Zpět na tiskové zprávy
Česká spořitelna vykázala za první tři čtvrtletí 2016 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 11,9 mld. Kč. Čistý zisk za tři čtvrtletí loňského roku činil 11,1 mld. Kč. V meziročním porovnání se zvýšil o 7,1 %. Hrubý objem klientských úvěrů se za posledních 12 měsíců zvýšil o 8,2 %, což v absolutním vyjádření znamená navýšení o 44,3 mld. Kč.
 
"Úroveň dosaženého zisku vnímám v současných tržních podmínkách nízkých úrokových sazeb a velkého tlaku regulace jako úspěch. K dobrým výsledkům pomohla především kvalita úvěrového portfolia a díky efektivnějším procesům se nám daří udržet trend snižování provozních nákladů,“ uvedl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny. „Radost mi dělají i obchodní výsledky, dosáhli jsme rekordního objemu nových hypoték, který přesáhl 40 mld. Kč. Díky službě Moje zdravé finance pomáháme ušetřit zajímavé částky v rodinných rozpočtech našich klientů, a lépe tak naplnit jejich potřeby. Vyznavači digitálních technologií si u nás zase zřizují čím dál více služeb online bez nutnosti navštívit pobočku. Slibně se vyvíjí prodeje Půjčky bez papíru a lidé využívají i možnosti online refinancovat své hypotéky," dodal Tomáš Salomon.
 
Česká spořitelna přišla během uplynulých tří čtvrtletí s řadou atraktivních nabídek, jako je průhledná kreditní karta s jednoduchým výpočtem úroku, hotovostní úvěry s možností prominutí až 15 splátek a tedy úsporou až 68 tis. Kč, nebo s novou nabídkou fixace hypoték na 10 let při úrokové sazbě od 1,79 %. Z procesních zjednodušení stojí za zmínku biometrický podpis, který jednak zvyšuje zabezpečení ve prospěch klienta, ale i šetří čas tím, že se dokumenty netisknou. Klienti takto podepsali již více než 1,1 milionu dokumentů.
 
HLAVNÍ UKAZATELE
 
Česká spořitelna pokračuje v navyšování růstu úvěrových obchodů, přispívá k tomu i příznivá ekonomická situace v České republice. Rostoucí spotřeba domácností, zvyšování reálných mezd a růst průmyslové produkce odrážejí důvěru domácností a firem v další vývoj českého hospodářství. Hrubý objem klientských úvěrů se v meziročním srovnání zvýšil o 8,2 %. Pozitivní vliv na výši čistého zisku má zároveň nadále zlepšující se kvalita úvěrového portfolia. K nárůstu zisku přispěl také jednorázový výnos z prodeje akcií společnosti Visa Europe v objemu 1,4 mld. Kč před zdaněním.
 
Přes celkové výborné výsledky se v porovnání se stejným obdobím loňského roku provozní zisk snížil o 6,1 % na 15,2 mld. Kč. Pokles provozního zisku je způsoben více faktory. K významným patří pokračující snižování čistých výnosů z poplatků a provizí, pokles čistého zisku z obchodních operací, který byl v loni mimořádně vysoký kvůli jednorázovému vlivu změny metodiky při oceňování derivátů a také snižování příjmů z pronájmu nemovitostí v souvislosti s postupným odprodejem investičních nemovitostí. Z těchto důvodů se také zvýšil ukazatel poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) na 46,5 % ze 45,7 %.
 
Trvale nízké úrokové sazby v celé Evropě a tlak konkurence způsobují další pokles úrokových marží. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se snížila na 3,15 % z 3,33 %. Čistý úrokový výnos dosáhl výše 19,2 mld. Kč, což je v meziročním porovnání o 1,3 % méně. Tlak nízkých úrokových sazeb a klesajících výnosů z cenných papírů s pevným výnosem byl částečně kompenzován rychlejším růstem úvěrového portfolia a přeceněním depozit.
 
Čisté výnosy z poplatků a provizí zaznamenaly v meziročním srovnání snížení o 8,4 % na 6,9 mld. Kč. K významným vlivům na klesající příjmy z poplatků patří regulace EU v oblasti provizí z karetních transakcí. Pokles byl také způsoben snižováním příjmů z poskytovaných finančních služeb s tím, jak klienti využívají levnější formy obsluhy a zvýhodněné programy a produkty. Na druhou stranu se zvýšil příjem poplatků z investičních produktů, zejména za správu aktiv.
 
Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou se v meziročním porovnání snížil o 13,8 % na 1,9 mld. Kč. Pokles byl ovlivněn jednorázovou změnou metodiky oceňování derivátů přijatou v loňském roce. Banka však pokles částečně kompenzovala navýšením zisku z cizoměnových operací a z obchodování s cennými papíry.
V porovnání se stejným obdobím loňského roku se celkové provozní náklady snížily o 3,0 % na 13,2 mld. Kč.
 
České spořitelně se díky strategickému řízení nákladů daří snižovat správní náklady. Největší vliv však mělo snížení příspěvku do Fondu pojištění vkladů, u něhož došlo ke změně způsobu výpočtu daného ČNB. Klesají rovněž odpisy hmotného a nehmotného majetku. Mírně se zvýšily personální náklady.
Čistý zisk z finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě zahrnuje výše zmíněný jednorázový výnos z prodeje akcií společnosti Visa Europe ve výši 1,4 mld. Kč. Banka využila opci na jejich prodej.
 
Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty (tj. saldo tvorby opravných položek na rozvahová úvěrová rizika) dosáhla úrovně 1,1 mld. Kč, což znamená zlepšení o 43,5 % v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Na tomto dobrém výsledku se podílí rostoucí kvalita úvěrového portfolia a úspěšné vymáhání dříve odepsaných pohledávek.
 
Výše bilanční sumy přesáhla biliónovou hranici a představuje 1 085,8 mld. Kč. V porovnání s loňským 3. čtvrtletím se zvýšila o 13,2 %. V meziročním srovnání došlo ke změně struktury aktiv, zvýšil se objem poskytnutých úvěrů klientům, vklady uložené u České národní banky a objem finančních aktiv k obchodování. Na pasivní straně bilance se zvýšily klientské vklady, mezibankovní vklady, objem finančních závazků k obchodování a velikost vlastního kapitálu. Snížil se objem vlastních emitovaných cenných papírů.
 
Vlastní kapitál náležející akcionářům dosáhl úrovně 118,2 mld. Kč, což značí nárůst o 9,8 %. Objem vlastního kapitálu se zvýšil díky nárůstu nerozděleného zisku a emisi hybridního kapitálu AT1 v objemu 300 mil. eur v prosinci 2015. Kapitálová přiměřenost Tier1+2 za skupinu České spořitelny dosáhla k 30. září 2016 úrovně 19,4 %.
 
Česká spořitelna (skupina) v průběhu roku 2016 dokázala růst úvěrů ještě urychlit, a to stejnou měrou v retailovém i korporátním segmentu. Brutto objem portfolia klientských úvěrů se meziročně zvýšil o 8,2 % na 586,0 mld. Kč. Brutto portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) dosáhlo objemu 319,5 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst
o 7,6 %, především díky dvojcifernému růstu hypoték fyzickým osobám. Nárůst úvěrů velkým korporacím se projevil v celkovém navýšení objemu úvěrů podnikatelským subjektům (tzv. wholesale) o 11,0 %.
 
Závazky ke klientům dosáhly objemu 772,3 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostly o 9,4 %. Vklady domácností se zvýšily o 6,7 % na 560,9 mld. Kč. Rostou zejména vklady na Osobních účtech klientů. Vklady firemní klientely se zvýšily o 18,3 % na 138,4 mld. Kč, důvodem je ukládání jejich přebytečné likvidity u ČS. Vklady klientů veřejného sektoru vzrostly o 14,6 % na úroveň 73,0 mld. Kč.
 
Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 30. září 2016 dosáhl 4,71 miliónu. Počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,72 miliónu, což značí meziroční nárůst o 4,7 %. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 2,98 miliónu kusů, z toho kreditní karty představují 0,23 miliónu kusů. Objem transakcí uskutečněných u obchodníků kartami České spořitelny se za tři čtvrtletí 2016 ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 zvýšil o 11,0 % na 99,1 mld. Kč. Počet bankomatů a transakčních terminálů (Platbomatů) České spořitelny se zvýšil o 31 na 1 598 kusů.
 
FINANČNÍ DATA

Více podrobností na www.csas.cz.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí FSČS

tiskove_centrum@csas.cz

Eva Čulíková
Vztahy k investorům

eculikova@csas.cz