MOJE OBJEDNÁVKA

Košík je prázdný

Základní informace

Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomáhá klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou do zahraničí. Toto pojištění je nabízeno ve čtyřech základních variantách.

Srovnání jednotlivých variant

Úroveň A Úroveň A+ Úroveň B Úroveň B+
CENA 35 Kč
měsíčně
55 Kč
měsíčně
55 Kč
měsíčně
85 Kč
měsíčně
Léčebné výlohy 3 mil. Kč 3 mil. Kč 6 mil. Kč 6 mil. Kč
Úrazové pojištění smrt/trvalé následky 150/
350 tis. Kč
150/
350 tis. Kč
200/
400 tis. Kč
200/
400 tis. Kč
Pojištění zavazadel 10 tis. Kč 10 tis. Kč* 20 tis. Kč 20 tis. Kč*
Odpovědnost
za škodu na životě/majetku
1 mil/
0,5 mil Kč
1 mil/
0,5 mil Kč
2 mil/
1 mil Kč
2 mil/
1 mil Kč
Zpoždění zavazadel
o 6 a více hodin
X X 1500 Kč/hod
(max. 8 tis. Kč)
1500 Kč/hod
(max. 8 tis. Kč)
Zpoždění letu
o 6 a více hodin
X X 1500 Kč/hod
(max. 8 tis. Kč)
1500 Kč/hod
(max. 8 tis. Kč)

*limit pojistného plnění je stanoven pro všechny spolupojištěné osoby

Součástí Cestovního pojištění je

 • Pojištění léčebných výloh
  tj. nezbytné a přiměřené náklady na lékařské ošetření, léčení a léky v zahraničí
 • Úrazové pojištění
  na trvalé následky úrazu nebo na smrt v důsledku úrazu
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jiné osobě
  na zdraví, životě nebo věci (poškození, zničení nebo ztráta)
 • Pojištění zavazadel
  proti ztrátě a odcizení
 • Pojištění zpoždění letu (u úrovně B a B+)
  úhrada nezbytných nákladů vynaložených na stravu, úschovu zavazadel nebo ubytování v souvislosti se zpožděním odletu letadla nejméně o 6 hodin
 • Pojištění zpoždění zavazadel (u úrovně B a B+)
  úhrada nezbytných nákladů vynaložených na pořízení nezbytných náhradních věcí (např. hygienické potřeby) v souvislosti se zpožděním zavazadel o šest a více hodin
Pojištění k Osobnímu účtu může sjednat jak majitel účtu, tak disponující osoba, pokud jí k tomu dá souhlas majitel účtu.

Podmínky pro sjednání

 1. Jsem srozuměn/a a souhlasím s tím, že sjednané sjednání pojištění se řídí rámcovou smlouvou a všeobecnými pojistnými podmínkami Kooperativy, které jsou k dispozici na webových stránkách pojistníka (www.csas.cz v části dokumenty ke stažení nebo na http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/cestovni-pojisteni-k-osobnimu-uctu-cs/o-produktu-d00018913 v části dokumenty ke stažení).
 2. Souhlasím s tím, aby Banka předala mé osobní údaje (včetně rodného čísla) a čísla účtu pojistiteli.
 3. Souhlasím s platbou měsíčního poplatku za udržování pojištění dle výběru příslušného souboru pojištění.