Zpět na tiskové zprávy
  • Provozní výsledky byly stabilní, ačkoliv čistý zisk byl zatížen rezervami na rizika 
  • Nárůst úvěrů i vkladů napříč všemi trhy 
  • Představenstvo navrhuje dividendu ve výši 0,50 EUR na akcii v AGM; až 1,00 EUR na akcii je vyhrazeno na potenciální pozdější dividendu

Erste Group, přední poskytovatel úvěrů ve střední a východní Evropě, zakončil koronavirový rok 2020 se solidním provozním výsledkem ve výši 2,9 miliard EUR (meziročně -1,3 %). Bankovní skupina kotovaná na burze cenných papírů vytvořila rezervy na rizika ve výši téměř 1,3 miliardy EUR na hrozící úvěrové ztráty v důsledku pandemie. Její čistý zisk proto poklesl o 46,7 % na 783 milionů EUR. Na druhou stranu zákaznické úvěry vzrostly o 3,6 % na 166,1 miliard EUR a objem zákaznických vkladů stoupl o 9,9 % na 191,1 miliard EUR. Poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET1, finální) znovu rostl, a to z 13,7 % na 14,2 %.

Finanční ředitel Erste Group Stefan Dörfler k tomu poznamenal: „V tomto neobvykle náročném roce se nám na všech našich trzích dařilo dobře. Naše provozní výsledky byly i nadále stabilní a naše kapitalizace je vynikající. Chceme, aby z těchto výsledků měli prospěch i naši akcionáři, a proto na výroční valné hromadě navrhneme v souladu s doporučením ECB za rok 2020 dividendu ve výši 50 eurocentů na akcii a zároveň vyhradíme až jedno euro na akcii na potenciální výplatu dividend k pozdějšímu datu.“

MÍRNÝ POKLES VÝNOSŮ

Čistý úrokový výnos meziročně vzrostl – zejména v Rakousku, ale také v Rumunsku a v Maďarsku – o 0,6 %, na 4,8 miliard EUR. Čistý úrokový výnos v České republice podstatně poklesl v důsledku nižších úrokových sazeb. Čistý výnos z poplatků a provizí se snížil o 1,2 %, na 1,98 miliard EUR. Vyšší příjmy z obchodů s cennými papíry a ze správy aktiv nebyly schopny plně kompenzovat pokles v příjmech z ostatních kategorií poplatků a provizí – zejména z platebních služeb. Celkové výnosy z čistého zisku z obchodních operací a položka čistý zisk / ztráta z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty zaznamenaly podstatný pokles o 32,1 %, na téměř 200 milionů EUR. Provozní výnosy proto poklesly o 1,4 % na 7,2 miliardy EUR.

MÍRNĚ POKLESLY I NÁKLADY

Zároveň se bance podařilo snížit o 1,5 % své všeobecné administrativní náklady, a to na 4,2 miliardy EUR. Personální náklady poklesly o 0,6 % na 2,5 miliardy EUR, což je odrazem pozitivních kurzovních vlivů a snížení počtu pracovníků (na bázi ekvivalentu plného pracovního úvazku) ze 47 284 na 45 690 ke konci období. Toto snížení o 3,4 % lze připsat zejména outsourcingu služeb peněz na cestě a administrativních služeb v Rumunsku. Ostatní administrativní náklady se snížily o 3,8 % na 1,2 miliardu eur. Platby do systémů pojištění vkladů zahrnuté do ostatních administrativních nákladů vzrostly na 132 milionů EUR. Odpisy zůstaly beze změn, když činily 541 milionů EUR.

VÝSLEDKY OVLIVNILA VYSOKÁ TVORBA REZERV NA RIZIKA

Celkově provozní výnosy poklesly o 1,3 % na 2,9 miliard EUR, zatímco poměr nákladů k výnosům zůstal beze změn na 59,0 %. Vzhledem k čistým alokacím dosáhla ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů -1,3 miliardy EUR neboli 78 bazických bodů průměrných hrubých klientských úvěrů (2019: -39,2 milionů EUR neboli 7 bazických bodů). Markantní nárůst alokací na rezervy byl způsoben především zhoršením makroekonomického výhledu v důsledku covid-19. Kladný vliv měly vysoké příjmy z inkasovaných úvěrů v Rumunsku a Maďarsku, které již byly odepsány. Podíl rizikových úvěrů na základě hrubých zákaznických úvěrů se zhoršil na 2,7 % (2,5 %), podíl krytí rizikových úvěrů se zvýšil na 88,6 % (77,1 %).

Ostatní provozní výsledek se zlepšil na -278 milionů EUR (-628 milionů EUR). Výdaje na každoroční příspěvky do rezolučního fondu, které jsou součástí této položky, vzrosty – zejména v Rakousku – na téměř 94 miliony EUR. Pokles bankovních daní a daní z finančních transakcí na 118 milionů EUR lze připsat zejména zrušení bankovní daně v Rumunsku. V předchozím roce zahrnovaly další provozní výsledky alokace na rezervy ve výši 153 milionů EUR, které byly vytvořeny na ztráty očekávané v důsledku rozhodnutí nejvyššího soudu o obchodní činnosti dceřiné společnosti v Rumunsku a na odpisy goodwill na Slovensku ve výši 165 milionů EUR.

Daň z příjmu poklesla na 343 milionů EUR. Platby minoritním akcionářům poklesly o 45 % na 242,3 milionů EUR díky podstatně nižším příspěvkům z výnosů spořitelen. Čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti (čistý zisk) poklesl o 46,7 % na 783, 1 milionů EUR.

NÁRŮST ÚVĚRŮ I VKLADŮ

Aktiva celkem vzrostla o 12,9 % na 277,4 miliard EUR. Na straně aktiv se pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank zvýšila, zejména v Rakousku, a to na 35,8 miliard, což je nárůst o 235,2 %. Úvěry a jiné pohledávky za bankami poklesly o 6,9 %, na 21,5 miliard EUR. Úvěry a jiné pohledávky za klienty vzrostly o 3,6 %, na 166,1 miliard EUR – odrážejí obzvlášť silný nárůst úvěrů v Chorvatsku, na Slovensku, v Rakousku a také v Srbsku.

Na pasivní straně podstatně vzrostly vklady bank (o 88,5 %), a to na 24,8 miliard EUR v důsledku zvýšení refinancování od ECB (TLTRO). Znovu rostly i vklady klientů – na všech klíčových trzích, zejména v Rakousku a v České republice – na 191,1 miliard EUR, což představuje meziroční nárůst o 9,9 %. Poměr úvěrů k vkladům činil 86,9 % (92,2 %). 

FINANČNÍ ÚDAJE

financni udaje

Všechny údaje musí ještě potvrdit auditoři; z tohoto důvodu jde v tuto chvíli o předběžné výsledky. Auditovaná účetní závěrka bude vydána v rámci výroční zprávy za rok 2020 dne 26. března 2021.

linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.