Zpět na tiskové zprávy

Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2016 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 8,2 mld. Kč. Čistý zisk za 1. pololetí 2015 dosáhl 7,3 mld. Kč. V meziročním porovnání se zvýšil o 12,5 %. Brutto objem klientských úvěrů se za posledních 12 měsíců zvýšil o 7,7 %, v absolutním vyjádření pak o 40,5 mld. Kč. Objem bilanční sumy poprvé v historii překročil hranici 1 biliónu Kč.

„S finančními i obchodními výsledky jsme velmi spokojeni. Velkou radost nám dělá růst úvěrů ve všech klíčových segmentech, který ukazuje, že se české ekonomice daří a domácnosti a firmy v ní mají důvěru. Hlavním tahounem tohoto růstu byly především nové hypoteční úvěry v objemu přesahujícím 25 mld. Kč za první pololetí 2016, což znamená historicky nejsilnější první pololetí. K hezkému výsledku pomohla také výborná kvalita úvěrového portfolia, ke kterému byla meziročně zapotřebí nižší tvorba opravných položek,“ uvedl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny. „Hrdí jsme ale také na nové produkty, které oceňují hlavně naši klienti. Ať už jde o bezpapírové či online možnosti půjček nebo jednoduché mobilní aplikace Friends 24 pro platby mezi kamarády bez nutnosti znát číslo účtu,“ doplňuje Tomáš Salomon.

Nový úvěrový produkt České spořitelny Peníze na klik je rezervou vždy připravenou k online čerpání. Půjčku bez papíru pak lze sjednat kompletně online, není třeba podepisovat žádnou tištěnou dokumentaci. Peníze na klik jsme připravili pro naše klienty, Půjčku bez papírů může využít i široká veřejnost. Klienti také oceňují prominutí až 12 splátek při řádném splácení hotovostního úvěru. Hypoteční úvěry jako hlavní tahoun úvěrových produktů nabízí banka již od 1,79 % p.a. s pětiletou a osmiletou fixací a odhadem nemovitosti zdarma. Skvělou novinkou na trhu je také mobilní aplikace Friends 24, díky které mohou klienti poslat drobnou platbu bez nutnosti znát číslo účtu protistrany, a to přes SMS, email či nejrůznější druhy messengerů. Wifi ve všech pobočkách je nyní již samozřejmostí.

HLAVNÍ UKAZATELE

1. pololetí 2016 Česká spořitelna ještě zrychlila růst objemu klientských úvěrů. Důvěra domácností a firem ve vývoj české ekonomiky a zvyšování reálných mezd se zrcadlí v rostoucí dlouhodobé spotřebě domácností a v růstu průmyslové produkce zvyšující poptávku po úvěrech. Brutto objem klientských úvěrů se v meziročním srovnání zvýšil o 7,7 %. Zároveň se dařilo zlepšovat kvalitu úvěrového portfolia, což se také pozitivně odráží na velikosti čistého zisku. K nárůstu čistého zisku přispěly také jednorázové vlivy, hlavně výnos z prodeje podílu České spořitelny ve společnosti Visa Europe (1,4 mld. Kč před zdaněním).

Přes celkově výborné pololetní výsledky se provozní zisk v porovnání s loňským pololetím snížil o 6,1 % na 10,2 mld. Kč.  K nejvýznamnějším faktorům jeho poklesu patří pokračující snižování čistých výnosů z poplatků a provizí, pokles čistého zisku z obchodních operací, který byl v 1. pololetí 2015 mimořádně vysoký kvůli jednorázovému vlivu změny metodiky při oceňování derivátů, a také snižování příjmů z pronájmu nemovitostí v souvislosti s postupným odprodejem investičních nemovitostí. I z těchto důvodů se mírně zvýšil ukazatel poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) na 46,3 % ze 45,6 %.

Úrokové sazby jsou dlouhodobě na historicky nejnižších úrovních, přesto rostoucí objem úvěrů, klesající úrokové náklady na vydané dluhové cenné papíry a spořící produkty vliv nízkých úrokových sazeb částečně vyrovnávají. Čistý úrokový výnos dosáhl výše 12,8 mld. Kč,  což je v meziročním porovnání o 1,2 % méně. Čistá úrokové marže vztažená k úročeným aktivům poklesla na 3,18 % z 3,34 %.

Čisté výnosy z poplatků a provizí zaznamenaly snížení o 9,2 % na 4,6 mld. Kč. Čisté výnosy z poplatků a provizí jsou negativně ovlivněny regulací EU v oblasti poplatků za platby kartami. Pokles je také způsoben klesajícími příjmy z finančních služeb s tím, jak klienti stále více využívají levnější formy obsluhy a zvýhodněné programy a produkty. Na druhou stranu se zvýšil příjem poplatků z investičních produktů zejména za správu aktiv a úschovu a správu cenných papírů.

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou se snížil o 13,8 % na 1,2 mld. Kč. Pokles byl způsoben jednorázovou změnou metodiky oceňování derivátů přijatou v 1. pololetí 2015. Bez tohoto vlivu by došlo k růstu této položky o 35,2% vlivem vyššího zisku z obchodování a z cizoměnových operací.

Celkové provozní náklady se v meziročním porovnání snížily o 3,3 % na 8,8 mld. Kč. Největší vliv měl pokles příspěvku do Fondu pojištění vkladů, kde došlo ke změně způsobu výpočtu daného regulátorem. České spořitelně se také podařilo snížit náklady na kancelářské prostory a spotřebu materiálu díky přísnému řízení nákladů. Zvýšily se naopak marketingové náklady a náklady na informační technologie v souvislosti s pokračující digitalizací banky a rostoucími požadavky regulátorů.

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty (tj. saldo tvorby opravných položek na rozvahová úvěrová rizika) dosáhla úrovně 0,7 mld. Kč, což znamená zlepšení o 50,0 % v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Na tomto dobrém výsledku se podílí stále se zlepšující kvalita úvěrového portfolia.

Čistý zisk z finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě zahrnuje již zmíněný jednorázový výnos z prodeje podílu ve společnosti Visa Europe ve výši 1,4 mld. Kč před zdaněním. Česká spořitelna využila opci na jejich prodej.

Konsolidovaná výše bilanční sumy se poprvé v historii České spořitelny přehoupla přes biliónovou hranici a dosáhla 1 037,3 mld. Kč. V porovnání s loňským pololetím se zvýšila o 12,3 %. V meziročním srovnání došlo ke změně struktury aktiv, zvýšil se objem poskytnutých úvěrů klientům a objem vkladů uložených u České národní banky. Snížil se objem realizovatelných finančních aktiv. Na pasivní straně bilance se zvýšily klientské vklady, mezibankovní vklady a objem vlastního kapitálu. Snížila se velikost vlastních emitovaných cenných papírů.

Vlastní kapitál náležející akcionářům dosáhl úrovně 114,0 mld. Kč, což značí nárůst o 10,6 %. Objem vlastního kapitálu se zvýšil díky nárůstu nerozděleného zisku a emisi hybridního kapitálu AT1 v objemu 300 mil. Eur v prosinci 2015. Kapitálová přiměřenost Tier1+2 za skupinu České spořitelny dosáhla k 30. červnu 2016 úrovně 19,6 %.

Brutto objem portfolia klientských úvěrů se meziročně zvýšil o 7,7 % na 569,0 mld. Kč, a to vyváženě v retailovém i korporátním segmentu. Brutto portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) dosáhlo objemu 310,9 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 6,9 %, především díky dvojcifernému růstu hypoték fyzickým osobám a lehkému nárůstu v hotovostních úvěrech. Nárůst úvěrů velkým korporacím se projevil v celkovém navýšení objemu úvěrů podnikatelským subjektům o 6,3 %.

Závazky ke klientům dosáhly objemu 763,1 mld. Kč a v porovnání s prvním pololetím loňského roku vzrostly o 10,5 %. Vklady domácností se zvýšily o 6,0 % na 553,0 mld. Kč. Rostou zejména vklady na Osobních účtech klientů. Vklady firemní klientely se zvýšily o 30,4 % na 138,3 mld. Kč. Vklady klientů veřejného sektoru vzrostly o 14,9 % na úroveň 71,7 mld. Kč.

Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 30. červnu 2016 dosáhl 4,74 miliónu Počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 BUSINESS 24 činil 1,71 miliónu, což znači meziroční nárůst o 4,5 %. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 3,02 miliónu kusů, z toho kreditní karty představují 0,24 miliónu kusů. Objem transakcí uskutečněných u obchodníků kartami České spořitelny se za 1. pololetí 2016 ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 zvýšil o 10,9 % na 64,3 mld. KčPočet bankomatů a transakčních terminálů (Platbomatů) České spořitelny se zvýšil o 30 na 1 595 kusů.

FINANČNÍ DATA

Více podrobností na www.csas.cz.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí FSČS

tiskove_centrum@csas.cz

Eva Čulíková
Tiskové centrum ČS