• Provozní výsledek vzrostl o 17,1 % na 3,4 miliardy EUR, odráží se v něm mírný růst nákladů.
  • Čistý zisk dosáhl 1,92 miliardy eur díky výraznému poklesu rizikových nákladů
  • Ukazatel CET1 ve výši 14,5 % odráží solidní kapitalizaci
  • Výhled na rok 2022: Současná krize na Ukrajině bude mít nevypočitatelné důsledky pro celou Evropu

Skupina Erste zaznamenala ve finančním roce 2021 nárůst provozních výnosů o 8,2 % na 7,7 miliardy eur. Tento silný provozní výsledek odráží vyšší čisté úrokové výnosy díky zvýšení sazeb v Česku a Maďarsku a solidnímu růstu objemu úvěrů, jakož i výrazně vyšší čisté výnosy z poplatků a provizí díky oživení ekonomik a trhů v regionu. Příznivé rizikové prostředí v uplynulém roce umožnilo prudké snížení rizikových nákladů z 1,3 miliardy eur v roce 2020 na 159 milionů eur v roce 2021. Tento vývoj vedl k tomu, že Erste Group vykázala za finanční rok 2021 čistý zisk ve výši 1,92 miliardy eur (2020: 783 milionů eur, 2019: 1,47 miliardy eur).

Poslední vývoj ruské války s Ukrajinou je šokem pro každého, kdo věří v evropskou myšlenku míru, demokracie a prosperity. Za současného stavu bude mít konflikt pro kontinent nedozírné následky - politické, hospodářské, ale především humanitární.Erste Group nemá v Rusku ani na Ukrajině žádné přímé provozní dceřiné společnosti a naše přímá expozice vůči těmto zemím je zanedbatelná. Naše geografická blízkost a hluboké vazby na celý region však s sebou nesou humanitární odpovědnost. Jako banka v srdci Evropy budeme stát při lidech v regionu a budeme připraveni je podpořit a pomocí," řekl Bernd Spalt, generální ředitel Erste Group.

“Máme osvědčený obchodní model, atraktivní působnost v dynamických ekonomikách střední Evropy a solidní kapitalizaci. Jsme si vědomi výzev, které s sebou nejnovější vývoj může přinést, ale jsme přesvědčeni, že jsme velmi dobře připraveni se s nimi vyrovnat.Silný hospodářský vzestup ve střední a východní Evropě v loňském roce pomohl zvýšit naše zisky tím, že podpořil solidní růst poptávky po úvěrech. Když k tomu připočteme rekordní příjmy z poplatků a dobré řízení nákladů, vše vyústilo k zásadnímu nárůstu našeho provozního zisku. Vzhledem k tomu, že naše rizikové náklady v roce 2021 byly mnohem nižší než v roce 2020, kdy je ovlivňoval Covid, náš hospodářský výsledek prudce vzrostl,” vysvětluje Stefan Dörfler, finanční ředitel Erste Group.

Provozní příjmy vzrostly o 8,2 %

Čisté úrokové výnosy vzrostly na 4 975,7 milionu EUR (+4,2 %; 4 774,8 milionu EUR), a to především díky zvýšení sazeb v České republice a v Maďarsku, silnému růstu objemu na všech trzích a pozitivnímu jednorázovému efektu vyplývajícímu z přijetí TLTRO III v Rakousku a na Slovensku. Čisté výnosy z poplatků a provizí vzrostly na 2 303,7 mil. eur (+16,5 %; 1 976,8 mil. eur), k čemuž přispělo silné hospodářské oživení a rostoucí akciové trhy. Nárůst byl zaznamenán ve všech klíčových kategoriích poplatků a provizí a na hlavních trzích. Čistý výsledek obchodování se snížil na 58,6 milionu EUR (137,6 milionu EUR); položka zisky/ztráty z finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů vzrostla na 173,2 milionu EUR (62,0 milionu EUR). Provozní výnosy se zvýšily na 7 742,0 mil. eur (+8,2 %; 7 155,1 mil. eur).

Provozní výsledek vzrostl o 17,1 %, odráží se v něm mírný růst nákladů

Všeobecné administrativní náklady vzrostly na 4 306,5 milionů EUR (+2,0 %; 4 220,5 milionů EUR), personální náklady vzrostly na 2 578,1 milionů EUR (+2,3 %; 2 520,7 milionů EUR). Počet zaměstnanců se snížil o 2,4 % a dosáhl 44 596. Ostatní administrativní náklady stouply na 1 180,3 milionů EUR (+1,9 %; 1 158,9 milionů EUR). Platby do systémů pojištění vkladů, které jsou součástí ostatních administrativních nákladů, klesly na 122,4 milionů EUR (132,2 milionů EUR). Odpisy vzrostly na 548,0 milionů EUR (+1.3 %; 540,9 milionů EUR). Provozní výsledek se výrazně zvýšil, a to na 3 435,5 milionů EUR (+17,1 %; 2 934,6 milionů EUR) a poměr nákladů k výnosům se podstatně zlepšil na 55,6 % (59,0 %).

Výrazný nárůst čistého zisku díky výrazně nižším rizikovým nákladům

V důsledku čistých alokací činila ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů („rizikové náklady“) -158,8 milionů EUR, neboli 9 bazických bodů průměrných hrubých klientských úvěrů (-1 294,8 milionů EUR neboli 78 bazických bodů). Čistá alokace na rezervy na úvěry a zálohy a na závazky a poskytnuté záruky byla zaúčtována v České republice, Rumunsku, Chorvatsku, Srbsku a Maďarsku, avšak zůstávaly obecně na nízké úrovni. Pozitivní příspěvek byl zaznamenán v souvislosti s příjmy souvisejícími s vymáháním již odepsaných úvěrů a také s uvolněním prostředků, zejména v Rakousku (v segmentu spořitelen). Ve srovnávaném období vedly aktualizované rizikové parametry s výhledovými informacemi souvisejícími s Covid-19 k vysokým čistým alokacím na rezervy na úvěry a zálohy a na závazky a poskytnuté záruky. Podíl rizikových úvěrů na základě hrubých zákaznických úvěrů se zlepšil na historické minimum 2,4 % (2,7 %). Podíl krytí rizikových úvěrů (bez zajištění) se zvýšil na 90,9 % (88,6 %).

Ostatní provozní výsledek dosáhl výše -310,5 milionů EUR (-278,3 milionů EUR). Toto zhoršení lze přičíst vlivům oceňování a vyšším výdajům na každoroční příspěvky do rezolučních fondů, které vzrostly – nejvýrazněji v Rakousku a v Rumunsku – na 108,6 milionů EUR (93,5 milionů EUR). Bankovní daně poklesly na 73,5 milionů EUR (117,7 milionů EUR) především díky zrušení bankovní daně na Slovensku a nižším daním v Rakousku. V současné době se bankovní daně platí na dvou hlavních trzích: v Maďarsku dosáhla bankovní daň 15,0 milionu EUR (14,5 milionu EUR) a daň z transakcí dalších 48,0 milionů EUR (44,0 milionu EUR). V Rakousku činila bankovní daň 10,5 milionu EUR (25,5 milionů EUR). Daň z příjmu se zvýšila na 525,2 milionů EUR (342,5 milionů EUR). Platby minoritním akcionářům vzrostly na rekordních 484,4 milionů EUR (242,3 milionů EUR) v důsledku výrazně vyšších příspěvků spořitelen k výnosům. Díky dobrému provoznímu výsledku a nízkým nákladům na rizika vzrostl čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti na 1 923,4 miliony EUR (783,1 milionů EUR).

Objem úvěrů vzrostl o 8.6%

Celkový vlastní kapitál bez nástrojů AT1 vzrostl na 21,3 miliardy EUR (19,7 miliardy EUR). Po regulatorních odpočtech a filtracích v souladu s nařízením o CRR vzrostl kmenový kapitál tier 1 (CET1, konečný) na 18,8 miliardy EUR (17,1 miliardy EUR), stejně jako celkové vlastní prostředky (konečné), které činily 24,8 miliardy EUR (23,6 miliardy EUR). Celkové riziko – rizikově vážená aktiva, zahrnující úvěrové, tržní a operační riziko (CRR, konečné) – mírně vzrostlo, na 129,6 miliardy EUR (120,2 miliardy EUR). Ukazatel kmenového kapitálu tier 1 (CET1, konečný) stoupl na 14,5 % (14,2 %), ukazatel celkového kapitálu poklesl na 19,1 % (19,7 %), zejména v důsledku předčasného odkupu části kapitálu AT1.

Aktiva celkem stoupla na 307,4 miliardy EUR (+10,8 %; 277,4 miliardy EUR). Na straně aktiv se zvýšila pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank, zejména v Rakousku, na 45,5 miliard EUR (35,8 miliard EUR), zatímco úvěry a jiné pohledávky za bankami poklesly 21,0 miliard EUR (21,5 miliard EUR). Úvěry a jiné pohledávky za klienty (čisté) se zvýšily na 180,3 miliard EUR (+8,6 %; 166,1 miliardy EUR). Na pasivní straně podstatně vzrostly vklady bank, na 31,9 miliard EUR (24,8 miliard EUR) v důsledku zvýšení refinancování ze  strany ECB (TLTRO III). Vklady klientů rostly na všech klíčových trzích – nejvýrazněji v Rakousku a České republice – na 210,5 miliard (+10,2 %, 191,1 miliard EUR). Poměr úvěrů ke vkladům se podstatně snížil na 84,8 % (86,9 %).

Výhled

Není jasné, jak se bude vyvíjet válka na Ukrajině, a tím i jaký bude související makroekonomický dopad na region. Přestože se ekonomická role Ruska jako exportního trhu pro trhy Erste v posledních letech neustále snižuje, většina zemí je stále závislá na dovozu ruských energetických zdrojů.

Skupina Erste Group očekává růst čistých úvěrů ve středních jednociferných číslech. Čisté výnosy z poplatků a provizí by měly růst v nízkých až středních jednociferných číslech. Stejně jako v roce 2021 chce Erste Group dosáhnout dvouciferného ROTE. Ukazatel CET1 skupiny Erste Group by měl zůstat silný.

Přesná prognóza je sice při současné nízké úrovni rizikových nákladů a vzhledem k poslednímu geopolitickému vývoji obtížná, ale Erste Group věří, že v roce 2022 budou rizikové náklady pod 20 bazickými body průměrných hrubých klientských úvěrů. Poměr nesplácených úvěrů se očekává pod 3,0 %.

Vývoj situace v Rusku a na Ukrajině nemá na skupinu Erste Group přímý dopad, neboť v těchto zemích není provozně přítomna; expozice vůči oběma zemím jsou zanedbatelné a vsoučasné době se v této souvislosti nepředpokládá tvorba dodatečných rizikových rezerv. Nelze však vyloučit nepřímé dopady, jako je volatilita finančních trhů nebo řetězové dopady související se sankcemi na některé naše klienty, nebo výskyt případů pojištění vkladů nebo vypořádání.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.