• Provozní výsledek ve výši 1,69 miliardy EUR díky lepším výsledům v oblasti poplatků, obratu v čistém zisku z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnot a stabilnímu čistému úrokovému výnosu. 
  • Náklady na rizika se v prvním pololetí 2021 meziročně snížily o téměř 90 %, což odráží příznivé rizikové prostředí. 
  • Čistý zisk za pololetí vzrostl na 918 milionů EUR
  • Solidní růst úvěrů a pokračující významný příliv vkladů
  • Dividendy: Dividenda za rok 2020 ve výši 1,00 EUR DPS, cílová dividenda za rok 2021 ve výši 1,60 EUR DPS.

Skupina Erste Group, přední poskytovatel úvěrů ve střední a východní Evropě, pokračovala v roce 2021 v dobrých obchodních výsledcích a v prvním pololetí zaznamenala meziroční nárůst provozního výsledku o 24 % na 1,69 miliardy EUR (1. pololetí 2020: 1,36 miliardy EUR). K tomuto provoznímu výsledku přispěly solidní čisté úrokové výnosy (meziroční nárůst o 2,2 % na 2,5 miliardy EUR) a téměř 15% meziroční nárůst čistých výnosů z poplatků a provizí na 1,1 miliardy EUR díky výraznému růstu výnosů z poplatků za platební služby, správu aktiv a obchod s cennými papíry.

Vzhledem k tomu, že rizikové prostředí v regionu zůstávalo v první polovině roku 2021 příznivé, vykázala bankovní skupina náklady na rizika ve výši 83 milionů EUR, v porovnání s 675 miliony EUR v předešlém roce, kdy Erste reagovala na rizika spojená s vypuknutím covidové krize. Spolu s výrazným nárůstem čistého zisku z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnot na 127 milionů EUR (1. pololetí 2020: 9 milionů EUR) pomohly tyto nižší rizikové náklady více než kompenzovat vyšší platby na menšinové podíly a daňové platby a zvýšit čistý zisk skupiny na 918 milionů EUR (1. pololetí 2020: 294 milionů EUR). Abychom to uvedli do kontextu výkonnosti bankovní skupiny v období před koronavirem: Erste Group dosáhla v prvních šesti měsících roku 2019 čistého zisku ve výši 732 milionů EUR.

Oživení makroprostředí v celém regionu v první polovině roku 2021 přispělo k nárůstu klientských úvěrů o 3,7 % od začátku roku na 172 miliard EUR, zatímco klientské vklady vzrostly na všech hlavních trzích Erste Group a dosáhly 206 miliard EUR (12/2020: 191 miliard EUR). Ukazatel kmenového kapitálu tier 1 (CET1, finální) banky činil na konci června 14,2 %.

Finanční ředitel Erste Group Stefan Dörfler:Vzhledem k tomu, že jsme banka úzce propojená s reálnou ekonomikou, probíhající makroekonomický vzestup se přímo odráží v naší rozvaze. Solidní situace v oblasti výnosů, stabilní náklady a výrazně nižší objem rizikových rezerv ve srovnání s koronavirovým rokem 2020 přispěly k jasnému zlepšení našich pololetních výsledků. Je to dobrý začátek roku, ale na oslavy je ještě příliš brzy. Pro celý rok 2021 zůstáváme opatrně optimističtí, i když jsme si vědomi toho, že mnohé závisí na dalším průběhu pandemie – především na delta variantě Covidu.“

PROVOZNÍ VÝNOSY ZAZNAMENALY NÁRŮST O 9,2 %

Čistý úrokový výnos se meziročně zvýšil o 2,2 % na 2,45 miliardy EUR, a to především v důsledku jednorázových vlivů vyplývajících z přijetí TLTRO III v Rakousku a na Slovensku. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o téměř 15 % na 1,10 miliardy EUR, což odráží nárůst zaznamenaný ve všech kategoriích poplatků a provizí a na hlavních trzích. Výrazný nárůst poplatků byl zaznamenán především v oblasti platebních služeb, dále ve správě aktiv a v obchodování s cennými papíry. Vliv ocenění pomohl zvýšit celkové příjmy připadající na čistý zisk z obchodních operací a položku čistý zisk/ztráta z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty na 127 milionů EUR oproti 9 milionům EUR o rok dříve. Společně pak tento vývoj vedl k tomu, že provozní výnosy v prvním pololetí 2021 vzrostly meziročně o 9,2 % na 3,79 miliardy EUR.

VÝDAJE MÍRNĚ KLESAJÍ

Všeobecné administrativní náklady meziročně poklesly o 0,6 % na 2,10 miliardy EUR, k čemuž přispěl pokles personálích nákladů o 1,3 % na 1,25 miliardy EUR. Počet pracovníků (na bázi ekvivalentu plného pracovního úvazku) se snížil o 1,2 % z 45 690 v prosinci 2020 na 45 124 na konci června 2021. Ostatní administrativní náklady byly mírně (o 0,4 %) nižší a dosáhly 581 mil. EUR, a to i přes 18% nárůst plateb do systémů pojištění vkladů na 109 mil. EUR. Většina plateb očekávaných v roce 2021 již byla zaúčtována předem. Odpisy vzrostly o 2,6 % na 273 mil. EUR.

RŮST ČISTÉHO ZISKU DÍKY SOLIDNÍMU PROVOZNÍMU VÝSLEDKU A NIŽŠÍM NÁKLADŮM NA RIZIKA

Provozní výnosy se meziročně zvýšily o více než 24 % na 1,69 miliardy EUR a poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 55,5 % (první pololetí 2020: 60,9 %). V důsledku čistých alokací činila ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů („náklady na rizika“) -83 milionů EUR, neboli 10 bazických bodů průměrných hrubých klientských úvěrů; pro srovnání, ve stejném období roku 2020 činily náklady na rizika -675 milionů EUR (neboli 82 bazických bodů). Čistá alokace na rezervy na úvěry, stejně jako na závazky a záruky, byly zaúčtovány na všech hlavních trzích s výjimkou Rakouska, ale tyto alokace zůstávaly obecně na nízké úrovni. Podíl rizikových úvěrů na základě hrubých zákaznických úvěrů se zlepšil na 2,5 % (prosinec 2020: 2,7 %), zatímco podíl krytí rizikových úvěrů se zvýšil na 91,4 % (88,6 %).

Ostatní provozní výsledek dosáhl v prvním pololetí roku 2021 výše -172 milionů EUR oproti -170 milionům EUR o rok dříve. Výdaje na každoroční příspěvky do rezolučních fondů za celý rok 2021 zahrnuté v této položce vzrostly – nejvýrazněji v Rakousku a Rumunsku – na 108 milionů EUR (1. pololetí 2020: 94 milionů EUR). Meziroční pokles bankovních daní o 37 % na 52 mil. EUR je způsoben především zrušením bankovní daně na Slovensku. V současné době se bankovní daně platí na dvou hlavních trzích: v Maďarsku dosáhla bankovní daň za celý účetní rok 14,9 milionu EUR (14,3 milionu EUR) a daň z transakcí za první pololetí dalších 23,3 milionu EUR (22,3 milionu EUR). V Rakousku činila bankovní daň 13,9 milionu EUR (12,6 milionu EUR).

Daň z příjmu se meziročně zvýšila o 105 % na 287 milionů EUR. Platby minoritním akcionářům vzrostly meziročně o 202 % na 230 mil. EUR v důsledku výrazně vyšších příspěvků spořitelen k výnosům. Díky dobrému provoznímu výsledku a nízkým rizikovým nákladům vzrostl čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti na 918 milionů EUR (294 milionů EUR).

ERSTE GROUP SE VRACÍ K PROGRESIVNÍ DIVIDENDOVÉ POLITICE

Na základě rozhodnutí valné hromady byla již v květnu 2021 vyplacena hotová dividenda za účetní rok 2020 ve výši 0,5 EUR na akcii. Kromě toho Erste Group hodlá v souladu s doporučením ECB a po schválení mimořádnou valnou hromadou vyplatit za čtvrté čtvrtletí roku 2021 další dividendu ve výši 1 EUR na akcii. Za rok 2021 skupina Erste Group v současné době plánuje vyplatit dividendu ve výši 1,6 EUR na akcii. Za běžný finanční rok již bylo v regulatorním kapitálu zohledněno 0,8 EUR na akcii.

OBJEM ÚVĚRŮ A VKLADŮ NADÁLE ROSTE

Aktiva celkem se od počátku roku zvýšila o 9,4 % na 303,4 miliardy EUR. Na straně aktiv se zvýšila pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank, zejména v Rakousku, na 48,4 mld. EUR (prosinec 2020: 35,8 mld. EUR), zatímco úvěry a jiné pohledávky za bankami vzrostly na 24,5 mld. EUR (21,5 mld. EUR). Úvěry a jiné pohledávky za klienty se ve sledovaném období zvýšily o 3,7 % na 172,1 mld. EUR.

Na pasivní straně vzrostly vklady bank o téměř 40 % na 34,6 mld. EUR v důsledku zvýšení refinancování ze strany ECB (TLTRO III). Znovu rostly i vklady klientů, a to o 7,9 %, na všech hlavních trzích – nejvýrazněji v Rakousku a České republice – na 206,3 mld. EUR. Poměr úvěrů ke vkladům se snížil na 83,4 % z 86,9 % na konci roku 2020.

Tato tisková zpráva je k dispozici i na adrese:
www.erstegroup.com/pressrelease

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.