Česká spořitelna vykázala k 31. březnu 2021 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 2,7 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2020 činil 3,2 mld. Kč, v meziročním porovnání se tak snížil o 14,8 % negativně ovlivněn pokračující krizí způsobenou COVID-19. Provozní zisk dosáhl 5,0 mld. Kč, ve srovnání s 1. čtvrtletím 2020 tak poklesl o 6,8 %.

V prvním čtvrtletí roku 2021 jsme udrželi klíčové finanční ukazatele na velmi dobré úrovni. Pokračující silná poptávka po financování ze strany domácností ukazuje, že sentiment privátních klientů je stále dobrý. To je skvělá zpráva nejen pro nás, ale i pro celou českou ekonomiku. Objem poskytnutých hypoték za první čtvrtletí 2021 byl v meziročním srovnání o 9 procent vyšší, rostly i spotřebitelské úvěry a výše depozit. Současně jsme zaznamenali jen velmi malý nárůst podílu nevýkonných úvěrů. To vše potvrzuje náš předpoklad, že po COVIDu-19 čeká ekonomiku rychlé oživení podpořené silným růstem spotřeby domácností,“ uvedl v hodnocení výsledků za 1. čtvrtletí 2021 Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny.

HLAVNÍ UKAZATELE

Ekonomická aktivita byla v 1. čtvrtletí 2021 ovlivněna vývojem pandemie COVID-19 a restriktivními opatřeními vlády. Ve 2. čtvrtletí 2021 by se česká ekonomika měla začít zlepšovat v důsledku zvýšení domácí a zahraniční poptávky.

Kapitálová a likviditní pozice České spořitelny zůstává v současných těžkých podmínkách velmi silná a ČS má dobrou pozici pro nadcházející období.

V souladu s očekáváním odrážejícím pokles krátkodobých sazeb poklesl provozní zisk České spořitelny v 1. čtvrtletí 2021 meziročně o 6,8 % na 5,0 mld. Kč. Dopad krize způsobené COVID-19 ukázal odolnost obchodního modelu České spořitelny, který byl podpořen silným růstem retailových úvěrů a vkladů.

Čistý úrokový výnos, nejdůležitější složka provozních výnosů, se ve srovnání s 1. čtvrtletím 2020 snížil o 6,7 % a dosáhl 7,3 mld. Kč. Vývoj čistého úrokového výnosu byl výrazně zasažen snižováním sazeb v roce 2020. Na druhou stranu měl na čistý úrokový výnos pozitivní dopad růst klientských úvěrů a vkladů. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se snížila z 2,17 % v 1. čtvrtletí 2020 na 1,88 % v 1. čtvrtletí 2021. Čistá úroková marže vypočítaná z hlavní činnosti (úvěry retailovým a korporátním klientům a depozita od retailových a korporátních klientů) klesla v 1. čtvrtletí 2021 na 2,21 %.

Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 8,3 % na 2,3 mld. Kč, což bylo způsobeno růstem transakcí s cennými papíry podpořeným dvouciferným růstem objemu podílových fondů a pozitivním vývojem penzijního pojištění. Čistý výnos z poplatků a provizí byl dále pozitivně ovlivněn vyššími poplatky z produktů pojištění. Na druhé straně byly tyto efekty částečně kompenzovány nižšími poplatky z běžných účtů v důsledku zvyšujícího se počtu klientů benefitujících ze služby Moje zdravé finance.

Čistý zisk z obchodních operací v meziročním porovnání vzrostl o 112,6 % na 0,5 mld. Kč. Tento nárůst byl částečně vykompenzován poklesem zisku z finančních aktiv a závazků vykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty.

Celkové provozní náklady byly pod kontrolou a meziročně vzrostly o 2,8 % na 5,1 mld. Kč v 1. čtvrtletí 2021 ovlivněné akvizicí české pobočky Waldviertel Sparkasse. Nárůst nákladů na zaměstnance (meziročně +3,1 %) byl tažen růstem zaměstnanecké základny a dopadem navýšení platů v roce 2020. Vyšší náklady na IT a marketing v kombinaci s vyšším příspěvkem do Fondu pojištění vkladů vedly k růstu provozních nákladů (meziročně o 3,6 %). Odpisy hmotného a nehmotného majetku zůstaly meziročně téměř nezměněny. V důsledku výše uvedeného vývoje se poměr provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) meziročně zvýšil na 51,0 % ze 48,5 % v 1. čtvrtletí 2020.

Ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů (tj. saldo tvorby opravných položek a rezerv na úvěrová rizika) dosáhla v 1. čtvrtletí 2021 výše -0,7 mld. Kč. Meziročně tak došlo k vyšší tvorbě o 11,3 % v důsledku zvýšení objemu úvěrů v selhání.

Ostatní provozní výsledek (-0,9 mld. Kč) zahrnuje zejména ostatní výnosy a náklady nepřímo související s hlavní provozní činností Skupiny. Ke zhoršení ostatního provozního výsledku došlo zejména vlivem vyššího příspěvku do Fondu pro řešení krize v 1. čtvrtletí 2021.

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 31. březnu 2021 výše 1 716,1 mld. Kč a ve srovnání s objemem bilanční sumy k 31. prosinci 2020 se zvýšila o 11,6 %. Nárůst na aktivní straně bilance byl zapříčiněn hlavně úvěry za bankami a dluhovými cennými papíry odrážejícími nákupy českých vládních dluhopisů. Na pasivní straně bilance byly dominantním faktorem růstu vklady klientů v souvislosti s nižší spotřebou domácností způsobenou COVID-19 a krátkodobé operace s veřejným sektorem.

Hrubý objem klientských úvěrů Skupiny ČS očištěný o vliv reverzních repo operací meziročně vzrostl o 4,2 % na 790,9 mld. Kč. (reportovaný růst včetně reverzních repo operací činil 1,4 %.) Portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) se v meziročním srovnání zvětšilo o 6,6 % na 443,6 mld. Kč, především díky hypotékám fyzickým osobám (+9,0 %), spotřebitelským úvěrům (+1,2 %) a úvěrům malým podnikům (+2,5 %). Objem úvěrů podnikatelským subjektům (korporátní bankovnictví a finanční trhy, pouze ČS) se bez vlivu reverzních repo operací meziročně snížil o 3,6 % na 261,1 mld. Kč, hlavně kvůli poklesu úvěrů velkým korporacím, což bylo ovlivněno fluktuací kurzu koruny.

Závazky ke klientům vzrostly ve srovnání s březnem 2020 o 6,1 % na 1 265,2 mld. Kč, především v souvislosti s nižší spotřebou domácností kvůli COVID-19. Vklady domácností se meziročně zvýšily o 16,3 % na 851,8 mld. Kč. Vklady korporátní klientely narostly o 1,6 % na 240,4 mld. Kč, zatímco vklady klientů veřejného sektoru klesly v meziročním srovnání o 22,6 % na 173,1 mld. Kč.

Vlastní kapitál připadající na vlastníky mateřského podniku k 31. březnu 2021 představoval 150,1 mld. Kč, což je o 0,6 % více než na konci roku 2020. Celkový kapitálový poměr za Skupinu České spořitelny dosáhl k 31. březnu 2021 25,4 %, což je vysoce nad minimálními regulatorními kapitálovými požadavky (15,4 %).

Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 31. březnu 2021 činil 4,5 milionu, ze kterých přibližně 1,76 milionu využívalo digitální bankovnictví. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet ČS se meziročně zvýšil o 3,6 % a dosáhl 3 milionu kusů, přičemž z tohoto počtu představovaly kreditní karty 170 tisíc kusů. Objem transakcí uskutečněných během 1. čtvrtletí 2021 u obchodníků kartami České spořitelny se ve srovnání s 1. čtvrtletím 2020 zvýšil o 10,1 % na 58,0 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny meziročně mírně vzrostl a dosáhl 1 854 kusů.

Česká spořitelna vykázala k 31. březnu 2021 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 2,7 mld. Kč.
linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.