik proti praní špinavých peněz, korupci (na základě indexu korupce Transparency International) a nedostatky v ochraně klimatu a ochranu biologické rozmanitosti.

Tento finanční produkt podporuje enviromentální nebo sociální vlastnosti, ale jeho cílem není udržitelná investice. Produkt prosazuje a sleduje širší význam udržitelnosti a prosazuje environmentální a sociální vlastnosti investic. Při investování se zaměřuje na dosažení zlepšení v následujících oblastech environmentálního a sociálního zaměření prostřednictvím vlastního přístupu k udržitelnosti.

Environmentální stopa

 • snižování uhlíkové stopy a zmírňování změny klimatu obecně
 • snižování vodní stopy a opatření pro odpovědné využívání vody jako zdroje

Vyhýbání se ekologickým rizikům

 • ochrana biologické rozmanitosti
 • odpovědné nakládání s odpady a jinými emisemi

Sociální faktory

 • vyloučení jakýchkoli investic do společností, které vyrábějí nebo distribuují zakázané zbraně
 • prosazování lidských práv a vyloučení emitentů zapojených do porušování lidských práv
 • podpora dobrých pracovních podmínek, například v oblasti bezpečnosti práce a školení a dodržování pracovních práv
 • podpora rozmanitosti a vyloučení diskriminace
 • prevence korupce a podvodů

Podpora řádného podnikového řízení

 • nezávislost dozorčích orgánů
 • odměny managementu
 • správné účetní postupy
 • respektování práv akcionářů

Bez cíle udržitelných investic

Tento finanční produkt prosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti, ale nesleduje cíl udržitelných investic.

Udržitelné investice, ke kterým se tento finanční produkt zavazuje, významně nepoškozují žádný z cílů udržitelných investic, protože tento finanční produkt investuje výhradně do emitentů, kteří byli klasifikováni jako udržitelní na základě definovaného investičního procesu. Tato klasifikace vyžaduje, aby emitenti neměli významný nepříznivý dopad na environmentální nebo sociální faktory, protože vzhledem k závazným charakteristikám ESG (Environmental, Social, Governance) investičního procesu by byla investice v případě takového porušení nepřípustná.

V tuto chvíli při řízení tohoto produktu Česká spořitelna, a.s. („ČS“) nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti nezohledňuje v plném rozsahu požadovaném právními předpisy (příloha I nařízení (EU) 2022/2018).

Nicméně v rámci investičního procesu ČS v maximální možné míře přihlíží k dostupným nepříznivým dopadům prováděných udržitelných investic. Tento produkt může investovat i do emitentů mimo hlavní globální trhy, kde je v tuto chvíli dostupnost indikátorů pro spolehlivé, kontinuální zohledňování nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti prozatím omezená.

Tento stav bude ČS každoročně znovu vyhodnocovat, aby se v co nejbližší době mohla přihlásit k plnému zohlednění nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti.

Prostřednictvím aplikace popsaných kritérií vyloučení a výběru provedeného s ohledem na rating ESGenius zajišťuje udržitelný přístup produktu soulad s pokyny OECD pro nadnárodní společnosti a obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv, včetně zásad a práv stanovených v osmi základních úmluvách uvedených v Deklaraci Mezinárodní organizace práce o zásadách a základních právech při práci a v Mezinárodní listině lidských práv.

Environmentální nebo sociální vlastnosti finančního produktu

Odpovědné investování je dlouhodobě orientovaný investiční přístup, který spočívá v zohlednění široké perspektivy investičního procesu, který se zaměřuje nejen na ekonomické faktory, ale také na aspekty udržitelnosti a odpovědnosti. Odpovědné investování kombinuje základní investiční analýzu a hodnocení plnění faktorů ekologických, společenských a podnikového řízení (ESG) s cílem dosažení vyšších dlouhodobých výnosů pro investory a zároveň dosažení pozitivního vlivu na odpovědné a udržitelné chování emitentů cenných papírů.

Při aktivní správě jsou dodržována základní kritéria odpovědného investování. Jedná se o kritéria omezující investice do oblastí s negativním dopadem na globální oteplování a produkci a dostupnost potravin. Vyloučeny jsou investice do společností, které se zabývají těžbou uhlí, výrobou elektřiny z uhlí nebo syntézou paliva z uhlí, dále investice do společností, které mohou být spojeny s aktivitami v oblasti výroby a využívání kontroverzních zbraní a investice do derivátů na potraviny, které vedou k růstu cen potravin a mají negativní dopad na jejich reálné koncové uživatele.

Naplňování sociálních nebo environmentálních vlastností prosazovaných finančním produktem se posuzuje pomocí následujících ukazatelů a metodologií:

 • Skóre ESGenius pro jednotlivé cenné papíry: Na základě skóre ESGenius je znázorněn rizikový profil ESG a kvalita řízení ESG emitenta. Představuje celkový obraz o výkonnosti analyzovaného emitenta s ohledem na oblasti zaměřené na udržitelnost uvedené výše. Posuzuje se dodržení minimálního skóre platného pro produkt a průměr investic držených v produktu.
 • Vylučující kritéria: Průběžné plnění vylučujících kritérií investice je pravidelně vyhodnocováno.
 • Uhlíková stopa: Uhlíková stopa produktu je vypočítávána a hodnocena pravidelně jednou za rok
 • Vodní stopa: Vodní stopa produktu je vypočítávána a hodnocena pravidelně jednou za rok. Vodní stopa se vypočítává a zveřejňuje samostatně na základě stupně nedostatku vody v regionech, ve kterých emitenti, do nichž je investováno, vodu spotřebovávají.

Investiční strategie

Cílem investiční strategie je dosáhnout dlouhodobé zhodnocení vložených prostředků, především prostřednictvím investic do pevně úročených finančních instrumentů, s malým podílem i na akciových trzích. Investiční strategie je zaměřena na investiční instrumenty emitentů vyhovující principům společensky odpovědných investic.

Všechny jednotlivé pořízené cenné papíry musí být v době nákupu klasifikovány jako udržitelné na základě předem definovaného výběrového procesu. V rámci tohoto procesu jsou emitenti posuzováni podle jejich ESG rizik. Mezi vybrané investice mohou být zařazeny pouze ty společnosti, v jejichž obchodní politice může být identifikována dostatečně udržitelná orientace. Tato analýza se provádí prostřednictvím interního hodnocení a také na základě externího výzkumu. Kromě toho musí tito emitenti splňovat vylučující kritéria, aby byli způsobilí k investici. Vylučující kritéria pro společnosti zahrnují porušování lidských práv, porušování pracovních práv, dětskou práci, porušování Globálního paktu OSN, korupci, těžbu a přeměnu energetického uhlí na elektřinu, výrobu a obchod se zbraněmi, hazardní hry, pornografie, tabák a testování na zvířatech, kterým se lze vyhnout. Pro udržení praktického využití těchto kritérií mohou být pro ně definovány určité limitní hodnoty. Vylučující kritéria pro státní emise zahrnují vyloučení autoritářského režimu, omezování lidských práv, trest smrti, dětskou práci, nedostatek spolupráce a hrubé porušování politik proti praní špinavých peněz, korupci (na základě indexu korupce Transparency International) a nedostatky v ochraně klimatu a ochranu biologické rozmanitosti.

Hodnocení postupů řádné správy a řízení společností, do nichž je investováno, je zajištěno sledováním a neporušením definovaných vylučujících kritérií, ESG analýzou a naplněním minimálního ESGenius skóre a dále ověřením souladu společností s Globálním paktem OSN.

Nepřímé investice: Způsoby pro posuzování postupů řádné správy a řízení jsou definovány a certifikovány tvůrci jednotlivých produktů v souladu s nařízením (EU) 2019/2088.

Mezi postupy řádné správy a řízení patří řádné struktury řízení, vztahy se zaměstnanci, odměňování zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

Podíl investic

Tento produkt nemá cíl udržitelných investic.

Produkt prosazuje environmentální/sociální (E/S) vlastnosti, a přestože nesleduje cíl udržitelných investic, bude mít udržitelné investice v minimální výši 51%, a to

 • investice s environmentálním cílem do hospodářských činností, které se podle taxonomie EU nekvalifikují jako environmentálně udržitelné
 • investice se sociálním cílem

Udržitelnou investicí se rozumí investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálnímu nebo sociálnímu cíli, přičemž žádný environmentální nebo sociální cíl významně nepoškozuje a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení. Taxonomie EU je klasifikační systém stanovený v nařízení (EU) 2020/852, kterým se stanoví seznam environmentálně udržitelných hospodářských činností. Uvedené nařízení nestanoví seznam sociálně udržitelných hospodářských činností. Udržitelné investice s environmentálním cílem mohou, ale nemusí být v souladu s taxonomií.

Odpovědné investování je dlouhodobě orientovaný investiční přístup, který spočívá v zohlednění široké perspektivy investičního procesu, který se zaměřuje nejen na ekonomické faktory, ale také na aspekty udržitelnosti a odpovědnosti. Odpovědné investování kombinuje základní investiční analýzu a hodnocení plnění faktorů ekologických, společenských a podnikového řízení (ESG) s cílem dosažení vyšších dlouhodobých výnosů pro investory a zároveň dosažení pozitivního vlivu na odpovědné a udržitelné chování emitentů cenných papírů.

Při správě jsou dodržována základní kritéria odpovědného investování. Jedná se o kritéria omezující investice do oblastí s negativním dopadem na globální oteplování, produkci a dostupnost potravin. Zavazujeme se zdržet investic do společností, které se zabývají těžbou uhlí, výrobou elektřiny z uhlí nebo syntézou paliva z uhlí. Zavazujeme se zdržet investic do společností, které mohou být spojeny s aktivitami v oblasti výroby a využívání kontroverzních zbraní. Zavazujeme se zdržet se investic do derivátů na potraviny, které vedou k růstu cen potravin a mají negativní dopad na jejich reálné koncové uživatele. Cílem investiční strategie je dosáhnout dlouhodobé zhodnocení vložených prostředků, především prostřednictvím investic do pevně úročených finančních instrumentů, s malým podílem i na akciových trzích. Investiční strategie je zaměřena na investiční instrumenty emitentů vyhovující principům společensky odpovědných investic.

Všechny jednotlivé pořízené cenné papíry musí být v době nákupu klasifikovány jako udržitelné na základě předem definovaného výběrového procesu. V rámci tohoto procesu jsou emitenti posuzováni podle jejich environmentálních, sociálních a corporate governance rizik. Mezi vybrané investice mohou být zařazeny pouze ty společnosti, v jejichž obchodní politice může být identifikována dostatečně udržitelná orientace. Tato analýza se provádí prostřednictvím interního hodnocení a také na základě externího výzkumu. Kromě toho musí tito emitenti splňovat vylučující kritéria, aby byli způsobilí k investici. Vylučující kritéria pro společnosti zahrnují porušování lidských práv, porušování pracovních práv, dětskou práci, porušování Globálního paktu OSN, korupci, těžbu a přeměnu energetického uhlí na elektřinu, výrobu a obchod se zbraněmi, hazardní hry, pornografie, tabák a testování na zvířatech, kterým se lze vyhnout. Pro udržení praktického využití těchto kritérií mohou být pro ně definovány určité limitní hodnoty. Vylučující kritéria pro státní emise zahrnují vyloučení autoritářského režimu, omezování lidských práv, trest smrti, dětskou práci, nedostatek spolupráce a hrubé porušování politik proti praní špinavých peněz, korupci (na základě indexu korupce Transparency International) a nedostatky v ochraně klimatu a ochranu biologické rozmanitosti.

Produkt prosazuje a sleduje širší význam udržitelnosti a prosazuje environmentální a sociální vlastnosti investic. Při investování se zaměřuje na dosažení zlepšení v následujících oblastech environmentálního a sociálního zaměření prostřednictvím vlastního přístupu k udržitelnosti.

Environmentální stopa

 • snižování uhlíkové stopy a zmírňování změny klimatu obecně
 • snižování vodní stopy a opatření pro odpovědné využívání vody jako zdroje

Vyhýbání se ekologickým rizikům

 • ochrana biologické rozmanitosti
 • odpovědné nakládání s odpady a jinými emisemi

Sociální faktory

 • vyloučení jakýchkoli investic do společností, které vyrábějí nebo distribuují zakázané zbraně
 • prosazování lidských práv a vyloučení emitentů zapojených do porušování lidských práv
 • podpora dobrých pracovních podmínek, například v oblasti bezpečnosti práce a školení a dodržování pracovních práv
 • podpora rozmanitosti a vyloučení diskriminace
 • prevence korupce a podvodů

Podpora řádného podnikového řízení

 • nezávislost dozorčích orgánů
 • odměny managementu
 • správné účetní postupy
 • respektování práv akcionářů

Nepřímé investice: Investice do investičních fondů a finančních produktů spravovaných správcovskými společnostmi třetích stran musí naplňovat minimálně stejnou udržitelnou klasifikaci a regulaci dle nařízení (EU) 2019/2088. Environmentální nebo sociální charakteristiky prosazované těmito finančními produkty jsou deklarovány tvůrci těchto finančních produktů v souladu s nařízením (EU) 2019/2088.

„Monitorování environmentálních nebo sociálních vlastností“;

Udržitelný investiční proces zajišťuje, že se neinvestuje do emitentů, kteří porušují stanovená kritéria udržitelnosti. Navíc prostřednictvím výběru provedeného s ohledem na skóre ESGenius jsou při tvorbě portfolia upřednostňováni ti emitenti, kteří mají nižší riziko nepříznivého dopadu v oblasti environmentálních a sociálních cílů produktu a vytvářejí pozitivní environmentální a/nebo sociální efekty svým příkladným řízením těchto rizik.

U všech investic jsou pravidelně, po celou dobu životního cyklu finančního produktu, monitorovány environmentální nebo sociální vlastnosti prosazované finančním produktem a ukazatele udržitelnosti používané k měření dosažení každé z těchto environmentálních nebo sociálních vlastností, a pokud dojde k tomu, že emitent přestane plnit požadovaná kritéria udržitelnosti, je z investičního výběru vyloučen.

Metodologie pro environmentální nebo sociální vlastnosti

Naplňování sociálních nebo environmentálních vlastností prosazovaných finančním produktem se posuzuje pomocí následujících ukazatelů a metodologií:

Skóre ESGenius pro jednotlivé cenné papíry: Na základě skóre ESGenius je znázorněn rizikový profil ESG a kvalita řízení ESG emitenta. Představuje celkový obraz o výkonnosti analyzovaného emitenta s ohledem na oblasti zaměřené na udržitelnost uvedené výše. Posuzuje se dodržení minimálního skóre platného pro produkt a průměr investic držených v produktu.

Vylučující kritéria: Průběžné plnění vylučujících kritérií investice je pravidelně vyhodnocováno.

Uhlíková stopa: ČS každoročně vypočítává uhlíkovou stopu finančního produktu.

Vodní stopa: ČS každoročně vypočítává vodní stopu finančního produktu. Vodní stopa se vypočítává a zveřejňuje samostatně na základě stupně nedostatku vody v regionech, ve kterých emitenti, do nichž je investováno, vodu spotřebovávají.

Zdroje údajů a jejich zpracování

Při hodnocení stanovených kritérií jsou využívány analýzy odborníků v rámci skupiny Erste Group, která má již dlouholeté zkušenosti se zodpovědným a udržitelným přístupem k investování. Dodržování a další rozvoj standardu odpovědného investování zajištuje v rámci skupiny Erste Group poradní sbor složený z nezávislých odborníků.

Kromě toho produkt využívá řadu externích partnerů, kteří se na hodnocení parametrů společensky odpovědných investic specializují, např. oekom research, MSCI Research, ISS Governance, Sustainalytics.

Soulad produktu se sociálními a environmentálními vlastnostmi se posuzuje pomocí následujících ukazatelů.

 • ESGenius skóre: Mapuje rizikový profil ESG  kvalitu řízení ESG emitenta. Představuje celkový obraz výkonnosti analyzovaného emitenta s ohledem na oblasti zaměření udržitelnosti uvedené výše. Posuzuje se dodržení minimálního skóre platného pro produkt a průměr investic v produktu držených
 • vylučující kritéria: Kontroluje se průběžné dodržování vylučujících kritérií platných pro produkt
 • uhlíková stopa: Uhlíková stopa produktu je vypočítávána a hodnocena pravidelně jednou za rok
 • vodní stopa: Vodní stopa produktu je vypočítávána a hodnocena pravidelně jednou za rok. Vodní stopa se vypočítává a zveřejňuje samostatně na základě stupně nedostatku vody v regionech, ve kterých emitenti, do nichž je investováno, vodu spotřebovávají.

Finanční produkty spravované správcovskými společnostmi třetích stran musí naplňovat minimálně stejnou klasifikaci a regulaci dle nařízení (EU) 2019/2088. Environmentální nebo sociální ukazatele používané k měření dosažení jejich příslušných environmentálních a sociálních vlastností podporovaných těmito finančními produkty jsou ty, které deklarují jejich příslušní tvůrci v souladu s nařízením (EU) 2019/2088.

Ukazatele udržitelnosti měří, jak jsou dosaženy environmentální nebo sociální vlastnosti prosazované finančním produktem.

Zdroje dat zahrnují externí poskytovatele průzkumů trhu, interní finanční analytiky nebo odborníky na odpovědné investice. Konkrétně jde o objednané studie, veřejné informace nebo sdílené informace z partnerských sítí nebo iniciativy založené na spolupráci. V konečném důsledku se informace získávají z: 

 • informací přímo zveřejňovaných společnostmi: zprávy o udržitelném rozvoji, výroční zprávy, podání regulačním orgánům a webové stránky společností
 • informací nepřímo zveřejňovaných společnostmi: údaje zveřejňované státními orgány, průmyslovými a obchodními sdruženími a poskytovateli finančních údajů
 • přímé komunikace se společnostmi, jak je popsána v politice zapojení.

Omezení metodologií a údajů

ČS zajišťuje začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svého investičního procesu především pečlivým výběrem produktů (s ohledem na jejich podkladová aktiva) s důrazem na odbornou péči a ochranu investorů. V rámci investičního procesu ČS vychází z dostupných dat, která poskytují tvůrci investičních produktů, a dalších externích informací. Kvalita dostupných dat je bohužel kolísavá, proto mohou vzniknout nepřesnosti při vyhodnocování environmentálních a sociálních dopadů. Pokud vzniknou pochybnosti o kvalitě dat, příslušný investiční nástroj je vyloučen z investic, proto není negativně ovlivněno naplnění environmentálních nebo sociálních vlastností prosazovaných produktem.

Vzhledem k tomu, že ČS se při výpočtu hlavních nepříznivých dopadů spoléhá především na nezpracované údaje od třetích stran, může docházet k chybovosti v důsledku:

 • chybných dat
 • neúplných dat
 • zastaralých dat
 • rozdílů v datech z měření vykázaných emitenty
 • chybné metodě odhadu odhadovaných dat
 • špatného pokrytí dat o emitentech

ČS si je vědoma omezení, která s daty souvisí, a případné abnormality, odchylky či náhlé změny pečlivě přezkoumá a zkontroluje původní zdroj těchto dat. Případně zjištěné chyby nahlásí svému poskytovateli, od kterého data přijala.

Náležitá péče

Náležitá péče vychází a je v souladu s politikami finanční skupiny. Interní procesy a postupy jsou upraveny především následujícími předpisy. 

 • ČS ESG Risk Definition Policy-
 • Politika ČS v oblasti odpovědného investování
 • Principy odpovědného investování na finančních trzích

Politiky zapojení

 • OSN Net Zero Banking Alliance
 • Finanční iniciativa Programu OSN pro životní prostředí (UNEP FI)
 • EU Green Consumption Pledge
 • Partnership for Carbon Accounting Financials
 • ESG Risk Appetite Statement

Odkazy na mezinárodní standardy

 • SDGs - Cíle udržitelného rozvoje OSN
 • GRI metodika
 • RFCI - Responsible Finance Country Index
 • ČS Etický kodex

Identifikace a hodnocení hlavních nepříznivých dopadů probíhá ve dvou fázích, a sice před provedením investice a po ní.

Před investicí je prováděno vyhodnocení s cílem identifikovat rizika nepříznivého dopadu. Stanoví přitom pořadí podle závažnosti. Kvantitativní proces je založen na interně vyvinutých nástrojích. Kromě toho dochází ke kvalitativnímu přesahu ze strany analytiků týmu odpovědného investování. Nekvalifikovaní emitenti jsou z potenciální investice vyloučeni. Pokud relevantní emitenti nejsou v databázi uvedeni, analytici provedou due diligence a do databáze je doplní.

Následně provádí řízení rizik průběžnou kontrolu potenciálních investic definovaných týmem zodpovědného investování z hlediska splnění specifických ESG kritérií. Tato kritéria se pravidelně aktualizují.

Výzkum ESG se provádí s využitím interních odborných znalostí skupiny Erste Group s podporou několika interních a externích zdrojů, mimo jiné firemních jednání a celé řady poskytovatelů dat. Do výzkumných zpráv jsou systematicky zařazována hodnocení společností ESG prováděná třetími stranami, která zajišťují širší kontext. V současné době ČS ve spolupráci v rámci skupiny Erste Group využívá informace ESG od společností MSCI ESG Research, ISS ESG Research, Sustainalytics a Truvalue-Labs s cílem zajistit komplexní, včasnou a přesnou analýzu ESG.

Politiky zapojení

Produkt prosazuje aktivní zapojení v procesu řízení společností, do jejichž akcií investuje. Toto zapojení je v souladu s politikami zapojení, zavedenými v rámci skupiny Erste Group. Specificky se věnuje pozornost zapojení v oblasti ESG. Produkt prostřednictvím hlasovacích práv ve vlastněných společnostech podporuje vhodné návrhy v souladu s níže uvedenými postupy:

Všeobecně podporuje návrhy akcionářů v oblasti ESG, které se opírají o standardy a které podporují zájmy dlouhodobých akcionářů a hodnotu pro akcionáře a zároveň slaďují zájmy společnosti se zájmy lidské společnosti jako takové. Zejména se soustředí na usnesení, která budou usilovat o větší transparentnost anebo prohloubení v dodržování mezinárodně uznávaných standardů a zásad.

Dále podpoří sociální a environmentální návrhy, které budou prosazovat správnou sociální odpovědnost společnosti azároveň podporovat zájmy dlouhodobých akcionářů a hodnotu pro akcionáře. Důkladně posoudí a všeobecně podpoří návrhy, které budou požadovat aktivity a opatření v oblasti vztahující se rovněž na dodavatele společnosti a například na jejich postupy při reportování.

Při rozhodování o hlasování o sociálních a environmentálních návrzích akcionářů bude zohledňovat tyto faktory:

 • je návrh jako takový sestaven správným způsobem a je přiměřený,
 • bude mít přijetí takového návrhu spíš pozitivní nebo spíš negativní dopad na krátkodobou či dlouhodobou hodnotu akcií společnosti,
 • jakého procenta tržeb, majetku a zisků se takové opatření dotkne,
 • přijala již společnost nějaká opatření, která by odpovídajícím způsobem reagovala na požadavek stanovený v návrhu,
 • jsou analýza společnosti a doporučení k hlasování pro akcionáře dostatečně přesvědčivé,
 • jaké další kroky společnost podnikla za účelem vyřešení problému,
 • vedlo by přijetí tohoto návrhu k dosažení cílů, po kterých návrh volá.

Klimatická změna

Protože je změna klimatu vnímána jako zásadní globální riziko, kterému musíme čelit společně s řadou dalších přidružených rizik, jako jsou globální vodní krize, přírodní katastrofy nebo neschopnost přizpůsobit se změně klimatu, stanovil si produkt návrhy akcionářů v této oblasti jako svou prioritu a jejich obsah podrobí náležitému zkoumání. Všeobecně bude hlasovat ve prospěch návrhů akcionářů, které budou požadovat, aby společnost

 • reportovala o svých environmentálních opatřeních, která bude odrážet kromě požadavků konkrétních standardů, jako jsou zprávy o emisích skleníkových plynů nebo vědecky podložené cíle (kroky v souladu s cílem udržení oteplování do 2 °C), také další usnesení k reportování o dopadech činnosti na životní prostředí,
 • reportovala o dopadu její provozní činnosti na životní prostředí a komunity v okolí anebo přijala opatření na zmírnění takových dopadů. Sem patří usnesení o nakládání s vodou, palmovém oleji, udržitelné produkci, odlesňování, odtěžování horských vrcholů nebo hydraulické frakování,
 • reportovala o finančních a materiálních rizicích klimatické změny pro provozní činnost společnosti anebo své reakci na rostoucí regulatorní, konkurenční a veřejný tlak na významné omezení emisí skleníkových plynů,
 • prohloubila transparentnost informací o dohledu, kontrolních mechanismech a cílech společnosti, pokud jde o snížení svých emisí skleníkových plynů, včetně emisí metanu,
 • přijala opatření v boji s klimatickou změnou nad rámec reportování, například opatření, která budou žádat, aby společnost vrátila kapitál akcionářům, místo aby ho investovala do nákladných projektů, jež nejsou v souladu s cíli konvence. Návrhy požadující přijetí cílů v oblasti emisí skleníkových plynů nebo návrhy, které budou po společnosti požadovat začlenění ukazatelů týkajících se klimatické změny do programů odměňování vedoucích pracovníků, budou předmětem samostatného zkoumání,
 • reportovala o svých aktivitách na podporu používání obnovitelných zdrojů energie anebo takové aktivity prohloubila,
 • reportovala o svých aktivitách na podporu energetické účinnosti svých produktů nebo své provozní činnosti, případně prohloubila takové aktivity,
 • posoudila dopad mezinárodně přijatého cíle Pařížské dohody, kterým je omezení globálního nárůstu teploty na 2 °C nebo méně, na své scénáře dalšího vývoje.

Určená referenční hodnota

Pro naplnění environmentálních nebo sociálních vlastností prosazovaných finančním produktem nebyla určena žádná referenční hodnota ani index.