800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Časté otázky

Odpovědi na vaše otázky

Hypotéka není žádná tajemná věda. Naše doporučení vám ale mohou pomoci vyvarovat se chyb, které by vás zbytečně stály peníze i čas.

Jak správně koupit nemovitost

Co je lepší koupit: starý, nebo nový byt?

Každý má svá pro a proti. Starší byt přináší určité riziko. Důležitá je nejen lokalita, její atraktivita a dopravní dostupnost, ale také celá nemovitost. Záleží, v jakém stavu jsou stoupačky, střecha, výtah, okna a ostatní společné prostory. Nečekají vás další výdaje, které nejsou zahrnuty v kupní ceně? Oproti tomu nový byt a tudíž i celá nemovitost je v záruční době. Za možné vady a nedodělky nese odpovědnost prodávající. Lze ale předpokládat, že kupní cena nového bytu nebo domu bude vyšší.

Na co si mám dát při pořizování nemovitosti pozor?

 • Angažujte znalého právníka, kterého si vyberete sami. Právníka protistrany berte s rezervou.
 • Buďte opatrní vůči zprostředkovatelům, ověřujte si jejich tvrzení. Zjistěte si spokojenost klientů, všechny možnosti řešení. Co nejdříve promluvte s vlastníkem prodávané nemovitosti.
 • Zjistěte si skutečný stav věcí, zápisy, okolnosti – poznejte druhého z manželů, ostatní spoluvlastníky, další účastníky. Informace zjistíte na obecním, stavebním a katastrálním úřadě, ve veřejných registrech, u soudu, sousedů a na venkově i v místním pohostinství. Ověřte si, zda je nemovitost schopná užívání k bydlení (stav faktický i právní, sítě, media).
 • Konzultujte se svou bankou možné způsoby a podmínky, jak uskutečnit váš plán.
 • Nepodepisujte nic bez důkladného pročtení a posouzení vaším právníkem. Práva, povinnosti i sankce by měly být vzájemné a vyrovnané.
 • Neplaťte bez předchozí písemné smlouvy, plaťte „něco za něco“. V každém případě preferujte úhradu převodem na účet.
 • Zajímejte se o svůj případ, kontrolujte průběžně jeho postup, při sebemenších pochybnostech kontaktujte svého právníka nebo stavebního odborníka.
 • Předání nemovitosti musí být důkladné, přijďte se stavebním odborníkem a trvejte na sepsání písemného předávacího protokolu, který podepíší obě strany.
 • Zjistěte si záruční dobu, jak a u koho reklamovat, závazné termíny vyřízení vaší reklamace, postup při odmítnutí reklamace, prodlení s odstraněním vady či při neodstranění vady.
 • Po dokončení obchodu zkontrolujte, zda stav zápisů v katastru nemovitostí odpovídá záměru a skutečnosti.
 • Nelitujte námahy, jde o Vaši jistotu a bezpečnost Vašeho majetku a investic.

Jak nejlépe provést platbu kupní ceny za nemovitost?

Kvůli časové prodlevě mezi uzavřením kupní smlouvy a nabytím vlastnického práva v katastru nemovitostí se při placení využívá zejména: notářská úschova nebo jistotní/vázaný běžný účet či bankovní akreditiv. Notářská úschova a jistotní/vázaný běžný účet u banky jsou obdobné. Bankovní akreditiv se využívá spíše u velkých transakcí. Ve všech případech je částka uschována u třetí osoby - buď u notáře, nebo u banky. Větší část peněz se obvykle posílá prodávajícímu poté, co je zapsán převod nemovitosti na kupujícího v katastru nemovitostí. Zbývající část ve výši daně z převodu nemovitostí je uvolněna, až když prodávající tuto daň uhradí.

Jakým způsobem lze ověřit, že existuje volný přístup ke kupované nemovitosti?

V případě koupě domu ověřte, zda kupujete i pozemek, na kterém dům stojí a pozemek okolo domu. Z geometrického plánu, který můžete získat na katastru nemovitostí, zjistíte, zda pozemek přiléhá k veřejné komunikaci, případně zda je zajištěn přístup přes jiný vedlejší pozemek prostřednictvím věcného břemene cesty. Přístup k nemovitosti může být i přes pozemek jiného vlastníka - v katastru nemovitostí je uveden jako „druh - ostatní plocha“ a „způsob využití – ostatní komunikace“. Příslušný silniční správní úřad (obvykle obecní úřad) potvrdí, že se jedná o místní nebo volně přístupnou účelovou komunikaci. 

Na co dávat pozor při koupi pozemku?

Ověřte, zda je prodávající pozemku dle katastru nemovitostí skutečně vlastníkem. Prověřte, zda na pozemku neváznou práva ve prospěch třetích osob, zejména věcná břemena, zástavní či předkupní práva. Dále by měl být podle výpisu z katastru nemovitostí a příslušného územního plánu prověřen charakter pozemku a možný způsob jeho využití, tj. zda se jedná o stavební pozemek či zda může být na pozemku postaven rodinný dům či komerční objekt. Věnujte pozornost také přístupu k pozemku a faktickým vadám, jako je ekologické zatížení či geologické podloží. Územní plán vám prozradí, zda se v okolí nebudou stavět silnice nebo továrny.

Jsem ženatý/vdaná. Mohu koupit nemovitost do svého výlučného vlastnictví?

Ano, je to možné. Koupě můžete dosáhnout zúžením zákonného rozsahu společného jmění manželů pomocí notářskému zápisu. Lze to provést nejen u majetku, který bude nabyt v budoucnu, ale i u majetku, který je již součástí společného jmění manželů. Další možností může být majetek získaný děděním nebo darem pouze jednomu z manželů či majetek získaný jedním z manželů za prostředky, které patřily jen jemu (měl je před manželstvím, zdědil nebo dostal je darem za trvání manželství nebo je získal prodejem věcí, které byly jen jeho - dědictví, dar).

Může nezletilá osoba nabýt nemovitost (koupí/darováním)?

Ano. Narozením vzniká způsobilost mít vlastnické právo. Jinou otázkou je uzavření smlouvy, na základě níž má dojít k nabytí vlastnického práva. Nezletilá osoba může provést pouze právní úkony, které jsou přiměřené jejímu věku a vyspělosti. Koupě nemovitosti u většiny nezletilých nebude patřit mezi právní úkony, k nimž by byli způsobilí. Za nezletilou osobu budou tedy uzavírat smlouvu o nabytí nemovitosti její zákonní zástupci: rodiče nebo na příklad osvojitelé, poručníci či opatrovníci.

Jak správně prodat nemovitost

Mohu prodat byt, na kterém mám hypotéku?

Ano, kupující může s bytem převzít i hypotéku.

Musí být smlouva o prodeji nemovitosti, která je ve společném jmění manželů, podepsána oběma manžely?

Ano. Prodej nemovitosti ve společném jmění manželů patří mezi úkony, které přesahují obvyklou správu takového majetku a tudíž je k nim zapotřebí souhlasu obou manželů.

Když si vyřizujete hypotéku…

Jak dlouho trvá získání hypotéky?

Po dodání podkladů vyřizujeme hypotéky zhruba do 5 dnů.

Co mám zvážit, pokud si beru hypotéku?

Je dobré plánovat s ohledem na schopnost splácení. Můžete počítat například s rodičovstvím, mateřskou dovolenou a s ní souvisejícím výpadkem příjmů. Vyhodnoťte své příjmy, výdaje a rizika. Nepříjemné události řešte před tím, než nastanou. Pojištění pokrývá většinu rizik spojených s příčinou nesplácení a pomůže řešit vaše neočekávané životní situace (dlouhodobou nemoc, invaliditu, úmrtí partnera, ztrátu zaměstnaní atd. V rámci Hypotéky České spořitelny si ze služeb můžete vybrat pojištění schopnosti splácet - za velmi výhodnou cenu získáte jistotu, že v případě nepříznivých okolností za vás splátky uhradí pojišťovna.

Co mám dělat, pokud mi chybí nemovitost?

Nemusíte sami vlastnit nemovitost, abyste získali hypotéku na novou. Úvěr můžete zajistit zástavou přímo k pořizované nemovitosti. Pokud by vámi pořizovaná nemovitost z nějakého důvodu nedostačovala jako zástava pro hypoteční úvěr, lze využít i nemovitost ve vlastnictví příbuzných či známých. Často rodiče "půjčí" dětem svůj rodinný dům jako zástavu. Tato nemovitost přitom nemusí jako zástava sloužit po celou dobu splácení. Jakmile se stanete majiteli nové nemovitosti nebo poté, co pominou důvody nedostatečné zástavy, můžete ji zastavit ve prospěch své hypotéky a "zapůjčenou" nemovitost "vrátit" - tedy zbavit ji zástavního práva.

Jaké doklady potřebuji pro vyřízení hypotéky?

Potřebné dokumenty s vámi projde hypoteční specialista. Liší se podle účelu úvěru, způsobu zajištění a osoby žadatele. Dalšími doklady pak prokážete schopnost úvěr dlouhodobě splácet.

Doklady prokazující bonitu klienta a spoludlužníka:

 • u zaměstnanců: potvrzení o příjmu žadatele a spoludlužníků (včetně jejich manželů)
 • u podnikatelů: daňové přiznání s potvrzením o zaplacení daně za poslední dva roky
 • jiné doklady o příjmech např. nájemní smlouvy k doložení příjmů z nájemného apod.


Doklady k zastavované nemovitosti (nemusí se jednat o pořizovanou nemovitost):

 • odhad hodnoty zastavované nemovitosti (odhad ceny bytu pro Vás můžeme zajistit také přímo v pobočce pomocí on-line ocenění nemovitosti)
 • nabývací titul - např. kupní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě kupní, budoucí darovací smlouva, restituční smlouva, rozhodnutí o dědictví apod.
 • pojistná smlouva na zastavovanou nemovitost
 • snímek katastrální mapy, příp. geometrický plán (pouze u výstavby nových rodinných domů)

Jak řešit situace během hypotéky

Co mám dělat v případě, že nemohu splácet?

Informujte co nejdříve banku. Nejlépe ještě před tím, než dojde k nezaplacení pravidelné a doposud řádně hrazené splátky. Česká spořitelna vám pomůže situaci vyřešit bez dramatických kroků, jako je například prodej vaší nemovitosti.

Mohu v průběhu hypotéky změnit výši splátek?

Máme zkušenosti s různými příběhy klientů a víme, že individuální úprava splátek může pomoci. Již při uzavírání hypotéky vám pomůžeme vše nastavit tak, aby hypotéka odpovídala vašim potřebám i možnostem rodinného rozpočtu. Ať už se váš příjem později zvýší nebo se naopak dostanete do finanční tísně, můžete změnit výši splátek nebo přerušit splácení. Změnu splácení můžete provést i vícekrát dle vaší potřeby.

Rozvádíme se, jak máme rozdělit hypotéku?

Je například možné převést hypotéku na jednoho z manželů s tím, že poté dojde k novému přezkoumání schopnosti žadatele splácet. Pokud nebude dostatečná, je možné si najít spoludlužníka. V případě nutnosti se můžete s bankou domluvit na individuálním splátkovém kalendáři. V České spořitelně lze po určitou dobu splácet snížené splátky nebo pouze úroky, popřípadě zcela přerušit splácení na určitou dobu. Nouzové varianty je možné v průběhu doby splatnosti hypotéky i zopakovat.

Mám nějaké povinnosti po vyčerpání hypotéky?

Po čerpání hypotéky je potřeba podle smlouvy doložit v určitých lhůtách několik skutečností. Abychom Vám to usnadnili, zpracuje banka při podpisu úvěrové smlouvy stručný přehled, kde jsou všechny povinné dokumenty pro vaši hypotéku uvedeny. 

Co mám dělat v případě, že nemohu dodržet povinnosti, ke kterým jsem se zavázal v úvěrové smlouvě?

Informujte co nejdříve banku, na telefonním čísle Klientského centra hypoték č. 956 777 497. Nejlépe ještě před tím, než dojde k uplynutí termínu splnění povinnosti. Česká spořitelna vám pomůže situaci vyřešit bez dramatických kroků, jako je například smluvní pokuta.

Pojmy, se kterými se u hypotéky setkáte

Co je anuita?

Celková měsíční splátka úvěru. Obsahuje úrok i jistinu, jejichž poměr se ve splátce v průběhu splácení mění.

Co je fixace?

Fixace je doba, po kterou se úroková sazba – a tedy ani splátka vašeho úvěru – nebude měnit. Je možné si ji sjednat na 1, 2, 3, 4, 5, 10 nebo 15 let. Výše úrokových sazeb se u jednotlivých fixací liší. Záleží na vás, zda dáte přednost jistotě neměnné sazby na delší dobu či zda očekáváte pohyb úrokových sazeb na trhu a zvolíte fixaci kratší.

Co je jistina?

Jistina je částka, kterou si od banky půjčíte, tedy částka bez úroků.

Kdo je spoludlužník?

Spoludlužník je ten, kdo se podílí na splácení závazku. Dlužník a spoludlužník mají stejná práva i povinnosti.

Kdo je věřitel?

Věřitel je ten, kdo půjčuje peníze.

Co je úvěrový registr?

Úvěrový registr je databáze informací o platební disciplíně klientů bank, leasingových společností i nebankovních společností. Prostřednictvím registru mohou banky zjistit, zda v době, kdy žádáte o úvěr, nejste předluženi, a jak své závazky splácíte. Disciplinovaným klientům banka může poskytnout lepší podmínky. Klientům, kteří jsou příliš zadluženi a mají potíže se splácením, může naopak odmítnout úvěr poskytnout. Chrání tak klienta před dalším zadlužováním.

Co je list vlastnictví?

List vlastnictví, vedený v katastru nemovitostí, obsahuje údaje o nemovitosti (parcelní čísla pozemků, popisná či evidenční čísla budov), o jejích vlastnících a spoluvlastnících (jméno, rodné číslo, bydliště, velikost podílu resp. název, IČ a sídlo) a o zatížení nemovitosti (omezení převodu, zástavní právo, věcné břemeno, výkon rozhodnutí, konkurz apod.).

Co je plomba?

Plomba je poznámka na listu vlastnictví, že "nemovitost je dotčena změnou právních vztahů". Svědčí o tom, že "s nemovitostí se něco děje", je třeba zjistit podrobnosti a zvážit další kroky.

Co je zástavní právo?

Zástavní právo je právem banky k zastavované nemovitosti, které se zapisuje do katastru nemovitostí. Umožňuje věřiteli uspokojit  pohledávky z výnosu prodeje zastavené nemovitosti v případě, že hypotéka není řádně splácena a není možnost se s dlužníkem domluvit na jiném řešení. Nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být pojištěna před živelními riziky.  Je dobré zdůraznit, že zřízením zástavního práva k nemovitosti ve prospěch banky nejsou omezena vlastnická práva k nemovitosti. Má-li tedy banka nemovitost v zástavě, neznamená to, že by ji mohla užívat nebo jinak s nemovitostí disponovat. Vlastnické právo stále zůstává zástavci, který je povinen nemovitost udržovat tak, aby nedošlo ke snížení hodnoty nemovitosti.

Co jsou povinnosti?

Po čerpání hypotéky je potřeba podle smlouvy doložit v určitých lhůtách několik skutečností, zpravidla dokumentů osvědčujících nějakou skutečnost, která nastává po vyčerpání hypotéky, například sjednání pojištění nemovitosti nebo její vinkulace ve prospěch banky. Dodání veškerých dokumentů je nutné kvůli požadavkům České národní banky a kvůli snížení rizika pro banku.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 2.12.2016
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,070 + 0,07%
USD 25,535 - -0,02%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster