800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Informace o postupech při poskytování služeb v navazující evidenci CDCP

Informace o postupech při poskytování služeb pro fyzické osoby v oblasti cenných papírů v rámci evidence navazující na evidence cenných papírů Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s.

Článek 1: Účel Informace o postupech při poskytování služeb
Článek 2: Definice pojmů
Článek 3: Rozsah vedeni Evidence
Článek 4: Cenové podmínky poskytování služeb
Článek 5: Zápis do Evidence
Článek 6: Zápis údajů o osobách vedených v Evidenci
Článek 7: Přidělení náhradních identifikačních čísel
Článek 8: Majetkový účet
Článek 9: Zřízení a zrušení majetkového účtu
Článek 10: Investiční účet
Článek 11: Výpisy z Evidence
Článek 12: Převod nezařazeného majetkového účtu do Evidence
Článek 13: Poplatky za vedení majetkového účtu a vedení účtu v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP)
Článek 14: Nákup a prodej investičních nástrojů
Článek 15: Převody investičních nástrojů
Článek 16: Přechody / dědictví investičních nástrojů
Článek 17: Darování investičních nástrojů do Nadačního fondu Centrálního depozitáře
Článek 18: Zápis / změna / zrušení / realizace smluvního zástavního práva
Článek 19: Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s cennými papíry
Článek 20: Výplata výnosů
Článek 21: Zaknihování listinných akcií
Článek 22: Změny v postupech při poskytování služeb
 

Článek 1: Účel Informace o postupech při poskytování služeb

 1. Tuto Informaci o postupech při poskytování služeb pro fyzické osoby v oblasti cenných papírů v rámci evidence navazující na evidence cenných papírů Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s. (dále jen „Informace“) vydává Česká spořitelna, a. s. (dále jen „Česká spořitelna")s cílem popsat pravidla využívání služeb v rámci evidence cenných papírů navazující na evidence Centrálního depozitáře.
 2. Tato Informace popisuje i některé další služby spojené s investičními nástroji nabízenými na Pobočkách České spořitelny, pokud souvisí se službami v Evidenci.

Článek 2: Definice pojmů

V této Informaci se rozumí:

a) Burzou Burza cenných papírů Praha, a. s., se sídlem Praha 1, Rybná 14, IČ 47115629 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1773;

b) Centrálním depozitářem společnost Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem Praha 1, Rybná 14, 1Č 25081489, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308;

c) Centrálou odpovědné pracoviště České spořitelny, které centrálně zpracovává pokyny klienta zadané na Pobočce

d) Centrálním registrem osob (CRO) registr osob klientů využívajících investiční služby vedený Českou spořitelnou;

e) cennými papíry se rozumí investiční nástroje vedené v evidencích Centrálního depozitáře.

f) Evidencí evidence cenných papírů vedená Českou spořitelnou jako navazující evidence k evidenci Centrálního depozitáře.

g) identifikátorem jedinečné identifikační číslo, kterým je u občana České republiky rodné číslo, u právnické osoby identifikační číslo, bylo-li přiděleno v České republice, a u osoby, které nebylo přiděleno rodné číslo nebo identifikační číslo v České republice, náhradní identifikační číslo přidělené ve smyslu článku 7;

h) investičním dotazníkem je soubor otázek, prostřednictvím kterého banka zjišťuje skutečnosti nezbytné k poskytování investičních služeb v souladu s potřebami klientů (test přiměřenosti nebo test vhodnosti)

i) investičními nástroji cenné papíry a další investiční nástroje vedené v Evidenci, popř. v evidencích Centrálního depozitáře (pokud je to relevantní, bude se v této Informaci užívat užší pojem cenné papíry);

j) investičním účtem zvláštní typ peněžního běžného účtu, který slouží pro skládání záloh při poskytování vybraných investičních služeb a k vypořádání obchodů s investičními nástroji.

k) ISIN identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (International Securities Identification Number);

l) komisionářskou smlouvou komisionářská smlouva o obstarání koupě a prodeje cenných papírů a jejich správě

m) majetkovým účtem majetkový účet investičních nástrojů vlastníka cenných papírů a investičních nástrojů vedený Českou spořitelnou v její Evidenci (MUIN);

n) majitelem majetkového účtu osoba, na jejíž jméno je veden MUIN v Evidenci; 

o) nezařazeným majetkovým účtem majetkový účet vedený v evidenci Centrálního depozitáře obsahující cenné papíry nezařazené pod žádného účastníka centrálního depozitáře 

p) NID náhradní identifikační číslo přidělené v souladu s článkem 7;

g) Obchodními podmínkami pro poskytování investičních služeb Obchodní podmínky České spořitelny, a. s. pro poskytování investičních služeb uvedené na internetové adrese www.csas.cz

r) oprávněnou osobou osoba oprávněná k podání příkazu k zápisu do Evidence;

s) Pobočkou pobočka České spořitelny, oprávněná k poskytování příslušné služby. Seznam těchto Poboček je zveřejněn na internetových stránkách www.csas.cz [nové okno].

t) PPN pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem (§ 97 ZPKT);

u) Převodem změna vlastníka investičního nástroje na základě smlouvy, například mezi dvěma majetkovými účty.

v) Přechodem převedení investičních nástrojů z majetkového účtu na základě jiné právní skutečnosti, například v případě dědictví.

w) Ceníkem ceník České spořitelny vyvěšený na internetových stránkách banky na adrese www.csas.cz

x) Všeobecnými obchodními podmínkami jsou Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. uvedené na internetové adrese České spořitelny www.csas.cz

y) ZPKT zákon č. 256/20004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

z) Zástavce je vlastník investičních nástrojů, zpravidla samotný dlužník, který přenechává cenné papíry do zástavy zástavnímu věřiteli. Zástavce je tedy osoba, která dává cenné papíry do zástavy.

aa) Zástavní věřitel je osoba, jejíž pohledávka je zajištěna zástavním právem k zastaveným cenným papírům.

Článek 3: Rozsah vedeni Evidence

 1. Česká spořitelna v souladu s Obchodními podmínkami pro poskytování investičních služeb, ZPKT a touto Informací vede investiční nástroje v Evidenci na účtech vlastníků a vykonává další činnosti související s vedením Evidence.
 2. Evidence se vede v elektronické podobě.

Článek 4: Cenové podmínky poskytování služeb

 1. Úplatu za jednotlivé úkony činěné Českou spořitelnou  v souvislosti s vedením Evidence stanoví Ceník.

Článek 5: Zápis do Evidence

(1) Zápisem do Evidence se rozumí jakýkoliv zápis údajů do Evidence, zejména při:

 • zřízení nebo zrušení majetkového účtu
 • změně údajů o osobě majitele majetkového účtu
 • nákupu a prodeji investičního nástroje vedeného v Evidenci
 • převodu (vč. darování) či přechodu investičního nástroje
 • darování investičního nástroje
 • zřízení, změně nebo zániku zástavního práva k investičnímu nástroji
 • zápisu nebo zrušení PPN k investičnímu nástroji

(2) Příkaz k zápisu do Evidence mohou v rozsahu a za podmínek stanovených ZPKT podávat pouze tyto oprávněné osoby:

 • majitel majetkového účtu nebo jeho zákonný zástupce
 • Česká spořitelna
 • osoby vyjmenované v § 97 odst. 1 písm. b) a e) ZPKT
 • provozovatel vypořádacího systému
 • jiné osoby, pokud tak stanoví právní předpis

(3) Osoby uvedené v odstavci 2 podávají příkaz k zápisu do Evidence svým jménem na Pobočce

(4) Osoby podávají jen ty příkazy k zápisu do Evidence, ke kterým je opravňuje smlouva uzavřená mezi Českou spořitelnou a majitelem majetkového účtu, tato Informace, případně obecně závazný právní předpis;

(5) Česká spořitelna provádí zápisy do Evidence tak, aby údaje zapsané v Evidenci odpovídaly skutečnému stavu.

Článek 6: Zápis údajů o osobách vedených v Evidenci

 1. Každá osoba je v Evidenci vedena pod příslušným identifikátorem.
 2. O osobách se evidují následující identifikační údaje:
  • u fyzických osob jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, identifikátor, případně korespondenční adresa,  je-li odlišná od bydliště, e-mailovou adresu majitele účtu a kontaktní telefonní číslo
  • u právnických osob obchodní firma nebo název, sídlo, identifikátor, případně korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla
 3. V příkazu ke změně údajů v Evidenci se uvede identifikátor osoby a aktuální identifikační údaje podle odstavce 2 tohoto článku.
 4. Dojde-li ke změně identifikátoru osoby, Česká spořitelna provede změnu na základě příkazu majitele majetkového účtu.

Článek 7: Přidělení náhradních identifikačních čísel

 1. Je-li České spořitelně podán příkaz k zápisu fyzické osoby, která není občanem ČR a nemá v ČR přiděleno rodné číslo nebo k zápisu právnické osoby, které nebylo v ČR přiděleno identifikační číslo (IČ) ve smyslu obecně závazných právních předpisů, zprostředkuje Česká spořitelna této osobě na její žádost přidělení NID v Centrálním depozitáři.
 2. Žádost podle odstavce (l) obsahuje:
  • u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, případně korespondenční adresu, je-li odlišná od bydliště
  • u právnické osoby obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikátor, případně korespondenční adresuje-li odlišná od sídla
 3. Česká spořitelna zprostředkuje přidělení NID i osobě, u níž se vyskytla duplicita rodného čísla nebo identifikačního čísla.
 4. Česká spořitelna neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku uvedení nesprávných, nepravdivých nebo neúplných údajů v žádosti o přidělení NID.

Článek 8: Majetkový účet

 1. Česká spořitelna eviduje investiční nástroje pouze na majetkových účtech
 2. Majetkový účet zřídí Česká spořitelna na základě smlouvy o vedení majetkového účtu
 3. Na majetkovém účtu jsou evidovány následující údaje
 4. číslo účtu
 5. identifikátor majitele účtu a údaje o něm dle článku 6 odst. 2 nebo článku 7 odst. 3
 6. počet kusů, případně jmenovitá hodnota investičních nástrojů  podle jednotlivých emisí
 7. údaj o PPN
 8. údaj o tom, zda je investiční nástroj předmětem zástavního práva a údaje o osobě, která je zástavním věřitelem

Článek 9: Zřízení a zrušení majetkového účtu

 1. O zřízení a vedení majetkového účtu uzavírá Česká spořitelna s majitelem majetkového účtu příslušnou smlouvu.
 2. Ve smlouvě dle odstavce 1 uvede Česká spořitelna identifikátor osoby,  pro kterou má být majetkový účet zřízen.
 3. Majetkový účet je zřízen přidělením čísla účtu.
 4. Majitel majetkového účtu  může mít v Evidenci zřízen jeden nebo více majetkových účtů.
 5. Majetkový účet zůstává v Evidenci i v případě, kdy na něm nejsou vedeny žádné investiční nástroje.
 6. Česká spořitelna zruší majetkový účet výpovědí smlouvy o jeho vedení, pokud o to majitel majetkového účtu prostřednictvím Pobočky zažádá.  Výpověď nabude účinnosti ve chvíli, kdy na žádném majetkovém účtu Klienta vedeném dle této Smlouvy nebudou evidovány žádné investiční nástroje.

Článek 10: Investiční účet

 1. Investiční účet je zvláštní typ peněžního běžného účtu, který je nutný pro poskytování vybraných investičních služeb. Na tento účet lze převádět peněžní prostředky k investování, skládat zálohy k nákupu investičních nástrojů a připisovat na něj výplaty výnosů.
 2. Investiční účet lze zřizovat ve stanovených měnách.
 3. Některé transakce a operace lze provádět pouze přes investiční účet. Při nákupu cenných papírů na Pobočce prostřednictvím Burzy a při vypořádání dědictví cenných papírů slouží investiční účet ke složení zálohy.
 4. Zřízení a vedení investičního účtu je zdarma.
 5. Prostředky na investičním účtu se úročí podle Oznámení České spořitelny o úrokových sazbách.

Článek 11: Výpisy z Evidence

 1. Česká spořitelna vyhotovuje výpis z portfolia klienta, který obsahuje informace o investičních nástrojích na jeho majetkových účtech a zasílá ho poštou nebo elektronicky podle dohodnutých podmínek.
 2. Česká spořitelna vydá oprávněné osobě na základě pokynu podaného na Pobočce výpis z Evidence.
 3. Výpis z Evidence obsahuje kromě údajů o osobě, pro kterou je veden, následující údaje:

a) údaj o České spořitelně jako osobě vedoucí Evidenci

b) údaje o majetkovém účtu

c) počet investičních nástrojů podle jednotlivých druhů emisí, včetně ISIN

d) údaj o tom, zda je investiční nástroj předmětem zástavního práva

e) údaj o zřízení PPN

f) den, ke kterému je výpis vyhotoven

g) den, kdy je výpis vyhotoven

4. Výpis z Evidence navíc obsahuje

h) v případě, že je investiční nástroj předmětem zástavního práva i údaje o osobě, která je zástavním věřitelem

i) v případě, že s investičním nástrojem je spojeno PPN i údaje o osobě, z jejíhož příkazu bylo PPN zapsáno, a o době, na kterou je nakládání s dluhopisem pozastaveno

Článek 12: Převod nezařazeného majetkového účtu do Evidence

 1. Česká spořitelna umožní převod cenných papírů na nezařazeném účtu do Evidence pouze tehdy, jestliže majitel účtu převádí všechny cenné papíry na účtu vedené.
 2. Cenné papíry vedené na nezařazeném účtu lze zjistit ještě před jejich převodem do Evidence na základě výpisu z evidencí Centrálního depozitáře pořízením opisu zůstatků na nezařazeném majetkovém účtu.
 3. Výpis z evidencí dle odst. 2 tohoto článku zprostředkuje Pobočka pro klienty, kteří jsou vedeni v Centrálním registru osob. Výpis je k dispozici následující pracovní den od 10 hodin na Pobočce.  
 4. Cenné papíry se převádějí z nezařazeného účtu do Evidence na základě pokynu k převodu.
 5. Od 1.7.2012 zavedl Centrální depozitář novou službu. Klient může z nezařazeného účtu převést libovolný počet jednotlivého cenného papíru a to buď na svůj zařazený účet nebo na zařazený účet jiného klienta. Tuto službu Česká spořitelna momentálně nenabízí. Po nezbytných úpravách v systému DON se služba zprovozní.

Článek 13: Poplatky za vedení majetkového účtu a vedení účtu v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP)

 1. Za vedení cenných papírů v Evidenci účtuje Česká spořitelna poplatek. Poplatek je odvozen z denního stavu majetku v souladu s Ceníkem.
 2. Poplatek za jeden den se vypočítá jako součin aktuální sazby p. a. přepočtené na jeden den a denního stavu majetku na majetkovém účtu v příslušné skupině investičních nástrojů.
 3. Poplatek za období se vypočítá jako součet poplatků za jednotlivé dny tohoto období.
 4. Poplatky se účtují na konci každého čtvrtletí.
 5. V případě, kdy má majitel majetkového účtu investiční nástroje vedené v evidenci Centrálního depozitáře mimo Evidenci, účtují se mu poplatky odvozené od poplatků účtovaných Centrálním depozitářem v souladu s Ceníkem.
 6. Primárně se poplatky strhávají z investičního účtu. V případě, kdy majitel majetkového účtu nemá investiční účet nebo na investičním účtu není dostatek prostředků, Česká spořitelna strhne poplatek z jiného účtu v souladu s článkem 4 Všeobecných obchodních podmínek. Nemá-li majitel majetkového účtu v České spořitelně žádný peněžní účet, nemůže Česká spořitelna službu vedení majetkového účtu v Evidenci poskytovat.
 7. Výše poplatku je odvozena od objemu majetku na majetkovém účtu klienta v navazující evidenci České spořitelny (ČS) nebo na majetkovém účtu zařazeném pod ČS vedeném v evidenci CDCP.
  Konkrétní výše poplatku je uvedena na výpise, který bude vyhotoven následující obchodní den po provedení obchodního pokynu. Pokud odeslání informace závisí na potvrzení třetí osoby, bude výpis vyhotoven následující obchodní den po doručení potvrzení.
  U každého poplatku je také uvedena informace o jeho uhrazení. V případě, že klient neměl dostatek prostředků na investičním účtu nebo vůbec investiční účet nemá, bude uveden příznak "čeká na úhradu". Pokud klient žádný obchodní pokyn neprovede, o zaplacené výši poplatků bude informován výpisem z investičního příp. jiného účtu u ČS.
  Poplatek za vedení účtu CDCP je inkasován z investičního účtu nebo v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami ČS (z jiného peněžního účtu klienta vedeného v ČS).
 8. Od 1.7.2012 zavedl Centrální depozitář poplatek za vedení cenných papírů pro majitele nezařazených účtů.

Článek 14: Nákup a prodej investičních nástrojů

 1. Česká spořitelna přijímá na vybraných Pobočkách pokyny k nákupu a prodeji cenných papírů obchodovaných na Burze a na dalších burzách v Evropě, Spojených státech a v Japonsku.
 2. Přijímání pokynů k nákupu a prodeji je podmíněno uzavřením komisionářské smlouvy. Klienti, kteří obchodují s investičními nástroji v Evidenci, musí mít založený majetkový účet a vyplněný investiční dotazník.
 3. Česká spořitelna obstarává nákup a prodej cenných papírů v Evidenci pouze u titulů vedených v systémech AOS (KOBOS a FIXING) a SPAD Burzy.
 4. Pro nákup a prodej cenných papírů lze využít limitní pokyny, stop limity nebo pokyny market.
 5. Objednávku k nákupu nebo prodeji cenných papírů lze zrušit před jejím úplným uspokojením..
 6. Vypořádání pokynů je možné pouze prostřednictvím investičního účtu v České spořitelně. Pokyn k nákupu cenných papírů lze uskutečnit pouze za předpokladu složení stanovené zálohy.
 7. Cenné papíry nakoupené na zahraničních burzách podléhají samostatným poplatkům

Článek 15: Převody investičních nástrojů

 1. Česká spořitelna zapíše převod investičního nástroje v Evidenci na základě příkazu k zápisu převodu.
 2. Příkaz k zápisu převodu je oprávněn podat vlastník investičního nástroje nebo jeho nabyvatel prostřednictvím Pobočky. Česká spořitelna neprovádí peněžní vypořádání převodu investičního nástroje.
 3. Příkaz k převodu musí obsahovat:
  • číslo majetkového účtu převodce a číslo majetkového účtu nabyvatele
  • identifikátor majitelů majetkových účtů (převodce a nabyvatele)
  • ISIN, případně jiný identifikátor emise
  • počet kusů investičních nástrojů, případně jmenovitou hodnotu, které jsou předmětem převodu
 4. Příkazy převodů cenných papírů v Evidenci nebo v evidencích Centrálního depozitáře, které zprostředkuje Česká spořitelna, se liší podle druhu evidence, cenného papíru, směru a ceny převodu.
 5. Česká spořitelna zprostředkuje následující druhy převodů:
  • převody v rámci Evidence České spořitelny
  • převody na účtech zařazených pod Českou spořitelnu v rámci evidencí Centrálního depozitáře
  • převody cenných papírů kótovaných na regulovaném trhu mezi účty v Evidenci a v evidencích Centrálního depozitáře
  • převody cenných papírů nekótovaných na regulovaném trhu mezi účty v Evidenci a v evidencích Centrálního depozitáře
  • převody z účtu vedeného Českou spořitelnou na účet mimo Českou spořitelnu
  • převody z nezařazeného účtu v evidencích Centrálního depozitáře na majetkový účet v navazující evidenci

Článek 16: Přechody / dědictví investičních nástrojů

 1. Česká spořitelna zprostředkuje vypořádání přechodů a dědictví investičních nástrojů v Evidenci za základě Žádosti.
 2. Žádost k zápisu přechodu investičních nástrojů (dále také „Žádost“) v Evidenci podává zpravidla dědic, nebo státní orgán, případně osoba k podání takového příkazu oprávněná zvláštním právním předpisem.
 3. Dědic/ dědicové podávají Žádost k zápisu přechodu investičních nástrojů spolu se soudním rozhodnutím nebo rozhodnutím notáře o vypořádání dědictví na Pobočce.
 4. V případě přechodu cenných papírů na základě dědického řízení na více nabyvatelů Česká spořitelna zprostředkuje rozdělení investičních nástrojů mezi jednotlivé dědice v odpovídajícím poměru.
 5. Žádost k přechodu podává každý nabyvatel sám za sebe na samostatné Žádosti. Žádost může obsahovat investiční nástroje vedené i v dalších (samostatných) evidencích vedených Českou spořitelnou.
 6. Předpokladem přechodu na majetkový účet nabyvatele je zřízení jeho majetkového účtu v Evidenci.
 7. Nabyvatel cenných papírů může Žádost k přechodu realizovat pouze v případě, kdy zůstavitel měl vedené cenné papíry v Evidenci.
 8. V případě, že zůstavitel měl investiční nástroje vedené v evidencích Centrálního depozitáře a svůj majetkový účet měl zařazený u jiného účastníka Centrálního depozitáře, Česká spořitelna může nabyvateli zprostředkovat pouze zjištění jména tohoto jiného účastníka. Česká spořitelna však nemůže zprostředkovat přechod těchto investičních nástrojů na majetkový účet nabyvatele.
 9. Žádost k přechodu musí obsahovat:
  • identifikátor nebo datum narození osoby, na jejímž majetkovém účtu je investiční nástroj evidován
  • číslo majetkového účtu zůstavitele
  • jméno a příjmení nebo název osoby, na jejímž majetkovém účtuje investiční nástroj evidován
  • číslo majetkového účtu nabyvatele
 10. Nabyvatel předá České spořitelně originál dokumentace, především rozhodnutí soudu na Pobočce.
 11. Příkaz k přechodu obsahuje zejména:
  • číslo účtu vlastníka i nabyvatele
  • identifikátor majitele majetkového účtu (vlastníka i nabyvatele)
  • identifikační číslo státního orgánu, pokud příkaz podává státní orgán
  • ISIN, případně jiný identifikátor emise
  • počet kusů investičních nástrojů (cenných papírů), případně jejich jmenovitou hodnotu
  • den přechodu investičních nástrojů
  • právní důvod přechodu
 12. Žádost a Příkaz k přechodu přijímá Pobočka. V případech neúplné dokumentace Česká spořitelna žadatele osloví na základě kontaktních údajů uvedených na Žádosti.
 13. Každá Žádost podléhá stejnému poplatku bez ohledu na počet a druh investičních nástrojů určených k přechodu.
 14. Příkaz k přechodu je zpoplatněn v závislosti na počtu převáděných ISIN podle Ceníku. K zajištění poplatku skládá žadatel zálohu na investičním účtu v souladu s Ceníkem.

Článek 17: Darování investičních nástrojů do Nadačního fondu Centrálního depozitáře

 1. Česká spořitelna zprostředkuje darování investičních nástrojů v Evidenci za základě Darovací smlouvy. Administrativní úkony spojené s darováním podléhají poplatku
 2. Česká spořitelna umožní darování i v případě investičních nástrojů vedených na nezařazeném majetkovém účtu. V takovém případě musí vlastník investičního nástroje nejprve zažádat o opis zůstatků na nezařazeném majetkovém účtu v evidenci Centrálního depozitáře.
 3. O zprostředkování služby je oprávněn požádat vlastník investičního nástroje na formuláři Darovací smlouvy, který obdrží na Pobočce. Tuto smlouvu podepisuje rovněž vlastník.
 4. Pobočka převezme tři podepsané výtisky Darovací smlouvy a zprostředkuje její podpis Centrálním depozitářem. Poté vydá žadateli na Pobočce jeden podepsaný výtisk této smlouvy.

Článek 18: Zápis / změna / zrušení / realizace smluvního zástavního práva

 1. Česká spořitelna zřídí smluvní zástavní právo k investičním nástrojům v Evidenci na základě žádosti.
 2. Žádost k zápisu/ změně/ zrušení nebo o realizaci smluvního zástavního práva (zřízení zástavy) podává zástavní věřitel, dlužník nebo zástavce (oprávněná osoba) prostřednictvím Pobočky
 3. Smluvní zástavní právo k cenným papírům vzniká zápisem tohoto zástavního práva na majetkovém účtu. Zástavní právo lze zapsat, pokud na cenných papírech není zapsáno PPN. Smluvní zástavní právo k cenným papírům lze zapsat i vícenásobně.
 4. Pobočka přejímá od žadatele žádost, příkaz a příslušné dokumenty a provede výběr poplatků.
 5. Zřízení zástavy se může vztahovat k těmto cenným papírům vedeným v Evidenci:
  • akcie obchodované na Burze (pozn. pod tímto písm. a) jsou zahrnuty jak tuzemské, tak zahraniční akcie)
  • akcie obchodované v RM systému
  • neobchodovatelné a neobchodované akcie včetně akcií z kuponové privatizace
 6. Nejsou-li předmětné cenné papíry vedeny v Evidenci, je podmínkou k přijetí žádosti předchozí zařazení těchto cenných papírů pod Českou spořitelnu.  Jinak nemůže Česká spořitelna jako účastník Centrálního depozitáře žádost přijmout a musí klienta odkázat na jiného účastníka.
 7. Pobočka vytiskne pro oprávněnou osobu formulář příkazu ke zřízení zástavy.
 8. Spolu s žádostí a příkazem předloží oprávněná osoby Pobočce prvopis nebo úředně ověřenou kopii zástavní smlouvy, případně další dokumenty opravňující ji k podání žádosti o zřízení zástavy.
 9. Příkaz podle odst. 7 tohoto článku musí obsahovat následující údaje:
  • číslo majetkového účtu, na kterém mají být cenné papíry zastaveny
  • identifikátor majitele účtu
  • ISIN, případně jiný identifikátor emise
  • počet investičních nástrojů, případně jmenovitou hodnotu, které mají být zastaveny
  • identifikátor zástavního věřitele
  • výši jistiny pohledávky, pro kterou bylo zástavní právo zřízeno, a dobu její splatnosti, jestliže je známá, nebo druh pohledávek, pro něž bylo zástavní právo zřízeno
  • maximální částku, do které může být zástavní věřitel uspokojen, a
  • dobu, po kterou mohou pohledávky, jež mají být zástavním právem zajištěny, vznikat
  • nepovinným údajem je identifikátor dlužníka, je-li odlišný od zástavce
 10. Česká spořitelna přidělí zástavnímu právu registrační číslo. Nadále používá přidělené registrační číslo zástavního práva pro všechny příkazy, které se daného zástavního práva týkají.
 11. Pokud budou při kontrole přijatých dokladů shledány nedostatky, Centrála zajistí komunikaci s oprávněnou osobou již přímo mimo Pobočku. Pobočka může být využita jako kontaktní místo pro předání dodatečných dokumentů.
 12. Údaje týkající se smluvního zástavního práva lze v Evidenci měnit na základě příkazu podaného oprávněnou osobou na Pobočce. K požadavku na změnu předloží tyto osoby doklad prokazující oprávnění provést požadovanou změnu.
 13. Příkaz ke změně zápisu zástavního práva obsahuje registrační číslo a údaje, které jsou uvedeny v této Informaci ve vztahu k zápisu zástavního práva.
 14. Příkaz k zápisu zániku smluvního zástavního práva obsahuje:
  • registrační číslo zástavního práva
  • identifikátor zástavce
  • identifikátor zástavního věřitele

Článek 19: Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s cennými papíry

 1. Česká spořitelna umožní zápis PPN k cenným papírům v Evidenci. Oprávněná osoba podává příkaz k zápisu PPN prostřednictvím Pobočky.
 2. Příkaz k zápisu PPN do evidence mohou dát osoby uvedené v § 97 odst. 1 písm. b) a e) ZPKT. Osoba podle § 97 odst. I písm. e)
 3. Příkaz k zápisu PPN obsahuje:
  • číslo účtu
  • identifikátor majitele účtu
  • identifikační číslo příkazce
  • datum, od kterého má být PPN zapsáno
  • datum ukončení PPN
  • ISIN, případně jiný identifikátor emise
  • počet kusů investičních nástrojů, případně jmenovitou hodnotu, ke kterým má být PPN zapsáno
 4. Příkaz k zápisu PPN se musí vztahovat na blíže specifikované cenné papíry na konkrétním majetkovém účtu. Není-li v příkazu vyplněn ISIN, provede Česká spořitelna zápis PPN na všechny investiční nástroje evidované na daném účtu. Není-li v příkazu vyplněn počet kusů nebo jmenovitá hodnota investičního nástroje, provede Česká spořitelna zápis PPN na všechny cenné papíry daného ISIN.
 5. Není-li v příkazu uvedeno datum,. od kterého má být PPN zapsáno, má se za to, že zápis má být proveden bez zbytečného odkladu.
 6. Česká spořitelna zruší zápis PPN:
  • jestliže uplynula doba, na kterou bylo nakládání s investičním nástrojem pozastaveno
  • z příkazu osoby, která dala příkaz k zápisu PPN
  • z příkazu osoby, která prokáže oprávnění zápis PPN zrušit

