Zpět na tiskové zprávy

Česká spořitelna vykázala k 31. březnu 2018 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 4,1 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období minulého roku činil 3,5 mld. Kč. V meziročním srovnání tak vzrostl o 15,4 %. Spolu se silným růstem úvěrů došlo i ke zvýšení provozního zisku o 2,5 % na 4,8 mld. Kč.

"V 1. čtvrtletí roku 2018 pokračujeme v pozitivním trendu předchozího roku. Meziročně jsme zvýšili objem poskytnutých úvěrů o 9 %, na čemž se podílely zejména hypotéky a úvěry pro malé a střední podniky. Dobrou kondici domácností i českých firem odráží 7% nárůst depozit," uvedl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny. Z plánů na další období vyzdvihl oficiální spuštění nového internetového bankovnictví George. "Půl milionu našich klientů, kteří začali George používat už v době tzv. pilotního provozu a jejich pozitivní reakce, je víc než dobrý start," dodává Tomáš Salomon.

K 1. lednu 2018 implementovala Česká spořitelna účetní standard IFRS 9 Finanční nástroje ve znění přijatém Evropskou unií. To vedlo ke změnám v účetních pravidlech pro klasifikaci a oceňování finančních aktiv a finančních závazků, včetně ztrát ze znehodnocení finančních aktiv. Zavedením IFRS 9 tak došlo ke změně struktury rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Srovnatelné údaje za rok 2017 nebyly upraveny, nicméně z důvodu lepší porovnatelnosti rozvahy Česká spořitelna reportuje zahajovací bilanci k 1. lednu 2018.

HLAVNÍ UKAZATELE

Česká ekonomika prochází obdobím ekonomické konjunktury a makroekonomická data naznačují, že by tento pozitivní vývoj měl trvat i po zbytek roku. Postupné ekonomické oživování eurozóny a rostoucí disponibilní příjem českých domácností podpořený historicky nízkou nezaměstnaností se promítly do agregátní poptávky po zboží a službách a také po úvěrech.

Na velikosti dosaženého čistého zisku se spolu s rostoucím objemem úvěrových obchodů podílely i postupně se zvyšující čistý úrokový výnos a rozpouštění opravných položek odrážející další zlepšení kvality úvěrového portfolia. Pozitivní vývoj, zejména v oblasti vyššího úrokového výnosu, byl také viditelný v provozním zisku, jenž narostl o 2,5 % na 4,8 mld. Kč. Klíčové výkonnostní ukazatele jako poměr provozních nákladů a výnosů (Cost/Income ratio) či návratnost kapitálu (Return on Equity) se zlepšily z 49,4 % a 11,5 % na 48,9 % a 13,3 %.

Čistý úrokový výnos podpořený silným růstem úvěrových obchodů a trojím nedávným zvýšením úrokových sazeb vzrostl v meziročním srovnání o 6,1 % (379 mil. Kč) na 6,5 mld. Kč. Čistá úroková marže očištěná o výjimečný nárůst úročených aktiv (zejména reverzních repo operací v souvislosti s ukončením kurzového závazku ČNB) meziročně klesla o 24 bazických bodů na 2,71 %. Konec kurzových intervencí a s ním spojená inflace nízko-úročených aktiv způsobily pokles reportované marže z 2,71 % na 2,27 %.

Čisté výnosy z poplatků a provizí se z důvodu klesajících příjmů z finančních služeb a kartových transakcí meziročně snížily o 6,9 % na 2,1 mld. Kč. Česká spořitelna inkasovala vyšší výnos z poplatků spojených s investičními produkty, zejména v oblasti správy aktiv a podílových fondů, prodeje pojišťovacích produktů a také z úvěrových obchodů.

Čistý zisk z obchodních operací se v meziročním porovnání snížil o 9,5 % na 0,7 mld. Kč. Tento výsledek byl negativně ovlivněn mimořádnou poptávkou po zajišťovacích obchodech z 1. čtvrtletí 2017, kdy se očekávalo ukončení devizových intervencí ČNB.

Provozní náklady pokračovaly v růstu nižším tempem než inflace (index spotřebitelských cen v meziročním vyjádření dosáhl v březnu 2018 hodnoty 1,7 %) a jen mírně se navýšily oproti stejnému období minulého roku o 0,5 % na 4,6 mld. Kč. Výdaje byly především ovlivněny rostoucím odměňováním zaměstnanců České spořitelny a vyšším příspěvkem do Fondu pojištění vkladů v souvislosti s rostoucím objemem deposit. Odpisy hmotného a nehmotného majetku zaznamenaly díky nižším odpisům budov a hardwaru výrazné snížení.

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů (tj. saldo tvorby opravných položek na úvěrová rizika, garance a nečerpané limity) dosáhla kladného salda 0,7 mld. Kč, což znamená, že Česká spořitelna opět rozpouštěla opravné položky. Další zlepšení kvality úvěrového portfolia bylo způsobeno vymožením pohledávek od několika velkých korporátních klientů, pokračujícím vymáháním pohledávek od malých podniků a zanedbatelným objemem nových rizikových úvěrů.

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 31. březnu 2018 výše 1 303,3 mld. Kč. Od začátku roku tak mírně poklesla o 1,9 %. Došlo ke změně struktury aktiv – zvýšil se objem poskytnutých úvěrů klientům a bankám. Naopak z důvodu přesunu aktiv do instrumentů s vyšším výnosem poklesly vklady u České národní banky. Na pasivní straně bilance pokračoval růst klientských vkladů. Nižší objem mezibankovních vkladů odrážel pokles repo operací. Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti činil 123,6 mld. Kč, což od začátku roku představuje nárůst o 3,4 %. Kapitálová přiměřenost Tier 1+2 za skupinu České spořitelny dosáhla k 31. březnu 2018 úrovně 17,8 %.

Česká spořitelna dokázala v roce 2018 udržet vysoké tempo růstu úvěrů. Hrubý objem klientských úvěrů očištěný o vliv reverzních repo operací meziročně vzrostl o 9,0 % na 658,4 mld. Kč. Reportovaný růst činil 13,4 % na 684,6 mld. Kč. Z toho portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) se v meziročním srovnání zvětšilo o 10,6 % na 357,9 mld. Kč, a to především díky pokračujícímu dvojcifernému růstu hypoték fyzickým osobám, nárůstu úvěrů malým podnikům a zrychlujícím spotřebitelským úvěrům (o 7,2 %). Objem úvěrů podnikatelským subjektům (tzv. Wholesale) se bez vlivu reverzních repo operací meziročně zvýšil o 6,4 % na 237,2 mld. Kč. Důvodem byl silný růst úvěrů malým a středním podnikům (o 11,0 %) a velkým korporacím. Reportovaná meziroční změna dosáhla 18,1 % na 263,4 mld. Kč. Tento výsledek byl silně ovlivněn volatilními reverzními repo operacemi, které Česká spořitelna nepovažuje za svoji hlavní obchodní činnost.

Závazky ke klientům očištěné o repo operace meziročně vzrostly o 7,4 % na 883,1 mld. Kč. Reportovaný údaj narostl o 10,1 % na 909,4 mld. Kč. Vklady domácností se zvýšily o 6,9 % na 634,4 mld. Kč. Vklady korporátní klientely bez vlivu repo operací vzrostly o 8,5 % na 168,1 mld. Kč. Reportovaný objem rostl o 22,1 % na 194,4 mld. Kč. Vklady klientů veřejného sektoru se zvýšily o 9,6 % na 80,6 mld. Kč.

Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 31. březnu 2018 činil 4,68 milionu. Počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 a George činil 1,88 milionu, což značí meziroční nárůst o 7,9 %. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 2,83 milionu kusů, z toho kreditní karty představují 183 tisíc kusů. Objem transakcí uskutečněných u obchodníků kartami České spořitelny se za první tři měsíce roku 2018 ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 zvýšil o 16,0 % na 40,2 mld. Kč. Počet bankomatů a transakčích terminálů (Platbomatů) České spořitelny se zvýšil o 56 na 1 698 kusů.

 

Česká spořitelna
Tiskové centrum: Filip Hrubý; tel: +420 775 011 550; tiskove_centrum@csas.cz
Vztahy k investorům: Miloš Novák; tel.: +420 956 712 410; mnovak@csas.cz

Erste Group
Tiskové centrum: Carmen Staicu; tel.: +43 501 00 11681; carmenmadalina.staicu@erstegroup.com
Vztahy k investorům: Thomas Sommerauer; tel.: +43 501 00 17326; thomas.sommerauer@erstegroup.com