800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance
UPOZORNĚNÍ - DŮLEŽITÉ
DOPORUČENÁ NABÍDKA SMĚNY AKCIÍ
pro
New World Resources N.V. ("Existující NWR")

od

New World Resources Plc ("Nová NWR")

TATO ČÁST INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBSAHUJE OZNÁMENÍ, DOKUMENTY A INFORMACE ("INFORMACE") UVEŘEJNĚNÉ NOVOU NWR NEBO EXISTUJÍCÍ NWR, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K NABÍDCE PODLE ZÁKONÍKU VELKÉ BRITÁNIE NABÍDKÁCH PŘEVZETÍ A FÚZÍCH (THE CITY CODE ON TAKEOVERS AND MERGERS, DÁLE JEN "ZÁKONÍK"). TYTO INFORMACE JSOU ZPŘÍSTUPNĚNY V DOBRÉ VÍŘE A POUZE ZA ÚČELEM INFORMOVAT, PŘÍSTUP K NÍM PODLÉHÁ NÍŽE UVEDENÝM PODMÍNKÁM.

TATO NABÍDKA NEMŮŽE BÝT PLATNĚ AKCEPTOVÁNA AKCIONÁŘI EXISTUJÍCÍ NWR NEBO JINÝMI OSOBAMI PROSTŘEDNICTVÍM STAŽENÍ KOPIE DOKUMENTŮ K TÉTO NABÍDCE Z TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNKY.

Přístup k Nabídce

Prosíme, abyste toto upozornění četli pozorně – vztahuje se na všechny osoby, kteří vidí tuto část internetových stránek, a v závislosti na tom, kdo jste a kde žijete, může ovlivnit vaše práva. Toto upozornění a informace zde obsažené mohou být čas od času změněny nebo aktualizovány, a proto je třeba je číst pozorně pokaždé, když navštívíte tuto část internetových stránek.

Zahraniční osoby

Informace zde uvedené nejsou určeny k přímé či nepřímé publikaci nebo distribuci do jakékoli jurisdikce nebo v jejím rámci, kde by tím mohlo dojít k porušení právních předpisů této jurisdikce ("Zakázaná jurisdikce") a přístup k této Nabídce může být pro akcionáře, kteří nejsou občany Velké Británie, České republiky nebo Polska, ovlivněn právními předpisy příslušných jurisdikcí. Osoby, které nejsou občany Velké Británie, České republiky nebo Polska by se měly samy informovat a sledovat jakékoliv aplikovatelné zákonné požadavky.

Tato Nabídka nemůže být učiněna přímo ani nepřímo do Zakázané jurisdikce, ani v jejím rámci, a tuto Nabídku nelze akceptovat z této Zakázané jurisdikce nebo v jejím rámci, kromě aplikovatelných výjimek. Tato Nabídka nemůže být zcela ani částečně stažena či zpřístupněna jakoukoli osobou ze Zakázané jurisdikce nebo v jejím rámci, nebo kde by to způsobilo nebo mohlo způsobit porušení jakýchkoli aplikovatelných místních zákonů nebo právních předpisů.

Jste-li občanem USA, prosíme o přečtení následujícího:

Tato Nabídka je realizována v souladu s Pravidlem 14d-1(c) zákona USA o burze cenných papírů z roku 1934. Tato Nabídka podléhá požadavkům Velké Británie na zveřejnění, které jsou odlišné od některých požadavků na zveřejnění v USA. Navíc proces platby a vyrovnání se bude, s ohledem na tuto Nabídku, řídit příslušnými pravidly Velké Británie, které se liší od pravidel plateb a vypořádání v USA. V souladu s běžnou obchodní praxí ve Velké Británii může Nová NWR nebo jakákoli osoba jednající jejím jménem občas zakoupit z obchodních nebo soukromých důvodů nebo si přímo či nepřímo sjednat koupi Existujících Akcií třídy A vydaných Existující NWR, a to za jiných podmínek, než podle této Nabídky. Jakékoli informace o takových koupích budou veřejně oznámeny, jak to požaduje právní úprava Velké Británie nebo USA.

Nové Akcie třídy A nejsou, a ani nebudou registrovány podle zákona USA o cenných papírech z roku 1933 ("Zákon o cenných papírech"), ani podle zákona o cenných papírech jakéhokoli jiného státu nebo jiné jurisdikce USA. Komise pro cenné papíry USA, ani komise pro cenné papíry kteréhokoli státu USA neschválila Nové Akcie třídy A, ani neurčila, zda některý dokument uveřejněný na této části internetových stránek je správný a úplný. Jakékoli protikladné prohlášení je v USA trestným činem. Nové Akcie třídy A budou nabízeny v USA pouze za splnění výjimky z registračních požadavků stanovených Zákonem o cenných papírech. Nové Akcie třídy A nesmí být nabízeny nebo prodávány v USA kromě případů, kdy v souladu s výjimkou není transakce předmětem registračních požadavků podle Zákona o cenných papírech.

Tato Nabídka se vztahuje k cenným papírům společnosti, řídící se právem Velké Británie. Finanční výkazy, jsou-li obsaženy v kterémkoli dokumentu uveřejněném v této části internetových stránek, byly zpracovány v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví, které byly přijaty EU ("IFRS"), které nemusí být srovnatelné s finančními výkazy společností v USA.

Vaše práva nebo jakýkoli Váš nárok, který vyplývá z federálních právních předpisů o cenných papírech, může být pro Vás obtížně vymahatelný, neboť Existující NWR a Nová NWR jsou umístěny v jurisdikcích mimo USA a někteří nebo všichni ředitelé nebo členové představenstva mohou být občany jurisdikce mimo USA. Nebudete možná moci žalovat společnost se sídlem mimo USA nebo její ředitele či členy představenstva u soudu mimo USA za porušení právních předpisů USA o cenných papírech. Může být obtížné přimět společnost se sídlem mimo USA nebo její pobočky, aby se podřídily soudnímu rozhodnutí vydanému v USA.

Jestliže nemáte dovoleno shlédnout Nabídku na těchto internetových stránkách nebo shlédnutím této Nabídky můžete porušit výše uvedené, nebo máte pochybnosti, zda jste oprávněni shlédnout tuto Nabídku, prosíme, opusťte tuto internetovou stránku.

Právní doložka a upozornění ohledně výhledových prohlášení a upozornění na některé další záležitosti

Některé údaje obsažené v informacích nebo dokumentech v této části internetových stránek nejsou historickými údaji a jsou nebo mohou být považovány za "výhledové". Vyhlídky, plány, finanční situace, obchodní strategie či údaje vztahující se ke kapitálovým zdrojům, budoucím výdajům na projekty rozvoje a k provozním výsledkům Existující NWR a nebo Nové NWR mohou představovat výhledové údaje. Kromě toho lze výhledová prohlášení obecně identifikovat podle užívané terminologie zahrnující zejména výrazy "moci", "očekávat", "zamýšlet", "odhadovat", "předpokládat", "plánovat", "předpovídat", "bude", "mohlo by", "může být", "věřit", nebo "pokračovat" nebo negativa těchto výrazů nebo jejich variace nebo podobnou terminologii. Ačkoli Existující NWR nebo Nová NWR věří, že očekávání zohledněná v těchto výhledových údajích jsou rozumná, nemohou garantovat, že tato očekávání se ukážou být správná. Tato výhledová prohlášení či údaje zahrnují mnoho rizik, nejistot a jiných skutečností, které mohou způsobit, že aktuální výsledky budou ve skutečnosti odlišné od těch, které byly vyjádřeny nebo obsaženy v těchto výhledových údajích, neboť se vztahují k událostem nebo závisí na okolnostech, které se mohou či nemusí v budoucnu vyskytnout nebo které Existující NWR či Nová NWR nemohou mít pod kontrolou nebo které nemohou předpokládat.

Faktory, rizika a nejistoty, které mohou zapříčinit, že skutečné výstupy a výsledky se budou podstatně odlišovat od těch, které byly předvídány, zahrnují zejména, avšak nikoli výlučně, následující: rizika vztahující se k politickým, ekonomickým a sociálním podmínkám v České republice, Polsku a středoevropském regionu; budoucí ceny a poptávku po produkci Společnosti a poptávku po produkci zákazníků Společnosti; zásoby ložisek uhlí; zbývající životnost dolů Společnosti; produkci uhlí; trendy v uhelném odvětví a podmínky na domácím a mezinárodním trhu s uhlím; rizika těžebních operací; plány budoucího rozvoje a kapitálové náklady; vztahy Společnosti k jejím zákazníkům a podmínky je ovlivňující; konkurenci; výkonnost drážní a jiné dopravy a její náklady; dostupnost odborníků a kvalifikovaných pracovníků; stav počasí nebo katastrofické škody; rizika vztahující se k českému nebo polskému právnímu řádu, právním předpisům a zdanění, včetně zákonů, nařízení, vyhlášek a rozhodnutí, jimiž se řídí odvětví těžby uhlí, environmentální, měnové a devizové kontrolní mechanismy dopadající na české a polské entity a jejich úřední výklad výkonnými a jinými regulatorními orgány a soudy; a rizika vztahující se ke globálním ekonomickým podmínkám a globálnímu ekonomickému prostředí.

Výhledová prohlášení mohou být učiněna pouze na základě údajů v dokumentech uveřejněných v této části internetových stránek. Existující NWR a Nová NWER výslovně odmítají jakoukoli povinnost nebo závazek publikovat nebo jinak uveřejňovat aktualizace nebo změny kteréhokoli výhledového prohlášení obsaženého v některém dokumentu této části internetové stránky, které by zohledňovaly změnu v jejich očekáváních nebo jakoukoli změnu v událostech, podmínkách, předpokladech nebo okolnostech, na nichž je jakýchkoli tento údaj založen, pokud to není vyžadováno příslušným zákonem.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, žádný údaj, který je obsažen v této části této internetových stránek nebo na který se zde odkazuje, nepředstavuje odhad zisku.

Potvrzení o porozumění tohoto upozornění a o jeho akceptaci

Přečetl/Přečetla jsem si výše uvedené upozornění a pochopila jsem jeho obsah. Rozumím tomu, že může ovlivnit má práva. Souhlasím s tím, abych byl/byla vázána jeho podmínkami. Potvrzuji, že jsem oprávněn/oprávněna vstoupit do této části stránky.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster