Speciální fond Nadace České spořitelny cílí na podporu nejohroženějších dětí ve školním a předškolním věku a jejich rodin, které se v důsledku koronavirové krize dostaly do existenčních problémů, čelí dalšímu zhoršování sociálních problémů a vzdělávací izolaci. Prostředky jsou určeny především na podporu učení ohrožených dětí jak na straně rodiny, tak školy, psychosociální a materiální podporu. Nadace pro tyto účely alokovala 25 milionů Kč. Dalších pět milionů pak poskytla jako podporu svým stávajícím partnerským organizacím na zachování kontinuity jejich činnosti a distanční způsoby práce v době krize COVID-19.

"V době, kdy jsou školy zavřené a leckde nemají školy ani rodiny dostatečnou podporu pro distanční vyučování, se pomyslné nůžky mezi dětmi z funkčních rodin a dětmi z problémového prostředí ještě více rozevírají. Současná situace zkrátka nejdramatičtěji dopadá na ty, kteří byli ohroženi už před pandemií. Jako klíčové se ukazuje zmapování potřeb, mobilizace kapacit a zaměření podpory tam, kde jsou problémy největší," říká ředitel Nadace České spořitelny Ondřej Zapletal.

Hlavními příjemci podpory jsou děti žijící v chudobě, na ubytovnách, děti samoživitelek, děti potýkající se s domácím násilím, ve vyloučených lokalitách, ty, kterým chybí přímá podpora od pracovníků škol či od sociálních pracovníků. Z prostředků Nadace tak bude například zajištěn nákup a distribuce tisíců počítačů do rodin i do škol, proškolování učitelů a rodičů v oblasti IT, terénní práce, doučování, psychosociální podpora a poradenství nebo navýšení personálních a technologických kapacit tísňových linek.

"Chceme přispět ke kvalitnímu zmapování potřeb a zvýšení koordinace škol, poskytovatelů sociálních služeb a státu v oblasti vzdělávání," říká Ondřej Zapletal a pokračuje: "Věříme, že stávající krize může přinést i příležitosti a otevřenost k lepšímu nastavení vzdělávacího systému v budoucnosti. Některé systémové problémy jsou díky krizi zjevnější - například chybějící střední článek řízení na regionální úrovni. Ministerstvo dává spíše obecná doporučení, školy postupují nezávisle a opírají se velkou měrou o aktivitu rodičů. S ohledem na rozdílná rodinná zázemí v důsledku toho dále rostou nerovnosti."

Prostředky ze speciálního krizového fondu jsou rozdělovány organizacím, které se dlouhodobě zabývají prací s danými cílovými skupinami, Nadace České spořitelny přijímá žádosti o finanční podporu v rámci krizového fondu výhradně na základě přímého oslovení ze strany Nadace.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS                                                                      

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,6 miliónu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.