Od koho můžete e-Faktury přijímat?

Kde naleznu identifikační číslo?

Identifikačním číslem (zákaznickým číslem), které je třeba při aktivaci služby zadat je číslo smlouvy o penzijním připojištění. Číslo smlouvy je uvedeno na všech dokumentech od AXA penzijní společnosti a.s.

Kdy obdržím první e-Fakturu/e-Dokument?

Po aktivaci služby začne AXA penzijní společnost zasílat roční výpisydaňová potvrzení a případné další dokumenty prostřednictvím Internetového bankovnictví. 

V lednu se posílají výpisy za doplňkové penzijní spoření a daňová potvrzení v penzijním připojištění. Výpisy obdržíte do služby e-Faktura, pokud si službu aktivujete do konce kalendářního roku.

Roční výpisy z penzijního připojištění za předešlý rok budou zasílány v průběhu května. 
Výpisy obdržíte do služby e-Faktura, pokud si službu aktivujete do konce měsíce dubna.

Mohu si aktivovat zasílání elektronických dokumentů za někoho jiného?

Takové nastavení služby bohužel není možné.

Kam se obracet v případě nedoručené e-Faktury/e-Dokumentu?

Pokud vám nebyl e-Dokument doručen, obracejte se na zákaznickou linku AXA 292 292 292 nebo kontaktujte AXA penzijní společnost e-mailem na info@axa.cz.

Kde naleznu identifikační číslo?

Identifikační číslo klienta u výstavce je číslo pojistné smlouvy.

Kdy obdržím první e-Fakturu/e-Dokument?

První elektronický předpis pojistného uvidíte v internetovém bankovnictví přibližně 20 dní před splatností dle frekvence placení, kterou máte sjednánu.

Mohu si aktivovat přijímání e-Faktur, přestože pojistníkem je jiná osoba, např. můj manžel?

Ano, stačí pouze zadat identifikační číslo, které patří osobě, za kterou si přejete předpis pojistného přijímat a platit.

Aktivoval jsem si e-Fakturu, přesto jsem obdržel předpis pojistného složenkou.

Služba e-Faktura je primárně určena klientům, kteří platí formou jednorázové domácí platby nebo složenkou a pro ty má velké výhody. Pokud platíte formou přímého inkasa (SINK) nebo případně trvalou platbou není třeba tento způsob měnit.

Jak mám postupovat v případě, kdy e-fakturu neobdržím?

Kontaktujte Infolinku ČPP na telefonním čísle 957 444 555, kde operátoři ověří, zda byl předpis pojistného vystaven.

Kde naleznu identifikační číslo?

Identifikačním číslem (zákaznickým číslem), které je třeba při aktivaci služby zadat, je číslo vaší smlouvy o penzijním připojištění či doplňkovém penzijním spoření. Číslo smlouvy je uvedeno na všech dokumentech od ČS penzijní společnosti a naleznete jej též ve svém internetovém bankovnictví.

 

SERVIS 24 - identifikační číslo
Doplňkové penzijní spoření

Kdy obdržím první e-Fakturu/e-Dokument?

Po aktivaci služby začne ČS penzijní společnost zasílat roční výpisydaňová potvrzení a případné další dokumenty prostřednictvím Internetového bankovnictví. Výpisy z doplňkového penzijního spoření a daňová potvrzení z penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření jsou zasílány každoročně koncem ledna, výpisy z penzijního připojištění koncem května.

Mohu si aktivovat zasílání elektronických dokumentů za někoho jiného?

Takové nastavení služby bohužel není možné.

Kam se obracet v případě nedoručené e-Faktury/e-Dokumentu?

Pokud vám nebyl e-Dokument doručen, obraťte se prosím na informační linku ČS penzijní společnosti 956 777 444, nebo penzijní společnost kontaktujte e-mailem na info@cs-ps.cz.

Kde naleznu identifikační číslo?

Zákaznické číslo, které je potřeba zadat při aktivaci, je kombinace evidenční číslo odběrného místa a zákaznického čísla účtu oddělena pomlčkou. (příklad 111011668-10048010). Údaje jsou uvedeny na papírové faktuře.

