Česká spořitelna - penzijní společnost založila v rámci doplňkového penzijního spoření nový Etický účastnický fond. ČS - penzijní společnost tak jako první penzijní společnost na českém trhu umožňuje účastníkům penzijního spoření dosáhnout stabilního zhodnocení s pozitivním vlivem na udržitelnost životního prostředí a posílení společenské odpovědnosti států, firem i jednotlivců.

Etický účastnický fond cílí na stále rostoucí skupinu klientů, kteří nejen ve finančních službách preferují společnosti a firmy, které se při svém působení řídí nejvyššími standardy společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Nový fond je otevřený stávajícím i novým klientům, kteří hledají stabilní zhodnocení svých úspor. Etický účastnický fond má v zásadě konzervativní charakter a zaměřuje se zejména na investice do dluhopisů společensky odpovědných firem, zelených dluhopisů a doplňkově také do akcií.

Etický účastnický fond byl spuštěn v listopadu loňského roku a v současnosti má více jak 4 tis. klientů. Zájem o odpovědné investování neustále roste a v roce 2016 dosáhl Evropský trh s odpovědnými investičními fondy hodnoty téměř 476 miliard USD spravovaných aktiv, což je téměř dvojnásobek oproti roku 2010.

Etické penzijní spoření se od toho tradičního liší zejména ve výběru instrumentů finančního trhu, ve kterých jsou úspory zhodnocovány. Tradiční fondy ve svém investičním rozhodování porovnávají poměr rizika a výnosu. V případě Etického fondu je investiční rozhodování rozšířeno o třetí rozměr, kterým je společenská odpovědnost.

“Využíváme etických principů, díky kterým dokážeme ohodnotit míru naplňování společenské odpovědnosti firem, jejichž dluhopisy či akcie budeme nakupovat do Etického fondu. Pokud je společenská odpovědnost vyhodnocena jako nedostatečná, dluhopisy nebo akcie takového emitenta v portfoliu fondu nebudou. Při výběru investic se řídíme mezinárodní standardy ESG (Enviromental, Social and Governance),” vysvětluje Jakub Krkoška, místopředseda představenstva ČS - penzijní společnosti.

V rámci etických principů investování jsou primárně vyřazovány společnosti, které působí ve zbrojním průmyslu, využívají dětskou práci, spekulují s cenami potravin, produkují geneticky upravené plodiny nebo se věnují produkci a obchodu s tabákem. Společnosti, které projdou prvotním hodnocením, jsou dále posuzovány z pohledu naplňování ekologických a společenských kritérií a podnikového řízení. Znamená to, že je následně posuzována například míra přispívání k ochraně přírody a přírodních zdrojů, omezování dopadu na změny klimatu a zanechávání uhlíkové stopy, respektování práv zaměstnanců, dodržování pravidel nulové diskriminace či prevence korupce a podvodů.

Všechny cenné papíry nabývané do Etického fondu musí projít ohodnocením z pohledu ESG, a to i státní dluhopisy. Finance klientů tak nejsou zhodnocovány investicemi do dluhopisů států, které mají například problémy s dodržováním lidských práv nebo disponují jadernými zbraněmi.

Hodnocená kritéria ESG jsou v souladu s mezinárodními standardy společensky odpovědných investic Principles for Responsible Investiments, jejichž signatářem je ČS - penzijní společnost od podzimu roku 2017.

Detailnější popis etických principů a postup při jejich hodnocení je uveden na webových stránkách www.etickesporeni.cz

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz

E-mail: tiskove_centrum@csas.cz
Tel.:+ 420 731 647 004  

Profil České spořitelny

Na českém trhu jsme bankou s nejdelší tradicí. Naše kořeny sahají až do roku 1825. Jsme moderní bankou orientovanou na drobné klienty, malé a střední firmy, města a obce. Máme nezastupitelnou roli ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 se můžeme opřít o silné zázemí středoevropské Erste Group. Naším společným cílem je nabídnout klientům takové služby, jaké potřebují bez ohledu na čas a místo. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v zavádění moderních bankovních služeb i v technologických inovacích.

  • Počet našich klientů dosahuje téměř 5 milionů. Jsme tak největší bankou v České republice.
  • Zaujímáme první pozici na trhu klientských úvěrů (20% tržní podíl), spotřebitelských úvěrů, včetně kreditních karet a kontokorentů (30% tržní podíl) i v celkových vkladech (20% tržní podíl). Na špici jsme i v oblasti hypoték (27% tržní podíl). Disponujeme nejširší sítí poboček a bankomatů.
  • Usilujeme o bezbariérovost našich služeb: máme první bezbariérové stránky www.bankabezbarier.cz; 239 bezbariérových poboček; 26 poboček se službou simultánního přepisu pro neslyšící; více než 700 bankomatů uzpůsobených pro nevidomé.
  • Vzděláváme ke konkurenceschopnosti, nejen tím že posilujeme finanční gramotnost a jsme dlouhodobými partnery vysokých škol. Prostřednictvím Nadace Depositum Bonum usilujeme o zkvalitnění výuky přírodovědných a technických oborů. Díky Nadaci České spořitelny jsme s těmi, od nichž se společnost odvrací - zaměřujeme se na podporu seniorů, lidí s mentálním postižením a prevenci a léčbu drogové závislosti.