• Čistý výsledek za 1. čtvrtletí roku 2022 vzrostl meziročně o 26 % na 449 milionů eur
  • Provozní výsledek vzrostl o 10,4 % na 801 milionů eur
  • Náklady na rizika jsou stále nízké díky pokračující odolnosti ekonomik ve střední a východní Evropě  

Skupina Erste Group vykázala v prvním čtvrtletí roku 2022 meziroční nárůst provozního výsledku o 10,4 % na 801 milionů eur. Tento silný provozní výsledek odrážel o 18,8 % vyšší čisté úrokové výnosy díky zvýšení sazeb na trzích v České republice, Maďarsku a Rumunsku, a také solidní růst objemu úvěrů zejména u hypoték a v podnikovém segmentu. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 14,0 % a odrážel tak odolnost ekonomik a trhů v regionu střední a východní Evropy. Navzdory nejistotě, kterou vnesla válka na Ukrajině, zůstalo celkové rizikové prostředí v prvním čtvrtletí příznivé, což vedlo k rizikovým nákladům ve výši 13 bazických bodů a poměru rizikových úvěrů ve výši 2,3 %. Erste Group vykázala za první tři měsíce roku 2022 čistý zisk ve výši 449 milionů eur (1. čtvrtletí roku 2021: 355 milionů eur).

Stefan Dörfler, Finanční ředitel Erste Group:

„V době poznamenané vážnými geopolitickými a makroekonomickými výzvami dosud prokázaly ekonomiky střední Evropy svou odolnost. To platí i pro obchodní model Erste, který je zaměřen na reálnou ekonomiku. Tato odolnost byla základem našich silných provozních výsledků v prvním čtvrtletí.“

Finanční výsledky za leden – březen 2022 jsou porovnávány s výsledky za období leden – březen 2021, rozvahová pozice ke 31. Březnu 2022 je porovnávána s pozicí ke 31. prosinci 2021:

Provozní výnosy vzrostly o 11,4 %

Čistý úrokový výnos vzrostl na 1 392,1 milionů EUR (+18,8 %; 1 172,1 milionu EUR), a to v důsledku růstu úrokových sazeb mimo eurozónu – zejména v České republice, Maďarsku a Rumunsku – a značnému růstu v objemů úvěrů na všech trzích. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl na 615,3 milionů EUR (+14,0 %; 540,0 milionů EUR). Nárůst byl zaznamenán u všech kategorií poplatků a provizí a na hlavních trzích, přičemž výrazný nárůst byl zaznamenán zejména v oblasti platebních služeb a ve správě aktiv. Čistý zisk z obchodních operací poklesl na -256,6 milionů EUR (9,5 milionů EUR); položka čistý zisk/ztráta z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty vzrostla na 239,7 milionů EUR (56,9 milionů EUR). Vývoj těchto dvou položek byl především výsledkem vlivu oceňování. Provozní výnosy vzrostly na 2 036,2 milionů EUR (+11,4 %; 1 828,6 milionů EUR). 

Provozní výsledek vzrostl o 10,4 % a poměr nákladů k výnosům zůstává stejný

Všeobecné administrativní náklady vzrostly na 1 235,2 milionů EUR (+12,0 %; 1 103,3 milionů EUR). Personální náklady mírně vzrostly na 630,7 milionů EUR (+1,3 %;622,4 milionů EUR). Počet pracovníků na konci prvního čtvrtletí činil 44 692 (+0,2 %; 44 596). Markantní nárůst v ostatních administrativních nákladech na 468,1 milionů EUR (+35,3 %; 345,8 milionů EUR) je důsledkem především podstatného nárůstu plateb do systémů pojištění vkladů na 199,2 milionů EUR (107,7 milionů EUR). Většina pravidelných příspěvků, jejichž platba se očekává v roce 2022, již byla uhrazena předem. Podstatný nárůst v příspěvcích za rok 2022 lze přičítat vyšším platbám v Rakousku a v Maďarsku v důsledku pojistného případu Sberbank Europe AG. Odpisy vzrostly na 136,4 milionů EUR (+1,0 %; 135,1 milionů EUR). Provozní výsledek se výrazně zvýšil, a to na 801,0 milionů EUR (+10,4 %; 725,3 milionů EUR). Poměr nákladů k výnosům zůstal téměř beze změn na 60,7 % (60,3 %).

 

Čistý zisk meziročně vzrostl o 26 % a náklady na rizika zůstávají nízké

V důsledku čistých alokací činila ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů („náklady na rizika) -59,81 milionů EUR, neboli 13 bazických bodů průměrných hrubých klientských úvěrů (-35,7 milionů EUR neboli 8 bazických bodů). Čistá alokace na rezervy na úvěry a zálohy a na závazky a poskytnuté záruky byla zaúčtována v Rakousku, na Slovensku, v České republice a v Rumunsku, avšak zůstávaly obecně na nízké úrovni. Pozitivní příspěvek byl zaznamenán v souvislosti s příjmy souvisejícími s vymáháním již odepsaných úvěrů ve všech segmentech a také s uvolněním prostředků, zejména v Chorvatsku. Podíl rizikových úvěrů na základě hrubých zákaznických úvěrů se zlepšil na historické minimum 2,3 % (2,4 %). Podíl krytí rizikových úvěrů (bez zajištění) se zvýšil na 91,9 % (90,9 %).

Ostatní provozní výsledek dosáhl výše -132,7 milionů EUR (-126,7 milionů EUR). Rostly výdaje na každoroční příspěvky do rezolučních fondů za celý rok 2022, které jsou součástí této položky – nejvýrazněji v Rakousku a v České republice – na 123,1 milionu EUR (100,3 milionů EUR). Bankovní daně vzrostly na 40,2 milionů EUR (33,2 milionů EUR). V současné době se bankovní daně platí na dvou hlavních trzích: v Maďarsku dosáhla bankovní daň za celý finanční rok 18,0 milionu EUR (14,5 milionu EUR) a daň z transakcí za první čtvrtletí dalších 14,1 milionů EUR (11,6 milionu EUR). V Rakousku činila bankovní daň 8,1 milionu EUR (7,0 milionů EUR). Daň z příjmu poklesla na 115,6 milionů EUR (124,3 milionů EUR). Platby minoritním akcionářům se snížily na 45,7 milionů EUR (85,7 milionů EUR) v důsledku výrazně nižších příspěvků spořitelen k výnosům, především v důsledku zvýšení příspěvků do sytému pojištění vkladů. Díky dobrému provoznímu výsledku  a nízkým nákladům na rizika vzrostl čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti na 448,8 miliony EUR (355,1 milionů EUR).

 

Objem úvěrů se zvýšil o 2,8 %

Celkový vlastní kapitál bez nástrojů AT1 vzrostl na 21,8 miliardy EUR (21,3 miliardy EUR). Po regulatorních odpočtech a filtracích v souladu s nařízením o CRR poklesl kmenový kapitál tier 1 (CET1, konečný) na 18,6 miliardy EUR (18,8 miliardy EUR), zatímco celkové vlastní prostředky (konečné) poklesly na 24,3 miliardy EUR (24,8 miliardy EUR). I když ani jeden z údajů nezahrnuje prozatímní zisk za první čtvrtletí, náklady na rizika již byly odečteny. Celkové riziko – rizikově vážená aktiva, zahrnující úvěrové, tržní a operační riziko (CRR, konečné) – vzrostlo na 135,6 miliardy EUR (129,6 miliardy EUR). Ukazatel kmenového kapitálu tier 1 (CET1, konečný) činil 13,7 % (14,25 %), ukazatel celkového kapitálu 18,0 % (19,1 %).

Aktiva celkem stoupla na 325,6 miliardy EUR (+5,9 %; 307,4 miliardy EUR). Na straně aktiv se zvýšila pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank na 46,2 miliardy EUR (45,5 miliard EUR) a úvěry a jiné pohledávky za bankami vzrostly – zejména v České republice – na 30,8 miliard EUR (21,0 miliard EUR). Úvěry a jiné pohledávky za klienty se zvýšily na 185,3 miliardy EUR (+2,8 %; 180,3 miliardy EUR), nejvýrazněji v Rakousku a v České republice. Na pasivní straně vzrostly vklady bank, a to na 34,8 miliard EUR (31,9 miliard EUR). Vklady klientů rostly na všech klíčových trzích – nejvýrazněji v Rakousku a České republice – na 222,4 miliard (+5,6 %, 210,5 miliard EUR). Poměr úvěrů ke vkladům se podstatně snížil na 83,3 % (85,6 %).

linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.