800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Komu je určen

 • firemní klientela
 • fyzické osoby

Charakteristika a popis produktu

Dokumentárním a směnečným inkasem se rozumí nakládání bank s dokumenty na základě obdržených inkasních instrukcí za účelem jejich vydání proti placení, přijetí nebo splnění stanovených inkasních podmínek. Slouží k finančnímu vypořádání obchodních operací v tuzemském i zahraničním platebním styku (nákup/prodej zboží, služeb apod.) 

Jedná se o bezhotovostní, bezzávazkový platební nástroj, jehož používání se řídí mezinárodně uznávanými pravidly URC Publ. 522.
Banky pracují s dokumenty, nikoli se zbožím.

Účastníci platby prostřednictvím dokumentárního inkasa:

 • příkazce/dodavatel
 • vysílající banka - banka příkazce
 • předkládající banka - banka odběratele
 • trasát/odběratel

Nejběžnější inkasní podmínky:

 • vydání dokumentů proti zaplacení (CAD)  
 • vydání dokumentů proti akceptaci (podmínkou pro vydání dokumentů je akceptace přiložené směnky dlužníkem, příp. vystavení směnky vlastní dlužníkem nebo aval směnky bankou dlužníka)
 • proti otevření bankovní záruky apod.

Klient České spořitelny může být odběratelem nebo dodavatelem.

Z hlediska postavení partnerů v obchodní transakci rozlišujeme:

 • vývozní, resp. tuzemské dodavatelské dokumentární/směnečné inkaso v cizí měně

Klient se s žádostí o poskytnutí této služby obrátí na pobočku, která vede jeho účet. Žádost o otevření inkasa uplatní tak, že připraví dokumenty, jejichž počet a druh dohodl s odběratelem, vystaví inkasní příkaz v předepsané formě a předá je pobočce ke zpracování.

 • dovozní, resp. tuzemské odběratelské dokumentární/směnečné inkaso
  v cizí měně

Banka kupujícího (Česká spořitelna), obdrží od zahraniční banky, popř. přímo od zahraničního dodavatele inkasní dokumenty s instrukcemi ve formě předepsaného inkasního příkazu. Česká spořitelna avizuje otevření inkasa svému klientovi s informací, že inkasní doklady obdrží klient proti splnění předepsaných inkasních podmínek.

Výhody

 • pro odběratele - platí v době, kdy má informaci, že zboží bylo odesláno
 • pro dodavatele - odběratel má přístup ke zboží až po obdržení dokladů/po úhradě (při použití dispozičních dokladů)
 • v zavedených obchodních vztazích je levnějším platebním instrumentem

Podmínky založení

 • účet vedený u České spořitelny (s potřebným zůstatkem v okamžiku předání příkazu k úhradě dok. inkasa)
 • řádně vyplněný příkaz klienta k dokumentárnímu/směnečnému inkasu s přiloženými inkasními dokumenty
 

Základní operace s produktem

 • převzetí příkazu k dokumentárnímu/směnečnému inkasu
 • převzetí dokumentů k inkasu pobočkou České spořitelny
 • postoupení inkasních instrukcí a  originálů/kopií dokumentů ke zpracování odboru 4010 centrály České spořitelny
 • převzetí klientem řádně vyplněného a podepsaného neodvolatelného příkazu k úhradě dokumentárního/směnečného inkasa, příp. zřízení blokace finančních prostředků na účtu klienta
 • zpracování a odeslání inkasních instrukcí, úhrada inkasa a vypořádání příslušných poplatků za zpracování odborem 4010

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster