• Připojuje se k iniciativě Net-Zero Banking Alliance svolané OSN
  • Erste Group rovněž podepsala Zásady OSN pro odpovědné bankovnictví
  • Skupina Erste Group plánuje již od roku 2023 fungovat na klimaticky neutrální bázi

Erste Group je první bankou působící v Rakousku a ve střední a východní Evropě, která se připojila k iniciativě Organizace spojených národů Net-Zero Banking Alliance (Aliance pro bankovnictví s čistými nulovými emisemi, NZBA). Bankovní skupina se tak zavazuje, že nejpozději do roku 2050 přizpůsobí své úvěrové a investiční portfolio čistým nulovým emisím. Kromě aliance Net-Zero Banking Alliance se Erste Group zároveň připojila k Finanční iniciativě Programu OSN pro životní prostředí (UNEP FI) a podepsala Zásady OSN pro odpovědné bankovnictví. Těmito kroky Erste Group stanovuje další milník ve své politice a aktivitách v oblasti udržitelnosti poté, co již v průběhu roku 2021 přijala novou politiku v oblasti uhlí a připojila se k závazku zelené spotřeby EU Green Consumption Pledge a k partnerství Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) (Partnerství pro společnosti z oboru finančnictví, které provádějí uhlíkové účetnictví). Erste Group plánuje, že její vlastní činnost bude klimaticky neutrální již v roce 2023.

„Silné provozní výsledky, jichž jsme dosáhli v prvních třech čtvrtletích letošního roku, nám umožňují věnovat veškerou energii důležitým strategickým iniciativám v oblasti udržitelnosti,“ vysvětluje Bernd Spalt, generální ředitel Erste Group.

„Spojení sil s dalšími významnými institucemi pod vedením OSN nám pomáhá v našem úsilí posílit financování pro dosažení zelenější budoucnosti a snížení emisí. Jde o úkol století: klimatickou neutralitu. Pokračujeme na naší cestě stát se bankou více zaměřenou na udržitelný rozvoj – a jdeme v čele tohoto úsilí.“

Skupina Erste Group má obecně nízkou expozici vůči emisně náročným odvětvím, jako jsou výroba energie z uhlí, výroba páry, výroba cementu, chov hospodářských zvířat nebo nakládání s odpady – jen těsně nad 1 % jejího celkového úvěrového portfolia. Její výchozí pozice pro dosažení závazku čistých nulových emisí je tak velmi dobrá: její celková financovaná emisní náročnost je těsně pod 100 CO2 na euro, což odráží vyvážené regionální i odvětvové rozložení jejího úvěrového portfolia.

Jasné závazky na cestě k nulovým emisím
Členy Net-Zero Banking Alliance je celkem více než 80 bank z 36 zemí. S celkovými aktivy svých členů v hodnotě přibližně 64 bilionů USD představuje aliance přibližně 40 % celkových světových bankovních aktiv.

Členové Aliance se zavazují stanovit si průběžné cíle do roku 2030 (nebo dříve) pro snižování emisí na základě scénářů pro odvětví s největším dopadem, tj. odvětví s největší náročností co do skleníkových plynů a nejvyššími emisemi. Kromě toho se na každoroční zveřejňování emisí a emisní náročnosti nebo na zveřejňování dosaženého pokroku mapovaného na základě strategie přechodu vztahují přísné pokyny pro podávání zpráv přezkoumávané na úrovni představenstva.

Erste Group musí do 18 měsíců vypracovat první cíle (poprvé ve své zprávě o udržitelnosti za rok 2022). Musí přitom zohlednit ty nejrobustnější vědecky podložené pokyny, které jsou k dispozici, a poté je zveřejňovat ve svých výročních zprávách.

Slibný výhled pro region střední a východní Evropy
V průběhu uplynulého čtvrtletí byl výhled pro hospodářský růst na hlavních trzích střední a východní Evropy skupiny Erste Group v roce 2021 opět zvýšen, a to z 3–7 % na 3,3–7,5 %. Očekává se, že vývoj ostatních ekonomických ukazatelů se bude lišit v závislosti na politických opatřeních covid-19 zaváděných úřady a/nebo na postupném ukončování státní podpory. Očekává se mírný růst míry nezaměstnanosti, avšak v České republice a v Maďarsku by měla i nadále patřit k nejnižším v EU. Podle prognóz by se míra inflace měla zvýšit ve všech zeměpisných oblastech. Ve většině zemí by však měla salda běžných účtů být životaschopná díky konstantní míře konkurenceschopnosti a podobně by se i fiskální situace měla po výrazných rozpočtových deficitech vykázaných v roce 2020 znovu zlepšovat.

V rámci svého ambiciózního plánu stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem přijala EU v červenci 2021 soubor návrhů, které by měly umožnit snížit čisté emise skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % (v porovnání s úrovní roku 1990). Dosažení tohoto snížení bude vyžadovat rozsáhlé investice napříč celým hospodářstvím. Díky fondům EU pro obnovu mají vlády ve střední a východní Evropě k dispozici značné finanční prostředky, a to od 3,3 % HDP v České republice až po více než 13 % HDP v Rumunsku a Chorvatsku. V regionu střední a východní Evropy je 52 % těchto fondů určeno na ekologické investice – ve srovnání se 43 % v eurozóně.

 

O alianci Net-Zero Banking Alliance:

  • Aliance pro bankovnictví s čistými nulovými emisemi, kterou svolala Organizace spojených národů, zahrnuje více než 60 bank, které se zavázaly spojit krátkodobá opatření s odpovědností: členské banky si musí stanovit dílčí cíl do roku 2030 nebo dříve, a to na základě robustních a vědecky podložených pokynů.
  • Aliance posílí, urychlí a podpoří provádění dekarbonizačních strategií a poskytne mezinárodně soudržný rámec a pokyny podložené poznatky získanými skupinou průkopnických bank.
  • Aliance je svolána programem Finanční iniciativa Programu OSN pro životní prostředí a je bankovním prvkem Glasgowské finanční aliance pro čistou nulu. Aliance získala akreditaci organizace Race to Zero.
  • Aliance Net-Zero Banking Alliance uznává zásadní roli bank při podpoře globálního přechodu reálné ekonomiky k nulovým emisím.

Tato tisková zpráva je k dispozici i na adrese:
www.erstegroup.com/pressrelease

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.