Detailní popis dluhopisů

Kurz neboli cena dluhopisu se vytváří na základě nabídky a poptávky po dluhopisu. Cena dluhopisu je ovlivněna zejména těmito faktory:

Základní pravidla, která vysvětlují změnu ceny dluhopisu při změně úrokové míry

Kvalita dluhopisu je většinou charakterizována tzv. ratingem emitenta. Rating, neboli ohodnocení, je expertní odhad nezávislé organizace o spolehlivosti vydavatele dluhopisu a jeho schopnosti dostát svým závazkům, tzn.platit úroky a nakonec splatit i nominální hodnotu dluhopisu.

Označení dluhopisů - vysvětlení

SD 6,55 / 11  

  SKODA VAR / 10

Rozdělení dluhopisů podle emitenta

Cenné papíry, které vydává ministerstvo financí té které země. Jsou považovány za nejkvalitnější ze všech dluhopisů, protože jsou garantovány státem. Výměnou za bezpečnost nesou státní dluhopisy nejnižší úrokové výnosy. 

Cenné papíry vydávané podniky. Nesou vyšší výnos než státní dluhopisy, ale je s nimi spojeno vyšší riziko nesplacení. 

Cenné papíry vydávané hypotečními bankami. Z výnosů hypotečních zástavních listů financují banky poskytované úvěry na bydlení. Hypoteční zástavní listy jsou kryty pohledávkami z poskytnutých hypotečních úvěrů. Jsou proto považovány za bezpečnější než podnikové dluhopisy.

Jsou vydávány obcí, která za vydání ručí svým majetkem nebo také bankou, přičemž z výtěžku jejich prodeje poskytne banka úvěr obci, která za vydání ručí svým majetkem.

Rozdělení podle druhu výnosu, který dluhopisy nesou

Dluhopis má pevný kupon, který se většinou vyplácí ročně nebo pololetně a pevné datum splatnosti, kdy je splatná celá nominální hodnota. 

Úroková sazba se pravidelně přizpůsobuje aktuální úrokové míře. Nová úroková sazba je odvozena pro následující období (zpravidla 3 nebo 6 měsíců) na základě aktuální referenční úrokové sazby (např. PRIBOR). Sazba se zvyšuje o stanovenou přirážku. Tyto dluhopisy vykazují nižší pohyb kurzů (cen) oproti dluhopisům s pevným výnosem.

Výhoda – vyšší výnos pro investora proti dluhopisům s pevným výnosem při rostoucí hladině úroků.
Nevýhoda - nižší výnos pro investora proti dluhopisům s pevným výnosem při klesající hladině úroků.

Emise bezkuponového dluhopisu zavazuje emitenta splatit k určitému datu v budoucnosti nominální hodnotu. Na trhu se dluhopis prodává za cenu nižší než je nominální hodnota. Rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou prodeje je tzv. diskont. Bezkuponový dluhopis nemá kuponové splátky mezi emisí a splatností nominální hodnoty. 

 

Česká spořitelna upozorňuje , že s investováním do investičních instrumentů může být spojeno riziko ztráty. Obecně také platí, že kurzy, ceny, výnosy, výkonnost, zhodnocení nebo jiné parametry investičních instrumentů dosažené v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor budoucího vývoje a že tyto kurzy, ceny, výnosy, výkonnost, zhodnocení nebo jiné parametry se mohou měnit, tzn. stoupat či klesat. Z tohoto důvodu Česká spořitelna svým klientům doporučuje, aby se před uzavřením jakékoli transakce s investičními instrumenty poradili se svými odbornými poradci a neuzavírali tyto transakce, pokud plně neporozumí podmínkám těchto transakcí a případným rizikům, která tyto transakce mohou přinést.

Právní upozornění