Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2020 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 4,6 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2019 činil 8,7 mld. Kč, v meziročním porovnání se tak snížil o 47,1 %. Provozní zisk dosáhl 10,2 mld. Kč, ve srovnání s 1. pololetím roku 2019 tak poklesl o 10,1 %.

"Dobrou zprávou je, že navzdory poklesu ekonomické aktivity na trhu, kterou má na svědomí COVID-19, nám meziročně narostl objem poskytnutých úvěrů o 4,6 procenta. Poskytli jsme více finančních prostředků občanům, a to zejména formou úvěrů na bydlení (objem hypoték meziročně vzrostl o 23,7 miliardy Kč). V korporátním segmentu jsme se především soustředili na zpracování COVID programů a firmám jsme takto poskytli 1 145 úvěrů v objemu 4,3 miliardy Kč. V celkovém hospodářském výsledku, který v porovnání se stejným obdobím minulého roku vykazuje pokles, se do značné míry projevilo nutné zvýšení rizikových nákladů,“ zhodnotil výsledky Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny.

HLAVNÍ UKAZATELE

Makroekonomické prostředí České republiky se kvůli pandemii onemocnění COVID-19 výrazně zhoršilo, což vedlo k znatelnému nárůstu makroekonomické nejistoty. Česká ekonomika prochází recesí, která by měla zvýšit dříve nízkou nezaměstnanost, avšak očekává se, že obnovení růstu HDP bude mít tvar písmene „V“.

Důležitým přispěvatelem k finančním výsledkům České spořitelny byl provozní zisk, který poklesl během prvního pololetí 2020 na 10,2 mld. Kč. Dopad koronavirové krize byl zmírněn odolným obchodním modelem podpořeným přetrvávajícím růstem úvěrů a vkladů. Kvůli horší provozní výkonnosti se poměr provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) zvýšil na 49,0 % z 45,7 % v 1. pololetí 2019.

Čistý úrokový výnos, nejdůležitější složka provozních výnosů, se ve srovnání s 1. pololetím 2019 nezměnil a dosáh 14,7 mld. Kč. Vývoj čistého úrokového výnosu byl podpořen silným obchodním růstem v posledních čtvrtletích, současně byl ale výrazně negativně ovlivněn snižováním sazeb ČNB v roce 2020. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se snížila z 2,08 % v 1. pololetí 2019 na 1,98 % v 1. pololetí 2020. Čistá úroková marže vypočítaná z hlavní činnosti (úvěry retailovým a korporátním klientům a depozita od retailových a korporátních klientů) klesla v 1. pololetí 2020 na 2,57 %.

Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně poklesl o 10,6 % na 4,0 mld. Kč. Pokles byl způsoben dopadem platebních převodů (regulace SEPA) účinným od prosince 2019, nižšími novými obchody způsobenými dopadem koronavirové krize a zvyšujícím se počtem klientů využívajících službu Moje zdravé finance, díky které mohou klienti využívat bezplatné vedení 2 běžného účtu. Na druhé straně byly tyto efekty částečně kompenzovány růstem transakcí s cennými papíry (hlavně kvůli nárůstu správy finančního majetku, např. podílové fondy vzrostly meziročně o 6,9 % a mezičtvrtletně o 7,7 %).

Čistý zisk z obchodních operací v meziročním porovnání klesl o 46,8 % na 793 mil. Kč. Tento výsledek byl ovlivněn poklesem cizoměnových obchodů a negativními oceňovacími efekty.

Celkové provozní náklady se v meziročním srovnání zvýšily o 2,7 % na 9,8 mld. Kč. Náklady na zaměstnance vzrostly o 3,1 %, především kvůli nárůstu mezd. Ostatní správní náklady se téměř nezměnily. Odpisy se zvýšily o 9,4 % z důvodu zvýšeného zařazení aktiv do užívání a úpravy parametrů souvisejících s účetním standardem IFRS 16.

Ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů (tj. saldo tvorby opravných položek a rezerv na úvěrová rizika) dosáhla výše -3,6 mld. Kč. Meziročně tak došlo k poklesu o 3,8 mld. Kč kvůli očekávaným úvěrovým ztrátám v důsledku dalšího ekonomického zhoršení.

Ostatní provozní výsledek (-0,8 mld. Kč) zahrnuje zejména ostatní výnosy a náklady nepřímo související s hlavní provozní činností Skupiny. Ke zhoršení ostatního provozního výsledku došlo vlivem vyššího příspěvku do Fondu pro řešení krize v 1. čtvrtletí 2020.

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 30. červnu 2020 výše 1 667,3 mld. Kč a ve srovnání s objemem bilanční sumy k 31. prosinci 2019 se zvýšila o 14,3 %. Nárůst na aktivní straně bilance byl zapříčiněn hlavně úvěry za bankami. Na pasivní straně bilance byly dominantním faktorem růstu vklady klientů.

Hrubý objem klientských úvěrů Skupiny ČS očištěný o vliv reverzních repo operací meziročně vzrostl o 4,6 % na 763,8 mld. Kč. (Reportovaný růst činil 4,5 %.) Portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) se v meziročním srovnání zvětšilo o 7,3 % na 422,8 mld. Kč, především díky hypotékám fyzickým osobám (+8,9 %), spotřebitelským úvěrům (+3,8 %) a úvěrům malým podnikům (+4,6 %). Objem úvěrů podnikatelským subjektům (pouze ČS) se bez vlivu reverzních repo operací meziročně mírně zvýšil o 0,6 % na 267,4 mld. Kč. Hlavním důvody byly nárůst úvěrů veřejnému sektoru (+10,0 %) a segmentu komerčních nemovitostí (+12,0 %), který byl částečně ovlivněn fluktuacemi kurzu koruny.

Závazky ke klientům vzrostly ve srovnání s objemem v 1. pololetí 2019 o 9,7 % na 1 148,3 mld. Kč. Vklady domácností se zvýšily o 9,4 % na 760,8 mld. Kč. Vklady korporátní klientely narostly o 2,2 % na 210,8 mld. Kč a vklady klientů veřejného sektoru se zvýšily v meziročním srovnání o 21,1 % na 176,7 mld. Kč.

Vlastní kapitál připadající na vlastníky mateřského podniku k 30. červnu 2020 představoval 145,9 mld. Kč, což je o 6,4 % více než na konci roku 2019. Celkový kapitálový poměr (Tier 1+2) za Skupinu České spořitelny dosáhl k 30. červnu 2020 25,3 %, což je dostatečně nad minimálními regulatorními kapitálovými požadavky.

Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 30. červnu 2020 činil 4,5 milionu, ze kterých přibližně 1,64 milionu využívalo v 1. pololetí 2020 digitální bankovnictví. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet ČS se meziročně zvýšil o 1,5 % a dosáhl výše 2,93 milionu kusů, přičemž z tohoto počtu představovaly kreditní karty 168 tisíc kusů. Objem transakcí uskutečněných během 1. pololetí roku 2020 u obchodníků kartami České spořitelny se ve srovnání s 1. pololetím roku 2019 zvýšil o 15,3 % na 114,5 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se meziročně zvýšil o 58 na 1 836 kusů.

Finanční data

Tisková zpráva - Hospodářské výsledky za 1. pololetí 2020

Press release - Financial Results H1 2020

Česká spořitelna – H1 2020 consolidated results (unaudited,IFRS)

 

Česká spořitelna
Tiskové centrum: Filip Hrubý; tel: +420 775 011 550; tiskove_centrum@csas.cz
Vztahy k investorům: Miloš Novák; tel.: +420 956 712 410; mnovak@csas.cz

Erste Group
Tiskové centrum: Carmen Staicu; tel: +43 501 00 11681; carmenmadalina.staicu@erstegroup.com
Vztahy k investorům: Thomas Sommerauer; tel.: +43 501 00 17326; thomas.sommerauer@erstegroup.com