800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Finanční výkazy
IFRS, konsol., mil. Kč

30.6.2014

 

30.6.2015

Čistý úrokový výnos

13 305 12 933

Čisté příjmy z poplatků a provizí

5 555 5 115

Výnosy z dividend

46 57

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou

1 195 1 435

Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem

412 401

Všeobecné administrativní náklady

-9 045 -9 084

Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné 

hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů

136 143

Čisté ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v 

reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů

-1 917 -1 390

Ostatní provozní výsledek

10 -577

Zisk před zdaněním z pokračujících činností

9 697 9 033

Daň z příjmu

-1 898 -1 713

Zisk/(ztráta) za účetní období po zdanění

a před kontrolními podíly

7 799 7 320

Čistý zisk za účetní období

   

     náležející nekontrolním podílům

17

-1

     náležející akcionářům mateřské společnosti

7 782

7 321
IFRS, konsol., mil. Kč 30.6.2014 30.6.2015

Přijaté úrokové výnosy

15 490 14 529

- z úvěrů a pohledávek

12 563 11 596

- z cenných papírů

2 902 2 903

- ostatní úrokové výnosy

25 29

Placené úrokové náklady

-2 185 -1 595

- z finančních závazků v naběhlé hodnotě

-2 344 -1 748

- z ostatních finančních závazků

159 152

- ostatní úrokové náklady

0 0
 

Čistý úrokový výnos

13 305 12 933IFRS, konsol., mil. Kč 30.6.2014 30.6.2015

Personální náklady

-4 311 -4 368

Ostatní administrativní náklady

-3 582 -3 645

     z toho platby do Fondu pojištění vkladů

-468 -486
Odpisy -1 152 -1 071

 

Všeobecné provozní náklady

-9 045 -9 083


IFRS, konsol., mil. Kč 31.12.2014 30.6.2015

Aktiva celkem

902 589 923 499

Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank

54 489 70 975

Finanční aktiva k obchodování

23 231 17 890

  Deriváty s kladnou reálnou hodnotou

18 740 14 596

  Ostatní finanční aktiva k obchodování

4 491 3 294

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů

1 272 925

Realizovatelná finanční aktiva

99 289 94 087

Finanční aktiva držená do splatnosti

151 513 161 158

Úvěry a jiné pohledávky za bankami

38 533 34 942

Úvěry a jiné pohledávky za klienty

500 039 510 765

Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou

878 823

Hmotný majetek

13 431 13 081

Investice do nemovitostí

7 342 5 894
Nehmotný majetek 3 593 3 413
Pohledávky ze splatné daně 543 969
Pohledávky z odložené daně 159 144
Aktiva určená k prodeji 0 1 634
Ostatní aktiva  8 277  6 799


IFRS, konsol., mil. Kč 31.12.2014 31.3.2015

Pasiva celkem

902 589 923 499

Finanční závazky k obchodování

23 431 24 985

  Deriváty se zápornou reálnou hodnotou

20 654 16 013

  Ostatní finanční závazky k obchodování

2 777 8 972

Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů

9 664 6 467

  Závazky ke klientům

8 874 6 467

  Emitované dluhopisy

790 0

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

751 959 774 850

  Závazky k bankám

54 570 65 124

  Závazky ke klientům

671 565 683 988

  Emitované dluhopisy

23 043 22 811
  Ostatní finanční závazky 2 781 2 927

Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou

169 267
Rezervy 2 418 2 885
Závazky ze splatné daně 45 104
Závazky z odložené daně 474 310
Závazky související s aktivy určenými k prodeji 0 904
Ostatní závazky 6 646 9 636
Vlastní kapitál celkem 107 783 103 091
  Vlastní kapitál náležející nekontrolním podílům -26 -27

  Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti

107 809 103 118

 

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 9.10.2015
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,100 = 0,00%
USD 24,094 - -0,15%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster