800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Finanční výkazy
IFRS, konsol., mil. Kč

31.3.2014

 

31.3.2015

Čistý úrokový výnos

6 710 6 429

Čisté příjmy z poplatků a provizí

2 787 2 521

Výnosy z dividend

10 1

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou

589 1 190

Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem

220 191

Všeobecné administrativní náklady

-4 519 -4 421

Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné 

hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů

116 9

Čisté ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v 

reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů

-976 -865

Ostatní provozní výsledek

64 -534

Zisk před zdaněním z pokračujících činností

5 001 4 521

Daň z příjmu

-993 -855

Zisk/(ztráta) za účetní období po zdanění

a před kontrolními podíly

4 008 3 666

Čistý zisk za účetní období

   

     náležející nekontrolním podílům

-8

0

     náležející akcionářům mateřské společnosti

4 000

3 666
IFRS, konsol., mil. Kč 31.3.2014 31.3.2015

Přijaté úrokové výnosy

7 830 7 343

- z úvěrů a pohledávek

6 371 5 862

- z cenných papírů

1 459 1 470

- ostatní úrokové výnosy

0 11

Placené úrokové náklady

-1 120 -914

- z finančních závazků v naběhlé hodnotě

-1 199 -990

- z ostatních finančních závazků

79 75

- ostatní úrokové náklady

0 0
 

Čistý úrokový výnos

6 710 6 429IFRS, konsol., mil. Kč 31.3.2014 31.3.2015

Personální náklady

-2 130 -2 151

Ostatní administrativní náklady

-1 819 -1 735

     z toho platby do Fondu pojištění vkladů

-239 -245
Odpisy -570 -535

 

Všeobecné provozní náklady

-4 519 -4 421


IFRS, konsol., mil. Kč 31.12.2014 31.3.2015

Aktiva celkem

902 589 924 870

Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank

54 489 67 851

Finanční aktiva k obchodování

23 231 24 609

  Deriváty s kladnou reálnou hodnotou

18 740 19 065

  Ostatní finanční aktiva k obchodování

4 491 5 544

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů

1 272 973

Realizovatelná finanční aktiva

99 289 100 049

Finanční aktiva držená do splatnosti

151 513 152 375

Úvěry a jiné pohledávky za bankami

38 533 39 582

Úvěry a jiné pohledávky za klienty

500 039 505 975

Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou

878 948

Hmotný majetek

13 431 13 162

Investice do nemovitostí

7 342 7 327
Nehmotný majetek 3 593 3 444
Pohledávky ze splatné daně 543 727
Pohledávky z odložené daně 159 142
Aktiva určená k prodeji 0 47
 Ostatní aktiva  8 277  7 659


IFRS, konsol., mil. Kč 31.12.2014 31.3.2015

Pasiva celkem

902 589 924 870

Finanční závazky k obchodování

23 431 22 918

  Deriváty se zápornou reálnou hodnotou

20 654 20 221

  Ostatní finanční závazky k obchodování

2 777 2 697

Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů

9 664 7 081

  Závazky ke klientům

8 874 7 081

  Emitované dluhopisy

790 0

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

751 959 769 716

  Závazky k bankám

54 570 63 345

  Závazky ke klientům

671 565 679 239

  Emitované dluhopisy

23 043 21 795
  Ostatní finanční závazky 2 781 5 337

Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou

169 167
Rezervy 2 418 2 853
Závazky ze splatné daně 45 72
Závazky z odložené daně 474 572
Ostatní závazky 6 646 9 605
Vlastní kapitál celkem 107 783 111 886
  Vlastní kapitál náležející nekontrolním podílům -26 -26

  Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti

107 809 111 912

 

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 4.8.2015
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,040 - -0,11%
USD 24,634 + 0,91%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster