Zpět na tiskové zprávy

Česká spořitelna vykázala k 31. březnu 2022 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 5,0 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2021 činil 2,7 mld. Kč, v meziročním porovnání se tak zvýšil o 84,3 %, což bylo ovlivněno vyšším provozním výsledkem odrážejícím celkové zotavení po pandemii COVID-19. Provozní zisk dosáhl 7,5 mld. Kč, ve srovnání s 1. čtvrtletím 2021 tak vzrostl o 51,4 %.

„ČS dosáhla solidních finančních výsledků v 1. čtvrtletí 2022, ačkoliv meziroční srovnání bylo ovlivněno nižší základnou v 1. čtvrtletí 2021, které bylo značně ovlivněno pandemií COVID-19. Nejistota zůstává vysoká, jelikož zotavení po pandemii COVID-19 bylo kompenzováno válkou na Ukrajině, narušenými dodavatelskými řetězci a rostoucí inflací. I v tomto náročném období zajišťuje Česká spořitelna bezpečí pro finance klientů, což se odráží zejména v pokračujícím přílivu depozit a také v dalším nárůstu tržních podílů. Jsem velmi hrdý, že ČS překročila hranici 3 milionů klientů s účtem. Jako Společnost finančního zdraví ukázala ČS, že je tu od toho, aby podpořila i ty nejzranitelnější klienty, např. v rámci kampaně Milosrdné léto. Aktivně také mnoha způsoby podporujeme uprchlíky z Ukrajiny, včetně poskytnutí ubytování. ČS zůstává dobře financovaná, silně kapitalizovaná a je připravena nadále podporovat své klienty v souladu se svým posláním stanoveným před 200 lety,“ uvedl Ivan Vondra, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení v hodnocení výsledků Banky za 1. čtvrtletí 2022.

HLAVNÍ UKAZATELE

Navzdory zotavení po pandemii COVID-19 v roce 2021, se očekává výrazné zpomalení české ekonomiky v roce 2022, zejména díky negativním dopadům války na Ukrajině. K nižšímu růstu HDP však také přispívá přetrvávající nedostatek polovodičů.

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 31. březnu 2022 výše 1 871,8 mld. Kč a ve srovnání s objemem bilanční sumy k 31. prosinci 2021 se zvýšila o 14,0 %. Nárůst na aktivní straně bilance byl zapříčiněn především úvěry bankám, které byly podpořeny reverzními repo operacemi s ČNB. Na pasivní straně bilance byly dominantním faktorem růstu vklady klientů.

Hrubý objem klientských úvěrů Skupiny ČS meziročně vzrostl o 10,1 % na 874,6 mld. Kč. Portfolio úvěrů domácnostem se v meziročním srovnání zvýšilo o 13,9 % na 561,8 mld. Kč, především díky hypotékám fyzickým osobám (+17,8 %) a úvěrům poskytnutých Stavební spořitelnou (+14,9 %). Objem úvěrů korporátním subjektům meziročně vzrostl o 7,7 % na 310,8 mld. Kč, díky nárůstu u velkých korporací (+11,0 %), malých a středních podniků (+8,6 %) a korporátních dceřiných společností (+13,9 %).

Závazky ke klientům vzrostly v meziročním porovnání o 6,6 % na 1 345,6 mld. Kč, především kvůli vkladům domácností, které se meziročně zvýšily o 7,4 % na 915,1 mld. Kč a vkladům korporátní klientely, které meziročně vzrostly o 14,3 % na 271,0 mld. Kč, zatímco vklady klientů veřejného sektoru poklesly v meziročním srovnání o 7,8 % na 159,5 mld. Kč.

Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 31. březnu 2022 se v meziročním porovnání téměř nezměnil a činil 4,5 milionu, ze kterých přibližně 1,9 milionu v 1. čtvrtletí 2022 využívalo digitální bankovnictví. Česká spořitelna se stala první bankou na trhu, která má 3 miliony klientů s účtem.

Vlastní kapitál připadající na vlastníky mateřského podniku k 31. březnu 2022 představoval 146,7 mld. Kč, což je o 2,8 % více než na konci roku 2021. Celkový kapitálový poměr za Skupinu České spořitelny k 31. březnu 2022 dosáhl 21,2 %, což je značně nad minimálním regulatorním kapitálovým požadavkem (14,7 %).

Provozní zisk České spořitelny vzrostl v 1. čtvrtletí 2022 meziročně o 51, % na 7,5 mld. Kč, což odráží celkové zotavení po pandemii COVID-19. Provozní výnosy vzrostly v meziročním porovnání o 27,1 %, ovlivněny obchodním růstem a zvyšováním úrokových sazeb ČNB.

Čistý úrokový výnos, nejdůležitější složka provozních výnosů, se ve srovnání s 1. čtvrtletím 2021 zvýšil o 27,5 % a dosáhl 9,3 mld. Kč. Vývoj čistého úrokového výnosu byl ovlivněn růstem klientských úvěrů a vkladů, podpořenými investicemi do státních dluhopisů. Čistý úrokový výnos byl dále pozitivně ovlivněn zvýšením úrokových sazeb ČNB. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům v 1. čtvrtletí 2022 dosáhla 2,20 % a bude podpořena prostředím s vyššími úrokovými sazbami a strukturou aktiv v nadcházejících čtvrtletích.

Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 10,2 % na 2,5 mld. Kč, což bylo způsobeno převážně transakcemi s cennými papíry podpořenými růstem objemu podílových fondů a pozitivním vývojem pojistných produktů. Čistý výnos z poplatků a provizí byl dále pozitivně ovlivněn platebním stykem, který odrážel dvouciferný nárůst karetních transakcí a rovněž pozitivní vývoj správy korporátního platebního styku.

Čistý zisk z obchodních operací v meziročním porovnání vzrostl v 1. čtvrtletí 2022 o 96,4 % na 1,0 mld. Kč, což bylo způsobeno zajišťovacími deriváty korporátních klientů a celkovým zotavením po pandemii COVID-19. 

Celkové provozní náklady zůstaly nízko pod mírou inflace a meziročně se zvýšily o 3,7 % na 5,3 mld. Kč v 1. čtvrtletí 2022, což bylo způsobeno zejména vlivem nárůstu nákladů na zaměstnance a ostatních správních nákladů. Nárůst nákladů na zaměstnance (meziročně +3,4 %) byl způsoben převážně zvýšením mezd. Vyšší náklady na správu majetku, obchodní provoz a náklady spojené se zaměstnanci v kombinaci s vyšším příspěvkem do Fondu pojištění vkladů vedly k růstu ostatních správních nákladů (meziročně +6,5 %). V důsledku výše uvedeného vývoje se poměr provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) meziročně výrazně zlepšil na 41,6 % z 51,0 % v 1. čtvrtletí 2021.

Ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů (tj. saldo tvorby opravných položek a rezerv na úvěrová rizika) dosáhla v 1. čtvrtletí 2022 výše -0,4 mld. Kč. Meziročně tak došlo k nižší tvorbě o 48,1 %, jelikož vývoj opravných položek k rizikům odráží stabilní kvalitu portfolia

Ostatní provozní výsledek ve výši -1,0 mld. Kč zahrnuje zejména ostatní výnosy a náklady nepřímo související s hlavní provozní činností Skupiny. Zhoršení provozního výsledku v meziročním srovnání bylo zapříčiněno především vyšším příspěvkem do Fondu pro řešení krize v 1. čtvrtletí 2022.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet ČS se meziročně zvýšil o 5,7 % a dosáhl 3,2 milionu kusů, přičemž z tohoto počtu představovaly kreditní karty 178,8 tisíc kusů. Objem transakcí uskutečněných kartami České spořitelny během 1. čtvrtletí 2022 u obchodníků se ve srovnání s 1. čtvrtletím 2021 zvýšil o 36,7 % na 79,1 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny meziročně poklesl o 38 a dosáhl 1 780 kusů. 

Více podrobností na www.csas.cz.

linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.