800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

FLEXI životní pojištění

Pojištění, které poskytuje jistotu.

Flexi - přehled rizik

Pojištění života

Zajištění pro mé blízké, kteří jsou na mně finančně závislí a potřebují finanční polštář.

Invalidita a vážná onemocnění

Jednorázová náhrada pro pokrytí nákladů spojených s léčením a se změnou životní situace v případě invalidity nebo vážného onemocnění. Slouží také jako náhrada výpadku či snížení dlouhodobého příjmu.

Úrazové pojištění

Zajištění prostředků pro úhradu léčby úrazů a zmírnění trvalých následků, nebo změnu životní situace.

Pracovní neschopnost

Dorovnání příjmu při dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Pobyt v nemocnici

Příspěvek na úhradu nákladů za pobyt v nemocnici.

Pojištění dětí

Zajištění prostředků pro léčbu vašeho dítěte a pro vás, abyste se o dítě mohl/a při léčení starat.

Detailnější přehled jednotlivých rizik - výklad jednotlivých pojištění

Pojištění smrti z jakýchkoliv příčin a dožití

V případě úmrtí pojištěného poskytne pojišťovna předem stanovené osobě sjednanou pojistnou částku (nebo kapitálovou hodnotu, pokud je vyšší), přičemž toto plnění vyplatí mimo dědické řízení.

Je možné sjednat individuální konec rizika .

Při dožití se sjednaného konce pojištění vyplatí kapitálovou hodnotu platnou ke dni ukončení.

Pojištění smrti následkem úrazu

Pojišťovna poskytne předem stanovené osobě sjednanou pojistnou částku, pokud k úmrtí pojištěného dojde následkem úrazu.

V případě úmrtí při dopravní nehodě pojišťovna poskytne dvojnásobek sjednané pojistné částky pro pojištění smrti následkem úrazu, maximálně však 1 mil. Kč (Pokud bude pojistná částka do 1 mil. Kč včetně, vyplatí dvojnásobek. Pokud bude nad 1 mil. Kč, vyplatí sjednanou pojistnou částku + 1 mil. Kč.)

Pojištění trvalých následků úrazu

Pojišťovna plní již od 0,5% (např. ztráta zubu v důsledku úrazu) a/nebo 10% trvalého tělesného poškození (např. ztráta všech tří článků ukazováku na pravé ruce u praváka). Na jedné smlouvě můžete zvolit obě varianty současně. Díky progresivnímu plnění, které je součástí tohoto pojištění, se zvyšuje pojistná částka dle rozsahu tělesného poškození. Je možné zvolit desetinásobnou nebo čtyřnásobnou progresi.

Pojištění vážných nemocí a ůrazů

Pojistné plnění slouží především k úhradě nákladů spojených s léčbou, např. k úhradě zdravotních pomůcek, doplatků na léky, na pečovatelku nebo nadstandardní léčbu.

Sjednanou pojistnou částku poskytne pojišťovna v případě potvrzené lékařské diagnózy kteréhokoliv z následujících onemocnění nebo podstoupení některého z uvedených zákroků.

Základní varianta obsahuje pojištění 4 diagnóz: infarkt myokardu, rakovina (nádorová onemocnění), cévní mozková příhoda, totální ledvinové selhání.

Kompletní varianta zahrnuje 33 diagnóz, které jsou rozděleny do 6 skupin. U této varianty pojišťovna plní maximálně 3x ve stoprocentní výši za nesouvisející diagnózy.

Toto pojištění lze sjednat s konstantní a/nebo klesající pojistnou částkou (lineárně nebo anuitně), v rámci zvolené pojistné částky je potřeba vybrat variantu pojištění základní/kompletní, u obou variant pojistných částek je možné sjednat individuální konec pojistného rizika

K tomuto riziku lze sjednat také připojištění na novotvary in situ. Jedná se o ohraničený zhoubný nádor, který se dá z těla odstranit chirurgickou cestou.

Pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče

Toto pojištění lze sjednat pro všechny stupně invalidity na různé pojistné částky. Výhodou je rozšíření 3.stupně invalidity o pojištění dlouhodobé péče.

Pojistné plnění klientovi pomůže s finančními náklady na změnu životního stylu (např. bezbariérový přístup) a nahradí absolutní výpadek dlouhodobého příjmu. Pro výplatu celé sjednané pojistné částky stačí prvotní přiznání příslušného stupně invalidity nebo stupně závislosti v rámci dlouhodobé péče.

U tohoto pojištění je možné zvolit konstantní a/nebo klesající pojistnou částku (lineárně nebo anuitně), v rámci zvolené pojistné částky je nutné vybrat variantu pojištění úraz / úraz nebo nemoc, u obou variant pojistných částek je možné sjednat individuální konec pojistného rizika.

V případě, že úrazem při dopravní nehodě došlo k invaliditě 3. stupně nebo k přiznání příspěvku na péči z důvodu stupně závislosti II a vyššího, pojišťovna poskytne dvojnásobek sjednané pojistné částky pro invaliditu 3. stupně nebo dlouhodobou péči, maximálně však 1 mil. Kč (Pokud bude pojistná částka do 1 mil. Kč včetně, vyplatí dvojnásobek. Pokud bude nad 1 mil. Kč, vyplatí sjednanou pojistnou částku + 1 mil. Kč.)

Pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče s výplatou doživotní renty

Pojišťovna bude v dohodnutém období vyplácet sjednanou pojistnou částku v případě, že byl pojištěný uznán invalidním 3. stupně.

Pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Při úrazu, jehož doba léčení dosáhla alespoň 8 nebo alespoň 29 dní (dle sjednané varianty), vyplatí pojišťovna sjednané odškodné za každý kalendářní den léčení (tedy od prvního dne léčení). Nemusíte být v pracovní neschopnosti. Máte možnost zvolit variantu s progresivním plněním (od 85. dne léčení úrazu dvojnásobek plnění, od 183. dne trojnásobek plnění).

U pojistných částek od 550 Kč/den pojišťovna požaduje potvrzení o výši příjmu. Dle příjmu lze určit maximální výši denního odškodného.

Pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci

Pojišťovna vyplatí sjednanou pojistnou částku následně od 15., 29., 57. dne, případně od 1. dne (zde je podmínka trvání pracovní neschopnosti alespoň 64 dní) dle sjednané varianty (sjednaných variant) pojištění. Můžete sjednat i připojištění úrazu v pracovní neschopnosti.

U rizika je možné sjednat individuální konec pojistného rizika.

U pojistných částek od 700 Kč/den pojišťovna požaduje potvrzení o výši příjmu. Dle výše příjmu lze určit maximální výši pojistné částky

Pojištění hospitalizace

Pojišťovna vám vyplatí sjednanou pojistnou částku za každý započatý den hospitalizace, která trvá minimálně 24 hodin. Nemusíte být v pracovní neschopnosti. Je možné si zvolit pojištění hospitalizace z důvodu úrazu, zároveň je možné si zvolit pojištění hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci. Je možné nastavit odlišné pojistné částky u obou variant. Vztahuje se i na pobyt v rehabilitačním ústavu (poskytujeme plnění maximálně za 14 dní), pokud bezprostředně navazuje na hospitalizaci po vážné nemoci, operaci či úrazu. Plníme i za preventivní léčebné zákroky z důvodu genetických předpokladů rakoviny.

Pojištění doživotní kapitálové renty

Pojišťovna bude od 60 let věku pojištěného vyplácet v dohodnutém období sjednanou pojistnou částku. Rentu vyplácíme do konce života pojištěného, v průběhu výplaty rentu valorizujeme.

Pojištění zproštění od placení pojistného

Pojišťovna za pojištěného až do předem sjednaného konce uhradí  celkové pojistné v případě, že byl uznán invalidním 3. stupně nebo mu byl přiznán příspěvek na dlouhodobou péči.

Pojištění kapitálové hodnoty

V případě sjednání pojištění kapitálové hodnoty pojišťovna při smrti poslední pojištěné dospělé osoby vyplatí obmyšlené osobě (není-li uvedena, tak osobám dle zákona) kapitálovou hodnotu smlouvy, maximálně však ve výši 100 % základní pojistné částky pro případ smrti z jakýchkoliv příčin.

Předběžné krytí

Předběžné krytí dospělých se vztahuje na úrazová rizika sjednaná v nabídce s max. rozsahem:

 • Základní pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin, vč. doplňkového pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin, max. 300 000 Kč
 • Pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče, max. 300 000 Kč
 • Pojištění pro případ smrti následkem úrazu, max. 1 500 000 Kč
 • Pojištění pro případ smrti následkem úrazu při dopravní nehodě, max. 1 000 000 Kč
 • Pojištění trvalých následků úrazu, max. 1 500 000 Kč
 • Pojištění denního odškodného – úraz, max. 650 Kč/den
 • Pojištění hospitalizace, max. 650 Kč/den
 • Připojištění úrazu k pracovní neschopnosti, max. 650 Kč/den

Pojištění pro děti

Na jedné smlouvě může být pojištěno až pět dětí, a pro každé z nich může být sjednán rozdílný rozsah pojištění. Vybírat lze z těchto rizik:

Pojištění vážných nemocí a úrazů

Pojišťovna vyplatí sjednanou pojistnou částku v případě diagnózy onemocnění nebo podstoupení některého z těchto 30 zákroků. Maximální pojistná částka je 10 000 000 Kč. Pojištění platí pro 30 diagnóz onemocnění nebo podstoupení některého ze zákroků z těchto 6 skupin.

Úrazová složka pojištění pro děti

Nabídka pojištění je shodná s úrazovou složkou pojištění pro dospělého pojištěného u těchto rizik:

 • pojištění smrti následkem úrazu včetně smrti následkem úrazu při dopravní nehodě
 • pojištění trvalých následků úrazu
 • pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu s možností progresivního plnění
 • pojištění hospitalizace z důvodu úrazu či nemoci

Pojištění hospitalizace

Pojišťovna  vyplatí  sjednanou pojistnou částku za každý započatý den hospitalizace, která trvá minimálně 24 hodin. Pojišťovna uhradí dvojnásobné plnění od 15. dne hospitalizace za doprovod zákonného zástupce u dítěte do 7 let.

Plnění i za pobyt v rehabilitačním ústavu, pokud bezprostředně navazuje na hospitalizaci po vážné nemoci, operaci či úrazu.

Pojištění invalidity a dlouhodobé péče

V případě invalidity 3. stupně nebo dlouhodobé péče od stupně závislosti II a vyššího pojišťovna jednorázově vyplatí sjednanou pojistnou částku. Pokud dojde k úrazu při dopravní nehodě, vyplatí pojišťovna dvojnásobek pojistné částky, maximálně však 1 mil. Kč navíc.

Pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin

V případě úmrtí pojištěného dítěte pojišťovna vyplatí pojistnou částku platnou k datu úmrtí.

Pojištění ošetřování dítěte (úraz nebo nemoc)

Pojišťovna vám vyplatí pojistné plnění na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře o potřebě nepřetržitého ošetřování vašeho dítěte, a to následně od 29. dne ošetřování dítěte z důvodu úrazu nebo nemoci dítěte (maximálně můžete získat plnění za 365 dnů). Ošetřující osobou nemusí být zákonný zástupce. Hlídat může i babička nebo sousedka či paní na hlídání. Pokud je ošetřující osoba s dítětem nepřetržitě přítomna v nemocnici, pak pojišťovna vyplatí pojistné plnění i za hospitalizaci dítěte.

Předběžné krytí

Předběžné krytí je automaticky sjednáno na pojistnou dobu od třetího dne od podpisu nabídky do dne uvedeného jako počátek pojištění, max. na 29 dnů (den podpisu je prvním dnem).Vztahuje se pouze na pojistné smlouvy s počátkem pojištění stanoveným na 1. den následujícího měsíce po datu podpisu nabídky (neplatí pro pojistné smlouvy s tzv. odloženým počátkem pojištění)

Předběžné krytí dětí se vztahuje na rizika sjednaná v nabídce s max. rozsahem:

 • Pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin - 100 000 Kč
 • Pojištění trvalých následků úrazu, max. 1 500 000 Kč
 • Pojištění denního odškodného – úraz, max. 800 Kč/den
 • Pojištění denního odškodného - úraz s progresí, 300 Kč/den
 • Pojištění hospitalizace, max. 1 000 Kč/den

Kdy Vám pojištění pomůže

Úrazové pojištění

Žijete aktivním způsobem a máte obavy z úrazu při sportovních či jiných aktivitách?

FLEXI životní pojištění lze nastavit jako klasické úrazové pojištění, které vám nabídne:

 • pojištění smrti následkem úrazu
 • pojištění trvalých následků úrazu
 • pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu
 • pojištění hospitalizace
 • připojištění úrazu k pracovní neschopnosti

Zajištění sebe a rodiny

Jak zkombinovat pojištění, zároveň zhodnotit finanční prostředky, a to vše třeba i pro celou rodinu v rámci jedné smlouvy s možností průběžně pojištění upravovat podle aktuálních životních potřeb? FLEXI životní pojištění si nastavíte dle vlastních potřeb – vyberete si rizika, která chcete mít pojištěna, zvolíte, zda chcete zároveň investovat. Volitelné jsou také výše pojistných částek. To vše navíc můžete upravovat v čase. Snadno si tak nastavíte vyšší pojistné částky na dobu, kdy jsou vaše děti malé a plně závislé na vás.

Splácení úvěru

Nákupy na úvěr jsou v dnešní době naprosto samozřejmou věcí. Na úvěr můžete pořídit ledničku, dovolenou, auto, byt a spoustu dalších věcí. Nepříjemností však může být situace, kdy z nějakého důvodu nemůžete úvěr splácet. U FLEXI životního pojištění můžete pojistnou částku nastavit ve výši úvěru, v případě nepříznivých okolností (vážné onemocnění, invalidita apod.) pak úvěr z pojistného plnění snadno splatíte.

Zhodnocení financí

FLEXI životní pojištění umí nejenom krýt rizika, ale spolu s ním můžete také investovat. Nabízíme formu investice s garantovaným zhodnocením, či možnost investovat do investičních fondů či nebo pomocí připravených investičních strategií.

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster