800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Pojištění schopnosti splácet k úvěrům pro podnikatele

Komu je určen

Firemní klientela

 • v rámci pojištění pojišťuje majitel úvěru fyzické osoby (dlužník nebo spoludlužník z úvěrové smlouvy), nebo zaměstnanec klienta pojistníka (fyzické nebo právnické osoby), který splnil podmínky uvedené v rámcové smlouvě.

Zaměstnancem se pro účely pojištění rozumí pracovník v jakémkoliv pracovním poměru (včetně pracovního poměru založeného dohodou), jakož i osoba samostatně výdělečná činná zaměstnaná na základě jiné než pracovní smlouvy.

Charakteristika a popis produktu

Pojištění nesplaceného zůstatku k úvěrům pro podnikatele.

Úvěrové pojištění vzniklo na základě spolupráce České spořitelny s Pojišťovnou České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group.

Klient může zvolit:

Základní soubor pojištění A pro jednoho pojištěného, AA pro 2 pojištěné osoby, AAA pro 3 pojištěné osoby.

Pojištění se vztahuje na rizika:

 • smrti následkem úrazu
 • invalidity z důvodu úrazu

Rozšířený soubor pojištění B pro jednoho pojištěného, BB pro 2 pojištěné osoby, BBB pro 3 pojištěné osoby.

Pojištění se vztahuje na rizika:

 • smrti z jakýchkoliv příčin
 • invalidity z důvodu úrazu nebo nemoci

V případě změny v souboru pojištění, tj. změna souboru pojištění A, resp. AA nebo AAA na soubor pojištění B, resp. BB nebo BBB a naopak, se počátek pojištění v novém souboru pojištění stanoví na 00.00 hodin prvního dne kalendářního měsíce následujícího bezprostředně po kalendářním měsíci, ve kterém byla účinně sjednána taková změna.

* Pro účely tohoto pojištění je pojištěný invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 70 % (jedná se o invaliditu 3. stupně).

Výhody

JEDINEČNOST

 • pojištění se sjednává zvlášť ve vztahu ke každé jednotlivé úvěrové smlouvě
 • v rámci jednoho úvěru je možné pojistit až tři osoby (vždy na shodnou variantu pojištění)

JEDNODUCHOST

 • pojištění vzniká pojištěnému (či všem pojištěným) uzavřením úvěrové smlouvy a splněním podmínek rámcové smlouvy
 • klient neuzavírá samostatnou pojistnou smlouvu. K uzavření pojištění postačuje prohlášení pojištěného, které je součástí úvěrové smlouvy
 • nesjednává se zajištění závazku formou vinkulace pojistného plnění, klient obdrží v případě pojistné události pojistné plnění z pojištění přímo na svůj osobní účet
 • cena pojištění je stanovena z výše úvěru, varianty a počtu pojištěných osob

JISTOTA

 • v případě pojistné události je uhrazen nesplacený zůstatek úvěru

Podmínky založení

Pojištěný musí být:

 • osoba mladší 60 let
 • fyzická osoba (klient pojistníka) - dlužník nebo spoludlužník z úvěrové smlouvy se závazkem pravidelně splácet pojistníkovi jím poskytnutý úvěr nebo zaměstnanec klienta pojistníka (fyzické nebo právnické osoby)

Zdravotní stav pojištěného

 • klient je dle svého vědomí zdráv
 • není poživatelem invalidního důchodu
 • není v pracovní neschopnosti
 • není v pravidelné lékařské péči ani pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků

Pro případ, že sjednaná výše úvěru dle aktuálního znění úvěrové smlouvy je vyšší než 1 500 tis. Kč a nižší než 5 mil. Kč navíc řádně vyplní Dotazník I.

Pro případ, že sjednaná výše úvěru dle aktuálního znění úvěrové smlouvy je vyšší nebo rovna 5 mil. Kč navíc se podrobí lékařské prohlídce u smluvního lékaře pojistitele, předloží řádně vyplněný Dotazník II.

Pojistitel (PČS) může v individuálních případech rozhodnout o přistoupení k pojištění také na základě dodatečně získaných informací a to i přesto, že nejsou splněny všechny podmínky pro vstup do pojištění uvedené v rámcové smlouvě.

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster