Česká spořitelna vykázala v 1. čtvrtletí 2016 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 3,4 mld. Kč. Ve stejném období loňského roku činil čistý zisk
3,7 mld. Kč. V meziročním porovnání se snížil o 7,9 %. Meziroční srovnání ovlivňuje změna metodiky oceňování derivátů v položce čistého zisku z obchodních operací, která byla přijata v 1. čtvrtletí 2015 a přinesla mimořádný jednorázový výnos ve výši 0,7 mld. Kč.
 
"Silný 6,5% růst úvěrů a zlepšující se kvalita portfolia v prvním čtvrtletí 2016 pozitivně ovlivnily úroveň čistého zisku, jehož výše splnila naše očekávání. Byli jsme efektivní i v řízení nákladů, a to přes rostoucí výdaje do digitalizace banky. Dlouhodobá důvěra klientů se projevila na přílivu vkladů," uvedl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny.

HLAVNÍ UKAZATELE

České spořitelně se daří zrychlovat růst úvěrových obchodů. Zvyšující se důvěra domácností a firem ve vývoj české ekonomiky se odráží v rostoucí dlouhodobé spotřebě domácností a v růstu průmyslové produkce a objemu nových zakázek. Hrubý objem klientských úvěrů se v meziročním srovnání zvýšil o 6,5 %. Rostoucí objem úvěrů
a změny ve struktuře bilance se také začínají projevovat v čistém úrokovém výnosu, který se postupně stabilizuje.

Na meziročním poklesu čistého zisku se významně podílí snížený čistý zisk z obchodních operací, který byl v 1. čtvrtletí 2015 mimořádně vysoký vlivem jednorázové změny metodiky při oceňování derivátů. Pokles čistého zisku z obchodních operací a příjmů z poplatků a provizí stojí za zvýšením ukazatele poměru nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) na 46,3 % ze 42,8 %. Provozní zisk se v meziročním srovnání snížil o 14,4 % (poklesl o 2,9 % bez jednorázového vlivu v 1. čtvrtletí 2015) na 5,1 mld. Kč. Avšak ve srovnání s posledním čtvrtletím 2015 se provozní zisk zvýšil, a to o 112,7 mil. Kč (o 2,4 %).

Úrokové sazby jsou dlouhodobě na historicky nejnižších úrovních, přesto změny ve struktuře bilance České spořitelny spolu s rostoucím objemem úvěrů v meziročním srovnání stabilizovaly čistý úrokový výnos v objemu 6,4 mld. Kč. Nízké úrokové sazby se projevily ve snížení čisté úrokové marže vztažené k úročeným aktivům na 3,19 % z 3,32 %.

Čisté výnosy z poplatků a provizí zaznamenaly snížení o 9,5 % na 2,3 mld. Kč. Vývoj čistých poplatků a provizí částečně odráží snahu České spořitelny odměnit loajální klienty nabídkou zvýhodněných produktů, které se promítly do nižších výnosů z platebních transakcí a úvěrování. Čisté výnosy z poplatků a provizí jsou také negativně ovlivněny regulací EU v oblasti poplatků za platby kartami. Na druhou stranu se zvýšil příjem poplatků z investičních produktů a za správu aktiv.

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou se ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 snížil o 46,8 % na 0,6 mld. Kč. Výrazný meziroční pokles byl jednorázově ovlivněn změnou metodiky oceňování derivátů přijatou v 1. čtvrtletí 2015 s dopadem ve výši 0,7 mld. Kč. Bance se podařilo pokles částečně kompenzovat navýšením zisku z cizoměnových operací.

V meziročním porovnání se celkové provozní náklady snížily o 1,2 % na 4,4 mld. Kč, a to navzdory rostoucím nákladům na informační technologie ve spojení s pokračující digitalizací banky a rostoucím požadavkům bankovní regulace. Na druhé straně se tyto vyšší náklady podařilo vykompenzovat nižší platbou do Fondu pojištění vkladů
(v návaznosti na implementaci EU regulace).

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty (tj. saldo tvorby opravných položek na rozvahová úvěrová rizika) dosáhla úrovně 0,5 mld. Kč, což znamená zlepšení o 46,8 % v porovnání se stejným obdobím roku 2015. Na tomto dobrém výsledku se podílí stále se zlepšující kvalita úvěrového portfolia.

Objem bilanční sumy dosáhl výše 997,2 mld. Kč, což představuje v meziročním srovnání nárůst o 7,8 %. V porovnání s 1. čtvrtletím 2015 došlo ke změně struktury aktiv. Zvýšil se objem poskytnutých úvěrů klientům, vkladů u centrální banky a aktiv držených do splatnosti. Snížil se objem realizovatelných finančních aktiv a investičního majetku. Na pasivní straně bilance se zvýšily klientské vklady, mezibankovní vklady a objem vlastního kapitálu. Snížil se objem vlastních emitovaných cenných papírů.

Vlastní kapitál náležející akcionářům dosáhl úrovně 123,3 mld. Kč, což značí nárůst o 10,2 %. Objem vlastního kapitálu se zvýšil díky nárůstu nerozděleného zisku a emisi hybridního kapitálu AT1 v objemu 300 mil. EUR v prosinci 2015. Kapitálová přiměřenost Tier 1+2 za skupinu České spořitelny dosáhla k 31. březnu 2016 úrovně 20,1 %.

Akcionáři České spořitelny schválili na řádné valné hromadě konané dne 22. dubna 2016 rozdělení zisku za rok 2015 a výplatu hrubé dividendy ve výši 84,20 Kč na akcii. Celkově tak bude na dividendách vyplaceno 12,8 mld. Kč.

Brutto objem portfolia klientských úvěrů s vyváženým růstem v retailovém i v korporátním segmentu se meziročně zvýšil o 6,5 % na 574,3 mld. Kč. Brutto portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) dosáhlo objemu 304,7 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 6,9 %, především díky dvojcifernému růstu hypoték fyzickým osobám. Nárůst úvěrů velkým korporacím se projevil v celkovém navýšení objemu úvěrů podnikatelským subjektům o 5,8 %.

Závazky ke klientům dosáhly objemu 726,6 mld. Kč a v porovnání s 1. čtvrtletím loňského roku vzrostly o 5,9 %. Vklady domácností se zvýšily o 3,8 % na 539,3 mld. Kč. Vklady firemní klientely se zvýšily o 21,2 % na 131,0 mld. Kč. Vklady klientů veřejného sektoru se mírně snížily o 3,7 % na úroveň 56,3 mld. Kč.

Celkový počet klientů finanční skupiny ČS k 31. březnu 2016 dosáhl 4 797 838. Počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,68 milionu, což značí meziroční nárůst o 2,8 %. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 3,08 miliónu kusů, z toho kreditní karty představují 0,26 mil. kusů. Objem transakcí uskutečněných u obchodníků kartami České spořitelny se za 1. čtvrtletí 2016 ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 zvýšil o 11,0 % na 30,2 mld. Kč. Počet bankomatů a transakčních terminálů (Platbomatů) České spořitelny se zvýšil o 29 na 1 597 kusů.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí FSČS

tiskove_centrum@csas.cz

Eva Čulíková
Tiskové centrum ČS