Příkaz ke zrušení PPN lze podat pouze prostřednictvím Pobočky.

7. Příkaz ke zrušení zápisu PPN musí obsahovat údaje uvedené při zápisu s výjimkou údaje o datu, od kterého má být PPN zapsáno.

Článek 20: Výplata výnosů

 1. Česká spořitelna zprostředkuje držitelům cenných papírů vedených v Evidenci výplaty výnosů prostřednictvím účtu 130374-37105156/0800 (Účet pro výplaty). Číslo tohoto účtu je přiřazené každému držiteli cenných papírů vedených v Evidenci a je prostřednictvím dotazu v CDCP dostupné všem emitentům.
 2. Prostředky pro výplatu zaslané na Účet pro výplaty převede Česká spořitelna podle identifikace výplaty z CDCP na investiční účty držitelů cenných papírů, kterým výnosy přísluší.

Článek 21: Zaknihování listinných akcií

 1. Česká spořitelna spolupracuje s CDCP a emitenty při zaknihování listinných akcií a umožňuje vedení zaknihovaných akcií na majetkových účtech svých klientů v Evidenci.
 2. K vedení evidence zaknihovaných akcií je nezbytné, aby si akcionář zřídil na pobočce České spořitelny majetkový účet. K vedení evidence lze využít existující majetkový účet, na kterém již jsou vedeny nějaké investiční nástroje. Je praktické zkontrolovat v registru osob e-mailovou adresu, na kterou pak budou zasílány výpisy z majetkového účtu.
 3. K vedení evidence je nezbytné i otevření běžného peněžního investičního účtu. Tento účet se použije na úhradu poplatků za vedení evidence a na výplatu výnosů. Lze použít již existující investiční peněžní účet.
 4. Po založení majetkového a peněžního investičního účtu nahlásí akcionář emitentovi zaknihovaných akcií, že povede evidenci svých akcií v České spořitelně. K tomu nahlásí emitentovi tyto identifikační údaje České spořitelny v CDCP:
  a.    Identifikátor České spořitelny: 0045244782
  b.    Kód evidence: 913
  c.    Číslo majetkového účtu zákazníků: 808000600714
  d.    Typ účtu: 31 
 5. K připsání zaknihovaných akcií na majetkový účet akcionáře dojde poté, kdy CDCP připíše podle pokynů emitenta zaknihované akcie na majetkový účet zákazníků České spořitelny. Česká spořitelna provede kontrolu údajů, ověří existenci majetkového účtu a připíše na něj zaknihované akcie. Sporné případy řeší Česká spořitelna s emitentem nebo CDCP.  K takové situaci může dojít například tehdy, pokud akcionář nemá založený majetkový účet v České spořitelně nebo neodpovídá jeho rodné číslo.
 6. O připsání akcií na majetkový účet je akcionář informován výpisem s informací o provedené transakci.
 7. Cena za vedení evidence se řídí platným Ceníkem České spořitelny. V případě neobchodovaných akcií se cena za vedení evidence počítá z jmenovité (nominální) hodnoty akcií.


Článek 22: Změny v postupech při poskytování služeb

 1. Česká spořitelna si vyhrazuje právo měnit postupy při poskytování služeb v Evidenci. Informace o těchto postupech jsou uveřejněny na internetových stránkách www.csas.cz.
 2. Postupy uvedené v této informaci nabývají účinnosti dne 10.8.2011


Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 26.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,030 - -0,04%
USD 21,902 + 0,74%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster