Kdy Pojištění osobních věcí a karet zanikne?

Pojištění automaticky zaniká:
• dnem zrušení účtu, ke kterému jste pojištění sjednali,
• dnem, ke kterému zrušíte dispozici k účtu,
• dnem úmrtí pojištěného,
• dnem, kdy změní účet majitele,
• nezaplacením pojistného za dvě po sobě jdoucí pojistná období,
• uplynutím dne blokace soukromého účtu, ke kterému je pojištění sjednáno, a to zejména z důvodu insolvence či exekuce pojištěného, soudního rozhodnutí, popř. jiných zákonem stanovených důvodů.

Pojištění lze ukončit:
• na základě žádosti o ukončení pojištění ze strany pojištěného, a to uplynutím dne, ve kterém byla tato žádost doručena pojistníkovi,
• výpovědí pojištění ze strany České spořitelny nebo pojišťovny.