800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Finanční výkazy
IFRS, konsol., mil. Kč

30.9.2014

 

30.9.2015

Čistý úrokový výnos

19 946 19 429

Čisté příjmy z poplatků a provizí

8 252 7 529

Výnosy z dividend

50 67

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou

1 722 2 239

Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem

620 581

Všeobecné administrativní náklady

-13 598 -13 635

Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné 

hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů

138 322

Čisté ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v 

reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů

-2 900 -1 883

Ostatní provozní výsledek

-285 -880

Zisk před zdaněním z pokračujících činností

13 945 13 769

Daň z příjmu

-2 699 -2 634

Zisk/(ztráta) za účetní období po zdanění

a před kontrolními podíly

11 246 11 135

Čistý zisk za účetní období

   

     náležející nekontrolním podílům

21

0

     náležející akcionářům mateřské společnosti

11 225

11 135
IFRS, konsol., mil. Kč 30.9.2014 30.9.2015

Přijaté úrokové výnosy

23 162 21 654

- z úvěrů a pohledávek

18 739 17 301

- z cenných papírů

4 419 4 297

- ostatní úrokové výnosy

5 55

Placené úrokové náklady

-3 216 -2 225

- z finančních závazků v naběhlé hodnotě

-3 457 -2 459

- z ostatních finančních závazků

241 234

- ostatní úrokové náklady

0 0
 

Čistý úrokový výnos

19 946 19 429IFRS, konsol., mil. Kč 30.9.2014 30.9.2015

Personální náklady

-6 483 -6 502

Ostatní administrativní náklady

-5 400 -5 532

     z toho platby do Fondu pojištění vkladů

-703 -735
Odpisy -1 715 -1 601

 

Všeobecné provozní náklady

-13 598 -13 635


IFRS, konsol., mil. Kč 31.12.2014 30.9.2015

Aktiva celkem

902 589 959 256

Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank

54 489 105 495

Finanční aktiva k obchodování

23 231 19 049

  Deriváty s kladnou reálnou hodnotou

18 740 14 913

  Ostatní finanční aktiva k obchodování

4 491 4 136

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů

1 272 923

Realizovatelná finanční aktiva

99 289 84 492

Finanční aktiva držená do splatnosti

151 513 159 640

Úvěry a jiné pohledávky za bankami

38 533 36 845

Úvěry a jiné pohledávky za klienty

500 039 524 082

Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou

878 1 063

Hmotný majetek

13 431 12 921

Investice do nemovitostí

7 342 5 039
Nehmotný majetek 3 593 3 456
Pohledávky ze splatné daně 543 1 013
Pohledávky z odložené daně 159 143
Aktiva určená k prodeji 0 1 666
Ostatní aktiva  8 277  3 429


IFRS, konsol., mil. Kč 31.12.2014 30.9.2015

Pasiva celkem

902 589 959 256

Finanční závazky k obchodování

23 431 23 908

  Deriváty se zápornou reálnou hodnotou

20 654 16 414

  Ostatní finanční závazky k obchodování

2 777 7 494

Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů

9 664 5 355

  Závazky ke klientům

8 874 5 355

  Emitované dluhopisy

790 0

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

751 959 808 856

  Závazky k bankám

54 570 83 734

  Závazky ke klientům

671 565 700 769

  Emitované dluhopisy

23 043 21 859
  Ostatní finanční závazky 2 781 2 494

Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou

169 76
Rezervy 2 418 2 955
Závazky ze splatné daně 45 130
Závazky z odložené daně 474 485
Závazky související s aktivy určenými k prodeji 0 897
Ostatní závazky 6 646 8 954
Vlastní kapitál celkem 107 783 107 640
  Vlastní kapitál náležející nekontrolním podílům -26 -26

  Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti

107 809 107 666

 

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 10.2.2016
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,030 - -0,11%
USD 23,932 - -1,64%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster