800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Finanční výkazy
IFRS, konsol., mil. Kč

31.12.2013

 

31.12.2014

Čistý úrokový výnos

27 252 26 673

Čisté příjmy z poplatků a provizí

11 294 11 306

Výnosy z dividend

52 50

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou

2 183 2 287

Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem

828 823

Všeobecné administrativní náklady

-18 743 -18 234

Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné 

hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů

213 146

Čisté ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v 

reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů

-3 638 -3 728

Ostatní provozní výsledek

40 -603

Zisk před zdaněním z pokračujících činností

19 481 18 720

Daň z příjmu

-3 904 -3 650

Zisk/(ztráta) za účetní období po zdanění

a před kontrolními podíly

15 577 15 070

Čistý zisk za účetní období

   

     náležející nekontrolním podílům

-11

-1

     náležející akcionářům mateřské společnosti

15 588

15 071
IFRS, konsol., mil. Kč 31.12.2013 31.12.2014

Přijaté úrokové výnosy

32 690 30 823

- z úvěrů a pohledávek

26 308 24 889

- z cenných papírů

6 366 5 937

- ostatní úrokové výnosy

16 6

Placené úrokové náklady

-5 438 -4 160

- z finančních závazků v naběhlé hodnotě

-5 713 -4 481

- z ostatních finančních závazků

274 322

- ostatní úrokové náklady

0 0
 

Čistý úrokový výnos

27 252 26 673IFRS, konsol., mil. Kč 31.12.2013 31.12.2014

Personální náklady

-9 013 -8 632

Ostatní administrativní náklady

-7 446 -7 331

     z toho platby do Fondu pojištění vkladů

-927 -936
Odpisy -2 284 -2 271

 

Všeobecné provozní náklady

-18 743 -18 234


IFRS, konsol., mil. Kč 31.12.2013 31.12.2014

Aktiva celkem*

968 723 902 589

Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank

77 581 54 489

Finanční aktiva k obchodování

47 718 23 231

  Deriváty s kladnou reálnou hodnotou

21 168 18 740

  Ostatní finanční aktiva k obchodování

26 550 4 491

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů

4 223 1 272

Realizovatelná finanční aktiva

82 295 99 289

Finanční aktiva držená do splatnosti

154 720 151 513

Úvěry a jiné pohledávky za bankami

75 348 38 533

Úvěry a jiné pohledávky za klienty

489 194 500 039

Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou

945 878

Hmotný majetek

14 166 13 431

Investice do nemovitostí

8 330 7 342
Nehmotný majetek 3 333 3 593
Účasti v přidružených společnostech a společně řízených podnicích 0 0
Pohledávky ze splatné daně 102 543
Pohledávky z odložené daně 126 159
Aktiva určená k prodeji 0 0
 Ostatní aktiva 10 642   8 277


IFRS, konsol., mil. Kč 31.12.2013 30.9.2014

Pasiva celkem*

968 723 902 589

Finanční závazky k obchodování

24 024 23 431

  Deriváty se zápornou reálnou hodnotou

24 024 20 654

  Ostatní finanční závazky k obchodování

0 2 777

Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů

14 434 9 664

  Závazky ke klientům

12 616 8 874

  Emitované dluhopisy

1 818 790

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

815 659 751 959

  Závazky k bankám

73 036 54 570

  Závazky ke klientům*

713 977 671 565

  Emitované dluhopisy

28 646 23 043
  Ostatní finanční závazky 0 2 781

Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou

422 169
Rezervy 2 594 2 418
Závazky ze splatné daně 414 45
Závazky z odložené daně 100 474
Ostatní závazky 10 100 6 646
Vlastní kapitál celkem 100 976 107 783
  Vlastní kapitál náležející nekontrolním podílům 316 -26

  Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti

100 660 107 809

 * Ovlivněno dekonsolidací Transformovaného penzijního fondu k 1.1.2014

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 17.4.2015
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,450 + 0,04%
USD 25,582 - -0,88%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster