Česká spořitelna vykázala k 30. září 2017 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 11,7 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2016 činil díky prodeji podílu ve společnosti Visa Europe 11,9 mld. Kč. Z tohoto důvodu se čistý zisk v meziročním porovnání snížil o 1,8 %. Stále však úspěšně pokračuje výrazný růst klientských úvěrů, za posledních 12 měsíců se jejich hrubý objem bez reverzních repo operací zvýšil o 9,1 %; reportovaný růst dosáhl 13,7 %.

"Růst poskytnutých hypotečních, spotřebitelských i firemních úvěrů dokazuje, že se daří českým domácnostem i firmám. Jejich dobrou kondici potvrzuje také klesající podíl špatných úvěrů, " zdůraznil předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon. "Více než 630 000 klientů služby Moje zdravé finance je důkazem toho, že Češi svůj potenciál lépe hospodařit dokáží využít."


HLAVNÍ UKAZATELE
Česká ekonomika prochází příznivým obdobím. Hospodářské oživení v eurozóně zvýšilo zahraniční poptávku po českých výrobcích, což přeneseně posílilo trh práce, a tím i vývoj domácí poptávky. To vše se projevilo ve zrychleném růstu úvěrů, po očištění o reverzní repo operace meziročně o 9,1 % na 639,1 mld. Kč (reportovaný růst činil 13,7 % na 666,3 mld. Kč). Na tomto úspěchu se podílejí úvěry poskytované domácnostem, zejména hypoteční, a rovněž tak úvěry firmám a podnikatelům.


Čistý zisk za první tři čtvrtletí dosáhl úrovně 11,7 mld. Kč. Vedle rostoucích úvěrů má příznivý vliv na velikost čistého zisku zlepšující se kvalita úvěrového portfolia a nárůst čistého zisku z obchodních operací. Ve srovnání s výsledky za 1. až 3. čtvrtletí 2016 se čistý zisk snížil o 1,8 %. Loňský čistý zisk byl výrazně ovlivněn jednorázovým výnosem z prodeje akcií společnosti Visa Europe, bez tohoto vlivu by se meziroční čistý zisk zvýšil o 8,7 %.

Provozní zisk se z důvodu poklesu čistých úrokových výnosů a výnosů z poplatků a provizí a současnému zvýšení provozních nákladů oproti stejnému období loňského roku snížil o 6,3 % na 14,3 mld. Kč. Ukazatel poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se tak zvýšil na 48,5 % ze 46,5 %.


Čistý úrokový výnos dosáhl 18,6 mld. Kč, což je ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím roku 2016 o 3,0 % méně. Klesající čistý úrokový výnos odráží tlak na úrokové marže a splácení dluhopisů nesoucích vysoké výnosy. Lehké oživení bylo viditelné ve 3. čtvrtletí, kdy zásluhou rostoucího úrokového výnosu z úvěrů a díky srpnovému růstu sazeb ČNB vzrostl čistý úrokový výnos oproti 2. čtvrtletí 2017 o 1,4 %. Čistá úroková marže bez mimořádného nárůstu úročených aktiv (v souvislosti s ukončením devizových intervencí ČNB) meziročně poklesla na 2,82 %. Reportovaná marže se snížila z 3,15 % na 2,66 %, což odráží trvalý tlak na klientské marže a růst reverzních repo operací.

Čisté výnosy z poplatků a provizí zaznamenaly v souvislosti s klesajícími příjmy z úvěrových obchodů a platebních transakcí meziroční pokles o 3,7 % na 6,6 mld. Kč. Na druhou stranu se meziročně zvýšil příjem poplatků z investičních produktů o 27 %, zejména z podílových fondů, ze správy aktiv a z úschovy a správy cenných papírů. Rovněž výrazněji rostly příjmy z prodeje pojišťovacích produktů.


Čistý zisk z obchodních operací se v meziročním porovnání zvýšil o 9,2 % na 2,2 mld. Kč. České spořitelně se podařilo navýšit zisk z cizoměnových transakcí a prodejů cizoměnových derivátů klientům.


Celkové provozní náklady se v porovnání se stejným obdobím roku 2016 zvýšily o 1,5 % na 13,4 mld. Kč. Největší vliv na zvýšení nákladů měly personální náklady díky pravidelnému růstu mezd. V oblasti administrativních nákladů se snížily náklady na kancelářské prostory, naopak vzrostly náklady na informační technologie. V souvislosti s růstem objemu vkladů se rovněž zvýšil příspěvek do Fondu pojištění vkladů. Odpisy hmotného a nehmotného majetku zůstaly stabilní.


Čistý zisk z finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě zaznamenal v souvislosti s výše zmíněným loňským prodejem akcií společnosti Visa Europe výrazný pokles (1,4 mld. Kč před zdaněním).


Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty (tj. saldo tvorby opravných položek na rozvahová úvěrová rizika) dosáhla kladné úrovně 0,5 mld. Kč, což znamená výrazné zlepšení v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Tento dobrý výsledek byl způsoben zlepšující se kvalitou úvěrového portfolia, rozpouštěním opravných položek u několika velkých korporátních klientů z důvodu zlepšení jejich finanční situace a postupným rozpouštěním opravných položek u retailových klientů.


Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 30. září 2017 výše 1 321,0 mld. Kč. Vůči září 2016 se zvýšila o 21,7 %. V meziročním srovnání došlo ke změně struktury aktiv - zvýšil se objem poskytnutých úvěrů klientům, bankám a vklady uložené u České národní banky. Na pasivní straně bilance se zvýšily klientské i mezibankovní vklady.

Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti dosáhl úrovně 118,8 mld. Kč, což znamená mírný meziroční nárůst o 0,5 %. Kapitálová přiměřenost (Tier1+2) za skupinu České spořitelny dosáhla k 30. září 2017 úrovně 18,0 %.


Česká spořitelna dokázala v průběhu roku 2017 růst úvěrů ještě zrychlit, a to jak v retailovém, tak i korporátním segmentu. Hrubý objem klientských úvěrů se bez reverzních repo operací meziročně zvýšil o 9,1 % na 639,1 mld. Kč; reportovaný růst činil 13,7 % na 666,3 mld. Kč. Z toho portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) dosáhlo objemu 340,4 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 6,5 % (bez vlivu resegmentace ze 4. čtvrtletí 2016 o 9,4 %), především díky dvojcifernému růstu hypoték fyzickým osobám (o 11,9 %). Objem úvěrů podnikatelským subjektům (tzv. wholesale) vzrostl bez vlivu resegmentace a reverzních repo operací
o 8,6 %, což bylo způsobeno růstem úvěrů malým a středním podnikům, velkým korporátním klientům a veřejnému sektoru. Reportovaný růst byl 24,6 %.


Závazky ke klientům dosáhly výše 879,1 mld. Kč a v porovnání s loňským rokem vzrostly o 13,8 %. Vklady domácností se zvýšily o 8,4 % na 608,0 mld. Kč. Rostou zejména vklady na osobních účtech klientů a spořící vklady. Vklady firemní klientely se z důvodu ukládání přebytečné likvidity výrazně zvýšily o 40,6 % na 194,5 mld. Kč. Vklady klientů veřejného sektoru vzrostly o 4,9 % na úroveň 76,6 mld. Kč.


Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS činil k 30. září 2017 4,67 milionů. Počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,82 milionu, což značí meziroční nárůst o 5,6 %. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 2,89 milionů kusů, z toho kreditní karty představují 191 tisíc kusů. Objem transakcí uskutečněných u obchodníků kartami České spořitelny se za první tři čtvrtletí 2017 ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 zvýšil o 16,2 % na 115,1 mld. Kč. Počet bankomatů a transakčních terminálů (Platbomatů) České spořitelny se zvýšil o 57 na 1 655 kusů 

Tisková zpráva - Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny dosáhl za první tři čtvrtletí roku 2017 výše 11,7 mld. Kč

Press Release - Česká spořitelna’s Consolidated Net Profit reached CZK 11.7 bn in the first three quarters 2017