Od 3. ledna 2018 změníme znění Obchodních podmínek pro poskytování investičních služeb. Změna bude odrážet zejména nové regulatorní požadavky Evropského parlamentu známé jako MiFID II.

Hlavní změny:

  • Nově máme možnost oznámit klientům změnu Obchodních podmínek elektronicky.
  • Blíže specifikujeme možnosti vypovězení smlouvy námi i klientem.
  • Výnosy z investičních nástrojů budeme klientovi vyplácet v měně, ve které danou částku obdržíme, případně v českých korunách, pokud klient nebude v dané měně mít investiční účet.

Zásadní změnou, která se dotkne pouze právnických osob, je povinné používání LEI kódu (Legal Entity Identifier) za účelem identifikace zákazníka při hlášení obchodů. To se bude týkat těchto obchodů:

  • Obchody s finančními nástroji přijatými k obchodování či obchodovanými v obchodním systému nebo v jejichž případě byla podána žádost o přijetí k obchodování.
  • Obchody s finančními nástroji, kde je podkladovým aktivem finanční nástroj obchodovaný v obchodním systému.
  • Obchody s finančními nástroji, kde je podkladovým aktivem index nebo koš složený z finančních nástrojů obchodovaných v obchodním systému.

Bude-li mít klient po 3. lednu 2018 (včetně) zájem obchodovat finanční nástroje spadající do některé z výše uvedených skupin, provedení obchodu bude z naší strany podmíněno získáním klientova LEI. Pokud klient tyto nástroje vlastní, ale nehodlá dávat pokyn k jejich prodeji, nemusí o LEI žádat (povinnost používat LEI se týká pouze obchodů).

O přidělení LEI musí klient v České republice požádat u Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP), který si za vydání LEI účtuje poplatek ve výši 1 875 Kč (70 EUR). Další poplatky za vedení LEI jsou účtovány ročně. Pokud klient nechce tento poplatek platit, může do konce roku 2017 investice, jejichž předmětem jsou finanční nástroje náležející do některé z výše specifikovaných kategorií, prodat.

Bližší informace k LEI najdete v letáku a na stránkách CDCP.