Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2016 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 15,5 mld. Kč. Čistý zisk za rok 2015 činil 14,3 mld. Kč. V meziročním porovnání se zvýšil o 8,1 %. Hrubý objem klientských úvěrů se za posledních 12 měsíců zvýšil o 8,0 %, což v absolutním vyjádření znamená navýšení o 44,2 mld. Kč. Česká spořitelna rostla rychleji než trh v retailovém i korporátním segmentu.

„Loňský rok hodnotíme jako jednoznačně úspěšný. Finanční výsledky jsou výborné navzdory přetrvávajícímu prostředí nízkých úrokových sazeb a sílícího tlaku regulace. Velký dík patří především všem zaměstnancům za jejich velké úsilí a péči, kterou věnují našim klientům. K dobrému výsledku pomohla stále se zlepšující kvalita úvěrového portfolia, ale i nižší administrativní náklady,“ uvedl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny.
„V minulém roce se nám velmi dařilo v prodeji hypotečních úvěrů, kterých jsme klientům poskytli 28 tis. v objemu přes 57 mld. Kč. Vedle potřeby vlastního bydlení jsme klientům prostřednictvím služby Moje zdravé finance pomohli ušetřit zajímavé částky v jejich rodinném rozpočtu. Pro digitální nadšence jsme vylepšili naše služby tak, že stále více věcí si mohou vyřídit v pohodlí svého domova, nebo i na cestách – osobní účet, Půjčku bez papíru či refinancování hypotéky,“ dodal Tomáš Salomon.

Česká spořitelna představila během loňského roku řadu atraktivních nabídek: průhlednou kreditní kartu s jednoduchým výpočtem úroku, hotovostní úvěry s možností prominutí až 15 splátek nebo výhodnou desetiletou fixaci hypoték. Na podzim rozšířila službu Moje zdravé finance do celé pobočkové sítě, v dubnu zavedla biometrický podpis, který nejen zvyšuje zabezpečení, ale šetří i čas - klienti takto podepsali již více než 2 miliony dokumentů. Banka nezapomněla ani na firemní klientelu. Malé a střední firmy mohou nyní díky tzv. Easy loan (jednoduchý úvěr) získat provozní úvěr již do dvou dnů a čerpat peníze mohou již od pěti dnů. Nový balíček služeb Smart City (chytré město) zase pomáhá českým a moravským městům investovat do chytrých řešení jako je například bezhotovostní placení v dopravě, nebo inteligentní veřejné osvětlení.

HLAVNÍ UKAZATELE

Úspěšný rok 2016 se projevil zejména v dosaženém objemu čistého zisku a ve zřetelném nárůstu úvěrových obchodů. Příznivá ekonomické situace v České republice se spolu s důvěrou domácností a firem v další vývoj českého hospodářství projevila v rostoucí spotřebě domácností, zvyšování reálných mezd a růstu průmyslové produkce. Hrubý objem klientských úvěrů se v meziročním srovnání zvýšil o 8,0 %. Pozitivní vliv na velikost čistého zisku má zároveň zlepšující se kvalita úvěrového portfolia a pokles administrativních nákladů. K nárůstu zisku přispěl také jednorázový výnos z prodeje akcií společnosti Visa Europe v objemu 1,4 mld. Kč před zdaněním.

Přes celkové výborné výsledky se v porovnání s rokem 2015 snížil provozní zisk o 5,1 % na 20,1 mld. Kč. Velikost provozního zisku je ovlivněna více faktory. K nepříznivým patří pokračující snižování čistých výnosů z poplatků a provizí a snižování příjmů z pronájmu nemovitostí v souvislosti s postupným odprodejem investičních nemovitostí. K příznivým patří výrazný pokles administrativních nákladů. Ze všech těchto důvodů se ukazatel poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) zvýšil na 47,5 % ze 46,8 %.

Trvale nízké úrokové sazby v celé Evropě a tlak konkurence způsobují další pokles úrokových marží. Čistá úroková marže vztažené k úročeným aktivům se snížila na 3,12 % z 3,31 %. Ani růst objemu klientských úvěrů ještě nepřevážil další pokles úrokových sazeb. Klesají také výnosy z dluhových cenných papírů, protože lépe úročeným dluhopisům již postupně končí splatnost a jsou nahrazovány aktuálními dluhopisy, jejichž úrokový výnos je nižší. Čistý úrokový výnos dosáhl výše 25,5 mld. Kč, což je v meziročním porovnání o 1,4 % méně. Přesto významné nárůsty úvěrových obchodů, změny ve struktuře bilance České spořitelny a přecenění depozit vliv nízkých sazeb částečně vyrovnávají.

Čisté výnosy z poplatků a provizí zaznamenaly v meziročním srovnání snížení o 9,2 % na 9,3 mld. Kč. K významným vlivům na klesající příjmy z poplatků patří regulace EU v oblasti provizí z karetních transakcí. Pokles je také způsoben snižováním příjmů z poskytovaných finančních služeb s tím, jak klienti využívají levnější formy obsluhy a zvýhodněné programy a produkty. Na druhou stranu se zvýšil příjem poplatků z investičních produktů, zejména za správu aktiv.

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou se v meziročním porovnání zvýšil o 1,1 % na 2,9 mld. Kč. České spořitelně se navýšením zisku z cizoměnových operací a z obchodování s cennými papíry podařilo překonat negativní meziroční vliv změny metodiky oceňování derivátů přijaté v roce 2015.

V porovnání s rokem 2015 se celkové provozní náklady snížily o 2,4 % na 18,1 mld. Kč. České spořitelně se díky strategickému řízení nákladů daří snižovat administrativní náklady např. na kancelářské a obchodní prostory. Největší vliv však měl pokles příspěvku do Fondu pojištění vkladů vzhledem ke změně způsobu výpočtu daného ČNB. Klesají rovněž odpisy hmotného a nehmotného majetku. Personální náklady se zvýšily díky tvorbě rezervy na restrukturalizaci
(v souvislosti s reorganizací nadbytečných bankovních aktivit), pravidelnému navýšení mezd a aktualizaci benefitů.

Čistý zisk z finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě zahrnuje výše zmíněný jednorázový výnos z prodeje akcií společnosti Visa Europe ve výši 1,4 mld. Kč.

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty (tj. saldo tvorby opravných položek na rozvahová úvěrová rizika) dosáhla úrovně 1,9 mld. Kč, což znamená zlepšení o 28,1 % v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Na tomto dobrém výsledku se podílí rostoucí kvalita úvěrového portfolia.

Konsolidovaná výše bilanční sumy přesahuje biliónovou hranici a představuje 1 066,5 mld. Kč. V porovnání s rokem 2015 se zvýšila o 11,1 %. V meziročním srovnání došlo ke změně struktury aktiv, zvýšil se objem poskytnutých úvěrů klientům, vklady uložené u České národní banky a objem finančních aktiv držených do splatnosti. Na pasivní straně bilance se zvýšily klientské a mezibankovní vklady. Snížil se objem vlastních emitovaných cenných papírů.

Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti dosáhl úrovně 121,6 mld. Kč, což značí nárůst o 1,3 %. Objem vlastního kapitálu se zvýšil díky nárůstu nerozděleného zisku. Celkový kapitálový poměr za skupinu České spořitelny dosáhl k 31. prosinci 2016 úrovně 20,1 %.

Česká spořitelna v průběhu roku 2016 dokázala růst úvěrů ještě urychlit, a to v retailovém i korporátním segmentu. Hrubý objem portfolia klientských úvěrů se meziročně zvýšil o 8,0 % na 593,0 mld. Kč. Z toho úvěry domácnostem (pouze ČS) dosáhly objemu 318,0 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 5,2 % (bez vlivu resegmentace 8,2%), především díky dvojcifernému růstu hypoték fyzickým osobám. Vyšší prodeje hotovostních úvěrů obrátily klesající trend
u spotřebitelských úvěrů, které vzrostly o 1,1%. Nárůst úvěrů velkým korporacím se projevil v celkovém navýšení objemu úvěrů podnikatelským subjektům (tzv. wholesale) o 12,8 % (bez vlivu resegmentace 8,4%).

Závazky ke klientům dosáhly objemu 788,9 mld. Kč a v porovnání s koncem roku 2015 vzrostly o 10,5 %. Vklady domácností se zvýšily o 9,1 % na 579,9 mld. Kč. Rostou zejména vklady na Osobních účtech klientů. Vklady firemní klientely se výrazně zvýšily o 15,2 % na 151,7 mld. Kč, důvodem je ukládání jejich přebytečné likvidity. Vklady klientů veřejného sektoru vzrostly o 13,3 % na úroveň 57,4 mld. Kč.

Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 31. prosinci 2016 dosáhl 4,71 miliónu. Počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,74 miliónu, což značí meziroční nárůst o 4,7 %. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 2,95 miliónu kusů, z toho kreditní karty představují 0,21 miliónu kusů. Objem transakcí uskutečněných u obchodníků kartami České spořitelny se za celý rok 2016 ve srovnání s rokem 2015 zvýšil o 12,2 % na 139,3 mld. Kč. Počet bankomatů a transakčních terminálů (Platbomatů) České spořitelny se zvýšil o 53 na 1 642 kusů.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí FSČS

tiskove_centrum@csas.cz