800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Charakteristika a popis produktu

Penzijní připojištění se státním příspěvkem je výhodná forma dlouhodobého spoření, kterou významným způsobem podporuje stát (státní příspěvky, daňové výhody). Výhody penzijního připojištění je možno využívat po celou dobu spoření, tedy i po splnění podmínek pro výplatu finančních prostředků.

Účastníkem penzijního připojištění se státním příspěvkem může být pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky nebo s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je účastna důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice. Penzijní připojištění se uzavírá na dobu neurčitou (doba spoření není omezena).

Komplexní pojištění pro účastníky penzijního připojištění je produkt, který obsahuje pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin, pojištění smrti následkem úrazu, pojištění trvalých následků úrazu, denního odškodného a úrazové hospitalizace v různých kombinacích podle zvolené varianty pojištění.

Výhody

 • státní příspěvek – dle výše příspěvku až 1800 Kč ročně (tj. max. 150 Kč měsíčně při příspěvku 500 Kč měsíčně)

Výše příspěvku účastníka v Kč *)

Výše státního příspěvku v Kč

100 Kč až 199 Kč

50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč

200 Kč až 299 Kč

90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč

300 Kč až 399 Kč

120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč

400 Kč až 499 Kč

140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč

500 Kč a více

150 Kč

*) státní příspěvek se poskytuje pouze na příspěvek, který platí na penzijní připojištění účastník nebo jiná osoba s výjimkou zaměstnavatele

 • možnost uplatnění daňového zvýhodnění až 12 tis. Kč ročně

Účastník na část svého vlastního příspěvku, který přesahuje 6 tis. Kč ročně, může uplatnit odpočet ze základu daně z příjmů v maximální výši 12 tis. Kč; optimální platba příspěvků účastníka je tedy 1500 Kč měsíčně, resp. 18 tis. Kč za rok. Daňová potvrzení pro uplatnění daňové úlevy rozesílá penzijní fond automaticky, klient jej předá mzdové účtárně nebo přiloží k daňovému přiznání, pokud ho za něj nepodává zaměstnavatel.

Měsíční příspěvek účastníka

Roční souhrn

příspěvků účastníka

Snížení

daňového základu

Úspora

na dani z příjmu *)

500 Kč

6000 Kč

0 Kč

0 Kč

1000 Kč

12000 Kč

6000 Kč

900 Kč

1500 Kč

18000 Kč

12000 Kč

1800 Kč

*) Konkrétní výše úspory závisí na výši příjmu klienta.

Pro získání daňových výhod pouze na základě poukázání vyššího příspěvku na penzijní připojištění v závěru roku bez složité administrativy je možno využít službu Maximum. Jedná se o automatickou úpravu smluvně sjednaného příspěvku na prosinec každého kalendářního roku na výši, která umožní vložit jednorázově daňově optimální částku až na konci roku. V případě, že klient má předplatné, použije se potřebná částka z předplatného.

 • příspěvek zaměstnavatele s výhodami pro zaměstnance i zaměstnavatele
  • příspěvek placený zaměstnavatelem na penzijní připojištění zaměstnance je daňově uznatelný v plné výši, v jaké je poskytnut zaměstnavatelem. Příspěvek poskytnutý zaměstnavatelem zaměstnanci na penzijní připojištění bude možné považovat za daňově uznatelný náklad za předpokladu, že zaměstnavatel stanoví v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpise nebo v pracovní smlouvě nárok zaměstnance na tento příspěvek
  • je-li příspěvek placený zaměstnavatelem na penzijní připojištění zaměstnance poskytnut přímou platbou PF, jde o nepeněžní plnění, které do výše části příspěvku zaměstnavatele osvobozeného od daně z příjmů ze závislé činnosti nepodléhá sociálnímu ani zdravotnímu pojištění

Porovnání příjmů zaměstnance při přímém zvýšení mzdy a poskytnutí příspěvku zaměstnavatele na PP

Přímé zvýšení mzdy zaměstnance

Zvýšení formou příspěvku na penzijní připojištění

Rozdíl

Hrubá mzda

20600

20000

Zisk klienta při navýšení formou

příspěvku zaměstnavatele

Příspěvek zaměstnavatele na PP

0

600

Sociální a zdravotní pojištění

2266

2200

Daň z příjmů po odečtení slev

2085

1950

Čistý měsíční příjem zaměstnance

včetně příspěvku na PP

16249

16450

201

 • maximálně výhodné podmínky pro sjednání penzijního připojištění
  • maximální počet zákonem povolených penzí
  • nejnižší penzijní věk a pojištěná doba pro nárok na jednotlivé penze

Starobní penze

je doživotní penzí, která může být vyplácena po dosažení věku 60 let a minimálně po 60 měsících placení příspěvků

Invalidní penze

je doživotní penzí, která náleží klientovi v případě, že mu byl přiznán nárok na plný invalidní důchod   a příspěvky platil po dobu nejméně 36 měsíců

Výsluhová penze

je doživotní penzí, která může být vyplácena po 15 letech spoření bez ohledu na dosažený věk. Klient si takto může vybrat již po 15 letech až 50 % naspořených prostředků vč. státních příspěvků a výnosů.

 • výběr finančních prostředků z penzijního připojištění v případě splnění podmínek vzniku nároku na penzi daných penzijním plánem

Penze

postupná výplata naspořených prostředků s neustálým zhodnocováním zbylého zůstatku na účtu. Při výplatě penze je zaručeno určité zhodnocení zbylých prostředků na osobním účtu účastníka. Klient má dále možnost při výplatě penze využít zvýšené první splátky - až ve výši 1/3 zůstatku na účtu.

Danění:
- výnosy jsou daněny při výplatě dávky daní z příjmů ve výši 15%
- příspěvky zaměstnavatele nejsou zdaněny

Jednorázové vyrovnání

výplata celého zůstatku na účtu jednou částkou (vč. státních příspěvků a výnosů ze státních příspěvků)

Danění:
- výnosy jsou daněny při výplatě dávky daní z příjmů ve výši 15%
- příspěvky zaměstnavatele zaplacené po 1.1.2000 jsou zdaněny sazbou 15 %

 • výběr finančních prostředků z penzijního připojištění v případě nesplnění podmínek vzniku nároku na penzi a splnění podmínek: zaplacení 12 měsíčních příspěvků a doby trvání penzijního připojištění alespoň 12 měsíců

Odbytné

jednorázové vracení příspěvků, které dosud zaplatil účastník, případně jiná osoba a zaměstnavatel, vč. výnosů z těchto příspěvků (klient v tomto případě neobdrží státní příspěvky a výnosy ze státních příspěvků)

Danění:
- výnosy jsou daněny při výplatě odbytného daní z příjmů ve výši 15%
- příspěvky zaměstnavatele zaplacené po 1.1.2000 jsou zdaněny sazbou 15%

 • pro každou penzi (starobní, invalidní, výsluhovou) nabídka čtyř typů doživotních penzí pro účastníka v kombinaci s pozůstalostní penzí pro oprávněnou osobu

Druh penze

Definice penze pro účastníka

Název pozůstalostní penze pro oprávněnou osobu

Doživotní penze bez sjednané pozůstalostní penze

Penze vyplácená účastníkovi doživotně, v případě úmrtí účastníka nevzniká nárok na převzetí prostředků.

 

Doživotní penze se sjednanou pozůstalostní penzí

Penze vyplácená účastníkovi doživotně, v případě úmrtí účastníka je oprávněné osobě (opr. osobám) vyplácena pozůstalostní penze na dobu určitou (tj. 24 měsíců).

Pozůstalostní penze *) typu A1

Doživotní penze s garantovanou dobou výplaty

Penze vyplácená účastníkovi doživotně, v případě úmrtí účastníka je oprávněné osobě (opr. osobám) vyplácena pozůstalostní penze  do konce garantované doby.

Pozůstalostní penze *) typu A2

Doživotní penze pro účastníka a oprávněnou osobu

Penze vyplácená účastníkovi doživotně, v případě úmrtí účastníka je oprávněné osobě vyplácena doživotní pozůstalostní penze.

Pozůstalostní penze *) typu A3

*) pozůstalostní penze se sjednává ve smlouvě uvedením alespoň jedné oprávněné osoby

 • nulové vstupní poplatky, bezplatné uzavření smlouvy, vedení osobního účtu a zasílání ročních výpisů z osobního účtu
 • možnost okamžité změny sjednaných podmínek kdykoliv od uzavření smlouvy až do zahájení výplaty
 • výplata dávek penzijního připojištění do zahraničí
 • zvýhodněná nabídka komplexního pojištění Pojišťovny České spořitelny (životní a úrazové pojištění); výhodou pojištění je nízká cena pojištění (v některých variantách může klient získat pojištění až o 60 % výhodněji oproti běžným tržním cenám), k uzavření smlouvy není třeba dokládat informace o zdravotním stavu, pojistná ochrana platí po celém světě

Zvýhodněná nabídka Komplexního pojištění pro klienty Penzijního fondu České spořitelny

Pojistná částka

Varianta č. 1

Varianta č. 2

Varianta č. 3

Varianta č. 4

Pojištění smrti z jakýchkoliv příčin

10 tis. Kč

10 tis. Kč

ne

ne

Pojištění smrti následkem úrazu

50 tis. Kč

50 tis. Kč

600 tis. Kč

600 tis. Kč

Pojištění trvalých následků úrazu

ne

ne

600 tis. Kč

600 tis. Kč

Pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu

ne

100 Kč/den

ne

200 Kč/den

Pojištění úrazové hospitalizace v důsledku úrazu

ne

100 Kč/den

ne

200 Kč/den

Roční pojistné po slevě

100 Kč

500 Kč

1200 Kč

2700 Kč

Pozn.: Výše uvedené údaje mají pouze informativní charakter a Pojišťovna České spořitelny je oprávněna změnit výši pojistného pro klienty Penzijního fondu České spořitelny. Uvedené sazby jsou platné od 1.4.2008

 • komplexní servis a bezplatné poradenství
 • internetové bankovnictví – ovládání účtu penzijního připojištění pomocí služby SERVIS 24

Klient získá přehled o zůstatku na účtu, započtené pojištěné době, rekapitulaci stavu účtu, dále též o aktuálně sjednaných smluvních podmínkách, kontaktních údajích atd. Pokud je jeho smlouva o penzijním připojištění aktivní, můžete navíc měnit smluvní podmínky, kontaktní údaje nebo modifikovat průběh penzijního připojištění.

Zhodnocení uložených prostředků v Penzijním fondu České spořitelny

Zhodnocení finančních prostředků je závislé na hospodaření fondu v daném roce. Penzijní fond České spořitelny poskytuje klientům dlouhodobě nadprůměrné zhodnocení a díky zázemí silné finanční skupiny České spořitelny, která je součástí silné středoevropské skupiny Erste Group, též i jistotu uložení finančních prostředků.

Rok

Zhodnocení finančních prostředků bez započítání státního příspěvku

Zhodnocení finančních prostředků se započítáním státního příspěvku

2004 3,74 % 8,5 %
2005 4,03 % 8,2 %
2006 3,04 % 6,9 %
2007 3,07 % 6,63 %
2008 0,40 % 3,72 %
2009 1,28 % 4,57 %

Využijte poradenství našich specialistů - externích partnerů.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster