Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2021 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 6,6 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2020 činil 4,6 mld. Kč, v meziročním porovnání se tak zvýšil o 43,4 %, což bylo ovlivněno nižší tvorbou rezerv na riziko a lepší provozní výkonností. Provozní zisk dosáhl 10,3 mld. Kč, ve srovnání s 1. pololetím 2020 tak vzrostl o 1,4 %.

Obchodní i finanční výsledky České spořitelny za 2. čtvrtletí odrážejí pozitivní sentiment domácností i firem v souvislostí se zlepšující se pandemickou situací. Stále registrujeme opatrný přístup k výdajům u privátní klientely, který se promítá do růstu depozit. Úvěry byly taženy zejména hypotékami, u kterých jsme v červnu zaznamenali rekordní objem prodejů. Velmi dobrou zprávou je, že se firmy nedostaly do zásadnějších finančních problémů se splácením svých závazků, což se promítá do snížení rizikových nákladů banky. Je pro nás motivující, že Česká spořitelna byla i v obtížném období spolehlivým pilířem pro celou ekonomiku a jsme připraveni nadále podporovat její opětovný restart,“ zdůraznil Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny, v hodnocení výsledků banky za 1. pololetí 2021.

HLAVNÍ UKAZATELE

Po pomalejším ekonomickém vývoji v průběhu 1. čtvrtletí 2021, který byl způsoben krizí COVID-19, se česká ekonomika od 2. čtvrtletí 2021 zotavuje díky domácí a zahraniční poptávce. Přestože rizika zůstávají vysoká, příznivý ekonomický vývoj by měl pokračovat i v dalších čtvrtletích.

Kapitálová a likviditní situace České spořitelny zůstává velmi silná a ČS má dobrou pozici pro nadcházející období.

Provozní zisk České spořitelny vzrostl v 1. pololetí 2021 meziročně o 1,4 % na 10,3 mld. Kč. Dopad krize způsobené COVID-19 ukázal odolnost obchodního modelu České spořitelny, který byl podpořen silným růstem retailových úvěrů a vkladů.

Čistý úrokový výnos, nejdůležitější složka provozních výnosů, se ve srovnání s 1. pololetím 2020 snížil pouze o 1,1 % a dosáhl 14,5 mld. Kč. Vývoj čistého úrokového výnosu byl v 1. pololetí 2021 ovlivněn prostředím s nižší úrokovou sazbou. Na druhou stranu růst klientských úvěrů a vkladů měl na čistý úrokový výnos pozitivní dopad. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se snížila z 1,98 % v 1. pololetí 2020 na 1,87 % v 1. pololetí 2021. Čistá úroková marže vypočítaná z hlavní činnosti (úvěry retailovým a korporátním klientům a depozita od retailových a korporátních klientů) klesla v 1. pololetí 2021 na 2,19 %.

Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 14,2 % na 4,5 mld. Kč, což bylo způsobeno dvouciferným růstem objemu podílových fondů a pozitivním vývojem penzijního pojištění. Čistý výnos z poplatků a provizí byl dále pozitivně ovlivněn vyššími poplatky z produktů pojištění. Na druhé straně byly tyto efekty částečně kompenzovány nižšími poplatky z běžných účtů v důsledku zvyšujícího se počtu klientů benefitujících ze služby Moje zdravé finance.

Čistý zisk z obchodních operací v meziročním porovnání vzrostl v 1. pololetí o 41,7 % na 1,1 mld. Kč. Tento nárůst byl vykompenzován poklesem výsledku z finančních aktiv a závazků vykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty.

Celkové provozní náklady rostly v 1. pololetí 2021 pomaleji než míra inflace. Meziročně se zvýšily o 1,9 % na 10,0 mld. Kč, přičemž byly ovlivněny akvizicí české pobočky Waldviertel Sparkasse. Nárůst nákladů na zaměstnance (meziročně +2,0 %) byl způsoben dopadem navýšení platů ve 2. čtvrtletí 2020. Vyšší náklady na IT a marketing v kombinaci s vyšším příspěvkem do Fondu pojištění vkladů vedly k růstu provozních nákladů (meziročně +2,6 %). Odpisy hmotného a nehmotného majetku zůstaly meziročně nezměněny. V důsledku výše uvedeného vývoje se poměr provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) meziročně nepatrně zvýšil na 49,2 % ze 49,0 % v 1. pololetí 2020.

Ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů (tj. saldo tvorby opravných položek a rezerv na úvěrová rizika) dosáhla v 1. pololetí 2021 výše -0,9 mld. Kč. Meziročně tak došlo k nižší tvorbě o 76,2 %, jelikož dopad COVID-19 na úvěrové portfolio domácností i podniků postupně klesá a rizikové náklady se tak dostávají zpět na standardní úroveň.

Ostatní provozní výsledek (-0,9 mld. Kč) zahrnuje zejména ostatní výnosy a náklady nepřímo související s hlavní provozní činností Skupiny. K meziročnímu zhoršení ostatního provozního výsledku došlo zejména vlivem vyššího příspěvku do Fondu pro řešení krize v 1. čtvrtletí 2021.

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 30. červnu 2021 výše 1 676,7 mld. Kč a ve srovnání s objemem bilanční sumy k 31. prosinci 2020 se zvýšila o 9,0 %. Nárůst na aktivní straně bilance byl zapříčiněn především úvěry klientům a dluhovými cennými papíry odrážejícími investice do českých vládních dluhopisů. Na pasivní straně bilance byly dominantním faktorem růstu vklady klientů v souvislosti s nižší spotřebou domácností způsobenou COVID-19, což bylo částečně kompenzováno nižšími krátkodobými operacemi s veřejným sektorem.

Hrubý objem klientských úvěrů Skupiny ČS očištěný o vliv reverzních repo operací meziročně vzrostl o 6,4 % na 812,5 mld. Kč. (reportovaný růst včetně reverzních repo operací činil 5,2 %.) Portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) se v meziročním srovnání zvětšilo o 8,0 % na 456,7 mld. Kč, především díky hypotékám fyzickým osobám (+11,0 %), spotřebitelským úvěrům (+1,5 %) a úvěrům malým podnikům (+1,2 %). Objem úvěrů podnikatelským subjektům (korporátní bankovnictví a finanční trhy, pouze ČS), bez vlivu reverzních repo operací, meziročně stagnoval na 266,4 mld. Kč, jelikož nárust u velkých korporací (+1,9 %) byl kompenzován splátkami v segmentu komerčních nemovitostí (-7,4 %).

Závazky ke klientům vzrostly ve srovnání s červnem 2020 o 6,8 % na 1 223,7 mld. Kč, především v souvislosti s nižší spotřebou domácností způsobenou COVID-19. Vklady domácností se meziročně zvýšily o 15,3 % na 876,9 mld. Kč. Vklady korporátní klientely narostly o 9,1 % na 226,7 mld. Kč, zatímco vklady klientů veřejného sektoru klesly v meziročním srovnání o 32,0 % na 120,1 mld. Kč.

Vlastní kapitál připadající na vlastníky mateřského podniku k 30. červnu 2021 představoval 153,1 mld. Kč, což je o 2,6 % více než na konci roku 2020. Celkový kapitálový poměr za Skupinu České spořitelny dosáhl k 30. červnu 2021 25,4 %, což je vysoce nad minimálními regulatorními kapitálovými požadavky (15,4 %).

Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 30. červnu 2021 činil 4,5 milionu, ze kterých přibližně 1,78 milionu využívalo digitální bankovnictví. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet ČS se meziročně zvýšil o 4,4 % a dosáhl 3,1 milionu kusů, přičemž z tohoto počtu představovaly kreditní karty 172 tisíc kusů. Objem transakcí uskutečněných během 1. pololetí 2021 u obchodníků kartami České spořitelny se ve srovnání s 1. pololetím 2020 zvýšil o 16,8 % na 133,8 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny meziročně poklesl o 39 a dosáhl 1 797 kusů.

Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2021 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 6,6 mld. Kč.
linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.