800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Spotřebitelský slovníček základní bankovní a finanční terminologie

A    B    C    D    E    F   G   H   I   J   K   L   M   N  O   P   Q   R    S    T    U    V   W  X  Y   Z


  A

>> nahoru

APRC

Představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník/klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli/bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem na bydlení za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. Uvádění APRC u úvěrů na bydlení upravuje Kodex o poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení. Jedná se o obdobný údaj, jakým je RPSN uváděná u spotřebitelských úvěrů - viz RPSN.

Další používaná označení: Annual Percentage Rate of Charge

B  

>> nahoru

Bankomat

Peněžní výdajový automat, který slouží především k výplatě hotovosti v bankovkách pomocí platební karty či bankomatové karty.

Další používaná označení: ATM; Automatic Teller Machine

Bankovní převod

Prostředek platebního styku. Banky provádějí převody peněz na základě příkazu klienta; v tuzemském platebním styku se používá forma úhrady nebo inkasní forma placení.

Další používaná označení: Bank Transfer

Bankovní účet

Účet vedený u banky. Bankovní účty se dělí na jednotlivé typy, např. běžné účty, vkladové, úvěrové atp.

Další používaná označení: Bank Account

Bankovní spojení

Jednoznačné určení účtu klienta. Pro tuzemský platební styk je tvořeno číslem účtu klienta a identifikačním kódem banky stanoveným Českou národní bankou.

Další používaná označení: Bank Connection

Bezhotovostní operace

Operace uskutečňovaná bez použití fyzických peněz (hotovosti) prostřednictvím bankovních převodů a dalších účetních operací.

Další používaná označení: Wire Transfer/ Noncash Transfer/ Cashless Transfer

Běžný účet

Bankovní účet, na kterém má klient uloženy peníze, které si může kdykoli vybrat nebo vložit další (s ohledem na podmínky stanovené bankou). Vklady a výběry peněžních prostředků z běžného účtu může klient uskutečňovat různými způsoby, například v hotovosti či pomocí bezhotovostních převodů z jiných účtů nebo na jiné účty (např. výplaty mzdy od zaměstnavatele či platby za poskytované služby).

Další používaná označení: Current Account

Blokace karty

Zablokování platební karty na žádost klienta, např. při ztrátě nebo krádeži platební karty.

Další používaná označení: Stoplistace karty; Stoplisting

Bonita

Schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky.
 

Další používaná označení: Úvěrová schopnost; Creditworthiness

C  

>> nahoru

Cestovní šek

Zvláštní druh šeku, který je nejčastěji vystaven na některou z hlavních měn (např. EUR, USD apod.) a který lze nakoupit především v bankách, případně v některých cestovních agenturách. Je určen pro cesty do zahraničí, neboť je možné jej prodat ve většině bank v zahraničí, případně jím lze platit v obchodech nebo za služby (např. hotely). Při nákupu, respektive prodeji cestovního šeku si může příslušná instituce účtovat poplatek. Jsou-li dodržena základní pravidla (proti-podpis v přítomnosti pracovníka banky, respektive obchodu + předložení pasu) jsou cestovní šeky považovány za bezpečnější variantu převážení zahraničních valut (tj. platebních prostředků v cizí měně), než je hotovost.

Další používaná označení: Traveller's Cheque

CR

Zkratka uváděná na výpisech z účtu označující položku, která je naúčtována ve prospěch účtu klienta, tj. zvyšuje zůstatek účtu (např. příchozí platba).

Další používaná označení: Kredit; Credit

  D

>> nahoru

Datum splatnosti příkazu k úhradě

Datem splatnosti je den, kdy mají být odepsány prostředky z účtu plátce.

Debetní karta

Platební karta spojená se zůstatkem na běžném účtu. Klient může pomocí karty platit pouze do výše disponibilního zůstatku na tomto účtu.

Další používaná označení: Debit Card

Debetní zůstatek

Záporný zůstatek na účtu klienta. Částku, která je uvedena na výpise z účtu jako zůstatek, klient bance dluží (ať už vlivem poskytnutého úvěru, povoleného přečerpání, nedovoleného debetu, či z jiného důvodu).

Další používaná označení: Debit Balance

Depozitní směnka

Cenný papír, s nímž je spojeno právo vlastníka tohoto cenného papíru požadovat zaplacení částky, která je na něm uvedena, k datu na něm uvedenému od banky, která jej vystavila. Jde ve skutečnosti o vlastní směnku banky, kterou se banka zavazuje vyplatit klientovi k určitému datu určitou částku.

Disponibilní zůstatek

Peníze, které má klient v daném okamžiku k disposici. Zpravidla jde o kladný zůstatek na účtu, který může být navýšen o výši povoleného debetu či kontokorentu nebo snížen o blokace na účtu (např. z důvodu exekuce).

Další používaná označení: Available Balance

Domněnka doručení

Vyvratitelná právní domněnka, která znamená, že pokud není prokázán opak, považuje se zásilka (písemné oznámení) zaslaná bankou  klientovi na jeho poslední udanou adresu poštou, kurýrem nebo jiným obdobným způsobem za doručenou, i když se bance vrátila zpět jako nedoručená. V souladu s platnou právní úpravou nastávají účinky doručení okamžikem, kdy se zásilka dostane do sféry dispozice adresáta, tedy okamžikem, kdy adresát  získá objektivní možnost (příležitost) se s obsahem zásilky seznámit (tj. např. je-li do poštovní schránky adresáta vloženo oznámení o uložení zásilky na poště s výzvou k  jejímu vyzvednutí). Pokud klient bance dostatečným způsobem prokáže, že  bez svého vlastního  zavinění neměl možnost se s obsahem zásilky seznámit (tj. pokud např. prokáže, že se o uložení zásilky na poště nedozvěděl, neboť mu to nebylo  oznámeno), účinky doručení zásilky (oznámení banky) nenastanou.  

DR

Zkratka uváděná na výpisech z účtu označující položku, která je naúčtována na vrub účtu klienta, tj. snižuje zůstatek účtu (např. platba z účtu).

Další používaná označení: Debet; Debit

  E

>> nahoru

Embosovaná platební karta

Platební karta, která je kromě elektromagnetického proužku (případně čipu) sloužícího k výběru v bankomatech a k placení u obchodníků pomocí elektronického terminálu, vybavena tzv. embossingem, tedy reliéfním písmem, jež umožňuje platbu u obchodníků pomocí mechanické čtečky (tzv. imprinter neboli žehlička). Lze s ní tedy platit v obchodech, které nejsou vybaveny elektronickým terminálem pro platby pomocí platebních karet či v případech, kdy z nějakého důvodu selže elektronická komunikace prostřednictvím takového terminálu.

Další používaná označení: Embossed Payment Card

F  

>> nahoru

Fixační období

Období, během kterého je použitá úroková sazba fixována, tedy stanovena pevně. Často se používá u hypotečních úvěrů, kdy je pro určité období sazba stanovena pevně s tím, že po jeho uplynutí dochází zpravidla k její změně.

Další používaná označení: Fixace; Fixed Period

Fixní úroková sazba

Úroková sazba, která je stanovena pevně na celou dobu splatnosti úvěru či jiného produktu, nebo na dohodnuté fixační období (např. 12,5% p.a.).

Další používaná označení: Pevná úroková sazba; Fixed Interest Rate

  H

>> nahoru

Home Banking

Služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou (včetně zadávání příkazů) prostřednictvím sítě internet. K zavedení této komunikace je třeba mít vhodný počítač s nainstalovaným speciálním pogramem banky (tím se home banking odlišuje od internetového bankovnictví).

Další používaná označení: Home Banking

Hotovost

Bankovky a mince.

Další používaná označení: Fyzické peníze; Cash

Hypoteční úvěr

Úvěr, který je zajištěn zástavním právem váznoucím na nemovitosti.

Další používaná označení: Hypotéka; Mortgage Credit

  I

>> nahoru

IBAN

je číslo účtu v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci EHP (Evropský hospodářský prostor, tj 25 zemí EU + Lichtenštejnsko, Norsko a Island). Číslo účtu v tomto formátu uvádí banka klientovi - majiteli účtu na výpisu z účtu. V tomto formátu je třeba číslo použít v případě platby na účet v rámci EHP.

Další používaná označení: International Bank Account Number

Inkasní způsob placení

Inkasní způsob placení je často využíván pro pravidelné úhrady, např. za elektřinu, plyn apod, musí být však mezi plátcem a příjemcem předem dohodnut. Klient (plátce) udělí své bance souhlas s tím, že jeho účet může být inkasován (viz - svolení k inkasu). Klient, pro kterého jsou platby určeny (příjemce), pak dává bance pokyn ke zprostředkování platby z účtu plátce na svůj účet (viz - příkaz k inkasu). Příkaz příjemce, který nebyl bankou plátce proveden (z důvodu chybějícího svolení k inkasu, nedostatečného limitu uvedeného ve svolení, či kvůli nedostatečnému krytí na účtu plátce) je označován jako odmítnuté inkaso.

Další používaná označení: Inkaso; Collection

Internetové bankovnictví

Služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou (včetně zadávání příkazů) pomocí internetu - nepotřebuje instalovat žádné speciální programy, postačí mu pouze internetové připojení.

Další používaná označení: Internet Banking

  K

>> nahoru

Karetní asociace

Sdružení vydavatelů platebních karet, např. Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, JCB.

Další používaná označení: Card Companies Association

Kontokorent

Účet, na němž má klient bankou povoleno přečerpání do určité výše, tedy účet, na kterém klient může čerpat do mínusu v rámci předem stanoveného limitu. Někdy může být klientovi tato služba poskytnuta na jeho běžném účtu, jindy na účtu speciálně k tomu vyhrazenému.

Další používaná označení: Kontokorentní účet; Kontokorentní úvěr; Povolený debet; Overdraft; Authorized Debit

Kreditní karta

Platební karta, s níž je spojena možnost čerpání úvěru. Úvěrový limit kreditní karty je nezávislý na běžném účtu klienta; některé banky vydávají kreditní karty dokonce bez toho, aby u nich klient měl veden běžný účet.

Další používaná označení: Credit Card

Kreditní zůstatek

Kladný zůstatek na účtu.

Další používaná označení: Credit Balance

M  

>> nahoru

Mobilní bankovnictví

Jedna z možností využití přímého elektronického bankovnictví. Klient ke komunikaci s bankou (včetně zadávání platebních příkazů) používá GSM instalaci v mobilním telefonu (např. SIM toolkit) - oproti běžnému telefonnímu bankovnictví poskytuje vyšší míru ochrany klienta.

Další používaná označení: GSM Banking

  P

>> nahoru

p.a.

Ročně; používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 4,5 % p.a.).

Další používaná označení: per annum 

PIN

Osobní identifikační číslo pro autorizaci transakcí (prováděných např. prostřednictvím platební karty, internetu).

Další používaná označení: Personal Identification Number

Platební karta

Karta, s jejíž pomocí lze platit za zboží a služby u většiny prodejců a vybírat hotovost v bankomatech, případně využívat jiné služby, které bankomat nabízí (např. dobíjení kreditů na mobilních telefonech).

Další používaná označení: Bankovní platební karta; Payment Card

Pohyblivá úroková sazba

Úroková sazba, která není stanovena pevně pro celé období, nýbrž se mění v závislosti na vývoji trhu.

Další používaná označení: Floating Interest Rate

Platební příkaz k inkasu

Pokyn příjemce, aby banka, zprostředkovala převod peněz z účtu plátce na jeho účet. K tomu, aby na základě takového pokynu k odepsání peněz z účtu klienta (plátce) skutečně došlo, je kromě jiného zapotřebí, aby klient (plátce) svoji banku výslovně zmocnil k provádění plateb formou inkasa ve prospěch účtu příjemce v tomto zmocnění uvedeného (dal svolení k inkasu).

Další používaná označení: Příkaz k provedení inkasa; Inkaso; Collection Order

Platební příkaz k úhradě

Pokyn klienta (plátce) bance, aby převedla peníze z jeho účtu na účet příjemce, tedy aby provedla platbu (úhradu v určité výši).

Další používaná označení: Příkaz k převodu; Payment Order

Přímé bankovnictví

Způsob dálkové komunikace s bankou. Klient v tomto případě předává a získává informace přímo pomocí některého z elektronických kanálů (např. internet, telefon, mobilní telefon atp.) a nikoli prostřednictvím pracovníka banky na přepážce.

Další používaná označení: Elektronické bankovnictví; Direct Banking; Electronic Banking 

  R

>> nahoru

Revolving

Opakování (obnova) produktu (např. úvěr, termínovaný vklad) za sjednaných podmínek.

Další používaná označení: Revolving

RPSN

Představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník/klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli/bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. Povinnost uvádět RPSN u spotřebitelského úvěru je stanovena zákonem.

Další používaná označení: Roční procentní sazba nákladů; Annual Percentage Rate of Charge

  S

>> nahoru

Směnka cizí / Směnka vlastní

Cenný papír, který obsahuje určité zákonem vymezené náležitosti, zejména bezpodmínečný závazek či příkaz výstavce zaplatit stanovenou částku v určitou dobu na určitém místě, a který dává pravoplatnému majiteli směnky právo vyžadovat v souladu se směnkou toto plnění.

Další používaná označení: Bill of Exchange / Promissory Note

Splátkový kalendář

Přehled jednotlivých dílčích splátek, jimiž je postupně splácen úvěr či jiný dluh. Často půjde o přehled, v němž bude uvedena přesná výše a datum splatnosti každé splátky.

Další používaná označení: Amortizační plán; Amortization schedule

Splatnost

Datum, ke kterému má jedna ze stran povinnost zaplatit určitou částku druhé straně.

Další používaná označení: Maturita; Maturity; Due Date

Svolení k inkasu

Souhlas klienta (plátce), kterým klient zmocňuje svoji banku k tomu, aby k tíži jeho účtu uskutečnila inkasa, k nimž dá příkaz osoba v písemném souhlasu výslovně uvedená.

Další používaná označení: Zmocnění k inkasu; Direct Debit

SWIFT

Celosvětový systém umožňující chráněný přenos v různých produktových oblastech.

Další používaná označení: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

Šek

Platební prostředek, který opravňuje osobu na šeku uvedenou k výplatě částky uvedené na šeku, a to z účtu osoby, která šek vystavila.

Další používaná označení: Cheque

  T

>> nahoru

Telefonní bankovnictví

Služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou prostřednictvím telefonického spojení. Této služby lze využívat standardním způsobem, anebo prostřednictvím odpovídající instalace v mobilním telefonu (např. sítě GSM), která zabezpečuje vyšší míru ochrany klienta (někdy též GSM Banking).

Další používaná označení: Phone Banking

Trvalý platební příkaz k úhradě / inkasu

Příkaz k opakovanému převodu peněz z účtu klienta na jiný účet/nebo k inkasu.

Další používaná označení: Standing Payment Order

  U

>> nahoru

Účetní položka - aktivní

Promítnutí transakce, k níž došlo z podnětu klienta (např. příkazy k úhradě, výběry v hotovosti daným klientem).

Další používaná označení: Accounting entry - active item

Účetní položka - pasivní

Promítnutí transakce, která se projevila na účtu klienta, ale k níž došlo z jiného než klientova podnětu (např. příchozí platby na účet klienta, provedená inkasa k tíži jeho účtu).

Další používaná označení: Accounting entry - passive item

Úroková sazba

Cena půjčených či uložených peněz obvykle vyjádřená v procentech za rok. Konkrétní výše této ceny (sazby) souvisí s dobou, na kterou jsou peníze půjčeny či uloženy, a často také s částkou.

Další používaná označení: Interest Rate

  V

>> nahoru

Vázaný účet

Účet, z něhož je možné čerpat pouze při splnění určitých podmínek stanovených ve smlouvě.

Další používaná označení: Escrow Account

Vklad

Peníze vložené na účet, ať už v hotovosti, či bezhotovostně.

Další používaná označení: Deposit

Vkladový účet

Účet, který slouží k ukládání peněz klienta na určitou dobu za předem dohodnutou úrokovou sazbu. Většinou půjde o uložení určité částky na určitou dobu za pevně dohodnutou sazbu.

Další používaná označení: Termínovaný účet; Depozitní účet; Depozitum; Deposit Account

Výpis z účtu

Dokument, který potvrzuje pohyby a zůstatek na účtu klienta. Banka jej vystavuje a klientovi předává (osobně, zasílá poštou či jiným dohodnutým způsobem) v pravidelných intervalech dle volby klienta (s ohledem na podmínky stanovené samotnou bankou či např. karetními asociacemi).

Další používaná označení: Statement of Acccount; Account Statement

  Z

>> nahoru

Zůstatek na účtu

Částka, která je v určitém okamžiku evidována jako stav na účtu klienta. Může jít o zůstatek kreditní či debetní, tedy částku, která je klientovi skutečně k dispozici, či částku, kterou naopak klient bance v daném okamžiku dluží.

Další používaná označení: Saldo; Balance; Account Balance 

A    B    C    D    E    F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N  O   P   Q   R    S    T    U    V   W  X  Y   Z


Upozornění: Slovníček je převzat od České bankovní asociace s jejím svolením, slouží výhradně ke vzdělávacím účelům.

Česká bankovní asociace (ČBA) ani Česká spořitelna neposkytuje jakoukoliv záruku ohledně správnosti, aktuálnosti či úplnosti k využití jakékoliv informace obsažené ve slovnících bankovní a finanční terminologie poskytovaných ČBA nebo prostřednictvím jejich www stránek.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 21.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,100 + 0,04%
USD 21,750 - -0,11%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster