Zpět na tiskové zprávy
Česká spořitelna vykázala k 31. březnu 2017 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 3,5 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2016 činil 3,4 mld. Kč. V meziročním porovnání se zvýšil o 4,5 %. Stále pokračuje výrazný růst hrubých klientských úvěrů, za posledních 12 měsíců se jejich objem zvýšil o 8,0 %.
 
„Radost nám dělají především pokračující dobré obchodní výsledky. Díky trvajícímu zájmu o úvěry na bydlení jsme poskytli téměř 9 tisíc hypoték v celkovém objemu 17,5 mld. Kč. V důsledku přetrvávajících nízkých úrokových sazeb jsou stále atraktivnější investice do alternativních investičních nástrojů. Objem aktiv v domácích a zahraničních podílových fondech vzrostl meziročně o 15,2 %, prostředky v penzijních fondech o 9,0 %,“ řekl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny. „Díky nové službě Moje zdravé finance může již více než 320 tisíc klientů získat lepší přehled o svých financích, ušetřit zajímavé částky a navíc je dobře zhodnotit,“ uvedl Tomáš Salomon a doplnil, že do výsledků se v prvním čtvrtletí promítla také stále se zlepšující kvalita úvěrového portfolia.
 
Firemní klienti ocenili nový úvěr, tzv. Easy loan, díky kterému si na své podnikání půjčili téměř 1 mld. Kč. Česká spořitelna také uzavřela garanční smlouvu s Evropskou investiční bankou, která pokryje 50 % úvěrových rizik u nových investičních smluv se středně velkými firmami do tří tisíc zaměstnanců. Banka tak může firmám poskytnout až 100 mil. eur.
 
HLAVNÍ UKAZATELE
 
Pokračující trend růstu úvěrových obchodů v důsledku dobré finanční situace domácností a firem se projevil v meziročním nárůstu hrubého objemu úvěrů o 8,0 % na 603,9 mld. Kč. V absolutním vyjádření to představuje nárůst o 44,5 mld. Kč. Na tomto úspěchu se podílejí úvěry poskytované domácnostem, zejména hypoteční, a rovněž tak úvěry firmám a podnikatelům. Příznivý vliv na velikost čistého zisku má zároveň zlepšující se kvalita úvěrového portfolia, nárůst čistého zisku z obchodních operací a výnos z prodeje aktiv z portfolia realizovatelných finančních aktiv.
 
Provozní zisk se z důvodu poklesu čistých úrokových výnosů a nárůstu rezervy na příspěvek do Fondu pojištěných vkladů snížil oproti srovnatelnému období minulého roku o 6,7 % na 4,7 mld. Kč. Ukazatel poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se tak zvýšil na 49,4 % ze 46,3 %.
 
Mimořádný nárůst úročených aktiv, zejména mezibankovních úvěrů (ovlivněn uložením velkého přílivu prostředků do ČR v souvislosti s devizovými intervencemi do ČNB) a přetrvávající tlak na úrokové marže se promítly do dalšího meziročního poklesu čisté úrokové marže vztažené k úročeným aktivům na 2,71 % z 3,19 % (bez vlivu mimořádného nárůstu úročených aktiv zmíněných výše by čistá úroková marže dosáhla 3,0 %). Ani další růst objemu klientských úvěrů nepřevážil pokles příjmů z dluhopisů z důvodu snižování jejich výnosů. Z těchto důvodů čistý úrokový výnos dosáhl výše 6,2 mld. Kč, což je v porovnání s 1. čtvrtletím roku 2016 o 3,3 % méně.
 
Čisté výnosy z poplatků a provizí se meziročně nezměnily a dosáhly 2,3 mld. Kč. Vzrostly výnosy z transakcí s cennými papíry a za správu aktiv a příjmy z prodeje pojišťovacích produktů.
 
Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou se v meziročním porovnání významně zvýšil o 25,1 % na 0,8 mld. Kč. České spořitelně se podařilo navýšit zisk ze zajišťovacích derivátových operací, z cizoměnových operací i z obchodování s cennými papíry.
 
Celkové provozní náklady se v porovnání se stejným obdobím roku 2016 zvýšily o 5,6 % na 4,6 mld. Kč. Největší vliv na růst nákladů mělo nerovnoměrné účtování očekávaného příspěvku do Fondu pojištění vkladů (v loňském roce byl tento příspěvek účtován i ve 2. čtvrtletí). Do nákladů se také promítly investice do digitálních služeb a plnění regulatorních požadavků. Zvýšené odpisy hmotného a nehmotného majetku souvisí s nárůstem softwaru v majetku.
 
Čistý zisk z finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě zahrnuje zejména zisk z prodeje cenných papírů z portfolia realizovatelných finančních aktiv.
 
Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty (tj. saldo tvorby opravných položek na rozvahová úvěrová rizika) dosáhla úrovně 0,2 mld. Kč, což znamená výrazné zlepšení v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Na tomto dobrém výsledku se podílí rostoucí kvalita úvěrového portfolia a výnosy z vymáhání pohledávek.
 
Na ostatní provozní výsledek má vliv řada faktorů, jako např. zisky a ztráty z přecenění a prodeje hmotného investičního majetku, tvorba a rozpuštění ostatních rezerv, povinný roční příspěvek do Rezolučního fondu (jednotný fond pro řešení bankovních krizí) apod.
 
Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 31. březnu 2017 výše 1 310,8 mld. Kč. V porovnání s 1. čtvrtletím 2016 se zvýšila o 31,4 %, a to z důvodu přílivu prostředků od institucionálních investorů. V meziročním srovnání došlo ke změně struktury aktiv, zvýšil se objem poskytnutých úvěrů klientům a bankám, vklady uložené u České národní banky a objem finančních aktiv k obchodování. Na pasivní straně bilance se zvýšily klientské i mezibankovní vklady. Zvýšil se také objem finančních závazků k obchodování.
 
Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti dosáhl úrovně 124,4 mld. Kč, což značí mírný meziroční nárůst o 0,9 %. Celková kapitálová přiměřenost za skupinu České spořitelny dosáhla k 31. březnu 2017 úrovně 19,1 %.
 
Česká spořitelna dokázala v roce 2017 růst úvěrů ještě urychlit, a to v retailovém i korporátním segmentu. Hrubý objem portfolia klientských úvěrů se meziročně zvýšil o 8,0 % na 603,9 mld. Kč. Z toho portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) dosáhlo objemu 323,6 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 6,2 % (bez vlivu resegmentace ze 4. čtvrtletí 2016 o 9,2 %), především díky dvojcifernému růstu hypoték fyzickým osobám. Nárůst úvěrů největším korporátním klientům se projevil v celkovém navýšení objemu úvěrů podnikatelským subjektům (tzv. wholesale) o 12,5 %, bez vlivu resegmentace o 8,2 %.
 
Závazky ke klientům za skupinu dosáhly objemu 826,2 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostly o 13,7 %. Vklady domácností se zvýšily o rovných 10,0 % na 593,3 mld. Kč. Rostou zejména vklady na 3 osobních účtech klientů. Vklady firemní klientely za skupinu se výrazně zvýšily o 21,5 % na 159,1 mld. Kč, důvodem je ukládání jejich přebytečné likvidity u ČS. Vklady klientů veřejného sektoru vzrostly ještě výrazněji, a to o 30,9 % na úroveň 73,7 mld. Kč.
 
Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 31. březnu 2017 dosáhl 4,7 miliónu. Počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,77 miliónu, což značí meziroční nárůst o 5,6 %. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 2,91 miliónu kusů, z toho kreditní karty představují 0,2 miliónu kusů. Objem transakcí uskutečněných u obchodníků kartami České spořitelny se za 1. čtvrtletí 2017 ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 zvýšil o 14,6 % na 34,7 mld. Kč. Počet bankomatů a transakčních terminálů (Platbomatů) České spořitelny se zvýšil o 45 na 1 642 kusů.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí FSČS

tiskove_centrum@csas.cz