800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

17. Slovníček pojmů

Běžný účet

Jeden z typů účtů zřizovaných bankou na základě uzavřené smlouvy s klientem. Dle této smlouvy je banka povinna přijímat na zřízený účet vklady a platby a uskutečňovat z něho výplaty a platby. Účet je veden v korunách českých nebo v dohodnuté cizí měně podle aktuální nabídky banky. Peněžní prostředky na účtu mají povahu netermínovaných vkladů. Na účet mohou být vázány další produkty a služby banky. Sporožirový účet je zvláštním druhem běžného účtu, jehož majitelem může být jen fyzická osoba – občan. Je veden pouze v české měně a není určen pro vklady, výplaty a platby související s podnikatelskou činností klienta.

Centrální úvěrový registr

Společnost vlastněná bankami, která v České republice slouží k výměně bankovních informací o dosavadní platební disciplíně klientů, které jsou potřebné pro posouzení, zda konkrétní klient bude pravděpodobně moci dostát finančním závazkům, jež na sebe chce převzít.

Ceny

Ceny, odměny a další poplatky za služby poskytované bankou, jejichž výše a způsob určení jsou stanoveny v Sazebníku České spořitelny pro bankovní obchody.

Kodex reklamy

Dokument vydaný Radou pro reklamu, navazuje na právní regulaci reklamy doplněním o etické zásady.

Kreditní karta

Kreditní kartou čerpáte prostředky na úvěr do výše sjednaného úvěru a v souladu s limity pro různé druhy transakcí. Úvěr lze poté splatit buď ve výhodném bezúročném období (0% úrok), nebo ve splátkách s příslušným úrokem (měsíčně postačí splatit stanovenou minimální splátku).

Obchodní den

Kterýkoli den, kdy je otevřena Česká spořitelna a další banky v České republice a jsou prováděna vypořádání mezibankovních obchodů. Pro platby v jiné měně než v českých korunách je to kterýkoli den, kdy jsou otevřeny banky a prováděna vypořádání devizových obchodů v České republice a v hlavním finančním centru pro měnu, v níž jsou platby realizovány. Finanční centrum je místo, kde se převážně kotují úrokové sazby pro danou měnu a kde se vypořádávají platby v takové měně.

PIN

PIN je osobní identifikační číslo. Je to číselný kód, který umožňuje držiteli karty přístup k elektronickým zařízením pracujícím na bázi PIN (bankomat, terminál vybavený zařízením pro vložení PIN, tzv. PINpad).

Platební karta

Slouží k čerpání prostředků z účtu. Debetní platební karta slouží k čerpání prostředků např. ze sporožirového účtu. Kreditní karta slouží k čerpání úvěru vedeném na kartovém účtu ke kreditní kartě.

Podpisový vzor

Bankou určený formulář, na němž jsou klientem – majitelem účtu - uvedeny osoby oprávněné nakládat s peněžními prostředky na účtu, vzorové podpisy těchto osob, resp. rozsah jejich oprávnění.

Propagační materiály

Letáky, brožury, plakáty a další informační materiály České spořitelny.

Přímé bankovnictví

Služby, jejichž prostřednictvím mohou klienti s využitím elektronických prostředků (kupř. telefonem, internetem) vzdáleným přístupem obsluhovat účty 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po celý rok. Jedná se o služby SERVIS 24 Telebanking, Internetbanking a GSM banking.

Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

Roční procentuální vyjádření všech relevantních nákladů souvisejících s poskytnutým spotřebitelským úvěrem dle zákona o spotřebitelských úvěrech. Tento údaj by měl zajistit srovnatelnost jednotlivých nabídek úvěrových produktů.

Souhlas s inkasem

Souhlas klienta s opakovaným prováděním plateb na základě příkazu určeného příjemce platby.

Soukromá klientela

Fyzické osoby - občané, nepodnikatelé.

Speciální obchodní podmínky

Obchodní podmínky, které může banka vydat vedle všeobecných obchodních podmínek pro jednotlivé druhy produktů a služeb. Speciální obchodní podmínky stanovují speciální pravidla pro daný produkt či službu.

Trvalý příkaz

Příkaz klienta k opakovanému provádění plateb k určenému datu, v určené částce, určenému příjemci platby.

Úvěrový limit

Limit úvěru poskytnutého bankou klientovi, kdy jeho případné čerpání závisí výhradně na požadavcích klienta.

Vkladový účet

Účet zřizovaný bankou na základě smlouvy uzavřené s klientem. Dle této smlouvy je banka povinna platit z peněžních prostředků na vkladovém účtu úroky a klient se zavazuje vložit na vkladový účet peněžní prostředky a přenechat jejich využití na sjednanou dobu bance. Účet je veden v korunách českých nebo v dohodnuté cizí měně a v různých modifikacích podle aktuální nabídky banky.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) stanovují základní pravidla, která se uplatní pro veškeré vztahy mezi bankou a klientem na základě smluv uzavřených v souvislosti s poskytováním bankovních obchodů. VOP upravují také právní vztahy, které vzniknou mezi bankou a klientem. Kromě VOP se bankovní obchody mohou řídit i speciálními obchodními podmínkami banky. VOP se nevztahují na vklady ve smyslu ustanovení občanského zákoníku (tedy např. na vklady na vkladních knížkách), u nichž pravidla upravují samostatné všeobecné obchodní podmínky.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 31.8.2015
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,070 = 0,00%
USD 24,057 - -0,14%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster