• Čistý zisk za první čtvrtletí vzrostl meziročně o 50,9 % na 355 milionů EUR díky nižším nákladům na rizika vzhledem k tomu, že se ekonomiky střední a východní Evropy ukazují jako odolné 
  • Silné provozní výsledky ve výši 725 milionů EUR (+31,5 %) díky obratu čistého zisku z obchodních operací, výsledkům finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě a rekordním příjmům z poplatků, které vykompenzovaly pokles NII
  • Značný příliv vkladů a solidní nárůst úvěrů na všech trzích

Skupina Erste Group, přední poskytovatel úvěrů ve střední a východní Evropě, vykročil do roku 2021, který bude rokem oživení, se solidním provozním výsledkem ve výši 725 milionů EUR (meziroční zvýšení o 31,5 %). Bankovní skupina měla v prvním čtvrtletí nízké náklady na rizika, ve výši 36 milionů EUR (meziroční pokles o 42 %) vzhledem k tomu, že rizikové prostředí regionu bylo i nadále příznivé. Společně s obratem v provozních výsledcích a výsledcích finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě v porovnání se stejným čtvrtletím roku 2020 tyto nižší náklady na rizika vykompenzovaly vyšší daně a platby minoritním akcionářům a pomohly tak zvýšit čistý zisk o 50,9 % na 355 milionů EUR. Úvěry zákazníkům vzrostly od počátku roku o 1,1 % na 168 miliard EUR, zatímco objem vkladů zákazníků vzrostl o 7,5 % na 205 miliard EUR. Poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET1, konečný) se snížil ze 14,2 % na 14,0%.

Finanční ředitel Erste Group Stefan Dörfler uvedl: „Do roku 2021 jsme vykročili dobře, což je příslibem solidního roku obnovy. Naše provozní aktivity pokračují velmi dobře a naše základní linie byla výrazně posílena díky nižším nákladům na rizika a vyšším výnosům z poplatků a provizí.“

PROVOZNÍ VÝNOSY ZAZNAMENALY SILNÝ NÁRŮST

Čistý úrokový výnos meziročně podklesl na 1,17 miliard EUR, což odráželo mimo jiné nižší příspěvek k NII z České republiky v důsledku prostředí nižších úrokových sazeb a vlivů měnových kurzů. Čistý výnos z poplatků a provizí se zvýšil o 7,1 %, na 540 milionů EUR v důsledku zvýšení všech kategorií výnosů z poplatků a provizí, zejména pak v oblasti cenných papírů a správy aktiv. Celkové výnosy z čistého zisku z obchodních operací a položka čistý zisk/ztráta z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty zaznamenaly podstatné oživení, když dosáhly 66 milionů EUR v porovnání se ztrátou ve výši téměř 120 milionů EUR ve stejném období roku 2020. Obě položky těžily především z vlivu ocenění. Tento vývoj pomohl meziročně zvýšit provozní výnosy o 10 %, na 1,8 miliardy EUR.

MÍRNÉ SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

Všeobecné administrativní náklady poklesly o 0,7 % na 1,1 miliardy EUR, a to díky 1,2% snížení personálních nákladů, na 622 milionů EUR. Počet pracovníků (na bázi ekvivalentu plného pracovního úvazku) poklesl o 0,6 %, ze 45 690 na 45 411 ke konci období. Ostatní administrativní náklady zůstaly téměř beze změn (+0,3 %), když dosáhly výše 346 milionů EUR, a to i přes 22% nárůst v platbách do systémů pojištění vkladů, které dosáhly 108 milionů EUR. Odpisy zůstaly v podstatě beze změn a činily 135 milionů EUR.

MENŠÍ TVORBA REZERV POMÁHÁ K LEPŠÍM VÝSLEDKŮM

Celkově se provozní výnosy zvýšily 31,5 % na 725 milionů EUR, zatímco poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 60,3 % (Q1/2020: 66,8 %). Vzhledem k čistým alokacím dosáhla ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů („náklady na rizika“) -36 milionů EUR, neboli 8 bazických bodů průměrných hrubých klientských úvěrů (čisté alokace -62 milionů EUR neboli 15 bazických bodů). Kladný vliv mělo především rozpuštění opravných položek k úvěrům v Rakousku a Rumunsku a příjmy z inkasovaných úvěrů v Maďarsku a Rakousku, které již byly odepsány. Podíl rizikových úvěrů na základě hrubých zákaznických úvěrů se lepšil na 2,6 % (12/2020: 2,7 %). Podíl krytí rizikových úvěrů se zvýšil na 89,5 % (88,6 %).

Ostatní provozní výsledek dosáhl -127 milionů EUR v porovnání s -128 miliony EUR o rok dříve. Výdaje na každoroční příspěvky do rezolučního fondu za celý rok 2021, které jsou součástí této položky, vzrosty – zejména v Rakousku a Rumunsku – o 19,4 % na 100 milionů EUR. Bankovní daně meziročně poklesly o jednu třetinu, na 33 milionů EUR, zejména díky zrušení bankovní daně na Slovensku.

Daň z příjmu vzrostla o 21 % na 124 miliony EUR. Platby minoritním akcionářům vzrostly o 273 % na 86 milionů EUR díky podstatně vyšším příspěvkům z výnosů spořitelen. Čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti vzrostl o 50,9 % na 355 milionů EUR.

OBJEM ÚVĚRŮ I VKLADŮ NADÁLE ROSTE

Aktiva celkem se od konce předchozího finančního roku podstatně zvýšila, a to o 9,9 % na 305,0 miliard EUR. Na straně aktiv se zvýšila pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank, a to zejména v Rakousku, na 54,0 miliard, což je nárůst o 50,8 %. Tento nárůst lze připsat především vysokým objemům hotovosti u centrálních bank a v neposlední řadě také zvýšení prostředků cílených transakcí dlouhodobého refinancování (TLTRO), což jsou zvýhodněné úvěry od ECB, jejichž cílem je podpořit poskytování úvěrů. Úvěry a jiné pohledávky za bankami vzrostly o 27,9 %, na 27,5 miliard EUR, zatímco úvěry a jiné pohledávky za klienty vzrostly o 1,1 %, na 167,8 miliard EUR.

Na pasivní straně vzrostly vklady bank o 42,3 % na 35,3 miliard EUR v důsledku zvýšení refinancování od ECB (TLTRO). Na všech klíčových trzích znovu rostly i vklady klientů – nejsilněji v České republice a v Rakousku – na 205,4 miliard EUR, což představuje nárůst o 7,5 % od konce roku 2020. Poměr úvěrů k vkladům činil 81,7 % (86,9 %).

Tato tisková zpráva je k dispozici i na adrese:
www.erstegroup.com/pressrelease

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.