Česká spořitelna vykázala k 31. březnu 2020 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 3,2 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2019 činil 3,9 mld. Kč, v meziročním porovnání se tak snížil o 19,8 %. Provozní zisk dosáhl 5,3 mld. Kč, ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2019 tak poklesl o 1,2 %.

„Jsou to právě dlouhodobě dobré hospodářské výsledky, které nám umožňují v této nelehké a nepředvídatelné době efektivně pomáhat klientům - ať už mluvíme o odkladu splátek úvěrů pro občany, speciálních úvěrech pro malé i velké podniky, dostupnosti poboček, služeb a bankomatů, online bankovních službách, anebo o podpoře aktuálních aktivit neziskového sektoru. Velkou pozornost věnujeme i podpoře našich zaměstnanců, kteří jsou pro naši banku tou nejcennější devizou. Právě v této době se více než jindy ukazuje, jak velmi důležité je mít fungující, ziskový a zdravý finanční sektor,“ zdůraznil při hodnocení finančních výsledků za 1. čtvrtletí Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny.

HLAVNÍ UKAZATELE

Makroekonomické prostředí České republiky se kvůli pandemii koronaviru výrazně zhoršilo, což vedlo k znatelnému nárůstu makroekonomické nejistoty. Česká ekonomika prochází recesí, která by měla zvýšit dříve nízkou nezaměstnanost. V tomto období začala klesat i spotřeba českých domácností.

Důležitým přispěvatelem k finančním výsledkům České spořitelny byl provozní zisk, zejména čistý úrokový výnos. K provoznímu zisku přispěl také čistý výnos z poplatků a provizí. Navzdory solidní provozní výkonnosti se však poměr provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) zvýšil na 48,5 % z 47,3 % v 1. čtvrtletí 2019.

Čistý úrokový výnos vzrostl meziročně o 6,8 % na 7,8 mld. Kč. Nárůst byl způsoben rostoucími klientskými úvěrovými obchody a vklady a zvyšováním úrokových sazeb Českou národní bankou v roce 2019 a na začátku roku 2020. Nedávná snížení sazeb ČNB v průběhu března měla na čistý úrokový výnos v 1. čtvrtletí 2020 jen omezený dopad. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se nepatrně zvýšila z 2,10 % v 1. čtvrtletí 2019 na 2,17 % v 1. čtvrtletí 2020. Čistá úroková marže vypočítaná z hlavní činnosti (úvěry retailovým a korporátním klientům a depozita od retailových a korporátních klientů) se nezměnila a v 1. čtvrtletí roku 2020 byla 2,83 %.

Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně poklesl o 3,9 % na 2,1 mld. Kč. Pokles byl způsoben dopadem platebních převodů (regulace SEPA) účinným od prosince 2019, snížením poplatků za běžné účty a nižšími příjmy z pojištění. Na druhé straně byly tyto efekty částečně kompenzovány růstem transakcí s cennými papíry (hlavně kvůli nárůstu správy finančního majetku).

Čistý zisk z obchodních operací v meziročním porovnání klesl o 62,6 % na 238 mil. Kč. Tento výsledek byl ovlivněn nižšími výnosy z transakcí s deriváty a cennými papíry a rychlým oslabením koruny.

Celkové provozní náklady se v meziročním srovnání zvýšily o 3,7 % na 5,0 mld. Kč. Náklady na zaměstnance vzrostly o 3,9 %, především kvůli nárůstu mezd. Ostatní správní náklady se téměř nezměnily. Odpisy se zvýšily o 13,0 % z důvodu zvýšeného zařazení aktiv do užívání v předchozích měsících a úpravy parametrů souvisejících s účetním standardem IFRS 16.

Ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů (tj. saldo tvorby opravných položek a rezerv na úvěrová rizika) dosáhla výše -0,6 mld. Kč. Meziročně tak došlo k poklesu o 0,9 mld. Kč kvůli metodologickým změnám v retailovém segmentu a vyšším opravným položkám u některých korporátních úvěrů.

Ostatní provozní výsledek (-0,7 mld. Kč) zahrnuje zejména ostatní výnosy a náklady nepřímo související s hlavní provozní činnosti Skupiny. K mírnému zhoršení ostatního provozního výsledku došlo vlivem vyššího příspěvku do Fondu pro řešení krize v 1. čtvrtletí 2020 (0,8 mld. Kč).

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 31. březnu 2020 výše 1 688,2 mld. Kč a ve srovnání s objemem bilanční sumy k 31. prosinci 2019 se zvýšila o 15,7 %. Nárůst byl na aktivní straně bilance zapříčiněn hlavně nízkovýnosovou pokladní hotovostí a hotovostí u centrálních bank a podpořen byl i růstem úvěrů a pohledávek za bankami a za klienty. Na pasivní straně bilance byly dominantním faktorem růstu vklady klientů.

Hrubý objem klientských úvěrů Skupiny ČS očištěný o vliv reverzních repo operací meziročně vzrostl o 6,1 % na 759,1 mld. Kč. (Reportovaný růst činil 7,0 %.) Portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) se v meziročním srovnání zvětšilo o 7,2 % na 415,9 mld. Kč, především díky hypotékám fyzickým osobám (+8,6 %), spotřebitelským úvěrům (+4,0 %) a úvěrům malým podnikům (+4,7 %). Objem úvěrů podnikatelským subjektům (pouze ČS) se bez vlivu reverzních repo operací meziročně zvýšil o 4,7 % na 270,9 mld. Kč, přičemž byl částečně ovlivněn změnami kurzu koruny. Důvodem zvýšení objemu úvěrů podnikatelským subjektům byl nárůst úvěrů malým a středním podnikům (+4,1 %) a veřejnému sektoru (+9,8 %).

Závazky ke klientům vzrostly ve srovnání s objemem v 1. čtvrtletí 2019 o 20,2 % na 1 192,7 mld. Kč. Vklady domácností se zvýšily o 7,1 % na 732,6 mld. Kč. Vklady korporátní klientely narostly o 17,0 % na 236,6 mld. Kč a vklady klientů veřejného sektoru se vlivem přílivu volatilních krátkodobých vkladů v meziročním srovnání výrazně zvýšily o 111,5 % na 223,6 mld. Kč.

Vlastní kapitál připadající na vlastníky mateřského podniku k 31. březnu 2020 představoval 144,2 mld. Kč, což je o 5,2 % více než na konci roku 2019. Celkový kapitálový poměr (Tier 1+2) za Skupinu České spořitelny dosáhl k 31. březnu 2020 22,8 %, což je dostatečně nad minimálními regulatorními kapitálovými požadavky.

Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 31. březnu 2020 činil 4,6 milionu, ze kterých přibližně 1,62 milionu využívalo v 1. čtvrtletí 2020 digitální bankovnictví. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet ČS se meziročně zvýšil o 1,5 % a dosáhl výše 2,93 milionu kusů, přičemž z tohoto počtu představovaly kreditní karty 170 tisíc kusů. Objem transakcí uskutečněných během 1. čtvrtletí roku 2020 u obchodníků kartami České spořitelny se ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2019 zvýšil o 13,8 % na 52,7 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se meziročně zvýšil o 36 na 1 830 kusů.

linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS                                                                      

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,6 miliónu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.