Posilovat ekologické a společensky odpovědné podnikání, které povede k posilování udržitelné prosperity Česka. Takový cíl si vytyčila Česká spořitelna za jeden ze svých strategických záměrů. 
Aktivity spořitelny směřující k udržitelnému, společensky odpovědnému podnikání bude v bance koordinovat Matúš Púll. Ten byl s platností od 1. března 2021 jmenován do pozice manažera pro udržitelnost (Chief Sustainability Officer). Bude přímo podřízen předsedovi představenstva Tomáši Salomonovi.

Úkolem Matúše Púlla bude řídit a koordinovat jak vnitřní činnosti banky, tak i její externí aktivity, aby spořitelna se spořitelna stala klíčovým hráčem ve formování udržitelného rozvoje Česka. Matúš Púll bude spolupracovat s dalšími útvary v bance (právní, compliance, risk, a další) a bude také aktivně vyhledávat příležitosti pro další posilování role spořitelny v oblasti environmentální, sociální a oblasti správy a řízení společnosti („ESG“ - Environmental, social, governance).

Česká spořitelna se od svého založení v roce 1825 významně podílela na formování naší společnosti a posilování její prosperity. Pokračovat v této roli vnímáme jako jednu z našich povinností. Je přitom zřejmé, že budoucí růst i prosperita musí být založena na udržitelnosti. Proto chce spořitelna nejen jít sama příkladem ve svých činnostech, ale také pomáhat našim klientům transformovat jejich aktivity směrem k dlouhodobé udržitelnosti,“  zdůraznil Matúš Púll.

Spořitelna podepsala Memorandum ČBA pro udržitelné finance

Česká spořitelna také na půdě České bankovní asociace (ČBA) iniciovala spolu s devíti dalšími bankami založení Komise pro udržitelné finance a podepsala Memorandum pro udržitelné finance. Jedná o první explicitní společný závazek bank, že budou dodržovat zásady udržitelného financování a podnikání ať již ve vztahu ke klientům, dodavatelům, vůči státu, tak i ve svých činnostech.

Naším záměrem je vyslat jasný signál firemnímu sektoru i státu, že banky jsou odhodlány pomáhat svým klientům i celému trhu tak, aby směřoval ke snížení uhlíkové stopy, ekologické zátěže a k udržitelnosti,“ zdůraznil Matúš Púll. „Důležité bude dohodnout se na standardech pro reporting v oblasti ESG, který se zatím potýká s roztříštěností a snižuje se tak srovnatelnost i vypovídající schopnost jednotlivých ESG reportů. Věříme, že iniciativa bank může být příkladem i pro ostatní.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.