Zpět na tiskové zprávy

Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2018 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 7,9 mld. Kč. Čistý zisk za 1. pololetí 2017 činil 7,7 mld. Kč. V meziročním porovnání se tak čistý zisk zvýšil o 2,6 %. Rovněž provozní zisk zaznamenal díky silnému růstu úvěrových obchodů navýšení o 0,9 % na 9,5 mld. Kč.

„Úspěšná implementace naší strategie se opět odrazila v našich finančních výsledcích za 1. pololetí 2018. Po tzv. pilotním provozu bylo druhé čtvrtletí v České spořitelně ve znamení aktivní nabídky nové digitální platformy George. Meziročně nám počet klientů využívajících internetové bankovnictví stoupl o 8 %, což představuje téměř 1,9 mil. našich klientů. Očekáváme, že nástupem George toto číslo nadále poroste," uvedl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny. Rovněž ocenil dosažené obchodní výsledky spořitelny: „I ve 2. čtvrtletí jsme dokázali udržet vysoké tempo růstu úvěrů, ať se jedná o hypotéky pro domácnosti nebo úvěry korporátnímu sektoru. Výborné obchodní výsledky se projevily i v nárůstu provozních výnosů.“

HLAVNÍ UKAZATELE

Česká ekonomika prochází dlouhodobě příznivým obdobím a makroekonomická data naznačují, že by tento pozitivní vývoj měl trvat i po zbytek roku. Ekonomické oživení v eurozóně a rostoucí disponibilní příjem českých domácností podpořený historicky nízkou nezaměstnaností se promítají do agregátní poptávky po zboží a službách, a tím pádem i po úvěrech.

Na velikosti dosaženého čistého zisku se spolu s rostoucím objemem úvěrových obchodů podílely i postupně se zvyšující úrokové výnosy a rozpouštění opravných položek odrážející další zlepšení kvality úvěrového portfolia. Zejména vyšší čistý úrokový výnos se promítá do nárůstu provozního zisku o 0,9 % na 9,5 mld. Kč. Navýšení provozního zisku se přímo podílí na stabilizaci ukazatele poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) na úrovni 49,2 %.

Na růstu čistého úrokového výnosu jako nejdůležitější složky bankovních příjmů se podílí zejména rostoucí úvěrové obchody a čtyři nedávná zvýšení úrokových sazeb Českou národní bankou. Čistý úrokový výnos za 1. pololetí 2018 představuje 13,1 mld. Kč, což je o 6,5 % více než v 1. pololetí 2017. Čistá úroková marže očištěná o výjimečný nárůst úročených aktiv (zejména reverzních repo operací s ČNB) meziročně klesla o 26 bazických bodů na 2,69 %. Mimořádný nárůst nízko úročených aktiv způsobil pokles reportované marže (včetně reverzních repo operací) z 2,73 % na 2,15%.

Čisté výnosy z poplatků a provizí zaznamenaly snížení o 4,2 % na 4,3 mld. Kč v souvislosti s klesajícími příjmy z platebních služeb. Na druhou stranu se zvýšil příjem poplatků z transakcí s cennými papíry, správy finančního majetku a z prodeje pojišťovacích produktů.

Čistý zisk z obchodních operací se v meziročním porovnání snížil o 26,7 % na 1,0 mld. Kč. Tento výsledek byl ovlivněn poklesem výnosu z cizoměnových transakcí, z obchodování s cennými papíry a mimořádnou poptávkou po zajišťovacích obchodech v 1. čtvrtletí 2017 v souvislosti s ukončováním devizových intervencí ČNB.

Přestože se inflace v České republice zvyšuje, celkové provozní náklady vzrostly pod její úrovní o 1,5 % na 9,2 mld. Kč, a to vlivem vyšších personálních nákladů vyplývajících z nárůstu mezd. Administrativní náklady zaznamenaly meziročně mírný pokles, přestože vzrostl příspěvek do Fondu pojištění vkladů (v souvislosti s růstem objemu vkladů) a marketingové náklady. Snížily se náklady na poradenství a na kancelářské prostory. Odpisy hmotného a nehmotného majetku také poklesly.

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů (tj. saldo tvorby opravných položek na úvěrová rizika) dosáhla kladného salda 0,9 mld. Kč. To znamená, že Česká spořitelna v průběhu 1. pololetí rozpouštěla opravné položky. Další zlepšení kvality úvěrového portfolia bylo způsobeno vymožením pohledávek od několika velkých korporátních klientů a zlepšováním kvality úvěrů domácností.

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 30. červnu 2018 výše 1 431,8 mld. Kč. V porovnání s objemem bilanční sumy k 1. lednu 2018 se zvýšila o 7,8 %. Ve srovnání s počátkem roku 2018 došlo ke změně struktury aktiv, významně se zvýšil objem poskytnutých úvěrů klientům a bankám včetně repo operací s ČNB. Naopak vklady uložené u ČNB se výrazně snížily. Na pasivní straně bilance se zvýšily mezibankovní vklady včetně repo operací a vzrostly také vklady klientů.

Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti ke konci června 2018 představoval 114,6 mld. Kč. Kapitálová přiměřenost Tier 1+2 za skupinu České spořitelny dosáhla k 30. červnu 2018 úrovně 17,3 %.

V roce 2018 pokračuje vysoký růst úvěrů. Hrubý objem klientských úvěrů očištěný o vliv reverzních repo operací meziročně vzrostl o 10,4 % na 683,7 mld. Kč (od začátku roku o 5,6%). Reportovaný růst (včetně reverzních repo operací) činil 15,0 % na 711,8 mld. Kč. Z toho portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) se v meziročním srovnání zvětšilo o 10,8 % na 367,6 mld. Kč, a to především díky pokračujícímu dvojcifernému růstu hypoték fyzickým osobám (o 11,2%), ale i pokračujícímu růstu spotřebitelských úvěrů (o 7,4 %). Objem úvěrů podnikatelským subjektům (tzv. Wholesale) se bez vlivu reverzních repo operací meziročně zvýšil o 10,4 % na 250,8 mld. Kč. Důvodem byl silný růst úvěrů velkým korporacím (o 16,0%) i malým a středním podnikům (o 12,4 %). Reportovaná meziroční změna dosáhla 22,8 % na 278,9 mld. Kč. Tento výsledek byl silně ovlivněn volatilními reverzními repo operacemi, které Česká spořitelna nepovažuje za svoji hlavní obchodní činnost.

Závazky ke klientům očištěné o repo operace vzrostly meziročně o 7,6 % na 894,8 mld. Kč, od začátku roku o 4,5 %. Reportovaný údaj narostl meziročně o 10,0 % na 919,7 mld. Kč, od začátku roku o 4,1 %. Vklady domácností se zvýšily od začátku roku o 5,8 % na 650,4 mld. Kč. Vklady korporátní klientely bez vlivu repo operací poklesly od začátku roku o 9,8 % na 163,4 mld. Kč. Reportovaný objem těchto vkladů poklesl o 9,4 % na 188,3 mld. Kč. Vklady klientů veřejného sektoru se zvýšily od začátku roku 2018 o 33,9 % na 81,1 mld. Kč.

Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 30. červnu 2018 činil 4,64 milionu. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 2,84 milionu kusů, z toho kreditní karty představují 181 tisíc kusů. Objem transakcí uskutečněných u obchodníků kartami České spořitelny se za první pololetí roku 2018 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšil o 15,8 % na 86,0 mld. Kč. Počet bankomatů a transakčních terminálů (Platbomatů) České spořitelny se zvýšil o 57 na 1 709 kusů.

 

Finanční data

Tisková zpráva - Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny za 1. pololetí 2018 vzrostl v porovnání s loňským pololetím o 2,6 % na 7,9 mld. Kč

Press release - Česká spořitelna’s Consolidated Net Profit increased by 2.6% year-on-year and reached CZK 7.9 bn in the first half of 2018

 

Česká spořitelna
Tiskové centrum: Filip Hrubý; tel: +420 775 011 550; tiskove_centrum@csas.cz
Vztahy k investorům: Miloš Novák; tel.: +420 956 712 410; mnovak@csas.cz

Erste Group
Tiskové centrum: Carmen Staicu; tel: +43 501 00 11681; carmenmadalina.staicu@erstegroup.com
Vztahy k investorům: Thomas Sommerauer; tel.: +43 501 00 17326; thomas.sommerauer@erstegroup.com