Zpět na tiskové zprávy

Více než pěti miliony korun ze svého krizového fondu podpoří Nadace České spořitelny organizace pracující s cílovou skupinou dětí a rodin ohrožených domácím násilím, chudobou a sociálním vyloučením. Prostředky budou využity na posílení nebo zřízení tísňových linek, terapeutickou pomoc, tisíce hodin doučování, finanční poradenství nebo letní vyrovnávací tábory.

"Současná situace, se vším, co přinesla - od sociální izolace, přes zvýšenou míru stresu po eskalaci existenčních potíží - dopadá nejcitelněji zejména na děti a rodiny potýkající se s nejrůznějšími formami sociálního ohrožení - například domácím násilím či chudobou," říká Kateřina Šaldová z Nadace České spořitelny a pokračuje: "Abychom pomohli zmírnit dramatické dopady na ty nejzranitelnější, rozhodli jsme se podpořit šestici organizací, které se danou problematikou zabývají dlouhodobě, znají potřeby svých cílových skupin a mají za sebou skvělé výsledky."

Finanční podpora Nadace tak například umožní Centru LOCIKA zavést specializovanou linku pomoci pro traumatizované děti a posílit podporu rodinám vystaveným domácímu násilí. Další z podpořených organizací je ROSA - centrum pro ženy, která finanční prostředky využije na posílení terapeutických, pedagogických a poradenských služeb v azylovém domě pro matky a děti ohrožené domácím násilím. Dětskému krizovému centru prostředky Nadace mimo jiné umožní realizovat osvětovou kampaň s názvem Pomoc existuje, která má za cíl informovat rodiny potýkající se s domácím násilím o možnostech pomoci.

Centrum Locika

Organizace Amalthea zajistí terapeutickou podporu ohroženým rodinám, pomoc s finančním poradenstvím a doučováním v rozsahu celkem 3000 hodin. Projekt Diakonie Českobratrské církve evangelické, jež Nadace podpořila, se zaměří na zvyšování digitální gramotnosti ohrožených dětí, nabídne vyrovnávací tábory pro děti z pěstounských rodin nebo individuální doučování. Nadace také podpořila Českou asociaci streetwork, která díky této pomoci vytvoří koordinovanou funkční síť pomoci dětem a jejich rodinám při školní přípravě a umožní jim také přímé doučování v nízkoprahových centrech.

Centrum Locika
Poradna

Nadace České spořitelny

Usiluje o minimalizaci vlivu psychosociálních a socioekonomických znevýhodnění na školní úspěšnost dětí - aby míra dosaženého vzdělání tolik nezávisela na tom, do jakého regionu a do jaké rodiny se dítě narodí a aby školy měly podmínky pro rozvíjení potenciálu každého dítěte bez rozdílu. Nadace spolupracuje s organizacemi a projekty zaměřenými na podporu učitelské profese, ředitelů škol a na inovace ve vzdělávání s ambicí dosažení systémových a udržitelných změn. Pracuje na principech spolupráce a propojování významných hráčů s cílem dosahovat hmatatelná a udržitelná zlepšení českého vzdělávacího systému. Více na webových stránkách Nadace ČS.

linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS                                                                      

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,6 miliónu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.