Zpět na tiskové zprávy

Česká spořitelna vykázala k 30. září 2019 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 13,0 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2018 činil 11,8 mld. Kč, v meziročním porovnání se tak čistý zisk zvýšil o 9,5 %. Provozní zisk rostl dokonce dvouciferným tempem růstu – o 11,8 % na 16,8 mld. Kč.

„Třetí kvartál byl pro naši finanční skupinu výjimečný. Máme radost z toho, že ve dnech, kdy jsme si připomněli dvousté výročí od vzniku naší mateřské společnosti, potvrzujeme i výbornou kondici České spořitelny. Díky důvěře našich privátních i firemních klientů jsme meziročně zvýšili jak objem poskytnutých úvěrů o 5,4 procenta, což představuje 739,2 miliard korun, tak i objem depozit (o 14,8 procenta). Dařilo se nám zlepšovat i naši efektivitu, což se promítlo do dalšího zlepšení poměru nákladů a výnosů na 46,0 % a také do růstu provozního zisku. Skvělý úspěch zaznamenalo i naše mobilní bankovnictví George, které využívá již přes 700 tisíc klientů. Díky nim vyrostla Česká spořitelna do pozice banky s největším počtem aktivních uživatelů mobilního bankovnictví v Česku," uvedl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny.

HLAVNÍ UKAZATELE

Česká ekonomika nadále profitovala z příznivého makroekonomického vývoje, navzdory postupnému zpomalování hospodářského růstu. Růst spotřeby českých domácností pokračoval, jelikož ho poháněla nízká nezaměstnanost a pozitivní nálada domácností.

Největším přispěvatelem k nárůstu provozního zisku byl čistý úrokový výnos v souvislosti s rostoucími úvěrovými obchody. Podpořen byl také zvýšením úrokových sazeb České národní banky. K růstu provozního zisku výrazně přispěly také čistý výnos z poplatků a provizí a čistý zisk z obchodních operací. Vynikající provozní výkonnost se také promítla do výrazného zlepšení ukazatele poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) na 46,0 % z 47,7 % v 1.-3. čtvrtletí 2018.

Čistý úrokový výnos, nejdůležitější složka provozních výnosů, zaznamenal další výrazné zvýšení. Ve srovnání s prvními třemi čtvrtletími 2018 narostl čistý úrokový výnos o 10,2 % na 22,2 mld. Kč. Růst byl způsoben rostoucími klientskými úvěrovými obchody, rostoucími výnosy z dluhových cenných papírů a zvyšováním úrokových sazeb Českou národní bankou během let 2018 a 2019. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům poklesla z 2,13 % v 1.-3. čtvrtletí 2018 na 2,08 %. Pokles byl způsoben vysokým objemem nízkoúročených obchodů s ČNB a pokračujícím konkurenčním tlakem na bankovním trhu. Čistá úroková marže vypočítaná z hlavní činnosti (úvěry retailovým a korporátním klientům a depozita od retailových a korporátních klientů) vzrostla z 2,67 % v 1.-3. čtvrtletí 2018 na 2,85 %.

Za 1.-3. čtvrtletí 2019 se čistý výnos z poplatků a provizí zvýšil meziročně o 4,1 % na 6,6 mld. Kč. Česká spořitelna úspěšně navýšila příjmy zejména ze správy finančního majetku, služeb depozitáře a karetních transakcí.

Čistý zisk z obchodních operací v meziročním porovnání vzrostl o 22,3 % na 2,0 mld. Kč. Tento výsledek byl způsoben hlavně vyššími příjmy z cizoměnových operací a ziskem z přecenění derivátových pozic.

Celkové provozní náklady se v meziročním srovnání zvýšily o 4,5 % na 14,3 mld. Kč. Náklady na zaměstnance vzrostly o 6,0 %, především kvůli nárůstu mezd. Navzdory vyššímu příspěvku do Fondu pojištění vkladů klesly ostatní správní náklady o 4,1 %. Pokles byl také zapříčiněn implementací účetního standardu IFRS 16, která vedla ke strukturálním změnám ve výkazu zisku a ztráty, především mezi ostatními správními náklady (pokles) a odpisy hmotného a nehmotného majetku (nárůst).

Zisk ze znehodnocení finančních nástrojů (tj. saldo tvorby opravných položek a rezerv na úvěrová rizika) dosáhl výše 0,2 mld. Kč. Navzdory pozitivnímu dopadu do výkazu zisku a ztráty došlo k meziročnímu zhoršení kvůli mimořádně velkému rozpouštění opravných položek na úvěrová rizika způsobenému neočekávanými výnosy z vymáhání pohledávek v korporátním segmentu v 1.-3. čtvrtletí 2018. Úvěrové portfolio je ve velmi dobré kondici s omezeným přílivem nových úvěrů v selhání a silným krytím rizikových úvěrů opravnými položkami.

Ostatní provozní výsledek (-0,8 mld. Kč) zahrnuje zejména ostatní výnosy a náklady nesouvisející s běžnou činností Skupiny, tvorbu rezerv a výsledky z prodeje či přecenění hmotného a nehmotného majetku. K meziročnímu zlepšení ostatního provozního výsledku došlo kvůli znehodnocení budov v 1.-3. čtvrtletí 2018, které bylo částečně kompenzováno vyšším příspěvkem do Fondu pro řešení krize v roce 2019.

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 30. září 2019 výše 1 573,9 mld. Kč a ve srovnání s objemem bilanční sumy k 31. prosinci 2018 se zvýšila o 10,3 %. V průběhu prvních tří čtvrtletí 2019 pokračoval nárůst úvěrů a pohledávek za klienty a za bankami včetně reverzních repo operací s ČNB a také dluhových cenných papírů v naběhlé hodnotě. Na pasivní straně bilance se výrazně zvýšily vklady klientů.

V 1.-3. čtvrtletí 2019 pokračoval růst klientských úvěrů. Hrubý objem klientských úvěrů Skupiny ČS očištěný o vliv reverzních repo operací meziročně vzrostl o 5,4 % na 739,2 mld. Kč. (Reportovaný růst činil 1,7 %.) Portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) se v meziročním srovnání zvětšilo o 6,9 % na 401,5 mld. Kč, především díky hypotékám fyzickým osobám (+8,2 %), úvěrům malým podnikům (+5,8 %) a spotřebitelským úvěrům (+3,1 %). Objem úvěrů podnikatelským subjektům (tzv. wholesale, pouze ČS) se bez vlivu reverzních repo operací meziročně zvýšil o 3,7 % na 267,7 mld. Kč. Důvodem byl silný růst úvěrů lokálním velkým korporacím (+8,7 %) a segmentu komerčních nemovitostí (+13,5 %).

Závazky ke klientům vzrostly ve srovnání s 1.-3. čtvrtletím 2018 o 14,8 % na 1 079,1 mld. Kč. Vklady domácností se zvýšily o 6,6 % na 704,0 mld. Kč. Vklady korporátní klientely mírně vzrostly o 0,6 % na 197,4 mld. Kč a vklady klientů veřejného sektoru se vlivem přílivu volatilních krátkodobých vkladů meziročně výrazně zvýšily o 113,6 % na 177,7 mld. Kč.

Vlastní kapitál připadající na vlastníky mateřského podniku k 30. září 2019 představoval 133,8 mld. Kč, což je o 9,2 % více než na konci roku 2018. Celkový kapitálový poměr (Tier 1+2) za Skupinu České spořitelny dosáhl 20,2 %, což je významně nad minimálními regulatorními kapitálovými požadavky.

Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 30. září 2019 činil 4,6 milionu, ze kterých přibližně 1,57 milionu využívalo v 1.-3. čtvrtletí 2019 digitální bankovnictví. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet ČS se meziročně zvýšil o 1,9 % a dosáhl výše 2,91 milionu kusů, přičemž z tohoto počtu představovaly kreditní karty 173 tisíc kusů. Objem transakcí uskutečněných v prvních třech čtvrtletích 2019 u obchodníků kartami České spořitelny se ve srovnání s 1.-3. čtvrtletím 2018 zvýšil o 15,6 % na 154,0 mld. Kč. Počet bankomatů a transakčních terminálů (Platbomatů) České spořitelny se meziročně zvýšil o 63 na 1 791 kusů.

Finanční data

Tisková zpráva - Hospodářské výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2019

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2019 (neauditované, IFRS)

Press release - Financial Results Q1-3 2019

Česká spořitelna – Q1-3 2019 consolidated results (unaudited,IFRS)

 

Česká spořitelna
Tiskové centrum: Filip Hrubý; tel: +420 775 011 550; tiskove_centrum@csas.cz
Vztahy k investorům: Miloš Novák; tel.: +420 956 712 410; mnovak@csas.cz

Erste Group
Tiskové centrum: Carmen Staicu; tel: +43 501 00 11681; carmenmadalina.staicu@erstegroup.com
Vztahy k investorům: Thomas Sommerauer; tel.: +43 501 00 17326; thomas.sommerauer@erstegroup.com