Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2018 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 15,4 mld. Kč. Čistý zisk za rok 2017 činil 14,6 mld. Kč. V meziročním porovnání se tak čistý zisk zvýšil o 5,1 %. Ještě výraznější nárůst zaznamenal provozní zisk, který se díky výrazně rostoucím úrokovým výnosům a stabilním nákladům zvýšil o 9,3 % na 20,8 mld. Kč.

„Rok 2018 byl pro Českou spořitelnu úspěšný, za to patří velké poděkování našim klientům i všem kolegům. Výborných finančních výsledků jsme dosáhli zejména růstem úvěrů poskytovaných jak privátním klientům, tak firmám. Celkový objem privátních hypoték meziročně vzrostl o více než 11 %, stejným tempem rostly i úvěry velkým korporátním klientům. Důvěra klientů se pozitivně promítla i do růstu depozit," uvedl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny.

„Kromě dosažených obchodních výsledků jsme během roku uvedli na trh inovace a nová digitální řešení. Klíčová byla migrace klientů na novou digitální platformu George. Ke konci roku měl George již 1,3 milionů uživatelů a více než půl milionu našich klientů aktivně využívalo aplikaci v mobilu. Jednalo se o historicky největší migraci klientů na českém bankovním trhu," doplňuje Tomáš Salomon.

HLAVNÍ UKAZATELE

Vývoj české ekonomiky byl i v roce 2018 příznivý. Hospodářská konjunktura eurozóny a rychle rostoucí disponibilní příjmy českých domácností podpořené historicky nízkou nezaměstnaností se promítají do agregátní poptávky po zboží a službách, a tím pádem i po úvěrech.

Jednoznačně největší podíl na nárůstu čistého a provozního zisku mají čisté úrokové výnosy v souvislosti s rostoucími úvěrovými obchody a pozvolným navyšováním úrokových sazeb. Důležitou součástí dosaženého provozního zisku byl rovněž stabilní vývoj provozních nákladů. Navýšení provozního zisku se přímo podílí na zlepšení ukazatele poměru provozních nákladů. Navýšení provozního zisku se přímo podílí na zlepšení ukazatele poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) na 46,9 % ze 49,0 % v roce 2017.

Čistý úrokový výnos za rok 2018 představuje 27,8 mld. Kč, což je o 9,7 % více než za rok 2017. Na růst čistého úrokového výnosu jako nejdůležitější složky provozních výnosů mají největší vliv rostoucí úvěrové obchody a zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou. Přes zvýšení úrokových sazeb čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům poklesla z 2,58 % na 2,17 %, důvodem je vysoký objem nízkoúročených obchodů s ČNB a pokračující tlak na tržní úrokové marže. Bez mimořádného růstu nízko úročených aktiv by v roce 2018 čistá úroková marže poklesla z 2,92 % na 2,71 %.

Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly meziročně o 3,0 % na 8,5 mld. Kč, snížily se zejména příjmy z platebních služeb jako důsledek rostoucího podílu poplatkově zvýhodněných programů v rámci běžných účtů. České spořitelně se však daří navyšovat příjmy z poplatků z investičních služeb, správy finančního majetku, z prodeje pojišťovacích produktů a poskytování úvěrů.

Čistý zisk z obchodních operací se v meziročním porovnání snížil o 21,4 % na 2,2 mld. Kč. Tento výsledek byl ovlivněn nižšími výnosy z cizoměnových transakcí, z derivátů a mimořádnou poptávkou po zajišťovacích obchodech v 1. čtvrtletí 2017 v souvislosti s ukončováním devizových intervencí ČNB.

Celkové provozní náklady se v meziročním srovnání drží na stabilní úrovni 18,3 mld. Kč, přestože se úroveň inflace v české ekonomice zvyšuje. Vyšší náklady na zaměstnance v důsledku nárůstu mezd byly kompenzovány nižšími administrativními náklady a odpisy. Administrativní náklady zaznamenaly pokles o 2,8%, přestože se zvýšil příspěvek do Fondu pojištění vkladů. Podařilo se snížit náklady na kancelářské prostory a na marketing. Odpisy hmotného a nehmotného majetku se také snížily zejména v souvislosti s nižšími odpisy budov.

Ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů (tj. saldo tvorby opravných položek a rezerv na úvěrová rizika) dosáhla výše -0,3 mld. Kč. Kvalita úvěrového portfolia zůstává na vysoké úrovni s podílem rizikových úvěrů na celkových úvěrech pouze 1,8 %. Krytí rizikových úvěrů opravnými položkami dále vzrostlo na silných 101 %.

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 31. prosinci 2018 výše 1 426,5 mld. Kč. V porovnání s objemem bilanční sumy k 1. lednu 2018 se zvýšila o 7,4 %. V průběhu roku 2018 došlo ke změně struktury aktiv, významně se zvýšil objem poskytnutých úvěrů klientům a bankám včetně repo operací s ČNB. Vzrostl také objem dluhových cenných papírů v naběhlé hodnotě. Naopak vklady uložené u ČNB se výrazně snížily. Na pasivní straně bilance se zvýšily zejména vklady klientů, vzrostly také mezibankovní vklady včetně repo operací.

Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti k 31. prosinci 2018 představoval 122,5 mld. Kč, což je o 2,4 % více než na počátku roku 2018. Celkový kapitálový poměr (Tier 1+2) za skupinu České spořitelny k 31. prosinci 2018 posílil o 50 b.b. na úroveň 19,2 %.

Klientské úvěry pokračovaly v dynamickém růstu. Hrubý objem klientských úvěrů očištěný o vliv reverzních repo operací meziročně vzrostl o 9,0 % na 705,7 mld. Kč. Reportovaný růst činil 8,5 %. Z toho portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) se v meziročním srovnání zvětšilo o 9,8% na 383,5 mld. Kč, a to především díky hypotékám fyzickým osobám (vzrostly o 11,2%), úvěrům malým podnikům (vyšší o 8,6 %) a spotřebitelským úvěrům (vzrostly o 5,7 %). Objem úvěrů podnikatelským subjektům (tzv. Wholesale) se bez vlivu reverzních repo operací meziročně zvýšil o 7,7 % na 254,8 mld. Kč. Důvodem byl silný růst úvěrů velkým korporacím (vzrostly o 11,4 %) a malým a středním podnikům (vyšší o 8,6 %).

Závazky ke klientům vzrostly od 1. ledna 2018 o 8,1 % na 954,4 mld. Kč. Vklady domácností se zvýšily o 9,3 % na 672,0 mld. Kč. Vklady korporátní klientely vzrostly o 5,2 % na 218,6 mld. Kč. Vklady klientů veřejného sektoru se od 1. ledna 2018 zvýšily o 5,4 % na 63,8 mld. Kč.

Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 31. prosinci 2018 činil 4,63 milionu. Více než 1,5 milionů klientů používá digitální bankovnictví, což je o 5,2 % více než v roce 2017. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet se zvýšil v meziročním porovnání o 1,4 % a dosáhl výše 2,87 milionu kusů. Kreditní karty z tohoto počtu představují 177 tisíc kusů. Objem transakcí uskutečněných u obchodníků kartami České spořitelny se za celý rok 2018 ve srovnání s rokem 2017 zvýšil o 15,6 % na 186,9 mld. Kč. Počet bankomatů a transakčních terminálů (Platbomatů) České spořitelny se zvýšil o 79 na 1 783 kusů.

Tisková zpráva - Konsolidovaný čistý zisk za rok 2018 vzrostl v porovnání s rokem 2017 o 5,1 % na 15,4 mld. Kč.

Press release - Česká spořitelna’s Consolidated Net Profit increased by 5.1% compared to 2017, to CZK 15.4 bn

 

Česká spořitelna
Tiskové centrum: Filip Hrubý; tel: +420 775 011 550; tiskove_centrum@csas.cz
Vztahy k investorům: Miloš Novák; tel.: +420 956 712 410; mnovak@csas.cz

Erste Group
Tiskové centrum: Carmen Staicu; tel: +43 501 00 11681; carmenmadalina.staicu@erstegroup.com
Vztahy k investorům: Thomas Sommerauer; tel.: +43 501 00 17326; thomas.sommerauer@erstegroup.com