ČEVAK - faktura

Kdy obdržím první e-Fakturu?

První fakturu obdržíte v následném vyúčtování vodného a stočného po zaslání potvrzení o aktivaci služby.

Co se stane po aktivaci služby v internetovém bankovnictví?

Po aktivaci služby je klient informován o změně písemnou formou nebo e-mailem. V případě, že aktivace služby vyžaduje změnu bankovního spojení, bude společnost ČEVAK a.s. požadovat souhlas a potvrzení odběratele.

Mohu si aktivovat zasílání e-Faktury za někoho jiného?

V případě, že aktivace bude provedena osobou, která není ve smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod uvedena jako plátce, bude plátce dle smlouvy kontaktován z důvodu potvrzení změny.

Kam se obracet v případě nedoručené e-Faktury?

V případě neobdržené e-Faktury se obracejte telefonicky na zákaznickou linku společnosti ČEVAK a.s. 844 844 870 nebo e-mailem prodejvody@cevak.cz

Kde naleznu identifikační číslo?

Identifikační číslo naleznete na jakékoli faktuře, kterou jste obdrželi od společnosti ČEZ ESCO, a.s. – jedná se o zákaznické číslo začínající 001xxx či 002xx na první straně vyúčtovací faktury.

Jaké poplatky mohu prostřednictvím služby platit?

Po aktivaci služby můžete prostřednictvím služby uhradit vyúčtovací faktury nebo zálohové platby do Vašich odběrných míst dodávek energií od ČEZ ESCO, a.s.

Kdy obdržím první e-Fakturu?

Aktivací e-Faktur v internetovém bankovnictví dochází automaticky i k aktivaci služby u ČEZ ESCO a.s.. 

Do 5 dnů po aktivaci služby v internetovém bankovnictví vám bude společností ČEZ ESCO, a.s.., zaslán dokument potvrzující přechod z papírové fakturace na elektronickou fakturaci. Pokud do 14 dnů od aktivace v internetovém bankovnictví nevyjádříte svůj nesouhlas s přijímáním faktur elektronicky, společnost ČEZ ESCO, a.s. vám začne faktury zasílat elektronicky a přestanou vám chodit do schránky. Služba bude aktivní vystavením následující řádné zúčtovací faktury.

Mohu si aktivovat zasílání faktury za někoho jiného?

Službu aktivovat můžete, ale k tomu, aby byla akceptována ze strany ČEZ ESCO, a.s. je nutné, aby tuto aktivaci neodmítl zákazník ČEZ ESCO, který je uveden na faktuře, a který bude o aktivaci písemně informován.

Kam se obracet v případě nedoručené e-faktury / e-dokumentu / výzvy k platbě?

Doporučujeme kontaktovat naši Zákaznickou linku na čísle 371 101 101, v pracovní dny mezi 08:00 – 18:00, případně se obraťte na svého obchodního zástupce.

Kde naleznu identifikační číslo?

Identifikační číslo naleznete na jakékoli faktuře, kterou jste obdrželi od společnosti ČEZ Prodej v místě, které je označeno červeně.

Kdy obdržím první e-Fakturu?

Aktivací e-Faktur v internetovém bankovnictví dochází automaticky i k aktivaci služby u ČEZ Prodej.

Do 5 dnů po aktivaci služby v internetovém bankovnictví vám bude společností ČEZ Prodej, s.r.o., zaslán dokument potvrzující přechod z papírové fakturace na elektronickou fakturaci. Pokud do 14 dnů od aktivace v internetovém bankovnictví nevyjádříte svůj nesouhlas s přijímáním faktur elektronicky, společnost ČEZ Prodej vám začne faktury zasílat elektronicky a přestanou vám chodit do schránky. Služba bude aktivní vystavením následující řádné zúčtovací faktury.

Jak postupovat v případě více odběrných míst?

Služba elektronické fakturace je aktivována ze strany ČEZ Prodej vždy pro všechna odběrná místa zákazníka. Výběr odběrných míst není v tomto případě možný.

Mohu aktivovat e-Faktury v případě, kdy nejsou zasílány přímo mně?

Službu aktivovat můžete, ale k tomu, aby byla akceptována ze strany ČEZ Prodej je nutné, aby tuto aktivaci neodmítl zákazník ČEZ Prodej, který je uveden na faktuře, a který bude o aktivaci písemně informován.

Pro jaké zákazníky skupiny ČEZ a.s. je možné si aktivovat e-Fakturu?

Služba e-Faktura je určená pro zákazníky kategorie maloodběr obyvatelstvo a maloodběr podnikatelé.

Naopak službu e-Faktura není možné využít pro zákazníky kategorie Výrobce, zákazník společnosti ČEZ Mobil, ČEZ Teplárenská a ČEZ Energetické služby, dále pro velkoodběratele a zákazníka, který zvolil jiného obchodníka než ČEZ Prodej.

Jak mám postupovat při platbě záloh?

Prostřednictvím služby e-Faktura obdržíte společně se zúčtovací roční fakturou i předepsané zálohy. Služba e-Faktura na základě platebního kalendáře - rozpisu záloh na další období, který je součástí roční zúčtovací faktury, vygeneruje a zobrazí v internetovém bankovnictví i 11 předepsaných měsíčních záloh. Tyto zálohové platby je možné uhradit pomocí tlačítka "Zaplatit". Ke každé předepsané zálohové platbě je přiřazena ta samá roční zúčtovací faktura, kterou je možné zobrazit pomocí tlačítka "Detail". 

Podmínky služby ze strany ČEZ Prodej

Podmínky služby ze strany ČEZ Prodej

Více informací o e-Faktuře od společnosti ČEZ Prodej

Více informací o e-faktuře od společnosti ČEZ Prodej

Kde naleznu identifikační číslo?

Identifikačním číslem, které je třeba při aktivaci zadat, je váš variabilní symbol používaný pro úhradu plateb za elektřinu. Naleznete jej na každé faktuře za elektřinu na prvním listě vpravo nahoře, případně vám je rádi sdělí na E.ON Zákaznické lince 800 77 33 22.

 

eon - faktura

Pro koho je služba určena?

Pro všechny zákazníky energetické společnosti E.ON, domácnosti a podnikatele, kteří využívají Internetové bankovnictví.

V současné chvíli může službu e-Faktura využít zákazník, který má veden účet u České spořitelny a současně smlouvu na dodávku elektřiny či sdružené služby dodávky elektřiny s E.ON.

Kdy obdržím první e-Fakturu?

Poté, co si službu aktivujete prostřednictvím internetového bankovnictví, bude současně aktivována i u energetické společnosti E.ON. Zhruba do 5 pracovních dnů obdržíte od E.ON k podpisu návrh nové smlouvy, ve které bude uveden již nový způsob zasílání faktur, elektronicky. Po jejím podpisu a zaslání zpět bude služba plně aktivována a nejbližší fakturu již obdržíte elektronicky ve formátu pdf přímo do internetového bankovnictví.

Kde naleznu identifikační číslo?

Identifikačním číslem, které je třeba při aktivaci zadat, je číslo zákazníka uvedené na faktuře pod názvem „Zákazník č.“.

 

Innogy faktura

Mohu službu aktivovat na zákaznické lince innogy nebo v zákaznické kanceláři?

Protože jde o službu České spořitelny, můžete aktivaci služby provést pouze prostřednictvím internetového bankovnictví. Vše ostatní již zařídíme společně s Českou spořitelnou sami. V případě potřeby doplňujících údajů k nastavení služby, si vás dovolí kontaktovat naši pracovníci.

Mohu službu e-Faktura využít, když nejsem zákazníkem České spořitelny?

V této podobě s možností tvorby platebního příkazu ne. Elektronické faktury ve formátu PDF máte standardně dostupné v aplikaci innogy24. Službu si můžete aktivovat na internetových stránkách www.innogy.cz.

Jsem právnická osoba (větší firma). Nabízíte i pro mě elektronický přenos dat s možností výstupu do informačního systému mé firmy?

Ano, tuto službu je možné sjednat. Podrobné informace o službě @FAKTURA 24 naleznete zde.

Kdy uvidím v internetovém bankovnictví první e-Fakturu?

Po aktivaci e-Faktur v internetovém bankovnictví bude váš požadavek automaticky zaslán do innogy. Po datu pravidelného ročního odečtu vašeho odběrného místa, vám bude vystavena a zaslána první e-Faktura do internetového bankovnictví.

Aktivoval jsem si službu e-Faktura, přesto jsem do internetového bankovnictví žádnou neobdržel.

V internetovém bankovnictví se nezobrazují faktury dřívějšího data, ale pouze faktury, které se vystavily po datu aktivace služby. Pokud jste si službu aktivoval krátce po datu vašeho ročního vyúčtování, může se stát, že vám tato faktura přijde ještě poštou a e-fakturu obdržíte až v době, kdy bude prováděn další roční odečet a vystavena zúčtovací faktura. 

Pokud jste neobdržel fakturu elektronicky ani poštou, zašlete dotaz e-mailem na adresu info@innogy.cz nebo kontaktujte bezplatnou zákaznickou linku innogy 800 11 33 55. Naši pracovníci ověří, zda vám již byla nějaká faktura vystavena.

V jaké podobě mi faktury do internetového bankovnictví doručíte?

Faktury jsou umístěny v přehledu e-Faktur internetového bankovnictví. Jsou ve formátu PDF a lze je uložit i vytisknout.

Musím e-Fakturu zaplatit v internetovém bankovnictví, když si ji tam nechám posílat?

Je pohodlnější využít předvyplněnou domácí platbu přímo v internetovém bankovnictví a vyřešit placení jedním kliknutím myši, ale není to povinné. Způsob úhrady záleží čistě na vašem rozhodnutí.

Můžu přijímat e-Faktury přesto, že jsou vystavovány na manžela, babičku, atd?

Při aktivaci e-Faktur můžete uvést zákaznické číslo, které patří osobě, za kterou si přejete faktury přijímat. V tomto případě budou naši pracovníci kontaktovat majitele účtu, aby ho o aktivaci informovali.

Mohu mít zřízené přímé inkaso, když chci zasílat faktury do internetového bankovnictví?

Ano, e-Faktury můžete dostávat v případě jakéhokoli způsobu placení. Pokud budete mít sjednaný způsob placení složenkou, po dohodě s vámi ho změníme tak, že platby budete provádět např. převodním příkazem nebo inkasem. Možná je samozřejmě kombinace plateb záloh prostřednictvím SIPO a úhrady faktur jednorázovým platebním příkazem. Důvodem změny způsobu placení je, mimo jiné, i skutečnost, že složenku tištěnou z PDF formátu, terminály České pošty neakceptují.

V případě, že máte zřízeno přímé inkaso

  • Ve sloupci částka v Přehledu e-Faktur najdete 0 Kč a nevygeneruje se platební tlačítko "Zaplatit". Tímto opatřením chceme zabránit duplicitnímu proplacení doručené faktury (tj. inkasem a zároveň domácí platbou).
  • Ve sloupci pod popiskem "Detail" najdete fakturu ve formátu PDF s vyčíslením konkrétní částky, která vám bude inkasována v souladu s platebními podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu/elektřiny.
  • Nulovou částku najdete i v e-mailové zprávě (pokud máte notifikace nastavené) o doručení faktury na váš bankovní účet.

Proč není možné zaslat do banky již existující plán záloh?

Existující plán záloh byl součástí posledního ročního vyúčtování, které jste obdržel v papírové podobě. Plán záloh na následující období je součástí faktury a obdržíte ho již v elektronické podobě do internetového bankovnictví (společně s fakturou). Na základě plánu záloh nejsou automaticky generovány žádné platební příkazy.

Změníte-li si v průběhu roku výši nebo četnost záloh, bude vám zaslán plán záloh v papírové podobě (pokud jej budete požadovat). Do internetového bankovnictví není tento plán záloh zatím v průběhu zúčtovacího období zasílán. Hradíte-li zálohy prostřednictvím trvalého příkazu k úhradě, je nutné v souladu s touto změnou provést jeho aktualizaci v internetovém bankovnictví.

Mohu reklamovat elektronickou fakturu?

V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s údaji na e-Faktuře, se obraťte na bezplatnou zákaznickou linku innogy 800 11 33 55.

Lze službu e-Faktura zrušit? Jak to mám udělat?

Službu e-Faktura si deaktivujete přes vaše internetové bankovnictví. Česká spořitelna předá informaci o deaktivaci e-Faktury obchodníkovi innogy a služba vám bude zrušena.

Kde naleznu identifikační číslo?

Do pole „Identifikační číslo klienta u výstavce" zadejte číslo pojistné smlouvy.

Kdy obdržím první e-Fakturu?

První elektronický předpis pojistného uvidíte v internetovém bankovnictví ihned poté, co vám bude Kooperativou vygenerován. Generování vašeho předpisu proběhne dle frekvence placení, kterou máte nastavenou, tzn. v čase, ve kterém byste dostali papírový předpis, dostanete předpis elektronický.

Mohu si aktivovat příjímání e-Faktur, přestože pojistníkem je jiná osoba, např. můj manžel?

Aktivovat službu e-Faktura a zároveň přijímat a platit e-Faktury v internetovém bankovnictví může pojistník, který je uveden na pojistných smlouvách. Pokud je další osoba, např. manželka zmocněná k vašim účtům v internetovém bankovnictví, může službu e-Faktura aktivovat, přesto, že není pojistníkem.

Aktivoval jsem si e-Fakturu, přesto jsem obdržel předpis pojistného složenkou

I když si aktivujete jako platební metodu pojistného službu e-Faktura, tak pro první pojistné vždy obdržíte nejprve složenku a teprve až u následujících předpisů pojistného vám bude předpis pojistného zasílán do internetového bankovnictví. Společnost Kooperativa tak činí u všech pojistných produktů.

Jak mám postupovat v případě, kdy e-Fakturu neobdržím?

Kontaktujte Infolinku Kooperativy na telefonním čísle 841 105 105, kde operátoři ověří, zda byl předpis pojistného vystaven.

Předpisy pojistného platím formou SINK, SIPO nebo trvalou platbou. Je pro mě vhodné aktivovat si e-Fakturu?

Služba e-Faktura je primárně určena klientům, kteří platí formou jednorázové domácí platby nebo složenkou a pro ty má velké výhody. Pokud platíte formou SINK, SIPO nebo trvalým příkazem, není třeba tento způsob měnit. 

Kde naleznu identifikační číslo?

Identifikačním číslem je variabilní symbol, který obdržíte při registraci k placení místních poplatků, telefonicky nebo e-mailem u příslušných referentek.

Jaké místní poplatky mohu prostřednictvím služby platit?

Prostřednictvím služby e-Faktura můžete platit místní poplatky ze psů a za komunální odpad.

Kdy obdržím první e-Fakturu / e-Dokument / výzvu k platbě?

Po aktivaci služby v internetovém bankovnictví bude již následující výzva k platbě zaslána v elektronické podobě do vašeho internetového bankovnictví.

Mohu si aktivovat zasílání faktury za někoho jiného?

Ano, stačí pouze zadat identifikační číslo (VS) v internetovém bankovnictví, které patří osobě, za kterou si přejete poplatky platit.

Kam se obracet v případě nedoručené e-Faktury / e-Dokumentu / výzvy k platbě?

Pokud vám nebyly doručeny výzvy k platbám místních poplatků, obracejte se na referenty evidence poplatků na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova.

Kde naleznu identifikační číslo?

Identifikačním číslem je variabilní symbol, který naleznete na již obdržené poštovní poukázce nebo jej obdržíte při registraci k placení místních poplatků.

Jaké místní poplatky mohu prostřednictvím služby platit?

Prostřednictvím služby e-Faktura můžete platit místní poplatky ze psů a za komunální odpad.

Kdy obdržím první e-Fakturu / e-Dokument / výzvu k platbě?

Po aktivaci služby v internetovém bankovnictví České spořitelny bude již následující výzva k platbě zaslána v elektronické podobě do vašeho internetového bankovnictví.

Mohu si aktivovat zasílání faktury za někoho jiného?

Ano, stačí pouze zadat identifikační číslo (VS) v příslušné sekci internetového bankovnictví, které patří osobě, za kterou si přejete poplatky platit.

Kam se obracet v případě nedoručené e-Faktury / e-Dokumentu / výzvy k platbě?

Pokud vám nebyly doručeny výzvy k platbám místních poplatků, obracejte se na Město Šumperk.

Kde naleznu identifikační číslo?

Identifikačním číslem je variabilní symbol, který naleznete na již obdržené poštovní poukázce nebo jej obdržíte při registraci k placení místních poplatků.

Jaké místní poplatky mohu prostřednictvím služby platit?

Prostřednictvím služby e-Faktura můžete platit místní poplatky ze psů a za komunální odpad.

Kdy obdržím první e-Fakturu / e-Dokument / výzvu k platbě?

Po aktivaci služby v internetovém bankovnictví bude již následující výzva k platbě zaslána v elektronické podobě do vašeho internetového bankovnictví.

Mohu si aktivovat zasílání faktury za někoho jiného?

Ano, stačí pouze zadat identifikační číslo (VS) v internetovém bankovnictví, které patří osobě, za kterou si přejete poplatky platit.

Kam se obracet v případě nedoručené e-Faktury / e-Dokumentu / výzvy k platbě?

Pokud vám nebyly doručeny výzvy k platbám místních poplatků, obracejte se na MÚ Tábor.

Kde naleznu identifikační číslo?

Do pole „Identifikační číslo klienta u výstavce" zadejte číslo vaší pojistné smlouvy.

 

Pojišťovna ČS - faktura

Číslo vaší pojistné smlouvy naleznete i v internetovém bankovnictví.

 

SERVIS 24 - identifikační číslo
Flexi

Mohu si aktivovat e-Fakturu ke všem produktům Pojišťovny České spořitelny?

Prostřednictvím e-Faktury lze platit pouze běžné pojistné vyplývající z individuálních smluv životního a úrazového pojištění (FLEXI životní pojištění, Flexibilní životní pojištění JUNIOR, Úvěrové životní pojištění HYPOTÉKA, Komplexní pojištění účastníků penzijního připojištění).

Prostřednictvím e-Faktury naopak nelze platit jednorázové pojistné, dále pojistné vyplývající ze skupinových pojistných smluv, kdy pojištěný přistupuje do pojištění pouze na základě prohlášení, nebo pojistné z individuálních nestandardních pojistných smluv BUŘINKA, CREDIT RISK, HYPOTÉKA BONUS či skupinových pojištění UNI.

Kdy obdržím první e-Fakturu?

Do několika dnů po aktivaci e-Faktury v internetovém bankovnictví vám Pojišťovna České spořitelny zašle dopis potvrzující přechod na elektronickou fakturaci z jiného způsobu placení. Tento dopis neobdržíte, pokud jste si placení e-Fakturou zvolil/a v návrhu na pojistnou smlouvu nebo jste nám tuto změnu písemně oznámil/a.

První elektronický předpis pojistného uvidíte v internetovém bankovnictví ihned poté, co vám bude Pojišťovnou České spořitelny vygenerován. Generování vašeho předpisu proběhne dle frekvence placení, kterou máte nastavenou, tzn. v čase, ve kterém byste dostal/a papírový předpis, dostanete předpis elektronický.

Jak mám postupovat v případě, kdy e-Fakturu neobdržím?

Kontaktujte Infolinku Pojišťovny České spořitelny na telefonním čísle 800 207 207, kde operátoři ověří, zda byl předpis pojistného vystaven.

Předpisy pojistného platím formou SIPO, svolením k inkasu nebo trvalou platbou. Je pro mě vhodné aktivovat si e-Fakturu?

Služba e-Faktura je primárně určena klientům, kteří platí formou jednorázové domácí platby nebo složenkou a pro ty má velké výhody. Pokud platíte formou SIPO, svolením k inkasu nebo trvalou platbou, není třeba tento způsob měnit. Služba je vhodná pro platby za rok či čtvrtletí, pro měsíční platby je vhodnější jiný způsob.

Kde naleznu identifikační číslo?

Zákaznické číslo, které je potřeba zadat při aktivaci, je číslo odběratele uvedené na faktuře pod názvem "Odběratel".

 

SmVaK - faktura

Kdy obdržím první e-Fakturu?

Poté, co si službu aktivujete prostřednictvím internetového bankovnictví, bude současně aktivována i u společnosti SmVak Ostrava a.s. Do několika pracovních dnů obdržíte od SmVak Ostrava a.s. k podpisu návrh nové smlouvy, resp. Dodatku ke stávající smlouvě, ve které bude uveden již nový způsob zasílání faktur, elektronicky. Po jejím podpisu a zaslání zpět bude služba plně aktivována a nejbližší fakturu již obdržíte elektronicky ve formátu pdf přímo do internetového bankovnictví. 

Kdy uvidím v internetovém bankovnictví první e-Fakturu?

Po aktivaci e-Faktur v internetovém bankovnictví bude váš požadavek automaticky zaslán do SmVak Ostrava a.s. Po datu pravidelného odečtu vašeho odběrného místa, vám bude vystavena a zaslána první e-Faktura do internetového bankovnictví.

Jak postupovat v případě více odběrných míst?

Služba elektronické fakturace je aktivována ze strany SmVak Ostrava a.s. vždy pro všechna odběrná místa zákazníka. Možnost nastavení elektronické fakturace pouze pro vybraná odběrná místa není možné.

Pokud má zákazník více odběrných míst, obsahují jednotlivé faktury stejný identifikátor - číslo odběratele?

Ano, všechna odběrná místa jsou vedena pod jedním číslem odběratele.

Mohu aktivovat e-Faktury v případě, kdy nejsou zasílány přímo mně?

Službu aktivovat můžete, ale k tomu, aby byla akceptována ze strany SmVak Ostrava a.s. je nutné, aby tuto aktivaci neodmítl zákazník SmVak Ostrava a.s., který je uveden na faktuře, a který bude k odsouhlasení aktivace elektronické faktury vyzván Dodatkem ke smlouvě.

Kam se mám obrátit v případě, kdy e-Fkturu neobdržím?

V případě neobdržené e-Faktury se obracejte na zákaznickou linku společnosti SmVak Ostrava a.s. 840 111 123.

Kde naleznu identifikační číslo?

Identifikačním číslem, které je potřeba při aktivaci zadat, je číslo smlouvy o stavebním spoření nebo číslo smlouvy úvěru ze stavebního spoření včetně předčíslí (bez kódu banky). Číslo najdete např. na výpisu z účtu pod názvem "Číslo účtu" (zadávejte hodnotu bez kódu banky, a to včetně pomlčky) a naleznete jej též ve svém internetovém bankovnictví.

 

Stavební spořitelna ČS - identifikační číslo
Stavební spoření
Stavební spoření

Kdy obdržím první e-Fakturu/e-Dokument?

Po aktivaci služby v internetovém bankovnictví a jejím spuštění pro klienty (podzim 2015) vám již budou doručovány dokumenty do vašeho elektronického bankovnictví elektronicky bez nutnosti dalšího nastavení.

Mohu si aktivovat zasílání faktury za někoho jiného?

Toto není možné. Službu si může aktivovat pouze majitel příslušného účtu stavebního spoření, případně zákonný zástupce nezletilého majitele účtu.

Kam se obracet v případě nedoručené e-Faktury/e-Dokumentu?

Pokud vám nebyl e-Dokument doručen, využijte telefonní číslo 800 120 120, případně e-mailu burinka@burinka.cz.