800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Akcie – Druh cenného papíru stvrzující majetkový podíl v akciové společnosti. U akcií kótovaných na burze se hodnota (cena) akcie tvoří aktuální tržní nabídkou a poptávkou. Jelikož tato hodnota může rychle a snadno kolísat, považuje se za rizikovější investiční nástroj.

Asignace rodičům – Je zákonná možnost pracujícího dítěte mladšího 35 let věku odevzdat 1 % ze své mzdy přímo ve prospěch svých rodičů, z nichž alespoň jeden pobírá starobní důchod. Tato asignace nemá žádný vliv na celkové odvody, které se jí nezvyšují, takže de facto je odvádí stát se souhlasem plátce ve výši odpovídající mzdě plátce.

Autopilot spořící strategie – Jde o automatický mechanismus řízení investiční strategie klienta pro případ, že klient nemůže nebo nechce rozhodovat o zvolené investiční strategii sám. Cílem autopilota je u dynamičtější investiční strategie podle věku klienta postupně snižovat rizikovost portfolia pro zabezpečení výnosu.

Burza – Organizace, která organizuje obchod s investičními nástroji, jako jsou akcie, dluhopisy nebo komodity. V České republice realizuje trh s cennými papíry Burza cenných papírů Praha a RM-systém a dohlíží nad nimi Česká národní banka. Významnými světovými centry obchodu jsou burzy v New Yorku, Tokiju, Londýně, Paříži, Šang-haji nebo Hong-Kongu a elektronický americký burzovní systém NASDAQ.

Burzovní index – Udává souhrnný ekonomický vývoj dané burzy nebo určitého počtu nejúspěšnějších firem na burze. Sledování jeho vývoje umožňuje hodnotit celkový vývoj trhu nebo srovnávat vývoj s investiční strategií investora. Vývoj pražské burzy udává Index PX. Významnými světovými indexy jsou například Dow Jones, NASDAQ, FTSE, EURONEXT, Nikkei atd.

Cenné papíry – Obecné označení pro listiny, které zakládají nárok na určitá majetková práva nebo peněžní plnění. Některé z nich slouží jako investiční nástroje. Patří mezi ně například akcie, zatimní a podílové listy, dluhopisy, pokladniční poukázky, opční listy apod.

Depozitář – Správce finančních vkladů.

Diverzifikace – Rozložení rizik mezi více zdrojů, rozrůznění finanční strategie. V investování se diverzifikací rozumí investice do více titulů současně, protože z hlediska teorie pravděpodobnosti snižuje šanci, že bude investice prodělečná. V oblasti důchodového systému se diverzifikací rozumí rozložení zdrojů financování důchodu. Diverzifikace má zvýšit bezpečí občanů v případě, že by například stát snížil výrazně důchody. Osoba, která pobírala penzi od státu a současně například ze soukromého fondu by tak byla daleko méně zasažena, než osoba závislá výhradně na státním důchodu.

Dluhopisy (obligace) – Druh cenného papíru, který vyjadřuje povinnost vydavatele splatit vlastníkovi dluh a úrok (výnos). Úrok je obvykle předem znám (je stanoven nebo je dán tržní aktuální cenou), takže riziko je spojeno pouze s možností nesplacení úvěru, proto patří dluhopisy mezi méně rizikové investiční nástroje. Za málo rizikové se považují státní dluhopisy, které vydávají státy ke krytí rozpočtového schodku, a to proto, že stát nemůže zbankrotovat podobně jako například firma. Nejméně rizikovým druhem dluhopisu jsou pokladniční

Finanční derivát – Je druh složitějšího investičního instrumentu, který je odvozený od jiného aktiva, například cenného papíru, uzavřený mezi dvěma stranami daného aktiva. Jeho podstatou je zajištění proti riziku změny cen například komodit nebo změny kurzu v čase. Mezi finanční deriváty patří například futures, forwardy, opce, warranty a swapy. Princip investice do derivátu je odlišný, než při investici např. do akcie, protože jde o tzv. hru s nulovým součtem; tzn., že pokud někdo získá, druhý musí adekvátně ztratit. Jde tedy o rizikovou, ale vysoce výnosnou investici.

Hrubý domácí produkt – Je jeden z nejpoužívanějších ekonomických ukazatelů. Sleduje celkovou hodnotu statků a služeb vytvořených na určitém území v čase. Nejčastěji se používá meziroční růst HDP v procentech. Pokles HDP se označuje jako recese. K růstu HDP přispívá například kladná exportní bilance, rostoucí produkt zboží a služeb, rostoucí poptávka obyvatel, investice a vládní nákupy apod. HDP ale není ukazatelem skutečného růstu výkonu ekonomiky, ten vyjadřuje takzvaný potenciál HDP, který postihuje skutečný růst potenciálu produktivity práce, kapitálu, vědecko-technického pokroku apod.

Inflace – Je ekonomická veličina udávající míru znehodnocení oběživa v čase. Nejčastěji se používá meziroční míra inflace, která vyjadřuje, o kolik procent vzrostla během roku peněžní zásoba v zemi, resp. k jakému relativnímu zdražení spotřebního koše během roku došlo. Inflace je běžným jevem v tržní ekonomice a je způsobena množstvím vlivů, jako je zvyšování cen komodit (potravin, ropy apod.), výpadky produkce vlivem nehod a přírodních katastrof, vývojem měnového kurzu a úrokových sazeb apod. V České republice dosáhla inflace v loňském roce 1,9 %.

Komodita – Je takové zboží, jehož cena se neodvíjí od kvality, protože není mezi kvalitou jednotlivých zboží stejného druhu žádný významný rozdíl. Cena je proto dána téměř dokonale konkurenčním střetem nabídky a poptávky. Komodity obchodované na komoditní burze jsou rovněž svou povahou investičními nástroji. Jde například o ropu a zemní plyn, kovy (zlato, stříbro, měď, platina) a některé potraviny (obilí, káva, cukr, bavlna, kakao).

Likvidita – Je finanční termín udávající schopnost dlužníka splácet své momentální závazky. Zjednodušeně řečeno je dobrá likvidita ukazatelem, který o firmě nebo státu vypovídá schopnost okamžitě vyplácet finanční prostředky, protože je má dostupné a nikoli vázané v majetku nebo dlouhodobých cenných papírech. U investičních nástrojů likvidita udává, jak rychle lze v případě potřeby proměnit cenný papír na peníze.

Mezigenerační solidarita – Princip, na kterém je založen průběžný důchodový systém. Pracující odvádí ze své mzdy prostředky do společného fondu, ze kterého jsou současně vypláceny důchody. Pracující za to získává nárok, že až sám dosáhne nároku na důchod, bude mu rovněž vyplácen důchod ze společného fondu. Mladší generace je tak solidární se starší generací.

Odvody – Povinné měsíční platby odváděné ze mzdy, konkrétně jde o zálohovou daň z příjmů a sociální pojištění, které zahrnuje důchodové a nemocenské pojištění. Sazbu pojistného od roku 2013 upravuje důchodová reforma podle zapojení (25 % + 3 %) nebo nezapojení (28 %) do II. pilíře.

Opt-out – Termín obecně označující trvalou výjimku ze zákona. V případě důchodového systému se touto výjimkou rozumí trvalé zapojení účastníka do druhého pilíře, které vyvede část odvodů (3 p. b.) ze státního systému na individuální penzijní spoření.

Penzijní společnost – Je akciová společnost licencovaná Českou národní bankou k realizování důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření dle podmínek daných zvláštním předpisem. Penzijní společnosti vznikají od 1. 1. 2013 buďto transformací stávajících penzijních fondů nebo mohou být nově založeny. Majetek penzijních společností je oddělen od majetku klientů.

Podílové listy – Jde o majetkový cenný papír vyjadřující majetkový podíl na podílovém fondu bez účasti na rozhodování fondu. Podílový fond prodejem podílových listů získává kapitál, který investuje, část zisku si ponechává a dále se o něj dělí na základě jednotlivých podílů mezi podílníky.

Pokladniční poukázka – Je dluhový cenný papír, vztahující se ke krátkodobé výpůjčce např. mezi bankami navzájem, centrální bankou a komerčními bankami nebo státy a veřejnými institucemi k pokrytí momentálního náhlého nedostatku financí. Jsou velmi málo rizikové, ale dosahují současně velmi nízkého výnosu.

Průběžný systém – Metoda důchodového systému, který je založený na mezigenerační solidaritě. Poplatník při dosažení podmínek pro výplatu důchodu získává v případě starobní penze nárok na doživotní důchod. Tento nárok není dědičný ani převoditelný a výši nároku na důchod udává stát. Tento systém je výhodný svou vysokou stabilitou a bezpečností, jejíž podmínkou však je příznivý demografický vývoj. Pokud však v populaci ubývá pracujících, resp. přibývá důchodců, systém přestává být v rovnováze a stává se deficitním (ztrátovým). Malé deficity lze řešit zvyšováním odvodů a zvyšováním věku odchodu do důchodu. Při velkých deficitech přestává být průběžný systém udržitelný.

Riziko - Představuje pravděpodobnost nezdaru. Při vyšším riziku je pravděpodobnost nezdaru vyšší. Ve finančnictví je riziko hlavním cenotvorným faktorem výnosu/úroku. Investor zvažuje, zda je úrok dostatečně vysoký, aby vyvážil riziko ztráty investice. Čím vyšší je riziko, tím vyšší je také úrok (výnos).  Pokud je riziko převažuje očekávaný výnos, požaduje investor vyšší úrok nebo snížení ceny. Vztah k riziku je ryze subjektivní pojem – každý má jiný vztah k míře investičního rizika.

Státní dluhopis - Druh dluhového cenného papíru, který vyjadřuje povinnost státu splatit vlastníkovi dluhopisu jeho jistinu a úrok. Využívány jsou ke krytí schodku státního rozpočtu. Státní dluhopisy jsou nabízeny prostřednictvím finančních trhů, kde je jejich cena dána nabídkou a poptávkou, nebo jsou nabízeny přímo k prodeji občanům. Riziko nesplacení úvěru je obvykle nízké, proto patří státní dluhopisy k bezpečnějším investičním nástrojům s nižším výnosem. Stát totiž nemůže zbankrotovat podobně jako například firma, kdy nemusí být uspokojeny některé nároky věřitelů. Problémy se splácením dluhu se dají u státu obvykle předem očekávat a restrukturalizace dluhu (rozložení splátek nebo odpuštění části dluhu) je obvykle nejzazším krokem.

Volatilita – Ekonomická veličina ukazující míru kolísání hodnoty aktiv v čase. Více volatilní aktiva jsou typická tím, že během svého růstu nebo poklesu v čase došlo několikrát k velkým výkyvům růstu následovaných velkými výkyvy ztrát (a naopak). Volatilita je běžnou součástí vývoje hodnoty titulů, jejichž cena není pevná, jako jsou například akcie na burze nebo kurz volně plovoucí měny. Vyšší volatilita je spojena obvykle s vyšší rizikovostí.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster