Zpět na tiskové zprávy

Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2017 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 14,6 mld. Kč. Čistý zisk za rok 2016 činil díky jednorázovému příjmu z prodeje podílu ve Visa Europe 15,5 mld. Kč. Z tohoto důvodu se čistý zisk v meziročním porovnání snížil o 5,5 %. Stále však pokračuje výrazný růst klientských úvěrů; bez vlivu reverzních repo operací se jejich hrubý objem v roce 2017 zvýšil o 9,2 %, přičemž reportovaný růst dosáhl 9,8 %.

„Celý loňský rok se nesl ve znamení konjunktury a ekonomického růstu, ze kterých těžily jak domácnosti, tak korporace. Díky důvěře našich klientů jsme v roce 2017 poskytli historicky rekordní objem hypotečních úvěrů - za celý loňský rok jsme financovali lidem bydlení za 62,1 mld. Kč, tedy o 8,3 % více než v roce 2016. Skvělých výsledků dosahovalo i korporátní bankovnictví, objem úvěrů podnikatelským subjektům vzrostl o 10,3 %,“ uvedl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny.

Zdůraznil také rostoucí kvalitu úvěrového portfolia a nízký počet nových selhání při splácení úvěrů. „Zlepšování finanční situace korporátních i retailových klientů se odrazilo v nižších rizikových nákladech oproti předchozímu roku a ujistilo nás o správnosti naší strategie poskytovat zdravé financování domácnostem i firmám,“ dodal Salomon.

Velká důvěra klientů v Českou spořitelnu se projevila silným růstem vkladů na straně domácností i firem a také v oblasti správy aktiv a podílových fondů, kde Česká spořitelna dále posílila svoji pozici lídra na trhu.

Téměř 720 000 klientů již začalo vylepšovat své rodinné rozpočty prostřednictvím služby Moje zdravé finance. Česká spořitelna také úspěšně představila svůj nový koncept poboček s novým modelem služeb, který podporuje roli poskytovaného finančního poradenství.

Nejmodernější internetové bankovnictví George představuje novou digitální tvář České spořitelny a ještě více pomáhá individualizovat přístup ke každému klientovi. Během pilotní fáze v roce 2017 se do nového internetového bankovnictví přihlásilo více než 250 000 klientů. Digitální kanály se stávají čím dál tím důležitějšími. V loňském roce byla přibližně čtvrtina všech spotřebitelských úvěrů iniciována online.

HLAVNÍ UKAZATELE

Česká ekonomika prochází obdobím ekonomické konjunktury. V roce 2017 se hrubý domácí produkt zvýšil o 4,5 %, což bylo podstatné zrychlení ve srovnání s 2,5 % v předchozím roce. Růst byl tažen domácí spotřebou podpořenou rychlým růstem mezd a nejnižší mírou nezaměstnanosti v celé Evropské unii. Zásadní roli sehrálo i ekonomické oživení v eurozóně, které podnítilo poptávku po českých exportech. To vše se projevilo v silné poptávce po úvěrech ze strany domácností, které poptávaly zejména hypotéky, i ze strany podniků.

Čistý zisk za rok 2017 dosáhl úrovně 14,6 mld. Kč. Vedle rostoucích úvěrů měly příznivý vliv na velikost čistého zisku zlepšující se kvalita úvěrového portfolia a pokračující stabilizace čistého úrokového výnosu. Ve srovnání s výsledky za rok 2016 se čistý zisk snížil o 5,5 %. Zisk v roce 2016 ale byl výrazně ovlivněn jednorázovým výnosem z prodeje akcií společnosti Visa Europe, bez tohoto vlivu by se čistý zisk meziročně zvýšil o 2,1 %.

Provozní zisk se z důvodu poklesu čistých výnosů z poplatků a provizí, výnosů z pronájmu nemovitostních investic a mírného nárůstu provozních nákladů snížil oproti předchozímu roku o 5,4 % na 19,0 mld. Kč. Ukazatel poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income ratio) se tak zvýšil ze 47,5 % na 49,0 %.

Rostoucí úvěrové portfolio a postupné zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou částečně pomohly zmírnit tlak na marže a měly pozitivní dopad na čistý úrokový výnos. Ten zůstal v meziročním srovnání téměř stabilní (-0,6 %) a dosáhl 25,4 mld. Kč. Navzdory tomuto kladnému vývoji, který byl viditelný zejména ve druhé polovině roku 2017, byla čistá úroková marže nepříznivě ovlivněna prostředím nízkých úrokových sazeb převládajícím po většinu roku. Čistá úroková marže bez započtení mimořádného nárůstu úročených aktiv (v souvislosti s ukončením devizových intervencí ČNB) meziročně poklesla na 2,8 %. Reportovaná marže klesla z 3,12 % na 2,58 %, což do značné míry odráží nárůst reverzních repo operací s klienty.

Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly v meziročním srovnání o 5,4 % na 8,8 mld. Kč. Levnější služby či služby zcela zdarma vedly spolu se zvýhodněnými programy a produkty k nižším výnosům z úvěrových obchodů a platebních služeb. Tento pokles byl částečně kompenzován rostoucími výnosy z investičních produktů, zejména podílových fondů, správy aktiv a cenných papírů a příjmy z prodeje pojistných produktů.

Čistý zisk z obchodních operací se v meziročním porovnání snížil o 5,6 % na 2,7 mld. Kč. Vyšší zisk z obchodování s cennými papíry, cizoměnových operací a zajišťovacích obchodů nedokázal plně kompenzovat negativní přecenění derivátů plynoucí z růstu tržních úrokových sazeb.

Celkové provozní náklady rostly výrazně pomalejším tempem než inflace (index spotřebitelských cen 2,5 %) a ve srovnání s rokem 2016 se jenom nepatrně zvýšily o 0,5 % na 18,2 mld. Kč. Náklady byly ovlivněny především rostoucími ostatními správními náklady z důvodu vyšších výdajů na marketing a informační technologie a v souvislosti s rostoucím objemem vkladů i vyšším příspěvkem do Fondu pojištění vkladů. České spořitelně se podařilo snížit náklady na kancelářské prostory a poradenské služby a velkou měrou stabilizovat růst nákladů na zaměstnance. Pokles odpisů hmotného a nehmotného majetku byl způsoben nižšími odpisy investičního majetku.

Položka čistého zisku z finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě zaznamenala v souvislosti s výše zmíněným prodejem akcií společnosti Visa Europe (1,4 mld. Kč před zdaněním) výrazný pokles.

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty (tj. saldo tvorby opravných položek na rozvahová úvěrová rizika) dosáhla 33 mil. Kč, což znamená ve srovnání s předchozím rokem výrazné zlepšení. Tento vynikající výsledek byl dosažen díky zlepšující se kvalitě úvěrového portfolia, kdy silný ekonomický růst pomohl k vymožení pohledávek od několika velkých korporátních klientů a také k úspěšnějšímu vymáhání pohledávek v retailovém segmentu.

Konsolidovaná bilanční suma činila k 31. prosinci 2017 1 329,2 mld. Kč a meziročně vzrostla o 24,6 %. Po očištění o všechny repo (reverzní repo) operace se bilanční suma zvýšila o 11,0 % (12,0 %) na 1 146,6 mld. Kč (1 190,0 mld. Kč). Došlo ke změně struktury aktiv - zvýšil se objem poskytnutých úvěrů klientům, bankám a vklady uložené u České národní banky. Na pasivní straně bilance se zvýšily klientské a mezibankovní vklady. Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti činil 120,8 mld. Kč, což představuje mírný meziroční pokles o 0,6 %. Kapitálová přiměřenost Tier 1+2 za skupinu České spořitelny dosáhla k 31. prosinci 2017 velmi komfortní úrovně 18,7 %.

České spořitelně se v roce 2017 podařilo ještě více zrychlit růst úvěrů. Oproti loňským 8,0 % se hrubý objem klientských úvěrů bez vlivu reverzních repo operací meziročně zvýšil o 9,2 % na 647,3 mld. Kč. Reportovaný růst činil 9,8 % na 651,1 mld. Kč. Z toho portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) dosáhlo objemu 349,4 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 9,9 %, především díky dvojcifernému růstu hypoték fyzickým osobám (o 11,4 %). V růstu pokračovaly i spotřebitelské úvěry, které od konce roku 2016 vzrostly o 2,8 %. Objem úvěrů podnikatelským subjektům (tzv. Wholesale) vzrostl po očištění o reverzní repo operace meziročně o 8,6 % na 236,5 mld. Kč. Důvodem byl růst úvěrů velkým korporátním klientům a malým a středním podnikům. Reportovaný růst činil 10,3 % na 240,2 mld. Kč.

Závazky ke klientům dosáhly bez vlivu repo operací výše 856,5 mld. Kč a v meziročním srovnání vzrostly o 8,8 %. Reportovaný údaj narostl o 12,0 % na 883,2 mld. Kč. Vklady domácností se zvýšily o 6,8 % na 619,4 mld. Kč, především díky rostoucím vkladům na osobních účtech klientů a spořícím vkladům. Vklady firemní klientely se po očistění o repo operace zvýšily o 16,3 % na 174,8 mld. Kč. Reportovaný nárůst byl výrazný: o 32,8 % na 201,5 mld. Kč. Vklady klientů veřejného sektoru narostly o 8,8 % na 62,4 mld. Kč.

Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 31. prosinci 2017 činil 4,67 miliónu. Počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24, BUSINESS 24 a nově taky George činil 1,85 miliónu, což značí meziroční nárůst o 6,1 %. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 2,83 miliónu kusů, z toho kreditní karty představují 185 tisíc kusů. Objem transakcí uskutečněných u obchodníků kartami České spořitelny se za celý rok 2017 ve srovnání s rokem 2016 zvýšil o 16,1 % na 161,8 mld. Kč. Počet bankomatů a transakčních terminálů (Platbomatů) České spořitelny se zvýšil o 62 na 1 704 kusů.

 

Finanční data

Tisková zpráva - Za rok 2017 dosáhl konsolidovaný čistý zisk České spořitelny výše 14,6 mld. Kč 

Press release - Česká spořitelna’s Consolidated Net Profit reached CZK 14.6 bn in 2017

 

Česká spořitelna
Tiskové centrum: Filip Hrubý; tel: +420 775 011 550; tiskove_centrum@csas.cz
Vztahy k investorům: Miloš Novák; tel.: +420 956 712 410; mnovak@csas.cz

Erste Group
Vztahy k investorům: Thomas Sommerauer; tel.: +43 501 00 17326; thomas.sommerauer@erstegroup.com